A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

Elbeszélő költészet


Alexandriai Szent Katalin verses legendája[1]

(Részletek)


I. Szent Katalin születése


Mikoron bév vala pogánság,
Köztek vala egy királság,
Costus névvel neveztetött,
45      Sok jóval dicsőültetött.
Kazdag vala nagy sok kénccsel,
Hatalmas számtalan néppel.
Nagyobb vala szomszédinál,
Környül való királyoknál.
50      Jószágosnak[2] nem mondhatom,
De mint őtet jámbornak mondom.
Mert, mint Szent Ágoston mondja:
„Bölcs ember minden jól látja,
Nincsen jószág Isten nékül
55        És az ő isméreti nékül!”
Ő kediglen pogán vala,
És Istent nem isméri vala.
Földön vala bódogsága,
Mert nagy vala nyugodalma.
60        De mind ez nagy uraságban es
Él vala szomorúságban.
Mert ki kéncsnél jobb mindennél,
Küsebb csak az idvességnél:
Magzatbéli gyenyerűség,
65        Nála vala csak ez szükség;
Nem bír vala oly magzatot,
Kinek hadná az országot.
Azért fogá tudakozni,
Hogy miképpen az lehetne,
70        Hogy magzatot nevelhetne...


Az időben és napokban
Hatalmas Geregországban
200      Oly bölcsesség bévelkedék,
Egy bölcs mester hirdetteték,
Kinek neve es jó vala,
Mert Alphorabius nevő vala.
És ennek nagy bölcs tudománya
205      Hogy mind ez világot megfolyá,
És az ő híre Costus királhoz juta,
Úgyhogy csak egyedül volna,
Ki halandó népek közül
Kivált volna igen messzől,
210      Ki az égnek forgását tudná,
És jevendőket sokat mondana.
Kinek hírét, hogy meghallá,
Ő szívében ezt gondolá,
Ha istenek ezt nem bánnák,
215      És nehézzé nem tartanák,
Ez mesternek én megírnám
Én születésemet nyilván,
És asszonnak sziletését,
Hogy ő vetné reá eszét,
220      Hogy ő nekünk azt meglelné,
És meglelvén megizenné,
Hogy mi oka ennek legyen,
Ha természetinktűl volna,
Avagy istenink akaratja
225      Ez magzatnak nem adatja...


Azért az mester fölkele,
Az királnak így felele:
„Uram, beszédemet meghalljad,
És kétség nékül azt tudjad,
335      Nem esmérek oly csillagot
Sem felőletek oly dolgot,
Ki tőletek azt kévánná,
Hogy magzattul megtiltana.
De bizonnyal én úgy képzöm,
340      És mesterségemmel intézöm,
Hogy valamely isten legyen,
Ki ily meddőségöt tegyön.
Ki mielőtt azt engedné,
Hogy ti kedvetöket tenné,
345      Kéván jeles ajándékot,
Tisztességes áldozatot.”
Az királ, hogy ezt meghallá,
Ezt régön meglöttnek vallá,
De mégsem lött volna fia
350      Az oly áldozat miatt.
Alphorabius felele,
És ím, ilyen szerrel beszéle:
„Számtalan az sok istenség,
És egymásnál nagyobb felség.
355      Nem engedi gyarlóságunk,
Hatalmokat, hogy tudnók,
Mert mindenhatóknak látjuk,
De ezt hitünkkel hisszük,
Hogy ezek közül egy legyen,
360      Ki mind az többin úr legyen.
Azt kedig meg nem mondhatjuk,
Ki legyen az, mert nem tudjok.
Azért fogadd tanácsomat,
Nyittassad meg tárházadat,
365      Adj aranyat kéméletlen,
És ne légy ebben hitetlen.
Egy nagy bölcs mestert kerestess,
És egy arany képet öntess.
Azt hirdessed mindeneknek,
370      Hogy ez Istene isteneknek.
Ennek tisztességet tétess,
És áldozatot szereztess,
Kivel neki kedvét lelöd,
És kivel kévánságod veszed.
375      Mert ez ő maga talántál,[3]
Kinek még te nem szolgáltál,
Ki az istenek közül
Tehet neköd szükségedről.”
Ezt az király megtéteté,
380      Es kéncsét el-kiemelteté,
És az mester kezéhez adatá
Kéméletlen sok aranyát.
Ki az példát felállatá,
És mint bálvánt, úgy faragtatá.
385      Sőt az képet, ha megönté,
Az kép őtet nem követé,
Mert nem lőn bálván szabásó,
De krucifixom ábrázatú.
Ez dolog, hogy megláttaték,
390      Rajta az nép csodálkodék.
Félelem őket megijeszté,
Nagy bánat megkerníközé.
Elámula az királság,
Megrémüle mind az ország,
395      És valaki ez képhez mégyen,
Senki nem tudja, mi légyen.
Alphorabius ezt látván
És az királnak ezt mondá:
„Uram, kerály, meghallgassad,
400      És tennen elmédben ne alohhad,[4]
Hogy ez képnek csoda volta
Az mester vétkétől volna.
De ezt az Isten szerette,
Ki ez ábrázt megkedvelte,
405      Azért, ha ő ez ábrázt megkedvelte,
Alkoszik, hogy te es szeressed,
Mindeneknek meghirdessed,
Hogy minden ember eljöjjen,
És neki áldozatot tegyen.
410      Talántán kenyerül rajtad,
És lészen, mint akartad.”
Mene[5] e szót elvégezé,
Király ottan csak elkezdé
Az áldozatot tétetni
415      És az Isten kedvét keresni.
Áldozék nagy tisztességgel,
Mind ő temérdök népével...


