A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

DICSŐSÉGES SZENT MÁRTON PISPEKNEK LEGENDÁJA[1]

(Érdy-kódex)


Az időben, mikoron Úr Fiú sziletetnek utána írnának háromszázhetven esztendő táján, dicsőséges Szent Márton pispeknek támadása és sziletése ismertetik lenni Magyarországból, Sabariának várasából. Kinek szilei, mikoron nemesek volnának, rámai császároktúl tartatnak vala. Bírják vala kedég az időben Constantinus és Iulianus császárok idő szerént. Vivé be azért Szent Mártont még kisded voltában az ő atyja Olaszországban, és lakozának Pápia[2] nevő várasban, és vitézködnek vala római császárok alatt. Jóllehet Szent Márton nem akaratja szerént, mert jóllehet az ő szilei pogánság alatt volnának, ő kedég még tízesztendős korában ő szileinek akaratjok ellen az szentegyházhoz futván, meghíülette[3] vala magát, és oly igen megszállotta vala az ő szívét Úristennek malasztja és szerelme, hogy ha gyenge ideje meg nem vonta volna, ez világiakat megútálván, kész lett volna pusztában futnia. De mikoron az ő atyja elvéhedött vitéz volna, írák fel Márton vitézt az táblában tizenöt esztendős korában. Kinek ellene nem tehete. Méne be azért az császárnak udvarában csak egy szolgájával, ki őneki szolgálna, kinek viszon ellen ő is, úr vallván, azonképpen szolgál vala.

Egy időben, mikoron Ambiensis[4] váras kapuján kimenne lova hátán az tebb vitézök között, egy rosszas szegén embert elöl talála, kinek senki, alamizsnát kérvén, nem ád vala. Szent Márton, Krisztusnak szerelmes vitéz szolgája, megkenyerüle rajta, és mikoron egyéb jószága nem volna, mert immáran mind Krisztus szegényinek osztogatta vala, tebb az egy palástjánál nem vala, annak es egyik szélét az szegénnek adá, az más részét magára takarojtá. Ki az tebb vitézök látván, bolondságnak vélik vala. Ime kedég, azon éjjel álmában Krisztus Jézus Urán látá az fél palástot, dicseködvén benne az angyalok előtt, mondván, hogy az meghíülött Márton vitéz adta volna azt őneki. Szent Márton jóllehet megismeré, hogy kellemetes volt volna Úristennek az ő alamizsnája, ottan tizennyolc esztendős korában megkeresztelködék.

Annak utána két esztendő beltelvén, törtenék Iulianus császárnak hada Galliában. És mikoron zsoldot osztatott volna az vitézöknek, Szent Márton nem akará felvenni, mondván, hogy ő továbbá ez világi urnak nem vitézködnék, de az Úristennek, ki mennyet, földet teremtötte. De az császár véli vala, hogy féltében nem akarna vitézködni, nem Istennek szolgálatjáért. Azt hallván Szent Márton felfogadá, hogy másod napon minden fegyver nélkil az ellenségnek köziben mégyen. Annak okáért őrizet alá vetteté Iulianus őtet. De íme, másod napon hihetjék, hogy az ő szent érdemének miatta az ellenség megengedvén, császár hatalma alá adá önnenmagát, meghódolván.

Dicsőséges Szent Márton azért elhagyá az hadakozást, és méne Szent Hilarioshoz, pictaniabeli[5] pispekhez, és ott akolittá[6] tevék. Azonközben isteni jelentből méne haza szileit meglátogatni, kik még pogánok valának. Azon úton sok nyomorúságot szenvede az gonosz tolvajok miatt. És mikoron hazajutott volna, anyját ez szent hitre térejté, atyja kedég azon gonosz aggságban megmarada.

Vala kedég azon időben nagy eretnekség keresztyén hit ellen. kik ellen Szent Márton eresen viaskodván megfogák, és erősen vesszővel megkasztigálván[7] kiízék az várasból. És jeve Mediolanomba,[8] onnan es kive ízék. Méne csak másod magával Gallinaria nevő várasban. Onnan esmeg Pictaniom várasba méne Szent Ilarius pispekhez, és klastromot szerze magának, és ott kezde lakozni. Egy napon, mikoron kive nyomotott volna, lele egy halottat, ki szent keresztség nélkil múlt vala kive, kin annéra elkeserödék, hogy nem tírheté, hanem cellájában vivé az testöt, és szent imádságával feltámasztá. Másodot esmeg olvasunk, ki ennenmagát felakasztotta vala, azt es feltámasztá. Vala kedég jó híre-neve minden népek között.

Azonkezbe hallák meg az Turonica[9] várasbeliek az ő szentséges életét, miért püspökök nem volna, egyetembe választák Szent Mártont pispekké, jóllehet minden akaratja nálkil. De mikoron nehéz volna jó szokásának az tiszttartás, kívül az várasnak két mélföldön kalastromot rakattata, és ott két negyvened magával szent szerzet szerént lakozik vala Úristent éjjel-nappal szolgálván.

Némikoron Szent Márton láta egy oltár alatt egy koporsót, kit mártír névön tisztölnek vala az népek, kinek Szent Márton megkérdözvén nevét, ki volt volna, és semmiképpen bizonságára nem mehetött volna. Bal felé tekéntvén láta egy fekete árnyékot állván és mondván: „Vagyok egy gonosz tolvajnak lelke, kit gonoszságáért megöltenek, és ez koporsóban eltemettenek, ki erekké elkárhoztam.” Azt hallván Szent Márton pispek ottan eltöreté az oltárt.

