A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

Tízparancsolat[1]


BIBLIAFORDÍTÁSBAN (MÓZES II. KÖNYVE 20,5-17)


Jordánszky-kódex (1516-1519)


Én vagyok te Urad, Istened, erés, félelmes, szerető, meglátogatván atyáknak ű álnokságit ű fiokban, mind harmad- és negyedízig azoknak, kik engem gyílöltenek, és irgalmasságot tévén ezerképpen azoknak, kik engem szeretnek és az én parancsolatimat tartják. Ne vegyed te Uradnak, Istenednek ű nevét hejába, mert nem veszi Úristen az olyant, miként bíntelent, ki ű nevét hejába veszi. Emléközjél meg, hogy az innepnapot szenteljed... Tiszteljed te atyádat, anyádat, hogy hosszú nyomú légy ez földön. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne tégy orságot. Ne szólj hamis tanót te atyádfia ellen. Ne kívánd te barátodnak házát. Ne kívánd ű feleségét, ne szolgáját, ne szolgálóját, ne szamarát és semmit, kik űhozjá tartoznak.


(31 rv – A Jordánszky-kódex. 2. A kódex szövegének olvasata. Budapest 1984. 41-42)ÖNÁLLÓAN:


Peer-kódex (16. sz. eleje)


Incipit Decem praecepta

Unum Deum crede. Egy Istent higgy.

Non assumes nomen Dei tui in vanum. Istennek nevét héjába ne vegyed.

Sabbata sanctifices. Ünnepet üdölj.

Honora patrem et matrem. Atyádot, anyádot tiszteljed.

Non occides nec verbo nec facto. Embert ne ölj se tőröddel se nyelveddel.

Non mecaberis. Ne paráználkodjál.

Non furtum facias. Ne urozz.

Non falsum testimonium dices contra proximum tuum. Hamis tanó ne légy barátod ellen.

Non concupisces rem proximi tui. Más embernek vagy barátodnak marháját gonoszul ne kívánjad.

Non desiderabis uxorem eius. Más embernek fiát vagy feleségét gonoszul ne kévánjad.


(Nytár 2, VIII-IX)MAGYARÁZATTAL:


Kazinczy-kódex (1526-1541)


A Tízparancsolat között

Első: Ne legyenek idegen istenid, azazféljök és szeressök az Istent és csak őbenne bízzunk.

Másod: Ne vegyed a te Uradnak, Istenednek nevét hejába. Azazféljök és szeressök Istent. Senkit az ő neve által ne átkozzunk, ne eskedjönk, ne bájoljunk, ne hazudjunk, ne csaljunk, de inkább mindön nyomorúságonkba Istennek nevét segédségöl híjuk, neki könyörögjönk, őtet dícsérjök, neki hálát adjonk.

Harmad: Emlékezzél meg, hagy innepet szentölj. Azazféljök és szeressök az Istent. Az ő isteni igéjét meg ne utáljuk, el ne múlassuk, inkább azt felmagasztaljuk, tiszteljök örömest, egyebektől is hallgassuk és egyebeket is tanétsonk rejá.

Negyed: Tisztöljed atyádat, anyádat. Azaz féljök ésszeressök az Istent. A mi szileinket és azokat, kik mivelönk bírnak, meg ne utáljok, ellenek se vétsönk. Inkább őket tiszteljök, szolgáljunk nekik, engedelmesek legyönk, tiszteljök őket és féljök.

Ötöd: Ne ölj. Azaz féljök és szeressök az Istent. A mi felebarátonknak testét meg ne sértsök, bosszúságval ne illessök, inkább segétsök, és minden életének veszedelmében jelen legyönk.

Hatod: Ne paráználkodjál. Azaz féljök és szeressök az Istent. Tiszta és mértékletös életben éljönk, semmit mértéktelen se szóljunk, se tegyönk.

Heted : Ne orozz. Azaz féljökés szeressök az Istent. Egyebeknek marháját erővel el ne vegyök és valami álnok árúval avagy csalárdsággal mienkké ne tegyök. Inkább egyebeknek javait öregbítsök, gondját viseljök és ótalmazzuk.

Nyolcad: Felebarátod ellen hamos tanó ne légy. Azaz féljök és szeressök az Istent. Egyebeket hamosan be ne adjonk., senkit el ne ároljonk, ne rágalmazzonk, egyebek hírét-nevét meg ne kisebbítsök. Inkább mentsök őket, jót gondoljunk felőlök, mindönöket jó végre magyarázzonk.

Kilenced: Felebarátodnak házát ne kévánjad. Azazféljök és szeressök az Istent. A mi felebarátonknak örökségébe avagy jó-szerencsés marhájában ne szálljunk valami csalárdsággal avagy álnoksággal. Még ha a törvénnek valamely része is nekönk engedne, miénkké ne tegyök, sőt inkább őtet segétsök, hogy az ő jószágában épen megmaradjon.

Tized : Ne kévánjad neki, feleségét, se szolgáját, se szolgálólejányát, se ökrét, se szamarát, sem egyéb jószógát. Azazféljök és szeressök Istent. Felebarátunknak se feleségét, se szolgáit, se barmait valami csalárdsággal mienkbe ne tegyök, tőlök is valami erővel vagy ravaszságval el ne idegenítsök, sőt inkább intsök és onszoljuk, hogy az ő uroknak való szolgálatba megmaradjanak. Vége.

(167-170 – Nytár 6, 242-244)Mondsee-i Tízparancsolat-töredék (15. sz.)


[...] hogy atyádat, anyádat tiszteljed és ű szavokat hallgassad. Ha jóra tanojtnak, fogadjad, ha szegiének, segiéljed, ha megholtak, ne feledjed, Üted: hogy emberöldekű tö ne légy, se kezeddel, se tanácsoddal, se segedelmeddel ne elj lélekként embert tö nyelveddel rágalmazva. Hotod: hogy ne beléndezz, paráznaságban ne lelessél, tö johodban tiszta légy. Beléndes embert baráttá ne végy. Heted: ne orozz, ragadozó soha ne légy. [...]


(MNY 20 (1924) 85-86)[1] A Tízparancsolat Mózes II. könyvén (Exodus 20,5-17) alapul. A Jordánszky-kódex fordítója felhasználta a kívülről tudott parancsolatokat a bibliai rész fordításánál. A bibliai szakasz mellett közöljük a Peer-kódex latin és magyar nyelvű Tízparancsolatát, a Kazinczy-kódex Tízparancsolat-magyarázatát és egy 15. századi magyarázattöredéket. A Példák Könyvében szereplő verses Tízparancsolatot ld. az Egyházi énekek és verses imádságok c. fejezetben. A szövegeket átiratban közöljük. Önálló fordítás olvasható még a Nagyszombati Kódexben (Nytár 3, 115), egy lelkitükörbe olvasztva pedig a Gyöngyösi-Kódexben (Nytár 2, 259-260).