A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

Szent László király legendája

(1192 után)


1. Boldog László király kiragyogva kimagaslott Magyarország királyainak fényes nemzetségéből. Kétségtelen édesatyja a nevezetes első Béla, a hírneves András király öccseura; alkotóereje szorgalmából azon években, midőn uralkodott, az állam, sőt az egész Pannónia annyira rendezetten s meggyarapodva virágzott, hogy boldog István király ideje óta törvények, szabadság és bőség tekintetében soha még ily csodálatosan nem csillogott. Minden korábbi állapotánál gazdagabban Magyarország azidétt kezdte szabadságának fejét a bőség telt szaruival az egekig emelni, s gazdagságában, rangban és dicsőségben szinte valamennyi vidéket legyőzni. Magnus, a dicsőséges király volt az ő vértestvére: ezt Gézának nevezte népe; vallásos és katolikus férfiú teljességre, kit tisztes erkölcsei és jeles cselekedetei olyannyira ékesítették, hogy ha közte és Salamon király között nem keletkezett volna testvérviszály, a szentség érdemével és dicsőségével kitüntetve már régóta nyilvánvalóan fényeskedne.

2. Így hát László király, a Boldog, akár a csillagok közül támadt új csillag, testi-lelki alkatával már születésekor Isten kegyelmének szándékát (Róm. 4,5) nyilvánította, s már csecsemőként megmutatta, milyen király lesz valaha. Kétségtelen gondviselése a Teremtőnek – kiről írják, hogy szebb az emberek fiainál (Zsolt. 44,3), és nincs határa bölcsességének (vö. Zsolt. 146,5) –, hogy önnön hasonlatosságára műve jó reményű helytartójául állította, s eljövendő méltósága fundamentumát úgy alkotta, hogy mindjárt alkatában testi és szellemi szépségére kiválasztott fiúnak nyilvánítsa, ki azért jött e világra, hogy e szerepet felnőttként is eljátszhassa. Imigyen a kegyelem emez első ajándékaival született, a neve pedig László lett, s úgy látszik, kiváltképpen az eljövendők előérzetében adták neki e nevet. Mert ha nevének etimológiájával enyelgünk, „Ladislaus” a népeknek istenadta dicsőségét jelenti. „Laosz”-t ugyanis „nép”-nek fordítják, „doszisz” pedig: „ad” vagy „adott”, illetve „adás”. Nevének első szótagja pedig szótagtoldással: „dicsőség”.[1] Hiszen dicsőség adatott a népeknek, mert valóban dicsérendő a nép, és boldog a nemzet, melyből ilyen fejedelem támadt, és hírnévben sütkérezik, amiért ilyen Istentől rendelt irányító látogatta meg.

3. Megnőtt tehát a gyermek, a korát megelőzően osztályrészül kapott érdemekkel kiemelkedett, a gyarapodásban erényről erényre haladva – miután az erény első fokára hágott –, az igaz Isten ismeretében a keresztény hit rendkívüli tisztelője lett, Krisztusnak szolgálni lelke tiszta vonzalmával igen buzgón törekedett. Megvilágosította ugyanis a Szentlélek kegyelme: a rámosolygó s hízelgő világi dicsőséget esendőnek és átmenetinek vélte, az igazságot szomjúhozta és éhezte (vö. Máté 5,6), hogy az örök hazába szerencsésen eljusson. Mert ámbár a világ virágjában ragyogott rá, mégis elhervadt az ő szívében; csak az a vágy vonta kínpadra: bár ő maga is Isten gyermekei közé jutna (vö. János 1,12). Ennek okáért halandó testében már nem is ő maga élt, hanem benne a helyes, igazi, katolikus hit, amely Krisztus Jézuson alapszik, a próféták és pátriárkák szívében gyökeredzik, az apostolok hirdetik, s ezt dédelgette hűségesen egész lelkében. S erre a kedves fundamentumra aranyból, ezüstből és drágakövekből építette (vö. 1Kor. 3,12) az apostol szerint a mindenható Isten hajlékát (vö. Ef. 2,22), s a Szentlélek szentélyét. Mert bőkezű volt az ínségben, nagy türelmű a tűrésben, derűs király a kegyességben, a kegyelem ajándékaival teljességben, az igazság gondozója, a szemérem pártfogója, meggyötörtek vigasza, elnyomottak támasza, árvák megkönyörülője, gyöngék gyöngéd gyámszülője, a nyomorultak s nincstelenek szükségét bensőséges irgalommal gazdagon orvosolta. Természeti adottságaiban pedig az isteni irgalom különös kegyelme a kiválóság kiváltságával a közönséges emberi értékek fölé emelte. Mert erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak, hatalmas lába-keze, óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott: így árasztotta el az adományok teljessége, s ez már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi koronára. Ám mikor látta, hogy kitüntető javakkal dicsekedhet, nem fuvalkodott fel gőgjében, nem foglalta el mások jogait ármányosan vagy erőszakkal, hanem a kapott jótéteményekért köteles hálát adva annak, aki megelőző érdemek nélkül szokta osztogatni a javakat, valahányat észrevett magában, Isten tiszteletének szentelte.

