A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

Csanádi Albert

IN TRANSLATIONE SANCTI PAULI PRIMI EREMITAE

Ad Vesperas


A. Inclite confessor Christi, sanctissime Paule,
quo dace perfectis patuere silentia ruris,
fac, pateant humili caelestia limina plebs,
quae tibi condignos depromit laudis honores.


R. Pangite christigenae, Domino, pro cuius amore
stemmata, divitias contempsit Paulus et urbes,
gessit et in terris castam sine crimine vitam.
Transiit ad superos multa virtute coruscus.


V. Inter apostolicos coetus nitidosque prophetas.


Ad Magnificat


A. Clara recensentes Thebaei praeconia Pauli,
Christe, suis meritis nobis miserere, precamur,
ut, quos exemplo docuit contemnere mundum,
efficiat patriae conscendere regna beatae.


Matutinum

Invitatorium


Regi supremo, fratres, iubilemus ovantes,
qui tribuit vitam Paulo supra astra perennem.


Hymnus


Inclitos Pauli recolens honores
concinat laudes populus fidelis,
atque caelestes resonent canoro

carmine cives.


Ille terrenis opibus locuples,
litterarumque studio peritus,
atque florentis fuerat iuventae

splendidus aevo.


Praetulit Christi tamen his amorem
dulcis et linquens patriae penates,
ut Deo soli vacet in silenti

conditus antro.


Fame nutricem scelerum iuventam
frangit, et corpus subicit labore,
ut Deo casta sine labe vitam

ducere possit.


Hoc duce prisci petiere patres
antra deserti, Dominumque pura
mente quaerentes meruere vitae

regna beatae.


Paule, sic nostram petimus salutem
cures, ut caeli subeamus arcem,
atque cum sanctis mereamur hymnos

dicere Christo.


Sit Deo Patri decus et potestas,
et tibi, lapsi Reparator orbis,
quique septenis, Paraclete, lustras

pectora donis. Amen.


In I. Nocturno


A1 Lis erat antiquis, primus habitator eremi
qui foret, at patrum mox par sententia Paulo
inter eremicolas primus decernit honores.


A2 Hic locuples opibus, generisque propagine clarus,
doctus et ingenuas artes et flore iuventae
splendidus in Christum miro flagrabat amore.


A3 0mnia plena dolis scelerumque infecta veneno
acts videns hominum fugit consortia vulgi,
ut Christo tutus tacitis serviret in antris.


R1 Magnum opus est duras pro Christi nomine poenas
interitumque pati, virtus tamen haud minor hostem
vincere tartareum et carnis cohibere furorem,
atque diu vitae integrum servare rigorem.


V. Prompta licet Paulo fuit ad tormenta voluntas.


R2 Delicias caeli sentiens frugalibus escis
pascitur et populi strepitus urbemque perorsus
curis abiectis fruitur dulcedine caeli.


V. Corpore per terras, animo versatur in astris.


R3 Antonius simili studio tum rura colebat
proxima, cui subito veniens vox caelitus inquit:
Alter in hac melior primus considet eremo,
cuius ad exemplum poterit tua crescere virtus.


V. Illius ignotas iubeo tibi quaerere sedes.


In II. Nocturno


A1 Dum loca per vasta, maneat ubi tutus, eremum
vestigat, inventa est scopulis spelunca sub altis,
íntus habens fontem et gravidam cariotide palmam.


A2 Quod ubi perspexit, palmas extendit utrasque,
atque ait: Ingentes refero, Deus optime, grates,
hoc mihi quod hospitium magna pietate dedisti.


A3 Hic ego, Christe, tuas conabor reddere laudes
semper et in lacrimis caelo suspiria ducam,
donec in optato libeat cernere regno.


R4 Obviat Antonio satyrus per devia vallis
dona ferens poscensque preces Christumque salutis
auctorem memorans. Senior vestigia pressit,
humanasque ferae miratur in ore loquelas.


V. Laetatur Christi nomen crevisse per orbem.


R5 Pernox sedens senior transegerat umbras,
mane lupa ducente videns sub rupibus antrum,
ingreditur, strepituque pedum spelunca remugit.
Quod ubi persensit, Paulus mox ostia claudit.


V. Compresso ille gradu tacitus vocem auribus haurit.


R6 Corruit ante fores Antonius, ostia pandi
clausa petit, tandem valvis admissus apertis
alter in alterius laetus complexibus haeret,
et referunt Domino devoto pectore grates.


V. Nomine quisque alium proprio salvere precatur.


In III. Nocturno


Al Palma cibum vestemque dabat, sitis arida
fontis mulcebat aqua, animo versabat Olympi
gaudia, et decimo laetantes aethere sanctos.


