A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

Elbeszélő költészet


Szabács Viadala[1]

(1476)


[…]


1 De az feljül mondott Pál Kenezsi
Ároknak mélységét igen nézi;
Ki Szabács erős voltát elmélé[2] ,
Honnég[3] , minémű álgyú kell mellé.


5 Szorgost megyen Nándorfejérvárra,
Hol királ erről bizon hírt vára.
Legottan számtalan sok hajókat,
Fejérvárnál az Dunán valókot,
Nagy hamar felvontata az Száván,


10 És Szabácsvár táját hoztatá számán.[4]
Nép számtalansága környül állván,
Nagy erősséget víz felöl csinálván,
Hajókat mond árokba vontatni,
Környül pattantyúkval falt bontani,


15 De ment az hajókor felvontatá,
Sokfelül Szabács falát bontatá.
Vízárokból viadalt es tartottak,
Azzal Szabácsnak igyen sem árthattak,
Mert mondhatlan szakálosokval,[5]


20 Sok nyilakval, sőt számtalan sokval,
Kézi puskákval, nagy pattantyúkval,
És külömb-külömb álgyúkval,
Sebes és ugyan szűnetlen lőttek,
Sőt menden erejekvel rajtonk löttek.


25 Nu, azért strumlottak[6] kémélletlen,
Hogy belől sérelm lött mértékletlen,
Afelett sokszor harcolást töttek,
Azzal magoknak sok sebet vöttek.
Halált es vallottak hát némellyek,


30 Király nagy tisztessége mellett.
Elő[7] egy ifjú, Várdai Simon,
Kinek anyja éj-naponkéd sír honn.
Bizon, ő kegyes úrfiú vala,
Ki pattantyú miá ott hala.


35 Más cseh vitéz, Franc, főtisztes hadnagy,
Kik bizon kegyes Istennél vadnak,
Ebbe sonha senkinek nincs kétség,
Vagy tiszulat helyén[8] őköt értsék.
És az többi, ottolyal kik haltak,


40 Isten [...] szeretetesek kik voltak,
Ma immár őérettek imádjon,
Afelett Istennek nagy hátát adjon
Mendennemő nagy sok jótételéről,
És erős Szabács megvételéről,


45 Ki alatt volt népnek válogatotta,
Dolgát menden, ment vitéz tartotta,
Kit meg nem mondhat emberi állat,[9]
Mely nagy harcolás volt Szabács alatt.
Menden ott vitézségét mutatta,


50 Mert kiről őköt hozzá nugatta.
Egy idén nagy jeles sturmlást tőnek,
Azzal magyarok jó nevet vőnek.
Kin hát cseh vitéz népek nem voltak,
De azokba aztán sokan holtak.


55 Mert tulajdon hát önmagok, mikor
Volt volna sötét előálomkor,
Szabácsban nagy vesztegség[10] lőtt volna,
Vitéz cseh nép azért beljött volna.
Szertelen magokot ott rekesztvén,


60 Egy házat viadalhoz gerjesztvén.
Legottan túl-belől török népek,
Nagy viadalt velek törletének.[11]
Sok közőlök, kik ott benn valának,
Nékik kézen, nékik vízbe halának.


65 Ó, nyavalyás, hitván keménség,
Mit tőn nékik es az kevélség!
Meghalának nagy vakmerőségbe,
Bizon nem vitézlő merészségbe!
Ezt mi hagyjuk mind úgyan azonba,


70 Mert semmit sem hoz nekönk haszonba,
De jelentsük Ali bég jövését,
És onnaton ment való [...]
Volt olyha tizenötezer lóval,
Mind válogatott nép lovaglóval.


75 Szabácshoz nem messze, egy kis halmon,
Megsereglék, hogy beszédet halljon.
Szabácsba nagy felszóval kiáltnak.
Arról bölcsesége lőn királnak:
Hagya nagy sok dobot doboltatni,


80 Trombitákval es trombitáltatni.
Olyha hasad volt ég mindezektűl,
És volt nagy kiáltás vitézektűl,
Hogy szózatot ők ne vehessenek,
Onnaton annálkül mehessenek.