4. Közben a Teremtő csodálatos gondviseléséből – hogy ekkora ékesség lappangva ne rejtezzék, ne pihenjen tétlenül ekkora erényesség, különösképpen a magyar népben, amely újhitű lévén még mindig nagyon is rászorult a bölcs irányításra – eljött az alkalmas idő, hagy Isten választottját egyrészt megmutassa, másrészt népét ilyen pártfogó erényével védelmezze és példájával oktassa. Így hát az Istentől választott fejedelem előbb a hercegség tisztét töltötte be igen vallásosan, majd az országra veszélyes elemeken s királyukon, Salamonon diadalmaskodott (ám ők a gonoszsággal mégsem hagytak fel, csak mikor Salamon király börtönbe került), a főemberek s egész Magyarország egyetértésével (boldog ország, ahol a jóravalókat ilyen ember vezérli!), anélkül, hogy hatalomra vagy rangra tört volna, anélkül hogy akármilyen világi vagyonra vágyakozott volna, átvette az ország kormányzását. Mikor ugyanis tetszésén múlott, hogy a királyi méltóságot isteni végzésből magának tulajdonítsa, nem igyekezett sem felkenekedni, sem királlyá koronáztatni magát: a királyi jelvényeket tisztelettel maga előtt vitetve nem azért töltötte be a királyi méltóság feladatát, hogy az első legyen, hanem hogy hasznos legyen.

Mikor pedig a királyi méltóság feladatát méltó módon elvállalta, szavakkal nem lehet kifejteni, mennyire s miképpen látta el. Mert nem hajlott szíve a felé áramló gazdagságra (vö. Zsolt. 61,11) vagy más földi javakra: lelke mélyén mindig az örök jóra gondolt, arra vágyott kielégíthetetlen kívánsággal, azt kutatta, szüntelen nagylelkű munkálkodással. Hiszen nem kételkedett, hogy minden, ami számára kívánatos: Isten, s minden lelki erénye az ő felségére irányult; megőrizte a királyi méltóságot, kinek-kinek megadta a magáét, Istent magáért szerette, a világi hívságokat Isten kedvéért. Hűséges és odaadó volt tehát a Teremtőhöz fogadalmakban és felajánlásokban, jóakaratú a népével, bőkezű a külföldiekkel, adakozott az alattvalóknak, irgalmazott a megkínzottaknak, s az elnyomottak hatalmas megszabadítója volt. Jóságos hát indulatában, megfontolt a tanácskozásban, igazmondó a beszédben, állhatatos az ígéretben, igazságos az ítéletben, derűs a korholásban, s az ítéletek mérlegelésekor nem annyira ítélni félt, mint megítéltetni: úgy hitte, őt magát inkább fenyegeti rettenetes ítélet,[2] mint azokat, akiket ő ítélt meg. Ezért az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelve olyannak mutatkozott, hagy alattvalói inkább szerették, mint félték. Mert az ország kormányzása néki nemcsak rangot adott: gondot is. Nem a maga, hanem – az apostol szerint – Jézus Krisztus javát kereste (vö. Fil. 2,21) kesergés nélkül. Ezért a tények s elnevezésük sajátságai miatt mintegy nevét változtatva, minden népe kegyes királynak hívta.

