A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

Ómagyar Mária-siralom [1]

(13. század vége)Betűhív közlés:


Volek sirolm thudothlon sy
rolmol sepedyk. buol ozuk
epedek¨ Walasth vylagum
tul sydou fyodumtul ezes
[5] urumemtuul: O en eses urodum
eggen yg fyodum: syrou a-
niath thekunched buabeleul
kyniuhhad; Scemem kunuel
arad en iunhum buol farad /
[10] the werud hullothya en iun-
hum olelothya Vylag uila
ga viragnac uiraga. keseru
en. kynzathul uos scegegkel
werethul: Vh nequem en
[15] fyon ezes mezuul / Scege
nul scepsegud wirud hioll
wyzeul. Syrolmom fuha
zatum therthetyk kyul en
iumhumnok bel bua qui
[20] sumha nym kyul hyul:
Wegh halal engumet / egge-
dum illen / maraggun uro
dum / kyth wylag felleyn
O ygoz symeonnok bezzeg
[25] scouuo ere en erzem ez bu-
thuruth / kyt niha egyre.
Tuled ualmun de num
ualallal / hul yg kynzassal /
Fyom halallal · Sydou
[30] myth thez turuentelen /
fyom merth hol byuntelen /
fugwa / huztuzwa wklel /
ue / kethwe ulud. Kegug
gethuk fyomnok / ne leg
[35] kegulm mogomnok / owog
halal kynaal / anyath ezes
fyaal / egembelu ullyetuk.

(Leuveni Kódex 134v - Vizkelety, „Világ világa...”, 7.)Egykori kiejtés szerinti olvasat:


[1.]
[1] Volék | sirolm tudotlon.
Sirolmol | sepedëk,
búol oszuk, | epedëk,
[2.]
Válȧszt | világumtúl,
[5] zsidóv | fiodumtúl,
ézës | ürümemtűl.
[3.]
ó én ézës | urodum,
ëggyen-igy | fiodum,
síróv ȧnyát | teküncsed,
[10] buȧbelől | kinyúchchad!
[4.]
Szëmëm | künvel árȧd,
junhum | búol fárȧd,
te vérüd | hiollottya
én junhum | olélottya.
[5.]
[15] Világ | világȧ,
virágnȧk | virágȧ,
keserűen | kínzatul,
vos szëgekkel | veretül!
[6.]
Uh nëkem, | én fiom,
[20] ézës | mézűl,
szégyënül | szépségüd,
vírüd hioll | vízől.
[7.]
Sirolmom, | fuhászȧtum
[25] tertetik | kíül,
én junhumnok | bel búa,
ki sumha | nim híül.
[8.]
Végy hȧlál | engümet,
ëggyedüm | íllyën,
maraggyun | urodum,
[30] kit világ | féllyën!
[9.]
Ó, igoz | Simëonnok
bëzzëg | szovo ére:
én érzëm ez | bú tűrűt,
kit níha ígére. [2]
[10.]
[35] Tűled | válnum,
de nüm | vȧlállȧl,
hul így | kínzȧssál,
fiom, | hȧlállȧl!
[11.]
Zsidóv, mit tész | türvéntelen?
[40] Fiom mért hol | bíüntelen?
Fugvá, | husztuzvá,
üklelvé, | këtvé
ülüd!
[12.]
Kegyüggyetük | fiomnok,
[45] ne légy kegyülm | mogomnok!
Ovogy hȧlál | kináȧl
ȧnyát ézës | fiáȧl
ëgyembelű | üllyétük!Értelmezés:


[1.]
Nem tudtam, mi a siralom.
Most siralommal zokogok,
bútól aszok; epedek.
[2.]
Zsidók világosságomtól,
megfosztanak én fiamtól,
az én édes örömemtől.
[3.]
Ó, én édes Uram,
egyetlenegy fiam,
síró anyát tekintsed,
bújából őt kivonjad!
[4.]
Szemem könnytől árad,
szívem bútól fárad.
Te véred hullása
szívem alélása.
[5.]
Világnak világa,
virágnak virága,
keservesen kínzanak,
vas szegekkel átvernek!
[6.]
Jaj nekem, én fiam!
édes vagy, mint a méz,
de szépséged meggyalázzák,
véred hull, mint a víz.
[7.]
Siralmam, fohászkodásom
belőlem kifakad,
én szívemnek belső búja,
mely soha nem enyhül.
[8.]
Végy magadhoz engem, halál,
egyetlenem éljen.
Maradjon meg az én Uram,
világ tőle féljen!
[9.]
Ó, az igaz Simeonnak
bizony érvényes volt a szava.
Én érzem e bú tőrét,
melyet egykor jövendölt. [2]
[10.]
Tetőled válnom kell,
de nem ily szörnyű valósággal,
mikor így kínoznak,
én fiam, halálosan!
[11.]
Zsidó, mit téssz törvénytelenül?
Fiam miért hal büntelenül?
Megfogván, rángatván,
öklözvén, kötözvén
megölöd!
[12.]
Kegyelmezzetek fiamnak,
nem kell kegyelem magamnak!
Avagy halál kínjával,
anyát édes fiával
vele együtt öljétek!


