A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

Szent Imre verses zsolozsmája

I. Vesperás

Antifóna

 

Laetare, Pannonia,
mater et nutricia,
cole cum laetitia
tuae prolis gaudia;
gaudens Alba Regalis[1]
de Emerici gloria
Deo vota dulcia
solve laude varia;
Iesu bone, praemia
da de caeli curia
populo praesentia
colenti solemnia.

Pannónia vigadozzál,
szoptatós dajkája, anyja,
mert ily ifjút földre hoztál,
aki az virtus aranyja.
Örvendezz Székes-Fejérvár,[1]
glóriás fiad kitüntet,
rád dicsőség, ritka fény vár,
áldd érette Istenünket.
Édes Jézus! ím tenéked hódolunk,
légy enyhe gyámol,
istápolván az te néped
az mennyország pitvarából.

 

Responzórium

 

Ascendentem miserae
vallis ab exilio
sursum ducit iubilans
angelorum concio.
Contradicens daemonum
confutatur legio,
caelum scandit libere
liber omni vicio,
sic Emmricus iungitur s
anctorum consortio.

Ez siralom-völgybe hullva,
hol az jámborok zokognak,
fölvértezi őt ujjongva
serege vidám angyaloknak.
Démonok csapatja Tőle
meghajol, akár a nádszál,
makulátlan, tiszta szívvel,
bűntelen az égbe átszáll.
Imre is a szentjeinkkel
osztakozik égi jóban.

 

Verzus

 

Clara die caelitus
haec miranda visio
Caesareae praesuli
monstratur Eusebio.[2]

Napvilágnál látta ezt meg,
színről-színre és valóban
Özséb, Caesarea papja,
titkos és nagy vízióban.[2]

 

Antifóna a Magnificathoz

 

Ave, flos nobilium,
sacrae stirpis virgula,
speculum sublimium,
sanctitatis regula.
Salve spes humilium,
sidus sine macula,
lucerna fidelium,
rubens mundi rosula,
valle candens lilium,
pigmentorum cellula,
solamen flebilium,
prece nobis sedula
fer, Emerice, praemium,
repelle pericula.

Idvez légy, te jók virága,
régi törzsök sarjadéka,
tündöklő tükör, te, drága
szentség regulája, példa.
Jó reménység rossz időbe,
csillag annak, aki szenved,
föld pirosló rózsatője,
lámpáskája az híveknek.
Kincses-kamrácskánknak éke,
fényes liliom az völgybe,
könnyezőknek könnyű béke,
kérlelünk mi könyörögve,
az gonosznak légy te féke,
Imre, űzd el mindörökre.

 

Matutinum

Invitatórium

 

Confessoris Emerici
laeta natalitia
per orbem mirifice
celebret Ecclesia.

 

Az I. Nokturnus antifónái

 

1. Legem Dei iugiter
beatus Emmricus
nocte, die meditans
Deo fit amicus.


2. Disciplinam Domini
puer apprehendit
et mente caelestibus
devotus intendit.


3. Corpus negat subdere
nocturno sopori,
laudes vigil solvere
curat Creatori.

Isten törvényét a boldog
Imre látva-látja,
éjjel és nappal tűnődvén
lőn Isten barátja.


Az Úrnak kemény szabályát
érti apró kortul,
lelke jámbor ájitattal
égiekre fordul.


Nem hajol hitványka teste
éji nyugalomra,
Istent dicsérő imáit
fönt vigyázva mondja.

 

Responzóriumok verzusokkal az olvasmányok után

 

R1 Ex regali prosapia
dux Emmricus oritur,
de radice pius pia
surculus progreditur
et in patris proles via
recta calle graditur.


V. Sidus sole gignitur
et odor ex Libano,
dum de rege nascitur
dux Emmricus Stephano.

 

R2 Rubum flamma comprehendit,
comprehensum non incendit[3]

divino miraculo;

sic Emmricum non offendit
ardor carnis, sed defendit

Deus a piaculo.

Mint csodáknak csipkebokra
gyúlva lobbanó lángokra[3]

égten-ég, de el nem ég:

Imre sem hajt semmi okra,
teste nem tüzel lobogva,

ója bűntől őt az ég.

 

V. Sicut hiems laurum non urit,
nec rogus aurum.

 

R3 In Egypto vanitatis
novus Joseph castitatis
conservando lilium
in se duplex tam aetatis
quam carnalis voluptatis
edomat incendium.

A hívság Egyiptomába
új József, aki él magába,
liliomszál, tiszta, szűz
fékezi folyvást a kába
ifjúságot és hiába
ostromolja testi tűz.

 

V. Virgo vivit illibatus
virginis in gremio,
igne non est aestuatus
ignis manens medio.

A II. Nokturnus antifóniái

 

1. Vanitatem respuens
haeret veritati
falli docens homines
datos vanitati.

Az igazságot akarván
megveti mi hitvány,
hívságos, botor halandót
jóra így tanítván.