5. Ámbár a kegyes királyt az alázatosság páncélja védte, hatalmas volt kegyessége, legkivált mégis bőkezűsége. Mindahány királyi egyházat s kolostort – akár ő, akár más alapította – adományokkal gazdagította, ezért méltán mesél adományiról a magyarok egész egyháza (vö. Sirák 31,11). Két püspökséget szervezett, s királyi bőkezűséggel berendezett.[3] Nagy és adakozó volt ugyanis dicsőséges neve szerint. Folytonosan böjtölt és imádkozott, népe bűneiért zokogott, s szíve oltárán önmagát ajánlotta fel Istennek: eleven áldozatot. Ha pedig úgy esett, hogy éjszaka virrasztással és hosszas imádkozással kifárasztotta magát, nem kívánt puha párnát, hanem a templomok csarnokában pihent meg egy órácskát. Egy éjszaka szokása szerint a váradi kolostorba ment imádkozni. Történt pedig, mialatt az imádságba hosszasan belemélyedt, hagy inasa, aki odakünn egymaga várta, a hosszú időt elunva felkelt és bepillantott, s meglátta, hogy ura megdicsőült testtel csudálatosan a levegőbe emelkedett. Ó, valóban szent férfi, húsból alkottatott, s nem húzta le a hús terhe: az érdemek kiváltsága az égi lakók közösségébe emelte.

6. Ezután besenyő zsiványok törtek be Magyarországra, és férfiakat, nőket hurcoltak onnan rabságba. Seregével üldözvén őket a király nagy pusztaságba jutott, s nem volt mit enniük. S míg a sereget az éhség kísértette, ő eltávolodott tőlük, imádkozva földre borult, és Isten irgalmáért könyörgött, hogy aki egykoron Izrael fiait mannaesővel táplálta (vö. 2Mózes 16,13-15), ne engedje a keresztény népet éhségtől, koplalástól elpusztulni. Mikor pedig imájából felkelve visszaindult, íme szarvas- és marhanyáj ballagott vele szemben, s vadságát levetkezve, a királlyal együtt vonult a sereg közepébe. Szedett tehát ki-ki az állatokból annyit, amennyire szüksége volt (vö. 2Mózes 16,16), dicsérve és dicsőítve szentségében Istent, aki így megkönyörült rajtuk. Megjelenik Isten az ő választottainak, hogy a jó ügy szolgálatára irányítsa indulatukat.

Mikor Istennek e választott szolgája azon gondolkodott, hogy minden erejével Istennek tetszőt cselekedjen, mennyei sugallatra elsősorban az ötlött eszébe, hogy a szentek testét – akiket a világegyetem alkotója megtisztelni méltóztatott azzal, hogy kebelébe fogadta – ne engedje tovább a porban feküdni. Imigyen a pápa parancsát kieszközölve felemeltette a szent testeket: mármint Boldog István királyét, aki elsőnek mutatta meg az örök üdvösség (Zsid. 5,9) útját a magyaroknak; fiáét, Szent Imréét, ki a király egyetlen fia volt, s azért könyörgött, hogy mennyei sugallat tárja fel, mit fogadna el Isten tőle a legszívesebben, s mikor azt a választ kapta, hogy Istennek legkedvesebb a szüzesség, a házasság akaratával és trónutódok reményével ellentétben szüzességi fogadalmat tett; továbbá Szent Gellért vértanú, Boldog András és Benedek testét avattatta csodálatosan szentté.[4]

7. Ez időben tehát, látva, hogy óhajára sorsában az isteni szeretet jelei nyilvánulnak meg körülötte, azon kezdett gondosan elmélkedni, milyen kegyes, milyen egyedülálló, milyen Istennek igen kedves dologgal viszonozza a jók forrásának annyi jóságát.


