A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

2. Világi költészet


Siratóének Magyarországról, mikor a tatárok elpusztították

(1242)


Istene a mindenségnek,
ki megítélsz minden vétket,
a jó dúskál javaidban
s nem tűrsz bántást bosszulatlan

igazságod mérlegén.


Már apáink bűnben éltek,[1]
mi is vétkeztünk előtted
s bűneinknek sokasága
mi fejünkre visszaszálla

nyomorúság idején.[2]


Mind hanyatlunk a halálba,
híres harcosok levágva,
népünkön a rabság járma –
mért is jöttünk a világra,

ennyi bajra, gyászra itt?


Vére omlik asszonyoknak,
kisfiúk már nem zsibongnak,
szenny és szégyen vár a lányra,
agg és aggnő kardra hányva,

mindnek vére ontatik.


Saul háza filiszteustól,[3]
Jákob magva ahogy pusztul,[4]
sabeustól Jóbnak nyája,[5]
Isten ártatlan báránya,

akként hullanak ezek.


Anyát, hitvest felkoncolnak,
tiszta szüzet bemocskolnak,
a papokat nem tekintik,
irgalom a vénnek sincs itt

nem kímélnek kisdedet.


Milyen földnek, milyen nemnek
sarjadéka ez a nemzet,
ölni gerjedt, bősz, kegyetlen,
fürge minden rettenetben,

vasban élő sokaság?


Rideg anya, ó, természet,
miért szülted ezt a népet,
vért szomjazót, dúlót, vadat,
halálhozó tatár hadat,

nemzeteknek ostorát?


Anyjuk méhét mért nyitottad,
megfoganni miért hagytad,
ilyen sarjak miért lettek,
kik most a világnak estek,

s Krisztus-vallók hullalak?


Mi szemünkbe elég vizet,
sírnivalót, jaj, ki vezet,
ki ad könnyet koponyánkba,
elegendőt ennyi gyászra,

bajra, ami ránk szakadt?


Jajgass, anyánk, Jeruzsálem,[6]
jajszavad az égbe menjen,
sóhajodat küldd magasba,
darócruhát ölts magadra,

hamuval hintsd fejedet.


Ülsz gyászolva, fájdalomban,
minden színed távozóban,
mély, keserű könnyek kútja,
panaszodat záporozza,

ó, te sebbel veretett.


Minden fiad, minden lányod,
szépek, hívek, daliások,
ellenségtől leteperve,
sebesülten láncra verve –

rád tör roppant szégyened.


A holtakat nem temetik,
a sebeket be nem kötik,
várhat a rab szabadítót,
a menekült gyámolítót:

félnek minden nemzetek.


A vezérek fegyverkeztek,
a vitézek gyülekeztek,
ellenséget lesújtani,
ellenségtől elhullani,

két egyenlő had között.


Hajnalodott a nap harcra,
fölkélt az ellenség Marsra,
 magyaroknak szíve rémült,
táborukon rettegés ült,

ész és lélek megszökött.


Megreng az egész királyság,
Mars s Bellona járja táncát;
Nyilat röpít, kopját hajít,
gyilkolással torkig lakik

itt is, ott is tetemek.


A főurak, az érsekek,
hullnak a víg énekesek,
jó vitézek földre rogynak,
nyoma vész a csapatoknak,

kemény idő fenyeget.


Akik ott a porba hulltak,
vajh ki tudja, hányan voltak?
Alig győzte a két párka,
aki nyújtja, aki vágja

a veszendők fonalát.


Magyarország ennyi vészből
riadtan az égre néz föl,
pusztulás zúg tajtékozva
mintha csak az ős káoszba

hullna vissza a világ.


Betelt, amit Dávid hajdan
énekelt a gyászos dalban,[7]
nincs, ki holtakat temessen,
ott hevernek temetetlen

nagyurak és főpapok.


Oszladoznak, elrohadnak,
jóllaknak a vadmadarak,
csattognak a kutyafogak,
széthordják a csontjaikat

büntetlen a farkasok.


