A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

91. zsoltár[1]


 

Apor-kódex

(15. sz. vége)

Döbrentei-kódex

(1508)

Keszthelyi Kódex

(1522)


(2) Jó vallani Úrnak és énekleni te nevednek, Felséges. Jó úrnak vallania és te felséges nevednek dicsősejteni. Jó Úrnak vallania és dicséretet mondani te felséges nevednek.
(3) Holval te irgalmasságodnak hirdetetére és te igazságodat éjjel, Holval te irgalmadot hirdetni és éjt-által te bizonyságodat, És reggel hirdetni te irgalmadat és éjtáltal te bizonságodat,
(4) tízhúró zsoltárban éneklek hegedőben. tízhúró kintornában hegedőbeli ínekkel. tízhúrú kintornákba hegedűbeli ínekkel.
(5) Mert örvendeztettél engemet, Uram, te tételidben, és te kezeidnek művelkedetiben vigadok. Mert Uram, engem títeményidbe vigasztaltál, és én te kezeidnek mukáiban örvendek. Mert gyenyerkedtél engemet, Uram, te téteményidbe, én erülék te kezeidnek mukájában.
(6) Ki felmagasztattak te művelkedetid, Uram, igen mélek löttek te gondolatid. Uram, te míelkedetid hogy nagyoltak, igen mélyek te gondolatid. Mely igen megnagyultanak te mívelkedetid, Uram, és mely igen mélek lének te gondolatid.
(7) Hejt[2] firfiú nem esmeri és balgatag nem érti ezeket. Esztelen ember meg nem ismeri és hejt[2] ezeket meg nem érti. Esztelen ember meg nem ismeri, és hejt[2] ember nem érti ezeket.
(8) Mikor kikelendnek bűnösök, miként széna, és megtetszendnek mendenek, kik művelkednek hamisságot, és elveszjenek örökkel örökké. Mikoron bínösök kikelnek, miként széna, és kijelennek mind, kik hamosat tesznek, hogy örökköl örökké elveszjenek. Mikoron kikelendnek bínesek, miképpen széna, és megjelenendnek mind, kik mívelkednek kegyetlenséget, hogy elveszjenek erekköl erekké.
(9) Tennen magad, Uram, felséges örökké. Uram, te kedég felség örökké. Te kedég, Uram, vagy felséges erekké.
(10) Mert íme, te ellenségid, Uram, mert íme, te ellenségid elvesznek, és himletnek[3] mend azok, kik művelkednek hamisságot. Mert Uram, íme, te ellenségeid, mert íme, te ellenségid elvesznek, és eloszolnak mind hamos tevők. Mert Uram, te ellenségid elvesznek, és eloszolnak mind, kik kegyetlenséget tesznek.
(11) És felmagasztatik én szarvam, miként onikornis, és én vénségem bő irgalmasságban. És én szarvam felemelkedik, miként egyszarvó, és én vénségem emlőnek[4] ű irgalmában. És felmagasztatja én szarvamat, miképpen unikornis ű szarvát, és én vénségem lészen bőséges irgalmasságba.
(12) És megutálta én szemem én ellenségimet, és énellenem támadókban, gonoszkodókban hall én fülem. És én szemem én ellenségimet megutálá, és énrám támadó átkozókot te füled meghallja. Megutálá én szemem én ellenségimet, és énrejám támadóknak átkozásit meghallja te filed.
(13) Igaz virágozik, miként pálma, miként Libánosnak cédrosa megsokasoltatik. Igaz virágoz, ment pálma, megsokasul, miként Libannak cédrosfái. Igaz megvirágosul, miképpen pálmafa, és megsokasul, miképpen Libánus hegyének cédrusfái.
(14) Plántáltattak Úrnak házában, mü Uronk Istenönk házának palotáiban virágoznak Úrnak házába ültettek, mi Uronk Istenönknek pitvariba virágoznak. Elültettenek Úrnak házába, és mi Istenenknek hajlokába virágoznak.
(15) Meg es megsokasoltatnak bő vénségben, és jól tűrők lesznek, hogy hirdessenek, Még vénségnek emlejébe megsokasolnak, és jól tűrők lesznek, hogy hirdessék, Még megsokasulnak vénség bőségébe, és jó békességesek lesznek, hogy meghirdessék,
(16) mert igaz Úr, mü Istenönk, és nincs hamisság őbenne. mert egyenes mi Uronk Istenönk, és őbenne nincsen hamosság. mert mi Úristenenk igaz, és nincsen kegyetlenség űbenne.
  (93-95 – Nytár 8, 187)

(169-170 – Nytár 12, 81)

(246-249 – Nytár 13, 239)

 

 

Psalmus XCI

 

2. Bonum est confiteri Domino,
et psallere nomini tuo, Altissime.
3. Ad annuntiandum mane misericordiam tuam,
et veritatem tuam per noctem;
4. in decachordo psalterio,
cum cantico, in cithara.
5. Quia delectasti me, Domine, in factura tua;
et in operibus manuum tuarum exsultabo.
6. Quam magnificata sunt opera tua, Domine!
nimis profundae factae sunt cogitationes tuae.
7. Vir insipiens non cognoscet,
et stultus non intelliget haec.
8. Cum exorti fuerint peccatores sicut foenum,
et apparuerint omnes, qui operantur iniquitatem,
ut intereant in saeculum saeculi.
9. Tu autem Altissimus in aeternum, Domine.
10. Quoniam ecce inimici tui, Domine,
quoniam ecce inimici tudi peribunt;
et dispergentur omnes, qui operantur iniquitatem.
11. Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum,
et senectus mea in misericordia uberi.
12. Et despexit oculus meus inimicos meos,
et in insurgentibus in me malignantibus audiet auris mea.
13. Iustus ut palma florebit;
sicut cedrus Libani multiplicabitur.
14. Plantati in domo Domini,
in atriis domus Dei nostri florebunt.
15. Adhuc multiplicabuntur in senecta uberi,
et bene patientes erunt:
16. ut annuntient quoniam rectus Dominus Deus noster,
et non est iniquitas in eo.
   


[1] A három különböző zsoltárfordítást párhuzamosan közöljük a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért. A latin szöveg tükrében megfoghatóbbak a fordítási sztereotípiák, de szembetűnőbbek a fordítás nehézségei is.

[2] bolond, hitvány

[3] szétszóratnak

[4] A lat. uber, -is (n.) = tőgy, emlő; melléknévként ’bőséges, gazdag, termékeny’. A fordító téved, amikor a főnév genitivusát látja benne (uberis lenne) a melléknév ablativusa helyett.