A2 Longa dies postquam fragiles exhauserat artus,
spirituum turbam Christus praemisit ab astris,
quae vehat ad superos exutam corpore mentem.


A3 Antonius niveo ferri candore sub astra
suspicit attonitus, properansque velociter abdit
corpus humo remeatque suas lugubris in aedes.


R7 Consedere simul viridis sub tegmine palmae,
hospitis adventu tum Paulus laetior inquit:
Dic, rogo, quid faciant homines, quo principe mundus
dirigitur, toto si Christus regnat in orbe?


V. Christicolae optata si tandem pace fruuntur?


R8 Interea solidum corvus mirantibus offert
panem, Paulus ait: Nobis, en, prandia misit
omnipotens Dominus, famulos qui pascit egentes.
Fragmine sexdecim medio me fovit ab annis.


V. Sed modo propter te duplex annona refertur.


R9 Gratia Rectori postquam fuit acta superno,
in liquidi pariter discumbunt margine fontis,
et fame sedata iunctis de gurgite palmis
libantes Domino laudum praeconia reddunt.


V. Transigitur tota in precibus nox illa supernis.


In Laudibus


A1 Venerat extremam Paulus moriturus ad horam,
et genibus flexis tendens ad sidera palmas,
egressus animae faciles de carne petebat.


A2 Deserit interea moribundos spiritus artus,
et niveo splendore micans petit atria caeli.


A3 Coetus apostolicus vatum quoque praescia turba
et chorus angelicus laeti comitantur euntem.


A4 Excipit amplexu venientem Christus et inter
primates regni summo locat ordine caeli.


A4 Illic mellifluo divinas carmine laudes
concinit et patria regnat sine fine beata.


Hymnus


Laudibus Christo iubilent fideles,
cuius in terris deditus amori
Paulus aeternam meruit coronam

caelibe vita.


Palma praebebat foliis amictum,
fructibus victum, sitientes amnis
irrigat fauces, tamen net unquam

his saturatus.


Mente caelestes meditans honores
splendidam Christi faciem frequenter
aspicit gaudens, fruiturque dulci

nectare caeli.


Pane sexdenos alitur per annos,
quem Dei nutu medium ferebat
corvus, ut fessam melior senectam

pasceret esca.


Inde post vitae varios labores
inter orandum moribunda membra
spiritus linquens meritis coruscans

astra petebat.


Obviam cives veniunt superni,
et prophetarurn comitatur agmen,
angeli summi revehunt canentes

regis in arcem.


Paule, iam summo residens Olympo
impetra Christi famulis favorem,
ut scelus laxet, tribuatque summum

scandere caelum.


Sit Deo Patri decus et potestas,
et tibi, lapsi Reparator orbis,
quique septenis, Paraclete, lustras

pectora donis. Amen.


Super Benedictus


A. Induit Antonius funebri corpus amictu,
et, quem scalpendo gemini fecere leones,
imposuit tumulo. Tunicam de fronde ligatam
vendicat in proprios festis sollemnibus usus.


Ad Magnificat in II. Vesperis


A. Aspice supremo caeli de cardine servos,
Paule, tuum nomen devote colentes,
ut quibus in terris exempla dedisti,
te obsecrante queant regna subire.
VERSES ZSOLOZSMA REMETE SZENT PÁL ÁTVITELÉNEK ÜNNEPÉRE


Első vesperás

Antifóna


Ó, te dicsőséges hitvalló, Pál, ki vezérlesz
minket a szent élet ragyogó szép tájain egyre,
kérd, hagy az égi kapuk megnyíljanak egykor a népnek,
mely tisztel téged, nevedet nagy diccsel övezve.


Responzórium


Zengjetek éneket, Krisztus-hívők, ma az Úrnak,
érte vetett meg Pál kincset, várost szeretetből,
s tisztán élt, szűzi életet Érte a földi hazában,
s gazdag erényekkel fénylőn így ment fel a mennybe.


Verzus


Most az apostolok és próféták közt ragyog ő is.


Magnificat-antifóna


Tündöklő hírét hirdessük thébai Pálnak!
Krisztus Urunk, könyörülj rajtunk, szent érdemeit nézd,
és kik a példáján megvetni tanuljuk a földet,
juthassunk egykor fel a boldog mennyei honba.


Matutinum

Invitatórium


Testvérek, zengjünk vigadozva az égi Királynak,
Ő örök életet adott szent Pálnak a csillagokon túl.