Mikort mindez készlile,
435      Az asszony megterhesüle.
Kilenc hónap hogy bégyüle,
Nagyszépségő lejánt szüle.
De ez lejány, ha születék,
Király hon nem leletteték,
440      Mert mind az mestörrel öszve,
Egy várba vala nem messze.
De az mester szokta vala,
Hogy ő éjjel fölkél vala,
Meglát vala csillagokat,
445      És így mond vala jövendőket.
Azért es éjjelre hogy juta,
Királnak hívséget mutata:
Elő álomkor felkele,
Mert akkor igaz lőn helye.
450      Csillagokra föltekinte
És az ég forgása lőn inte.
Őrizőket megköveté
És az királhoz siete,
Kinek nagy vígságot monda,
455      Ilyetén nagy jó hírt hoza:
„Kerály, ha vigyázsz[6] es, víg légy,
Ha alussz es, örömet végy.
Oka vagyon öremednek!
Mert ezt mondom felségednek:
460      Ez éjjel lőn egy leányod,
Kire marad te országod.
Kinek – úgy mond ég forgása –
Hogy nagy lészen országlása.
Mert mesterségemből tudom,
465      És bizonsággal azt látom:
Égben mené csillag vagyon,
Néki minden javára vagyon.
Minden csillag azt jelenti,
Hogy őt sok jó követi.”
470      Még, hogy mester ezt mondaná,
A hírmondó ott dobbana.
Nagyon foga ivölteni
És az várban kéretezni.
Kit mené béeresztének
475      Tűle ottan jó hírt vének,
Mert királnak vígan mondja,
Hogy lett igen szép leánya.
Kit az király hogy meghalla,
És ily bizonnyal megtuda,
480      Álmát ottan hátra hagyá,
És ágyából felszökellék,
Ingyen ottan letérdeplék.
Az nagy Istennek ad hálát,
És neki ajánlja leányát,
485      Kérvén, hogy őt ótalmazja,
És az ő országában magasztassa.
Kit adott vala csodásul,
Mert csak ő ajándékából.
De mené a nap felkele,
490      Király ottan felkészöle.
Siet menni udvarában,
És szépségű palotájában,
Hogy meglássa feleségét
És leánya nagy szépségét.
495      Látá azt, amit kévána,
És meglelé, mit áhíta.
Lőn igen nagy boldogságban,
Lőn mondhatatlan nagy vigasságban...


