A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

Székelyudvarhelyi Kódex

(1526)

JUDIT KÖNYVE


Utolsó kapitulum

(Részletek)


Tahát Judit dicséretet monda Úrnak ezen szóval, mondván: Indítsatok Úrnak dobszókot, énekeljetek Úrnak cimbalomokban és zengedezzetek őneki új dicséretet! Örvendezjetek és híjjátok az ő nevét „Úr hadaknak megtörője”, „Úr neve őneki”. Ki helhezteté az ő táborit az ő népének közötte, hogy megszabadítana münköt minden mü ellenségünknek kezeiből.

Eljuta az asszír az hegyekből észak felől az ő erejének sokaságával, kinek ő sokasága az sebes folyóvizeket megivá, és az ő lovai befedezék az völgyeket. Úgy es mondta, hogy meggyújtaná az én határimot, és az én ifjaimot megölné tőrvel, és az én ártatlanimot adnája nyereségre, és a szűzeket adná fogságra.

De maga az mindenható Úr megbántá őtet, és adá őtet asszonyállatnak kezeibe, és meggyalázó őtet. Mert nem veré Úristen az ő hatalmasit ifjú hőseknek miatta, sem kedég Titánnak erős fiai, (azaz nem óriások, kik mondatnak Titán fiainak)[1] nem verék őtet, sem kedég az magos nagy óriások nem támadának őreá, azaz Holofernesre, de az Merari leánya, Judit, az ő orcájának képével megfejté, azaz meggyőzé őtet, azaz Holofernest. Mert levetkezék az ő özvegy öltözetiből, és felöltözék örvendetességnek ruhájába az Izrael fiainak megvigasztalására. És ékesíté az ön orcáját drága kenetvel, és béfoná az ő haját süvegnek alája az őtet megnyerésre. Az ő cipellűsei[2] megragadák az ő szemeit és ő szépsége fogságba ejté annak lelkét, és elvágá tőrvel az ő nyakát.

Megrettenének az perzsák, azaz asszirosok az ő állhatatosságától, és az médosok az ő bátorságától ...

És úgy lőn ezután, hogy minden nép az győzedelmnek utána méne Jeruzsálembe imádni Urat. És legottan megtisztulának, (azaz megmosodának az ő törvények szerént, mert az zsidóknak törvének az gyakorta való mosodás még az mai napig es, jelesen isteni áldozatnak idején, kiről szól itt az Szentírás). Legottan az Úristennek áldozák az mindenestől megégetendő áldozatot és az ő fogadásokat és az ő ígéreteket mindenek.

De maga Judit az Holofernesnek minden hadakozó szerszámát, mind közönségvel melyeket adott vala őneki az nép, és az szúnyog-sátort es, melyet ő elhozott vala az Holofernes fejével, béadá az templomba örökké való emlékezetre, hogy soha ne felejtetnéjek el ilyen nagy isteni segédség, melyet tőn Juditnak kezével Úr az Izrael fiaival.

Vala kedég az nép örvendezvén az szenteknek ő példájok szerént, azaz isteni dicséretben és félelemben, és egész három hónapokon ez győzedelemnek öröme Juditval együtt szolgáltaték. És ez napoknak utána ki-ki mind az ő hazájába tére. És Judit igen nagy lőn, azaz nagy tisztességre magosztaték az ő városában, Betuliában, és jelesb vala, azaz tiszteletesb minden asszonyállatoknak felette mind Izraelnek közönséges földén. Vala kedég az ő szentségének jószágához az özvegy tisztaság erősen hozjá egyesülvén, úgy hogy nem üsmere férfiat mind ő életének napiban, minek utána megholt vala az ő férfia, Manasses.

Ez Judit kedég innepnapokon vala magának nagy dicsőségvel viselője, (azaz tiszteletességgel jár vala jóknak társaságában, és alkalmas öltözetekben mind az ő népével). Megmarada kedég ez Judit az ő urának Mannassesnek házában száz és öt esztendeig, és abrát,[3] az ő szolgáló leányát szabadon hagyá, (azaz megnemesíté).
És ez Judit bódogul kimúlék az világból, és temetteték az ő urával együvé Betuliában. És siratá őtet minden nép hét napokon, mert mind az ő életének napiban nem vala, ki megháborgatnája Izraelnek fiait, sőt még az ő holta után sok esztendőkig es. Ez győzedelemnek kedég ő innepe napja az szent napoknak közibe számláltatik az zsidóknak közötte mind ez mai napig es, és tiszteltetik az üdőötől fogván mind ez jelen való napig. Amen.Nyújtódi András záradéka Judit könyvének fordításához

 

Ezen szerént végeztetik az Szent Judit asszonynak ő könyve, az derék Szentírásnak bötűüje szerént, az mi bódog szent atyánknak, Páduai Szent Antalnak estin, Urunk Krisztus Jézusnak az Szűz Mária méhétől születésének utána ezerötszázhuszonhatod esztendőben. De maga miképpen ez szent könyv felől szent Jeronymus ír vala az két szent apácának, azaz az özvegy Paulának és az szűz Eustokhiumnak, mint elől ez könyv előtt elkezdettük vala, végezzük el. Mert úgy íra őnekik: „Ime, megírtam ez könyvet, meggyőzettetvén az tühozjátok való tiszta szeretetnek miatta, nemcsak az igéket igékre magyarázván, de az értelmet az igaz értelemre hozván, az kaldeos nyelvről diáki nyelvre. Vegyétek azért, ó Paula és Eustokhiom, ez özvegy Juditot, tisztaságnak fényes példáját, és győzedelemvételnek örökké való dícséretével őtet hirdessétek. Mert az Úristen ez Juditot nemcsak asszonyállatoknak, de sőt még férfiaknak es tanóságul adá. Mely Úristen az ő nemes tisztaságának lőn megajándékozója, ki őneki hatalmat ada, úgy annyéra, hogy az Holofernest, minden emberektől meggyőzhetetlent, meggyőznéje és az hatalmast megnyomorítá. Ámen.”

Imé azért, én szerető húgom, Nyújtódi Judit, az te neveden való szent asszonnak könyve, melyet én, az te szegény bátyád, Nyújtódi Fráter András, megírtam az diáki bötűről ez magyar nyelvre az tehozzád való atyafiúságos szeretetnek miatta meggyőzettetvén, és hogy ne lennél az te celládban az te szentednek könyve nélkül, de vallanád ezt az te lelkednek vígasztalására. Ne nézzed kedég, szerető húgom, ez írásnak az ő paraszt voltát, hanem az ő igaz értelmét, kiben hamisat nem lelhetsz.


(Székelyudvarhelyi Kódex 92-103 – Nytár 15, 22-24)
[1] Nyújtódi András megjegyzései

[2] cipellői, sarui

[3] lat. abra am. szolgálólány