 

2. Quia pie, sobrie,
iuste conservatur,
voluntatis Domini
scuto coronatur.

 

3. O quam admirabile,
quod passibus tutis
pertransivit iuvenis
viam iuventutis.

Ő, mily csudálatos Szent,
hogy vigyázva járdal,
ifjúságával dacolva
ifjúságon által.

 

Responzóriumok verzusokkal az olvasmányok után

 

R4 In quadam basilica
sanctus dat se pronum
orans fusis lacrimis
ante Dei thronum,
mente tractat Domino
quod vel quale bonum
offerat, cum caelitus
hunc audivit sonum:
Res grata virginitas,
hant da mihi donum.[4]


V. Spreta coepit protinus
spe posteritatis,
custodire titulum
suae castitatis.


R5 Puer igne caelici
succensus amoris
mundi spernit gloriam
pro spe melioris.
Diadema despicit
labilis honoris,
coniugalem copulam
contempnit uxoris,
mente Deo militat,
dux vocatur fortis.

A templomba hajdanában
vívódó tusát áll,
könyvekben imádkozik lent
Isten trónusánál.
Töpreng, Istennek mit adjon,
lelke-teste égett,
így felelt az égi szózat
könnyűsége végett:
„Szűziség a legnagyobb kincs,
add a szűziséget.”[4]


Nyomba hát az Istené lesz
jámbor, hív adója
és utódiról lemondva
szűziségét ója.


Mint gyermek gyúl égi tűztől,
homlokára fény ül,
nem csábítja ez világ itt,
az éggel kibékül.
Földi kincset nem vesz ő fel
elmulandó ékül.
Él a házasságba, szűzen,
a hitvese nélkül.
Istenért vitézkedik csak,
hős Vezér, vitézül.

 

V. Osculorum numero
monachorum merita
patri puer disserit
et probatur ita.[5]

 

R6 Summi Regis Filius
nostri regis natum
de se specialiter
ostendens amatum,
ne fallat malicia
spiritum beatum,
de macula transtulit
sed non maculatum,
regno mutans stabili
mobilem ducatum.


V. Ne vel levem sentiat
in vita reatum,
vitae delit iuvenis
finem properatum.

Istenünk a mi királyunk
gyermekét szerette,
egyszülöttje a magasban
kedvelé felette.
Hogy ne győzzön a csalárdság
fondorul felette:
szeplő nélkül, makulátlan
vonta az egekbe.
Földi hercegsége múlván
égit kap helyette,


s hogy ne mocskosítsa lelkét
rosszak sanda tette,
ifjú életét szakasztván
Isten égbe vette.

 

A III. Nokturnus antifónái

 

1. Vitae vitat maculam
loquens veritatem,
carnis vicit faculam
per virginitatem.


2. In virtute Domini
Emmricus laetatur,
quia virgo virgini
Christo sociatur.

Elkerüli azt, mi szeplő,
az igazt betűzi,
fékezvén testét a gyeplő,
mindörökkén szűzi.


Imre kedvét játszva űzi,
fönt Istent dicséri,
szűzi volt ő s most a szűzi
Krisztus társa néki.

 

3. Hic innocens manibus
et in corde mundus
caeli iunctus civibus
gaudet laetabundus.

 

Responzóriumok verzusokkal az olvasmányok után

 

R7 Virum ligat pro peccatis
papalis sententia,
quod lorica corpus cingat,
hac cum poenitentia:
loca sancta lustret pergens
per terrarum spatia,
poenitenti vel sic parcat
divina clementia.


V. Hoc pro signo datur reo
sui ferri fractio,
quod concessa sit a Deo
peccati remissio.


R8 Currit aeger spiritalis
causa medicaminis,
ora rigat utriusque
gemens umbrae luminis,
fert in membris pondus ferri,
mente massam criminis,
passim quaerit. nil invenit
sperati solaminis.


V. Per Emmrici confessoris
sanctissimi merita
tam poenarum quam culparum
huius laxantur debita.

Egy bűnöst így sújt a pápa,
nagy-kemény parancsot ád,
hogy testére büntetésül fűzze szíjjak bőr-bogát,
szenthelyet kutatva járjon,
tüskön át és bokron át,
míg az átkozott bűnösnek
fönt az Úr meg nem bocsát.


S az legyen a hírlelő-jel,
hogy a lánca szétszakad.
Isten akkor megbocsát majd,
s lelke újólag szabad.


Lelki írokat keres hát,
sebhegesztő kincseket,
két orcáján könny patakzik,
hogy már néki intsenek,
hord bunkósbéklyót a testén,
lelkén bűn-bilincseket,
várja a vigasztalóit,
ám semerre sincsenek.


Imre hitvalló kegyével
a bűnöst kitünteti
és elengedtetnek erre
bűnhődése s bűnei.