Himnusz


Buzgó énekünk szava Pált dalolja,
Együtt zeng velünk a hivők csapatja,
és dicsérik őt a nagy ég lakói

tiszta dalokkal.


Sokra tartották vagyonát a földön
bölcsessége volt s tudománya bőven,
és a társak közt kora ifjúságban

messze magaslott.


Jézus Krisztusért odahagyta kincsét,
drága otthonát, szeretett hazáját,
Istenért akart egyedül csak élni,

távoli tájon.


Hírnevet, rangot, mely a bűnre csábít
megvetvén, testét rabigába hajtja,
vétek nélkül így akar élni tisztán,

már csak az Úrnak.


Ő vezette a remetéket ősi
barlangok mélyén, hol az Úrnak éltek
egyszerű szívvel, hogy elérhessék az

égi hazát majd.


Védd te mindig Pál, a mi üdvösségünk,
hogy bejussunk majd az egek honába,
s zenghessünk szentek seregében himnuszt

Krisztus Urunknak.


Áldás, tisztelet legyen az Atyának,
s bűnbe hullt világ Szabadítójának,
és a Léleknek, ki erősít osztván

hét adományát. Amen.


Az I. Nokturnus antifónái


1. Régi vita tárgya, ki volt remeték csapatában az első,
ám az atyák majdnem mind egyhangon bizonyítják:
Szent Pál volt remeték seregében a fő vagyis első.


2. Gazdagsága nagyon nagy volt, a családja kiváló,
bölcsessége kitűnt, s tehetséges, deli ifjú
Krisztus Urunkért élt, lángolt, lobogó szeretettel.


3. Látva az embereket, kiket elragadott a ravasz bűn,
festett arcával fertőzve: a rossz közeléből
fut, hogy Krisztusnak szolgáljon a néma magányban.


Responzóriumok és verzusok


R1 Nem könnyű szenvedni kemény fájdalmat az Úrért
és meghalni, de nem kevesebb letiporni a sátánt
s megfékezni saját testünk zabolátlan erőit,
s mind a szabályt híven megtartani sok időn át.


V. Ím, az erős akarat kész volt eltűrni a kínt is.


R2 Étke szegényes csak, de a mennyei szent örömökben
részesedik, tömegek zsivaját elhagyva, s a várost.
Távol a gondoktól így él az egek gyönyörével.


V. Teste a földön bár, de a lelke csillagokban jár.


R3 Antal a szomszédos helyeken tartózkodik akkor,
s egyszer hirtelenül szózat hallatszik a mennyből:
más is van közel itt, kit tisztelhetsz remeték közt,
példáján ha okulsz, gyarapodhatsz bőven erényben.


V. Menj el azért hozzá, te keresd fel a puszta magányban.


A II. Nokturnus antifónái


1. Puszta helyet keresett, ahol élni akart a magányban,
a meredek hegyeken barlangra talált, ahol éppen
forrás volt közel és pálmák megrakva gyümölccsel.


2. Hogy meglátta e tájt, széttárva a karjait így szólt:
Végtelenül jó vagy, te Uram, vedd hálaimámat
barlang szállásért, melyet adtál nagy szeretettel.


3. Itt zengem dalomat neked, én Uram, ifjan, örömmel,
s könnyek közt itt kell sóhajtanom égre fel eztán,
míg nem láthatlak Téged fent égi hazában.


Responzóriumok és verzusok


R4 Antal a völgyben jár, szatír jön szembe az úton
hozva ajándékát sok imát kér, Krisztus Urunkat
említvén, üdvünk szerzőjét, és tova léptet.
Antal elámul, hogy szólhat ez emberi nyelven.


V. S örvend, hagy Krisztus neve így szétárad a földön.


R5 Eljön az éj, Antal nyugoszik tovaűzve sok árnyat,
farkas jő, vele megy, s meglátja a vad hegyi sziklák
közt a kivájt üreget, bemegy és visszhangzik a barlang.
Pál meghallja a zajt, s tüstént rázárja az ajtót.


V. Halk léptek finoman közelednek, szűnik a zörgés.


R6 Antal az ajtónál lerogy, úgy könyörög szava halkan,
nyissa ki Pál, könyörög neki, és felnyílik az ajtó,
egymást átölelik békés, boldog szeretettel.
S ujjongó szívvel hálákat zengnek az Úrnak.


V. Mindkettő a nevén szólítja azonnal a társát.


A III. Nokturnus antifónái


1. Ételt és a ruhát a pálmafa adta, az égő
szomja tüzét meg a hűs forrás oltotta vizével,
ég örömét s tizedik mennyet forgatta szívében.