(Mészöly Gedeon olvasata és értelmezése nyomán Vizkelety, „Virág virága...”, 29, 37-38.)A Planctus ante nescia szekvencia latinul és magyarul [3]


[1/a.] Planctus ante nescia,
planctu lassor anxia,
crucior dolore;

[1/b.]
Orbat orbem radio,
me Iudea filio,
gaudio, dulcore.

[2/a.] Fili, dulcor unice,
singulare gaudium,
matrem flentem respice
conferens solatium.

[2/b.] Pectus, mentem, lumina
tua torquent vulnera.
Que mater, que femina
tam felix, tam misera!

[3/a.] Flos florum, dux morum,
venie vena,
quam gravis in clavis
est tibi pena.

[3/b.] Proh dolor, hinc color
effugit oris,
hinc ruit, hinc fluit
unda cruoris.

[4/a.] O quam sero deditus,
quam cito me deseris;
o quam digne genitus
quam abiecte moreris.

[4/b.] O quis amor corporis
tibi fecit spolia;
o quam dulcis pignoris
quam amara premia.

[5/a.] O pia gratia
sic morientis,
o zelus, o scelus
invide gentis.

[5/b.] O fera dextera
crucifigentis,
o lenis. in penis
mens patientis.

[6/a.] O verum eloquium
iusti Simeonis!
quem promisit, gladium
sentio doloris.

[6/b.] Gemitus, suspiria
lacrimeque foris
vulneris indicia
sunt interioris.

[7/a.] Parcito proli,
mors, michi noli,
tunc michi soli
sola mederis.

[7/b.] Morte, beate,
separer a te,
dummodo, nate,
non crucieris.

[8/a.] Quod crimen, que scelera
gens commisit effera,
vincla, virgas, vulnera,
sputa, spinas, cetera
sine culpa patitur.

[8/b.] Nato, queso, parcite,
matrem crucifigite
aut in crucis stipite
nos simul affigite!
male solos moritur.

[9/a.] Reddite mestissime
corpus vel exanime,
ut sic minoratus
crescat cruciatus
osculis, amplexibus!

[9/b.] Utinam sic doleam,
ut dolore peream,
nam plus est dolori
sine morte mori
quam perire citius.

[10/a.] Quid stupes, gens misera,
terram se movere,
obscurari sidera,
languidos lugere?

[10/b.] Solem privas lumine,
quomodo luceret?
egrum medicamine,
unde convaleret?

[11/a.] Homicidam liberas,
Iesum das supplicio;
male pacem toleras,
veniet seditio.

[11/b.] Famis, cedis, pestium
scies doeta pondere
Iesum tibi mortuum
Barrabamque vivere.

[12/a.] Gens ceca, gens flebilis,
age penitentiam,
dum tibi flexibilis
Iesus est ad veniam.

[12/b.] Quos fecisti, fontium
prosint tibi flumina,
sitim sedant omnium,
cuncta lavant crimina.

(13/a.] Flete, Sion filie,
tante grate gratie;
iuvenis angustie
sibi sunt delicie
pro vestris offensis.

[13/b.] In amplexus ruite,
dum pendet in stipite;
mutuis amplexibus
se parat amantibus
brachiis protensis.

[14.] In hoc solo gaudeo,
quod pro vobis doleo.
Vicem, queso, reddite,
matris damnum plangite![1/a.] Siralomnak azelőtt nem-tudója,
siralomtól gyötrődve epedek.
Kínzatom fájdalomtól.

[1/b.] Megfosztja a világot világosságától,
engem, Judea, fiamtól,
örömemtől, édességemtől.