Harmadik halottat támaszta fel ezenképpen. Mikoron egy özvegy asszonnak egyetlen egye kimúlt volna, és kivitték volna az mezőre, hogy eltemessék, nagy sok pogán népek körüle lévén és siratván, Szent Márton pispek Istennek akaratjából odajutván imáda érette és feltámasztá. Azt látván nagy sok pogánok fordulának ez szent hitre. Ó, szerelmes atyámfiai, ha minden csodatételét megírnók ez bódog szent embernek, mind az egész nap sem volna elég. Menné poklosokat, kórokat, betegöket gyógyútott, menné erdengesöket vigasztott és menné számtalan pogán népeket fordojtott, menné szentegyházat, klastromokat rakattatott, mint épejtötte anyaszentegyházat idvességes tanúságával, mint ótalmazta ez szent hitöt istenadta malasztjával, mint szaporojtotta Istennek szent országát szentöknek sokaságával, ki mehet mindennek végére? Csak az Úristen. Annak felette úgy olvastatik őróla, hogy minden teremtött állatok engedtenek ez szent embernek parancsolatjára.

Minemő nagy kegyes és irgalmas lött légyen, az egy dolgából megismertetik. Mikoron egy jeles innepnapon misét akarna szolgálni, egy szegént elöl talála, és ottan neki adá ruháját. Csak egy palástban méne mise mondani. És mikoron az egyházi népek előtt nem merészlenék levetkőzni, miért az palástnál tebb ruhája nem volna, az esperest egy kis kurta ruhát hoza neki, kinek hosszjasága csak térdig vala, ujja könyökig. És azonképpen felőtözvén, felálla mise mondani. Íme, mindeneknek látására Szentlélek Úristen tízképpen fejére szálla, és belé enyészék. Mikoron kedég mezéjtelen karjait felemelte volna Úristenhöz, íme, az szent angyalok aranyas gyengyes őtözettel belfödözék ő karjait. Kikből nyilván megismertetik az ő nagy szentséges volta.

Oly nagy malasztja es vala ez dicsőséges szent konfesszornak, hogy ugyan szemlátomást es meglátja vala pokolbeli erdegnek járását és mívelködetit. És mikoron egyször egy koronás királ személyében neki jelent volna, mondá: „Márton, szerető szolgám, ismersz-e? Én vagyok az Krisztus.” Szent Márton reátekéntvén mondá: „Ha az én áldott Megváltómat azon személben nem látandom, kiben szenvedvén megváltotta ez világot, nem hiszöm.” Azt hallván az erdög felcsattana, és gonosz bízzel beltölté az szent jámbornak celláját.

Szent halálát es még annak előtte megmondá az ő szerelmes tanojtványinak, és nagy sírásra indojtá őket. Ő es azt látván elfakada sírva, és imádságot tevén Úristenhez, mondá: „Ha méges tovább az te népednek szikségen vagyok, nem szánom a mukát, légyen az te szent akaratod.” Mikoron kedég betegségben esvén meg kezdött volna fogyatkozni, csak ciliciom ruhában és az hamuban fekszik vala, szívét, lelkét, szemeit és kezeit felemelvén Úristenhez mennyeknek országára, és azonképpen szent imádságra, várja vala testének kimúlását. De íme, az förtelmes lélek ott elejben álla, ha mit őbenne neki valót lélhetne, kiben vádolhatná. Mondá neki az szent jámbor: „Óh, vérszopó bestya, mit keressz, ett nem találsz énbennem semmi halálra valót. Ábrahámnak kebele fogad be engemet.” És neki parancsolván elízé onnan. Vala kedég két negyvenegy esztendős ember az időben, és pispekségének huszonhatod esztendei telvén múlék ki ez világból, mikoron írnának Úr Fiú sziletetnek utána négyszáznyolcvanhat esztendőben.

Kinek halálának utána es oly csodával jelenté meg Úristen az ő nagy érdemes voltát, hogy oly igen fénlik vala ő szent orcája, mintha immáran megdicsőilt volna, és az szent mennyei angyaloknak édes éneklési hallatának, kiknek szentséges társaságok között viteték fel az szent apostoloknak bódogságus karokban. Nagy sokaknak es jelenteték meg az ő bódog kimúlása. Kik között illik hallani, mikoron Szent Amborus doktor Mediolanomba azon hórában misét szolgálna, az prosának alatta ilvén pispöki székiben, elszunnyada. És mikoron sokáig várták volna, az epistola-mondó felserkenté, hogy áldomást vetne. Mondá ottan, hogy Turonica [beli] Márton pispek azon hórában múlt volna kive, és az szent jámbornak temetésén volt volna, és az utolsó orációt félben hagyta volna, miért hogy felserkentötték volna. Jóllehet, szerelmes atyámfiai, sok csoda és idvességes dolgokat tett mind életében, mind kimúlásának idejin és utána ez dicsőséges szíz Szent Márton pispek és konfesszor, kiért méltán dicsértetik mind feldön-mennyen. Kinek mi es ajánljok a mi szegén lelkönket, testönket, életönket és halálunkat, hagy az ő nagy szentséges érdemének miatta ótalmazzon minden nyomorúságunkban, és nyerje az erek dicsőségnek országát. Ámen.


(Érdy-kódex 623–626 – Nytár 5, 453–457)[1] Szent Márton „magyarországi” származásával kapcsolatban ld. Szent István király Nagy legendája 4.és 9. jegyzetét. Az Érdy-kódex legendája aLegenda aurea Márton-életrajzának kivonata. A legenda egy másik fordítása az Érsekújvári Kódexben – Nytár 10,43 olvasható.

[2] Páviában

[3] megszenteltette magát

[4] Amiens

[5] Poitiers

[6] akolitus, kisebb papi rend

[7] megvesszőzvén

[8] Milánóba

[9] Tours