Nem csoda, hogy leverettek,
halálnak prédái lettek,
mert a köznép s a nagyobbak
jó erkölcsöt megrontottak

s bűnben éltek mindenütt.


Kemény nyakú népség, konok,
nem tekintett törvényt, jogot,
esküszegők és hazugok,
rablók, epikúreusok,

a hordó az istenük.


Jövevények elnyomói,
özvegyeknek prédálói,
ínségeseket üldöznek,
árvákat kisemmiznek,

igazság hóhérai.


Köntösökkel büszkélkedők,
páváskodni serénykedők,
fennhéjázni nem lankadók,
dorbézolni buzgólkodók,

s álnokságot ontani.


Jajgat Ráchel sírván sírva,[8]
fájdalmának nincsen írja,
tatároknak vad dúlását,
fiainak gyors hullását,

elzokogja panaszát.


Ül az úton elhagyatva
Sion, sarjait siratva,[9]
fia, lánya nem jön egy sem,
a veszélyben, förgetegben

vígasztalni az anyát.


Az ellenség szerteárad,
az egyházak lángban állnak,
és bennük az ünnep fényét
elborítja gyász-sötétség,

szenny és vér és fájdalom.


Templomokban nem miséznek
azokért, kik testben élnek,
és ha búcsúzik a lélek,
nem hangzik halottas ének,

nincs beszentelt sírhalom.


Fertőztetik Isten házát,
a szentjeit meggyalázzák,
miseruhák bemocskolva,
szentségtörő, hetyke horda

dúlja az oltárokat.


Isten szolgái leölve,
széttépve az élet könyve,
kehely, kereszt elrabolva,
szent edények megcsúfolva,

nincs többé szent áldozat.


A remeték elűzetnek,
szerzetesek elszélednek,
és a béke házaiban
katonaság toroz vígan –

szent szabályt ki tartana?


Nem szól hajnali dicséret,
vége már a vecsernyének,
zsolozsma se zeng, mint hajdan,
elnémult itt minden dallam,

klastrom volt, most bűntanya.


Nem marad a helyén senki,
mindenki csak magát menti,
aranyat is prédára hagy,
ott jobbágyot, fegyvert, lovat,

ami kincs volt, most szemét.


Kastélyoknak kényes hölgye
ritkán lépett puszta földre,
de most retteg halálosan,
 nagy utakat végigrohan,

csak hogy mentse életét.


Magyar nemzet végínségre
jutott immár, nincs, ki védje,
határain körös-körül
magyarok vesztének örül

minden szomszéd álbarát.


Ki pogánytól megszabadul,
szolganépség ejti rabul,
elszedi a nemeseknek
kincseit, bár keseregnek,

testéről is a ruhát.


Rang, becsület, erő lankad,
vége minden hatalomnak,
minden törvény, jog kipusztul
és az ősi birtokostól

elrabolják birtokát.


A hit sorvad, remény ernyed,
a szeretet holttá dermed,[10]
szűz szemérem szégyenkezik,
paráznaság pöffeszkedik,

elbukik a tisztaság.


A természet jó törvény
e merül immár gyermekvérbe
kisdedeket a szüleik
vízbe fojtják, tűzre vetik –

szörnyeteg bűn tört miránk.


Judeát s a Nílus völgyét,
gyermekirtás régi földjét[11]
kisdedeket ölve újra
förtelemben fölülmúlja

ez a mi Pannóniánk.


A keresztény bújdokolva
menekül a templomokba,
anyjától kér menedéket –
hiába kér - egy tűz éget

porrá anyát s gyermeket.


Ellenség kit kézre kapott,
hajtja, szíjra fűzött rabot.
Hiába volt főnembeli,
az igát most elviseli,

a lovagból szolga lett.


Erős voltál, Magyarország,
jószerencse ragyogott rád,
hatalmasabb mindeneknél,
dicsőségben tündököltél,

ékességben, gazdagon.


Birodalmad nagy volt, tág volt,
derekas volt sok királyod,
bajnokaid vitézsége,
tenger néped volt és béke

mindegyik határodon.