540      Azért tizenharmad napon
Születése után azon
Mind megegyesülének,
És nagy örömet hirdetének.
Pogánul megköresztelék
545      És Katerinának nevezék.
Kezde testben öregedni,
Jó erkőcsben nevekedni,
Nagy szépséggel ékesülni,
És mindeneknél kedvesülni.


(Bölcsességben nevelkedik)


550      Mikort lén hét esztendeje,
Mert immár vala ideje,
Atyja nagy sok helre külde,
Bölcs mestereket kerese.
Kiknek ada ajándékokat
555      És kiknek monda ilyen szókat:
„Leányomat tanóhátok[7]
És jutalmat tűlem várjatok.
És őtet oly bölccsé tegyétek,
560      Hogy velem azt érthessétek,
Hogy őt istenek szeressék
És őt jámborok kedveljék,
Kiben nekem nagy jót tesztek,
Kiért tőlem sok jót vesztek!”
565      Ezt az mesterek, hogy hallák,
Costus királnak felfogadák,
Hogy őt örömest tanítják,
Téteménnyel bizonyítják.
Megállák azmit mondának,
570      És megtevék, mit fogadának.
Mert őt oly nagyon taníták:
Fénes gyengynek hívattaták.
Valamit ő meghall vala,
Azt mind megtanulja vala.
575      Soha nem feledi vala el
Azt, amit megtanul vala.
Hamar lőn oly nagy mesterré,
És tudománban oly bölccsé,
Hogy széles Geregországban
580      Nevezteték tudományban:
Bölcsességnek szépségének
És mestereknek gyengyének.


(Atyja végakarata)


De időnek folyásában
Atyja esék nagy kórságban.
Megesméré állatjából,[8]
Hogy kimúlnék ez világból.
Mind országát béhívatá,
Akaratját így megmondá:
„Én szerető jó barátim,
590      És bizonságos jó híveim!
Em, esmérem természetemből:
Lelkem megválik testemtől.
Én jó híveim, jól tudjátok,
Mert bizonsággal látjátok,
595      Hogy míg ez világban voltam,
Országomat jól tartottam,
Mert jó voltam mindeneknek,
Kemény tőr ellenségeknek.
Továbbá ezt es akarnám,
600      Hogy tűletek ha megválnám,
Országom békében lenne
És ellenség miatt ne veszne.
Azért néktek ím, ezt mondom:
Leányomat úrrá hagyom,
605      És mindennemő jószágomat,
Ne nézjétek kedig lejány-voltát,
De lássátok nagy tanultát!
Azmit ő hadban nem tehet,
Bölcs tanáccsal megszerezhet.
610    Azonba az nagy Isten hozjá lát
És őneki jó férjet ád.”…


Nem sok idő reátelék,
Anyja is megbetegödék,
Halál miá meggyezteték,
665      Így az is eltemetteték.
Katerina megmarada,
Az királság reá szálla.
Élni kezde igazsággal:
Igen jól bírá országát,
670      Ő hatalmas királságát.
Jobban bírá bölcsességgel
És eszességgel,
Mert Plátó mester úgy monda:
Ez világ hát bódog vala,
675      Mikort bölcsek országlának,
Vagy királyok tanulának...


 


II. Szent Katalin megtérése


(Találkozik a remetével)