 

Laudes-antifónák

 

1. In hac die laetitiae
mater plaudat ecclesia,
sanctus Emmricus hodie
viam mutavit patria.


2. Hic salutis semita,
via iuniorum,
via morum inclita
turbae seniorum.


3. Joseph fugit dominam
crimen detestatus,
iste suam feminam
causa coelibatus.


4. Quasi David deicit
funda Philistaeum,
dum de carne perficit
Emmricus trophaeum.


5. Res est mira penitus,
quod per vim virtutis
superatur funditus
ardor iuventutis.

Az egyház ma örvend,
áldja ez örömnapot:
Imre égbe fölment,
ottan új hazát kapott.


Mint ifjú gyerek-bölcs
idvesség útján haladt,
fényességes erkölcs
mesgyéjén járt, mint agg.


József bűn sarától
elfut, ott hagyván a’ nőt:
ő a’ hív arától,
mert szűzesség híjja őt.


Dávid a' parittya
által öl filiszteust,
ő csellel szorítja
verve-ütve itt a’ húst.


Az csudás csak ebben,
hogy ki ója virtusát,
győz a’ győzhetetlen
lángodon is: Ifjúság!

 

Benedictus-antifóna

 

Dulcis Dei Spiritus,
cuius magistratu
dux Emmricus praeditus
vitae coelibatu
conservatus penitus
extat a reatu;


nos ure medullitus
eius pro praecatu
caelique divinitus
dites incolatu.

Istennek Szent Lelke,
aki megsegítéd
égbe fölterelve
Isten tiszta hitét
s a rosszal perelve
óttad tiszta szívét:


hallgassál reája,
kérlelünk mi esdve
s égi, szép hazánkba
minket is vezess be.

 

II. Vesperás

Magnificat-antifóna

 

O norma iustitiae,
limes aequitatis,
decor innocentiae,
lung puritatis,
gemma pudicitiae,
flos virginitatis,
castrum castimoniae,
campus caritatis,
Regem cernens gloriae
regno claritatis,
in loco miseriae
nobis collocatis
affer donum gratiae
gratis et ingratis.

Ó igazságnak szabálya,
mely a bűnt föloldja,
ártatlanság, büszke pálya,
tisztaságnak holdja.
A szemérem drágagyöngye,
ékes, szűzi rózsa,
kit nem ér a föld göröngye,
jóság égi jósa,
nézz le, aki egyre látod
Istent üdvözülten,
ránk, kiken a bűn meg átok,
s nyögve küszködünk lenn,
hozz malasztot és világot,
részesíts az üdvben.

 

Fordította KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

 

[Jegyzetek]

SZENT IMRE VERSES ZSOLOZSMÁJA

Irodalom: MEZEY László: Deákság és Európa. Bp. 1979. 210-212. Magyarország zenetörténete. I. Középkor. Szerk. Rajeczky Benjamin. Bp. 1988. 341-343. Latinul: AH 5,166-168, Dankó 228-237. Magyar fordítása: KOSZTOLÁNYI Dezső: Idegen költők. Bp. 1966. 921-936. Szent Imre verses officiumát Kosztolányi szinte teljes egészében lefordította, de az anyagot szabadon kezelve 10 önálló verset komponált belőle. Talán nem sértjük meg a költő emlékét, ha a verses zsolozsma bemutatásakor a fordítást is annak rendjében közöljük.

 

„Himnusz” Szent Imre hercegről

(Részletek az idézett verses zsolozsmából Babits Mihály fordításában)

 

Óh mily csodálatos
ha szent biztosságban
megy át, aki fiatal,
a fiatalságon!


Bazilika szent kövén
a szent fiú térden
Isten előtt könyörög
könnyekkel szemében.
Mit áldozzon föl Neki?
tűnődik szívében:
hol a kincs? ... És hirtelen
hang zendül az égben:
„Legdrágább a tisztaság:
ezt ajánljad nékem!”


És az ifjú megveti
unokák reményét:
vágya buzgón őrzeni
szüzessége fényét.


Fölgyújtja a mennyei
szerelem fáklyája.
Világi fényt nem keres:
nagyobb néz reája.
Mit neki a diadém
ingó glóriája?
Mit a földi feleség
ölelés-igája.
Herceg ő, de szívében
Isten katonája ...


Nem kell néki hiúság:
csügg az igazságon.
Példa, hogy a hiúság
hogy csal e világon.


S az égi Király fia
a mienknek sarját,
így mutatva iránta
különös vonzalmát,
hogy a föld ármányai
szűz lelkét ne csalják,
elvitte még mielőtt
szennyeink zavarnák,
örök honnal cserélve
múló birodalmát.


S nehogy egy csöpp folttal is
jegyezze a vétek,
hamar szegett fiatal
életének véget.

 


[1] Szent Imre a székesfehérvári bazilikában volt eltemetve.

[2] Ez a responzórium az Analecta Hymnicában a kilencedik. Vö. Imre-legenda 6. fejezet.

[3] Vö. 2 Mózes 3,2.

[4] Vö. Imre-legenda 4.

[5] Vö. Imre-legenda 2.