[2/a.] Fiam, egyetlen édességem,
egyetlen örömem,
a síró anyát tekintsed,
hozva (neki) vigasztalást.

[2/b] Szívemet, elmémet, szememet
gyötrik a te sebeid.
Mely anya, mely asszony
oly boldog, mint szerencsétlen?

[3/a.] Virágok virága, erények vezére (elseje),
bűnbocsánat forrása,
milyen súlyos büntetés jutott neked
e szegekben!

[3/b.] Ó, fájdalom, íme eltűnt
orcád színe,
ím buzog, ím ömlik
véred árja.

[4/a.] Ó, mely későn adatván,
oly hamar elhagysz engem!
Ó, mely méltóan születtél,
oly megalázva halsz meg!

[4/b.] Ó, mily szeretet az, amely testedtől
való megfosztást tett (juttatott) neked!
Ó, mely méltó zálognak
ily keserű jutalma!

[5/a.] Ó, az így halónak
kegyes malasztja!
Ó, a gonosz nemzetségnek
dühe, bűne!

[5/b.] Ó, a keresztre feszítőnek
kegyetlen jobbja!
Ó, a szenvedőnek
a gyötrelmekben (is) szelíd elméje!

[6/a.] Ó, az igaz Simeonnak
valóra váló beszéde!
Amit megígért,
érzem a fájdalom kardját.

[6/b.] Az én siralmam, fohászkodásom
és könnyeim kívül (láthatóan)
az én belső
sebemnek jelei.

[7/a.] Kegyelmezz gyermekemnek!
Engem magamat, halál,
egyedül te
gyógyítasz meg.

[7/b.] Halállal boldogan
választatnám el tetőled,
semhogy, fiam,
te kínzassál.

[8/a.] Micsoda bűnt, micsoda gonosztetteket
követett el e vad nemzetség!
Siralmakat, kötelékeket, veréseket,
köpéseket, szegeket, egyebeket
bűntelenül szenved (Jézus).

[8/b.] Fiamnak, kétlek, kegyelmezzetek,
az anyát feszítsétek keresztre,
vagy a kereszt törzsökén
minket együtt verjetek át!
Rossz egyedül meghalni.

[9/a.] Adjátok át a megszomorított anyának
legalább az élettelen testet,
hogy így csökkenjen
(és ugyanakkor) fokozódjon szenvedésem,
ha csókolhatom, ölelhetem.

[9/b.] Bár annyira szenvednék,
hogy szenvedésembe belehalnék.
Mert nagyobb fájdalom az,
ha halál nélkül vagyok halott,
minthogy tüstént kiszenvedjek.

[10/a.] Miért csodálod, nyomorult nemzetség,
hogy megmozdul a föld,
elhomályosulnak a csillagok,
a magatehetetlen (természet is) gyászol?

[10/b.] Ha a napot megfosztod fényétől,
hogyan tündökölhetne?
Ha a beteget az orvosszerektől,
hogyan gyógyulhatna meg?

[11/b.] A gyilkost (Barabást) szabadon engeded,
Jézust halálra adod.
(Ha) rosszul viseled a békét,
jönni fog a zendülés (felfordulás).

[11 /b.] Majd látni fogod, ha megtanított
az éhség, a mészárlás és a dögvész csapása,
hogy meghalt számodra Jézus,
és él Barabás.

[12/a.] Vak nemzetség, siratnivaló nemzetség,
tarts bűnbánatot,
amíg (jóindulattal) hajlik feléd
Jézus a bocsánatra.

[12/b.] Az általad fakasztott forrás
árja váljék előnyödre (üdvödre),
amely minden szomjat csillapít,
minden bűnt elmos.

[13/a.] Sírjatok, Sion leányai,
akik méltónak bizonyultatok ilyen kegyelemre!
Ifjú (jegyesetek) szenvedése
az ő számára gyönyörűség
a tőletek elszenvedett sérelemért.

[13/b.] Omoljatok karjaiba,
míg a kereszten függ.
Kölcsönös ölelésre
készen áll az őt szeretőknek
kitárt karjaival.

[14.] Csak annak örülök,
hogy értetek szenvedek.
Kérlek, viszonozzátok,
az anya fájdalmát gyászoljátok!