Az időben ha ez történék,
Ennek így lenni kelleték,
695      Felkele ő seregével,
És jelennen vén népével,
Hogy ez önnen jószágának
Végső határira menne,
És ő nagy dolgokat megszerezne.
700      De ez nem lőn ő vétkétől,
Hanem isteni szörzéstől,
Igaz utat elvesztének,
Egy erdőn setétülének.
Az nap immár elnyugodt vala,
705      Ők méges búdosnak vala.
Utat nem találhatának,
Azért nagy búban valának,
Igen sokat tévelgenek,
De mind az éjjel ott lőnek.
710      Ez szíznek szokása vala,
Hogy egyedül nem jár vala.
Vala huszonnégy leánnyal,
És méganné vénasszonnyal.
Vala kezel száz lovaggal
715      És nagy sok vén jámborokkal.
Ezt hogy látá Katerina,
Hogy szerencse vele vína,
Atyja szavát megemlíté,
Tanácsát el nem feledé.
720      Az nagy Istent kezdé kérni,
És őt azon reménleni,
Hogy őt búdosni ne hadná,
De igaz útra iktatná.
Mindezenben megvirrada,
725      És fénes nap feltámada,
Esmeg elkezdének menni
Csak igaz utat keresni.
Hát Katerina felálla,
És távol egy cellát láta.
730      Szolgáit hozjá hívatá,
És nekik ezt parancsolá:
„Ám némi hajlokat látok,
bizony ott embert alítok,
Azért ti odamenjetek,
735      Ha kit leltek, megkérdjétek,
Hogy minemű ember volna,
És igaz út holott volna.”
Ő szolgái elmenének,
Ott egy vén embert lelének,
740      És őt bolondnak ismrék,
Mert nagy sokról megkérdözék,
De úgy nem szól, mint egy vadlúd.
Katerina hogy ezt hallá,
Ő szolgáinak ezt mondá:
745      „Kétség nékül ezt jól tudom,
Mert bizonságát es látom,
Ketten egy Istent imádunk,
Én és az ember, kik mi vagyunk.
Azért én hozjá megyek,
750      És vele erről beszélek,
Hogy életét eszembe vegyem,
És ő hitit megkérdezjem.
Ti engem itt megvárjatok,
És sohova ne búdossatok!”
755      Így Katerina felkele,
És bemene az cellába.
Ott ő egy vén embert láta,
Kinek ilyen kérdést monda:
„Jó bátyám, mi oka annak,
760      Hogy ily bolond vagy magadnak,
Hogy nem lakozol városban?
Mire jöttél ez pusztában?
Te vénséged ezt kévánná,
Hogy lenne már nyugodalma.
765      Mire fogtad ily nagy kénra,
És ily nagy nyomorúságra?
Továbbá mondd meg hitödet,
És jelentsd meg istenödet,
Kicsoda az, kit te imádsz,
770      És kit ily nagy félve hallgatsz.”...


(A remete Katalinhoz)


Hitemet es megmondanám,
850      De előszer azt kévánnám,
Hogy énnekem megmondanád,
És okát te es adnád,
Mit búdosol ez pusztában,
Hogy nem lakozol házadban.
855      Mert szízesség kévánná,
Hogy erdőben ne ballagna.”…


(Katalin a remetéhez)


Katerina monda neki:
„Atyaságod ezt nem érti.
Nagy sok királfiak vótak,
890      Kik énutánam jártanak,
És nagy soktúl követtettem,
De még egyhez sem mentem,
Mert atyám, ha lőn ő halálán,
Nekem őtőle úgy lőn hagyván,
895      Hogy soha férjhez ne menjek,
Hanem ha ily bölcset lelnék,
Ily szépet és ily kazdagot,
Mely bölcs, mely szép és kazdag én vagyok.
De hallod az én gazdagságomat,
900      Mert jól látod országomat,
És engem oly szépnek mondnak,
Kiről sokan csodálkodnak.
Oly nagy kedig bölcsességem,
És tudományban mesterségem,
905      Hogy nincs oly bölcs ez országban,
Ki meggyőzjen diákságban.
Azért soktúl kérettettem,
De hozjám igyenlőt nem leltem.”


(A remete Katalinhoz)


Az- remete mosolyula,
910      És az leánnak így szóla:
,,Jó fiam, magad mit hányod?
Ím, meg kívánod tunnod:
Egy hatalmas császár vagyon,
Kinek csak egy fia vagyon,
915      Ha gondolnád, és neked tetetnék,
Hogy bizon hozjád illenék.”