Országokat pusztítottál,
győztes mindig te maradtál,
gyarapodtál hírben, névben,
olyan voltál, mint az Éden,

bőviben volt mindened.


De most állsz a zivatarban,
pusztasággá letaroltan,
állsz kifosztva és szegényen,
férfi nem maradt, ki védjen,

s rád törnek a nemzetek.


Így szakadt rád, ami történt,
ilyen dögvész nem gyötört még,
így jártál, mert bűnbe estél,
úgy aratsz, amint vetettél,

más jutalmat ne keress.


Hír virágát elvesztetted,
vége már a becsületnek,
szentségeid bemocskolva,
szent helyeid lerombolva

romlottságod díja ez.


Ki gazdag volt, jut ínségre,
aki pompázott, most pőre,
kényes urak dideregnek,
egy morzsáért könyörögnek,

mert a kenyér oly kevés.


Rák havában[12] elbujdostak,
januárban elpusztultak,
s ha kit kopja, nyíl nem ért el,
nem birkózik meg a téllel,

ki-ki más veszélybe vész.


Kik selyemben nőttek nagyra,
hosszú úton elfáradva,
elcsigázva nyomorodnak,
dögkutyákra fanyalodnak

úgy töltik meg gyomrukat.


Nem csitul Isten haragja,
fölcsap inkább magasabbra:
olyan éhség tör ki végül,
foguk, ajkuk belekékül,

mert már emberhúst harap.


Thereusok sokan lettek,[13]
s Thereusnál bűnösebbek
szülő gyermekét levágja,
feni fogát önhúsára,

ki belőle vétetett.


Éhség tombol, őrült, véres,
testvér a testvérre éhes,
jó barát a jó barátnak,
az idegen bárki másnak

húsából nyer életet.


Ami szép volt veszni hagyták,
ha érték volt olcsón adták,
kisgyereknek, nőnek, aggnak
segítői nem akadnak,

itt a döghalál arat.


Serkenj föl már legfőbb virtus,
üdvösség reménye, Krisztus,
pajzsot, fegyvert ragadj végre,
vesd kezed az ellenségre,

királyi hatalmadat.


Mentsd meg hát Hungáriánkat,
kit halálos vészek hánynak,
fojtogat a tatár nemzet –
tedd, az égi kegyelemnek

áradjon ránk balzsama!


Kérd Fiadat, szánjon minket,
bocsássa meg bűneinket,
hogy már több gyászt ne érjünk,
engeszteld meg őt, miértünk

könyörögj te, Szűzanya!


Vad ellenség porba hulljon,
ez az ország felviduljon,
nyíl és kopja kettétörjön,
igaz békét magyar földön

adjon nekünk szent Fiad.


Kérésünket halld meg, Isten,
pusztítsd ezt a rontást innen,
tedd, hogy gyászunk véget érjen,
s fölnézzen rád jókedvében,

ki e népből megmarad.


Fordította VAS ISTVÁN[Jegyzetek]


SIRATÓÉNEK MAGYARORSZÁGRÓL, MIKOR A TATÁROK ELPUSZTÍTOTTÁK

Latin címe: Planctus destructionis regni Hungariae per Tartaros. Kiadása SRH 2,593-598. Magyar fordítása: A m. középkor irodalma, 827-837. (A költemény terjedelmére és jó fordítására való tekintettel itt lemondtunk az eredeti közléséről.)


[1] Krónikák 29,6.

[2] Vö. Péld. 24,10.

[3] Vö. 1 Sámuel 31.

[4] Vö. 1 Mózes 35,21–36,39.

[5] Vö. Jób 1,15.

[6] Vö. JerSir 1,1–.

[7] Vö. 2 Sámuel 1,17-27.

[8] Vö. Jeremiás 31,15.

[9] Vö. JerSir 1,4.

[10] Vö. Máté 24,12.

[11] Vö. Máté 2,16.

[12] Júniusban.

[13] Trák király, aki a monda szerint felfalta saját gyermekeit.