A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

2. Világi költészet


[Jegyzetek]
A téma utolsó összefoglalása GERÉZDI Rabán: A magyar világi líra kezdetei. Bp. 1962.


Szent László-ének [1]

(1470 körül)

1. Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály,
Magyarországnak édes oltalma,
szent kerályok közt drágalátos gyöngy,
csillagok között fényességes csillag.


2. Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi,
te Szentléleknek tiszta edénye,
Szíz Máriának választott vitéze.


3. Magyarországnak vagy kerályi magzatja,
szent kerályoknak fényes tüköre,
tenéked atyád kegyes Béla kerály,
hogy hozzá képest kegyes kerály lennél.


4. Nekönk sziletíl Lengyelországban,
mennyből adatál nagy csuda képpen;
másszor sziletíl szent kereszt víztől,
ősödnek nevén László lőn neved.


5. Mikoron méglen gyermekded volnál,
kihoza Béla kerály jó Magyarországba,
hogy dicsekednél te két országban:
Magyarországban és mennyországban.


6. Letelepedél Bihar-Váradon,
ah várusnak lőn édes oltalma,
templomot rakatál Szíz Máriának,
kiben most nyugoszol menden tisztességvel.


7. Környölfekesznek téged császárok,
püspökök, kerályok és jobbágy urak;
olaj származik szent koporsódból,
tetemed foglalták az szép sár aranyból.


8. Téged dícsérnek szent zsolozsmával
papok, diákok és városnépek,
téged földnek kereksége,
mert téged dícsérnek Istennek angyeli.


9. Te dicsekedel kerályi székedben,
képed feltötték az magas kőszálra;
fénlik, mint nap, salyog, mint arany,
nem elégeszik senki tereád nézni.


10. Te arcul teljes, szép piros valál,
tekéntetedben embereknél kedvesb,
beszédedben ékes, karodban erős,
lám, mendent te ejtesz, ki tevéled küzdik.


11. Testedben tiszta, lelkedben fényes,
szívedben bátor, miként vad oroszlán,
azért neveztek Bátor Lászlónak,
mikoron méglen ifjúdad volnál.


12. Tagodban ékes, termetedben díszes,
válladtul fogva mendeneknél magasb;
csak szépséged császárságra méltó,
hogy szent korona téged méltán illet.


13. Mert választa az Szíz Mária,
megdicsőíte sok jó ajándékkal,
hogy te őriznéd és oltalmaznád
néki ajánlád jó Magyarországot.


14. Fejedben kele az szent korona,
megbátorejta téged az Szentlélek,
kezdéd követni atyádnak életét,
rózsákot szaggatál, koronádban fízéd.
15. Te tatároknak vagy megtörője,
magokat szaggatád az havas[okban];
te pogányoknak vagy rettenetük,
terekek mondottak feld félelmének.


16. Te kivagdalád az eretnekeket,
elszaggatád, mind kigyomláltad;
nem volt idédben gonoszól tevé,
mert csak híredn[eved] mindenek rettegték.


17. Azért igazságnak valál bírója,
az szép szíz[s]égnek valál koronája,
te tisztaságnak tiszta oltalma,
irgalmasságnak teljes követője.


18. Dícsérjük magyarok Szent László kerályt,
bizony érdemli mi dícséretönköt;
dícsér[i]k őtet angyelok, mondván:
idvezlégy kegyelmes Szent László kerály.

1. Salve benigne rex Ladislae,
Hunnicae plebis dulcis patrone,
regis regum gemma praeclara,
siderum coeli praefulgidum sidus.


2. Tu Trinitatis cultor fidelis,
Jesu Christi vestigia terens,
Spiritus Sancti vas tu dilectum,
electe pugil almae Mariae.


3. Tu nam Hunnorum regia proles,
regum sanctorum speculum fulgens,
genitor tuus rex pius Bela,
ut more patris rex pius fores.


4. Tu nobis natus Polonico regno,
coelitus datus praesagio magno,
esque renascens fonte salutis
nomine avi dictus Ladislaus.


5. Tuque cum esses teher, aetate,
eduxit rex Bela in Pannoniam,
ut te laudarent patria regna,
Hunnicum scilicet atque coelicum.


6. Tu resedisti Bihar-Varadini,
urbis futurus dulcis patronus;
to construxisti templom Mariae,
quo nunc quiescis omni honore.


7. Te circumcingunt imperatores,
praesules, reges, clari barones;
oleo sudat sacrum sepulcrum,
ossa teguntur auro fulgenti.


8. Te venerantur cultu divino
sacer clerus et plebs devota,
te adorant regna terrarum,
etenim laudant astra te coelí.


9. Tu gloriaris regio throno,
imago sita est in muro alto,
splendet ut sol, fulget ut aurum,
haud sat est visu te contemplari.


10. Tu vultu plenus et rubicundus.
tu et aspectu desiderabilis,
in verbis dulcis, tu manu fortis,
deicis cunctos tecum dimicantes.


11. Tu carne purus, mente praeclarus,
tu corde audax more leonis,
ob hoc es dictus Bator Ladislaus,
dum adhuc iuvenis aetate fores.


12. Tu membris sanus, forma decorus,
humeris tuis altior cunctis,
specie sola imperio dignus,
corona sancta to rite cernit.


13. Te elegit virgo Maria,
praedotavit gratiarum donis,
ut custodires et gubernares
legatum sibi Hunnicum regnum.


14. Tuque fulcitus regni corona,
irradiatus Spiritu Sancto,
comitabaris mores paternos,
rosas legebas, corona stipabas.


15. Tu fidem sanctam et catholicam
praeconisatam ab hominibus Christi
observabas et protegebas
corde, ore sancto et ense.


16. Tu Tartarorum terror eorum,
crebro debellans in alpibus eos,
tu bassarum pavor eorum,
tu metus orbis Theucris vocabaris.


17. Tu exstirpasti gentes, haeresim,
ulscitas (Hussitas?) omnes tu evulsisti;
nec fuit auctor quispiam mali,
sola fama tua cunctos terrebat.


18. Tu aequitatis iustus eras iudex,
virginitatis eras corona,
tu castitatis castus patronus,
tu pietatis totus eras factor.


19. Hunni laudate sanctum Ladislaum,
quia meretur a nobis laudem; laudent eum angeli dicentes:
salve benigne rex Ladislae.


(Peer-kódex 308-325; Gyöngyösi Kódex 1-2 - RMKT I2 220-234 - Vekerdi József olvasata nyomán: A régi magyar vers. 1979. 11-14.)[1] A feltehetően egyszerre két nyelven (magyarul és latinul) íródott ének az egyházi és világi líra határán áll. Költői szempontból mindkettő igen jól sikerült, felépítésük világos, jó tagolású, a világi lírától befolyásolt. A László-ének verselése felező tízes, a négysoros strófák negyedik sora tizenegy szótagú. Dallama is fennmaradt. (Ld. VEKERDI József: Szent László-ének. = A régi magyar vers. Szerk. Komlovszki Tibor. Bp. 1979. 11-21.)