 


(Katalin a remetéhez)


Katerina mondá erről:
„Ne gondolj semmit mindebből, jó atyám,
Nekem csak az akaratom,
920      Hogy szizességmet holtig tartsam,
Mert ha bölcsekre tekintenk,
És írást előnkbe veszenk,
Az bölcsek mind úgy beszélnek,
Hogy csak szizességet dicsérnek,
925      És kiknek írásokat tudom,
És akaratjokat jól látom.
De igaz bölcs én nem volnék,
Ha szavok szerént nem élnék.
Az jószágot megtanuljok,
930      És őt megtudni akarjok,
Nem azért, hogy mi csak megtudjok,
De azért, hogy mívelkedjük."...


(A remete Katalinhoz)


„Én jó szerető leányom,
Tudjad, hogy csak jódat kévánom.
Neked ím, én egy új hírt mondok,
Kivel neked nagy sok jót adok,
945      Mert hiszem, fiam, nem hallottad,
Vagy írásban nem olvastad,
Hogy vagyon egy nagy királság,
Kihez hallgat mind mennyország,
Ki uralkodóknak ura,
950      És királyoknak királya,
Kinek oly nagy királsága,
És országának nincsen száma,
Mert naptámadattúl fogván
Napnyugatig elszámlálván,
955      És az tengertől fogva elkezdvén
Föld végéig mind elnevezvén
Mind csak önnen maga bírja.
Ennek vagyon csak egy fia,
Kinek uraságát hallod,
960      Szépségét es mind megtudod,
Mert ő szépségét hogy látják,
Fénes nap és hód csodálja.
És kinél vagyon nagy jó erkölcs,
És kimondhatatlan nagy bölcs,
965      Mert ő bölcsessége szörze téged,
És engem [is] ő teremte.
Ennek az tulajdonsága,
És dicséretes jószága,
Hogy mely jegyest megszeretend,
970      És feleségül magának hozjá veend.
Tartja örek szizességben.
Mert ez így vagyon mi hitünkben,
Hogy ennek még anyja es szíz,
Ki senkit tőle el nem űz.
975      És bír oly szép asszonyokat,
És oly szép szíz leányokat,
Hogy ha te őket láthatnád,
Bizonyában azt kévánnád,
Hogy ő szolgálójuk lennél,
980      És csak hogy szemekben nézhetnél,
Mert ez rajtad való szépség
Ahhoz képest nagy szörnyűség”...


„Ne, fiam, neköd egy tábla,
Kit nem adok neköd kárban.
Ez az király fia képe, kit kévánsz látni,
Imez kedig anyja képe.
1040    Ez táblát te jól őrizzed,
És ez éjjel te ezt tegyed,
hogy felserkenj te álmadból,
El-ki ne menj házadból,
És ez kép előtt letérdepljél,
1045    És ez szíznek esedözjél,
hogy kérésöd meghallgassa,
És neköd fiát megmutassa.
Én hiszem, hogy őt meglátod,
Ha beszédemet így fogadod.”


(Katalin első álomlátása)


1050    Katerina hallá ez szót,
És az baráttúl bulcsút vén,
És szolgáihoz megtére,
És egy igaz utat lele.
Ki-elmene szállására,
1055    És nem lőn kedve őneki vigasságra.
De csak alég várja vala jöttét
És az éjnek setétültét.
Mené kedég éjre juta,
Tőle álom mind elfuta.
1060    És szolgáit mind el-kiküldé,
Ő tábláját leheleté.[9]
Az kép előtt letérdeplék,
És nagy sírásban leletteték.
És kezdé kérni az Szízanya Máriát,
1065    Hogy megmutatná Fiát.
De miért miként ő aléjtá,
Nem lőn ottan, mint ajéjtá,[10]
És kezde tenni nagyobb sírást.
És mint lélönk erről írást,
1070    Ő sírtában elszunnyada,
És élyetén álmot láta,
Hogy Katerina oly mezőn volna,
Kinél szebbön nem volt volna,
És ott ő láta egy lejánt,
1075    Ábrázzal igaz olyatánt,
Mint vala az ő tábláján.
És ez lejány tart vala karján
Egy szépségű királyfiat,
És mint láta igaz olyant,
1080    Mint az arany kép vala,
Kit atyja öntetött vala,
Kit ő otthon hagyott vala.
És kiről neki hagyva vala,
Hogy csak ez egy Istent imádná,
1085    És ettől várna minden javat.