Elhatározta tehát, hogy Jeruzsálembe megy, s ott, ha kell, meghal Krisztusért, aki Isten dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása (Zsid. 1,3), s nem habozott vállalni a legkegyetlenebb kereszthalált az emberek megváltására. Minthogy pedig Szent László híre s a király neve széltében-hosszában elterjedt, a frankok, lotaringok és alemánok fejedelmei ugyanarra a zarándokútra vállalkoztak, kérték Lászlót, a kegyes királyt, legyen vezére s irányítója nekik maguknak s alattvalóiknak. De mielőtt

Megfogadta, hogy Jeruzsálembe megy,  hogy ahol a mi urunk Jézus Krisztus vére megváltásunkért kiontatott, ő a maga vérével Krisztus keresztjének ellenségeivel küzdjön. A frankok, lotaringok és alemánok fejedelmei, akik az Úr seregével ugyanoda igyekeztek, mind egyformán, egyhangúlag méltón méltó vezérükké és irányítójukká választották. Előbb azonban, mintsem Franciaországból és Németországból s a többi nyugati vidékről az Úr seregei


Magyarországra érkeztek volna, a kegyes király királysága szorongató szükségét orvoslandó a csehek elleni hadjáratra utazott, itt tisztességgel helyreállította a békét, s mikor már a visszatérésre gondolt, váratlan betegség döntötte le lábáról, testi ereje már-már teljesen elhagyta: összehívta az ország főembereit, s bejelentette, hogy testi feloszlása közeleg. Ezt hallván az oly kegyes király halálán jajveszékelő tömeg sírása az egekig hatolt. De a király magához vette az oltáriszentséget, amelyben híven hitt, amelyet egész szívével szeretett (vö. Máté 22,37), s amelyet az erények teljességével keresett, boldogan tért meg az Úrhoz. Így veszett el az egy László királyban a Krisztus szentségére felesküdött lovagok minden reménysége. Siratta az egyetemes magyarság, a papság és a nép, együtt a gazdag és a szegény (Zsolt. 48,3), a gyászoló ifjak és szűzek (Zsolt. 148,12), sötét ruhában, három éven át nem táncoltak,


és mindenféle hangszer elnémult a gyász ideje alatt.

8. Míglen a hívek a nyári napok hősége s a hosszú út miatt haboztak, hogy testét Váradra vigyék-e (ugyanis az ő meghagyása szerint ide kellett volna temetni, de úgy látszott, okosabb a fehérvári egyház mellett dönteni, minthogy az volt közelebb), egy fogadóhoz értek, ahol a fáradtságtól és a szomorúságtól elaludtak. Miután elnyomta őket az álom, a kocsi, amelyre a testet rakták, mindenféle állati vonóerő nélkül

és mindenféle zenész és csábos csalogányhang elnémult a gyász idején is túl.

8. Miközben pedig hívei testét Váradra vitték, a fáradtságtól és a gyásztól elcsigázva elaludtak. S mivel álomba merülvén a kelleténél hosszabban időztek, a kocsi, amelyre testét helyezték, mindenféle állati vonóerő és segítség nélkül


magától indult Váradra a helyes úton. Felébredvén nem találták a kocsit, és vigasztalhatatlanul futkostak szerte a vidéken, amíg meg nem találták a Várad felé magától futó szekeret, s a ráhelyezett szent testet. Látván hát a csodát, hagy tudniillik a boldog hitvalló testét isteni erő viszi ama helyre, ahová temetkezését maga választotta,


hálát adva annak, aki félelmetes az ő szent helyén (Zsolt. 67,36), útjukat minden habozás nélkül Várad felé vették.