85 Ali bég jötte lőn csak ön-kára,
Meg sem fordola semmi munkája.
Ott ezen ők nagyon óhajtának,
Egyembe es mind fejet hajtának.
Nagy bús jonhhal[12] meg-visszatérének,


90 Viadalt kezdeni sem merének.
Az főhajtásról vevék eszekbe,
Hogy nincs segedelm már több ezekbe.
Azon kezde menden vélekedni,
Sőt főhajtáson sem elégedni.


95 Azért igen ifjú török, Hamza,
gondolván, hogy volt magyar, ott haza,
Erős Szabácsból törökök közül
Nagy sietetességvel, kiszökni készül.
Kiszökvén, szorgost királhoz juta,


100 Legottan néki egy helet mutata,
Honnég alkóbb Szabácsot veretni,
És könnyebb lészen őt megvehetni.
Az helről kezdék szörnyen veretni,
Mind környűl nagy erősen töretni.


105 Jóllehet affelől volt sok kötés,
De azért ingyen menden, menden vetés,
Mert arról immár török nép beszél,
Lőtt nekik meneden vetés nagy veszél,
Mely nagy mondhatatlan veszedelembe,


110 Lőnek azután es kegyes kegyelembe.
Mert esmérék, hogy meg nem bírhatják,
Sőt császárnak azt meg sem írhatják.
Azért tökéllett tanács lőn köztök,
Hogy menden szabad lenne önköztök:


115 Ki akarna, az válnék császárhoz,
Avagy magyart Mátyás királhoz.
Az kéncset, ki ott a császárt illetné,
Sem egy kéz köztök azt ne illetné.
Azon szerént Szabácsban benn hagynák,


120 És Szabácsot királnak megadnák.
Ment fejedelmnek belül tolmácsolja,
Ezt senki kívül meg se másolja.
Mert ez [beszéd] lőn náluk tökéletes,
Királnak kedig nagy kellemetes.


125 Sőt jónak teték őfelségének,
És hozjátartó nép községének.
Mert nagy méltó az menden felségnek,
Nagy kegyelmes legyen ellenségnek.
Jelesül kediglen mind azoknak,


130 Kik kegyes kegyelmnek esni szoktak.
Akaratjak szerént tőn kegyelmet,
És nagy míltóságos engedelmet.
Így megadák Szabács erősségét,
Bennehagyák álgyúnak bőségét.


135 Mely álgyúkat királ többőhteté,[13]
És nagyon Szabácsot erősőhteté,
Hagyván benne vitézeknek javát,
Hogy ne látná továbbá az kárát.
Ez mindezen szerént hát meglévén,


140 Töröknek és mendennek kegyelmet tevén,
Királ vígan Budára eredvén,
Török sereg környűlő[14] terjedvén.
Hát valának nékik nagy csudába,
Hogy Budának menden utcájába,


145 Jelennen királnak udvarában,
Látják a török népet kazdag ruhában,
Királnak ékesen udvarlani,
Ment kell piacon, várban állani.
Ezt meghallák mind Törökországban,


150 Török császár lőn nagy bosszóságban.


(IMRE Samu: A Szabács Viadala. Bp. 1958. 18-21.)


[1] A Mátyás király egyik dicső haditettét megörökítő 150 sornyi verstöredéket sokáig hamisítványnak tartották. Imre Samu alapos monográfiája (A Szabács Viadala. Bp. 1958.) nyelvészeti szempontból tisztázta hitelességét. Irodalmi szempontból teljesen társtalan a korabeli világi költészetben: nem dallamra készült históriás ének, inkább szövegvers. Versformája bizonytalan sormetszetű tízes, igen precíz, sokszor bravúros páros rímmel.

[2] fontolgatja

[3] honnan

[4] számba vétette

[5] szakállas puskákkal

[6] rohamot intéztek

[7] első

[8] purgatóriumban

[9] ember

[10] csendesség, nyugalom

[11] szereztek

[12] szívvel

[13] sokasította

[14] körülötte