Fordították VÍZKELETY ANDRÁS és VEKERDI JÓZSEF
(Vízkelety, „Világ világa...”, 18-23.)
Az Ómagyar Mária-siralom és a Planctus ante nescia rokon versszakainak összevetése [4]


[1.]
Volék sirolm tudotlon
Sirolmol
sepedyk,
búol oszuk, epedek.
[2.]
Választ világumtul
Zsidou
fiodumtul,
ézes ürümemtül.
[3.]
ó én ézes urodum,
eggyen igy fiodum,
sirou anyát teküncsed,

búabeleül kynyuhadd.
[4.]
Szemem könnyüel árad,
én junhom búol fárad,
te vérüd hullottya
én junhom olélottya.
[5.]
Világ világa,
Virágnak virága,
keserűen kínzatul,
vos szegegkel veretül.
[6.]
Uh nekem
én fiom
ézes mézüül!
Szegyenül
szépségüd,

Virüd hiol vizeül
[7.]
Sirolmom, fuhászatum
tertetik kivül
én jumhomnok bel búa
ki sumha nüm hiül.
[8.]
Végy halál engümet,
eggyedüm illen,

maraggyun urodum,
kit világ féllyen.
[9.]
ó igaz Simeonnok
Bezzeg
szovo ére,
én érzem ez bú tűröt,
kit
níha egíre
[10.]
Tüled válnum,
de nüm
valállal,
hul igy kinzassál,
Fiom, halállal.
[11.]
Zsidou mit tész, türvéntelen,
fiom mert hol biüntelen,
fugva huztuzva,
üklelve, ketve.
ülüd.
[12.]
Kegyüggyetük fiomnok,
ne légy kegyülm mogomnok,
ovogy halál kináal
anyát ézes fiáal
egyembelü üllyétük.[1a.] Planctus ante nescia,
Planctu lassor anxia,
Crucior dolore,

[1b.] Orbat orbem radio
Me Iudaea filio,
Gaudio, dulcore.

[2a.] Fili, dulcor unice,
Singulare gaudium,
Matrem flentem respice
Conferens solacium.

[2b.] Pectus, mentem, lumina
Torquent tua vulnera.
Quae mater, quae femina
Tam felix, tam misera?

[3a.] Flos florum,
Dux morum
Veniae vena
Quam gravis
In clavis
Est tibi poena!


[3b.] Proh dolor,
Hinc color
Effugit
oris,
Hinc ruit
Hinc fluit
Unda
cruoris!

[6b.] Gemitus, suspiria
Lacrimaeque foris
Vulneris indicia
Sunt interioris.

[7a.] Parcito proli,
Mors, mihi noli
Tunc mihi soli
Sola mederis.

[6a.] O verum eloquium
Iusti Simeonis!
Quem promisit, gladium
Sentio doloris.


[7b.] Morte, beate,
Separer a te,
Dummodo, nate,
Non crucieris.


[8a.] Quod crimen, quae scelera
Gens commisit effera!
Vincla, virgas, vulnera,
Sputa, spinas, cetera
Sine culpa patitur.

[8b.] Nato quaeso, parcite,
Matrem crucifigite
Aut in crucis stipite
Nos simul affigite,
Male solus moritur.


(MARTINKÓ András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bp. 1988. 36-38. alapján.)
[1] Irodalom: BENKŐ Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980; BALÁZS János: Magyar deákság. Bp. 1980. 846-514; „Világ világa, virágnak virága ...” [Ómagyar Mária-siralom]. Bemutatja VIZKELETY András. Bp. 1986; MARTINKÓ András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. (Bevezetés és vázlat.) Bp. 1988.

[2] Vö. Lukács 2,35.

[3] A műfajról ld. a Latin nyelvű irodalom c. fejezet szekvenciákhoz írt bevezető jegyzetét. A Planctus ante nescia kezdetű szekvencia szerzője Geoffroi de Sancto Victore (1125/30-1194 k.), a párizsi, Szent Viktorról elnevezett ágostonos kanonokrendi apátság subpriorja. (Nem azonos Geoffroi de Breuteuil-jel.) A szekvenciának ugyancsak a Leuveni Kódexben olvasható rövidebb latin változata az ÓMS-hez hasonlóan a 8b versszakkal végződik, ettől eltekintve azonban nem jelent közelebbi variánst.

[4] Az itt közölt Planctus ante nescia szekvencia nem közvetlen és nem kizárólagos forrása az Ómagyar Mária-siralomnak. Martinkó András összevetésében vizuálisan is érzékelteti az egyezéseket: a félkövér (fett) szedés a teljes megfelelést, a kurzív a rokon helyeket jelzi.