9. Miután tehát megérkeztek a mondott városhoz, s az emberek a tisztesség adóját leróva

Istennek hálát adva Istent dicsőítették.
9. Mikor pedig az emberek nagy tömegben, hogy a tisztesség adóját leróják,


részt vettek temetésén, valaki a körülállók közül azt mondotta, hogy a test bűzlik, noha mindenki más édes illatot érzett. Legott hátracsavarodott annak az álla, és nem tudta visszatekerni. Látta, hogy isteni bosszú büntette meg, s nyomorultan jajgatva kiáltozott: „Vétettem Isten szentje ellen!” Szent László sírjánál földre borulva könyörgött az ő irgalmasságához, hogy meggyógyítsa. Erre leszakadt álla bőre és húsa, amely a hátához ragadt, és visszanyerte épségét, de állán a szakadt bőr sebhelye megkeményedett. Büntetve s gyógyítva mutatta meg tehát Isten, hogy egyaránt kell őt félni és szeretni. Isten szem előtt tartva a szentté avatáshoz szükséges eljárást, míg választottjainak szétosztja magát, e választottját magához alakította s királyi méltósággal magasította fel; miként a földi helytartóságot is rábízta, az égi királyságban is uralkodótársnak választotta, s megajándékozta azzal, hagy mindenkinek, aki hozzá, Lászlóhoz fohászkodik, isteni beleegyezését közvetítse. Vakoknak látását (Lukács 4,19), siketeknek hallását, némáknak beszédét, sántáknak járását (vö. Lukács 7,22), s mint a szükség napjaiban egyetlen mentség (Zsolt. 9,10), a szorongatottaknak a védelem vigaszát nyújtja.

László szentségének hírét hallva egy szegény szűz jött a sírhoz, és kiérdemelte, hogy elvesztett látását visszanyerje; visszakapván testi épségét, akkora lelki jámborság ejtette hatalmába, hogy azt hitték, isteni szellem látogatta meg. Egy nemes leányt pedig, aki megfosztatott szeme világától, és a testi orvosságban minden reményét elvesztette, szülei az ő sírjánál hagytak: s ő beteg szemét hallatlan módon egészségesre cserélte. Mert midőn kínos fájdalmát s meghibásodott testrészét siratva a leány letörölte patakzó könnyeit, kezébe estek bizonyos gömb alakú, szem formájú, vérrel teljesen megalvadt húsdarabok. A leány kiáltozott, mert azt hitte, elveszítette szemgolyóit, s a megdöbbent nép összefutott, hogy lássa, mi történt: látják őt s a kiütött húsgömböket kezében, amint a csodálkozóknak mutatja, s ő csodálkozva új, látó szemmel bámul rájuk. A némákról, siketekről és sántákról pedig, akik László érdeméből gyógyultak meg, az örömök közepette az esetek közönségessége s a megszokott csodás képességek miatt ne is beszéljünk, inkább a szokatlanokat meséljük el.

10. Egy vitéz nyomasztó szükségében ezüst ivócsészéjét, melyet apjának a kegyes király adományozott, egy ispánnak eladásra kínálta, de az ispán a kapzsiság szenvedélyében azt hazudta, hogy éppen tőle lopta. István király, Kálmán fia, Valter, váradi püspököt bízta meg, hogy ezt a pert törvényes eljárással folytassa le. A püspök nagy bizonyossággal bízva a boldog király érdemeiben, olyan bírósági ítéletet hozott, hogy tegyék a csészét Szent László király sírjára: bizonyítsa be az Úr, ki érdemli meg kettejük közül igazság szerint. Az ispán pedig maga felől nagy reménységben lépett a sírhoz, hogy megragadja a csészét: mint egy halott zuhant le nyomban, és súlyos kábulatában sem a csészét nem tudta megragadni, sem a földről nem tudott felkelni.

11. Míg tehát a világegyetem alkotója ilyen nagy csodákkal nyilvánította ki, hogy a szent király isteni erőben részesül, az Úr 1192. évében szent teste dicsőségesen szentté avattatott.[5]


A természet nemzője kétségtelenül úgy kötelezte le jóságának a természetet, hogy láthatóan semmit se tagadjon meg tőle, amit az isteni jámborság jóváhagyandónak jelezne. Több vak jött ugyanis Szent László király sírjához, és segítségéhez fohászkodván, csudálato-san megvilágosodott.