2. Hosszú idő múltán a gyönge tagok kimerültek,
Krisztus Urunk lelkek csapatát elküldte magasból
szent Pál lelkéért, mely már elhagyta a testet.


3. Antal szíve kemény és bátor, a csillagos éjben
megsejtvén a halált, siet is gyorsan, hogy a testet
földbe temesse hamar, majd gyászban tér haza ismét.


Responzóriumok és verzusok


R7 Egyszer volt, amidőn ott ültek a pálmafa árnyán,
Pál így kezdte szavát vendégéhez, ki előbb jött:
Hogy van az emberiség, ó mondd, ki vezéreli őket,
Krisztus Urunk jogarát ismérik-e szerte a földön?


V. Krisztus hívei azt kívánják, béke legyen már.


R8 Közben a holló jő, száraz kenyeret tesz eléjük,
s Pál megszólal: Nézd csak, ebédünk küldi az Isten,
így táplálja az Úr szolgáit, akik bizakodnak.
Fél kenyeret küldött nekem eddig mindig ebédre.


V. Most meg a kétszeresét elküldte, mivel te is itt vagy.


R9 És miután hálát mondottak az égi vezérnek,
csörgedező forrás partján mindjárt le is ültek,
éhségük lecsitult, pálmák a vízre hajoltak,
s ők dicséreteket zengtek hálásan az Úrnak.


V. Így telt mind az egész éj nagy fönséges imában.


Laudes antifónák


l. Pál, amidőn eljött végső órája, halála,
térdre esett, kezeit széttárta a csillagos égre,
s kérte, a testétől könnyen váljon meg a lelke.


2. Így történt, a testtől elbúcsúzva a lélek
szép ragyogó fényben tündöklőn szállt az egekbe.


3. Boldog apostoli kar s próféták hősi csapatja
s angyali nagy seregek kísérték őt vigadozva.


4. Krisztus Urunk a kezét széttárva fogadja a mennyben,
és helyet égi körök magasában rendel a szentnek.


5. Istent dicsérik, s mint csorgó méz, olyan édes énekük,
és soha meg nem szűnik a boldog örökség.


Himnusz


Hódolván hívők az Urat dicsérjük,
Őt szolgálta Pál, amíg élt a földön,
s szűzi életért koronás jutalmat

nyert az egekben.


Pálmafák adták falevél-ruháját,
étke vad gyümölcs s a patak csitítja
szomjúságait, de sosem lakik jól

mind e javakból.


Égi hírnévről meditál gyakorta,
Jézus Krisztusnak ragyogó alakját
látja boldogan, s betelik nagy égi

édes örömmel.


Sok-sok éven át kenyeret kap enni,
holló vitte azt neki, mert az Isten
úgy rendelte, ím, a kifáradt ember

jobbat ehessen.


Dolgos életét amidőn bevégzé,
imádság közben a halandó testet
lelke elhagyván, sok erénnyel ékes

szent megy a mennybe.


Szembe jönnek már az egek lakói,
és a próféták kara elkíséri,
fényes angyalok viszik énekelve

mennyei várba.


Pál, ki fent vagy már az örök hazában,
kérjed az Urat, kegyeket hogy adjon,
éljünk bűntelen, s a hatalmas égbe

egykor elérjünk.


Áldás, tisztelet legyen az Atyának,
a bűnbe hullt világ Szabadítójának,
és a Léleknek, ki erősít osztván

hét adományát. Amen.


Benedictus-antifóna


Antal a holttestet temetési lepelbe takarta,
majd amaz új sírnak mélyére helyezte, mit ásott
két nagy oroszlán. A levelekből szőtt tunikát meg
elviszi, ünnepeken hogy használhassa ruhának.


II. Vesperás

Magnicat-antifóna


Pál, ki a mennyben vagy, nézz ránk a hatalmas egekből
szolgáidra, kik itt nevedet tisztelve dicsérjük.
Jó példát adtál minekünk a földi hazában,
ó, könyörögj értünk, hogy majd az egekbe mehessünk.


Fordította CSANÁD BÉLA[Jegyzetek]


CSANÁDI ALBERT VERSES ZSOLOZSMÁJA REMETE SZENT PÁL ÁTVITELÉNEK ÜNNEPÉRE


Csanádi Albert hexameterekben írt verses zsolozsmájához a himnuszokat szapphói strófákban szerezte. (Ld. még Gyöngyösi Gergely Vitae fratrumará vonatkozó fejezetét és himnuszait.) Latinul: AH 28; 125-127, 23, 256-258; magyar fordítása: Vigilia, 1969. 546-549.