 

 

Sánták és némák, siketek és bénák, kik régóta nyögték különféle szenvedések kínját, megszabadultak betegségüktől, ha nevét segítségül hívták. Egy fiú, akinek nem volt se keze, se lába, éppen szentté avatásának órájában nyerte vissza épségét.

 

 

 

Ugyanebben az órában

Akkor tehát a fenti okokból a természeti tőrvények megváltoztak, s a jelenségek megfordítható rendben járták a szabályostól eltérő utat. Több vakot ugyanis Boldog László király érdemei világosítottak meg, mert lehullott szemükről a hályog, mint a pikkely: látták ezt a szerzetesek, akik tanúságot is tettek. Soknak eloldódott nyelvéről a bilincs, s elnyerte a helyes beszéd képességét.

Sánták, bénák, kik régóta nyögték különféle szenvedések kínját, sírjához járultak, segítségért fohászkodtak és meggyógyultak. Egyesek nyomorúsá-gukban folyamodtak a kegyes hitvalló-hoz, s elnyerték a kívánt javakat. És éppen a szentté avatás órájában egy fiú, akinek keze s lába helyén – minthogy csontjai teljesen hiányoztak – dagadt hústömeg himbálódzott, a szent érdemé-ből tökéletesen visszanyerte lába s keze épségét: csont nőtt tagjaiba.

A napnak ugyanebben a hatodik órájában vöröslő


fényes ragyogású csillag mutatott az égen a kolostor irányába, ahová szent testét helyezték, s miközben nagy tömeg gyűlt össze a kolostor előtt, majdnem két teljes órán át vöröslött átható fénnyel. Nagy örömmel örültek, akik látták. Továbbá egy leprás, útban az ünnepségre, az ő érdemének közbenjárásával megtisztult.


Gyógyítójának, a szent királynak lerótta dicséretét és háláját. Különféle emberek még ma is megszabadulnak betegségüktől, ha Szent László király nevéhez fohászkodnak, mert kérésüket teljesíti a mi urunk, Jézus Krisztus, akié a tisztelet és a dicsőség mindörökké. Amen.

Majd 1204-ben, június elsején, pünkösd napján,[6] miközben a kanonokok imádkoztak s az első órai misét mondták, Boldog László sírjánál meggyógyult egy asszony, akinek keze-karja melléhez tapadt. De Magyarország sok más távol eső részén, s a környező vidékeken is rengeteg csodát és számos jót tett az ő pártfogásáért fohászkodó híveivel: azért nem írtuk le mindet ebben a könyvben, hogy az olvasók ne utálják meg az unalmas terjengősséget. A fentieket pedig azért írtuk, hogy hallgatói és olvasói úgy vonuljanak át a földi javakon a kegyes László közbenjárására, hagy az örök örömök következzenek utána. Teljesítse a mi urunk, Jézus Krisztus, aki az Atyaistennel és a Szentlélekkel él és uralkodik mint Isten mindörökké. Ámen.


Fordította KURCZ ÁGNES[Jegyzetek]

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY LEGENDÁJA

A legendának két változatát közöljük, ahol eltérnek egymástól, a két szöveg párhuzamosan olvasható. Latin kiadása: SRH 2,515-527; magyar fordítása: Árpád-kori legendák, 95-102.


[1] A László név szláv eredetű (Vlagyiszláv), jelentése ’hatalom’ és ’dicsőség’.

[2] Vö. Justinianus, Codex 3,1,14.

[3] Ld. Szent István király Nagy legendája, 9. jegyzet.

[4] Andrást és Benedeket 1083. július 17-én, Gellért püspököt július 26-án Csanádon, István királyt augusztus 20-án, Imre herceget pedig november 5-én Székesfehérváron avatták szentté.

[5] László király szentté avatására 1192_ július 27-én került sor a pápai követ, Gergely bíboros és a király, III. Béla jelenlétében.

[6] 1204-ben pünkösd július 13-ra esett, a legendaíró vagy az évet, vagy a napot elírta.