Kit hogy láta, elámula rajta,
És hozjá közelb indula,
És hogy az ő anyját megláthatná,
És ki ez legyen, megtudhatná.
1090    De hogy oda közelített volna,
Úgy lőn dolga, hogy ingyen sem vélheté:
Mert hogy őt az gyermek látá,
Őtőle magát elfordítá.
És Katerina kezdé nézni,
1095    Hogy láthatná, és kerengeni,
De ő mind ellent tart vala,
Idestova forog vala.
Katerina hogy ezt látá,
Az remete szavát tartá,
1100    És az gyermek anyjához esék,
És őneki reménködék,
Kérvén, hogy őneki azt adná,
Hogy ő fiát megmutatná.
Szíz Mária, hogy ezt látván,
1105    Szent Fiához hajla mondván:
,,Én édes, szerető Fiam, Jézus,
Ki testet vél csak éntőlem,
Látod-é ez Katerinát,
Ki tégedet látni kévánt?”
1110    Az gyermek ő anyjának mondá:
„Én jó anyám, hagyj békét annak,
Mert nincs szükségem ez lejánra,
Mert jól tudod bizonsággal,
Hogy mentűl küsebb szolgálóm
1115    És küsebb utánam járóm
Ennél bölcsebb és naggyal ékösb,
Naggyal dicsőbb és naggyal nemösb.”
Ezt meglátván felserkene,
Reggelre jutván felkele,
1120    És hogy már ő távozni készöl,
Siet, megyen csak kevés néppel.
Ott az remetét meglelé,
És mit látott vala, megbeszélé.
És kezdé méges azon kérni,
1125    Hogy méltóltassék őneki azt nyerni,
Hogy az királfiat lássa,
És holtig, hogy őt hallgassa...


(A remete Katalinhoz)


Az remete neki szóla
1285    És erről eképpen monda:
„Az királyfia, kit mondék,
Az az Isten, kit mutaték,
Szíz Mária, az ő anyja,
Ki te kértedet meghallja.
1290    Ez naggyal nagyobb náladnál;
És kazdagb, szebb, bölcsebb mind ez világnál.
Ez mikoron azt akará,
Hogy miértünk halálra menne,
Az keresztfára feszejték,
1295    És szent szívét megöklelék.
És ő szent szívéből vér jára ki,
Nagy bőséggel víz es folya ki őbelőle,
És ebből egy kád förödőt szörze minekünk,
Kit köresztvíznek neveze.
1300    Mert nem elég, hogy hitben legyünk,
De ebbe kell megferednünk.
És ha ez kád feredőt lelhetjék,
De miért ezt énnálam megleljék.
És ez hit után ezt kell tenned,
1305    Hogy meg kell keresztelkedned.
Kit ha megtész, ím azt fogadom teneked,
Hogy őt neked megmutatom,
És hogy tégedet megszeret,
És mennyországban helheztet.
1310    Mert megszépülsz megföredvén,
És meglátod bizonság vevén.”
Katerina ezt megérté...
És ottan megát megkeresztelteté.


(Katalin második álomlátása)


Esmeg álmat láta, mint azelőtt,
Mert láta egy szép mezőt,
1330    És egy szép szíz lejánt az mezőben
És egy szép gyermeket ő ölében,
Mely két személy oly szép vala,
Hogy az napnál fénesb vala.
Katerina csodálkodék,
1335    És hozjájok közelb lépék,
Hogy őket jobban láthatná,
És vigasságokat vallhatná.
Kit Asszonyunk Szíz Mária, hogy megláta,
Szent Fiának ily szót monda:
1340    „Én édes szerető Fiam, Jézus,
Ki vagy mennyben dicsőséges,
Ím, ez Katerinát tekéntsed meg,
Ki szódnak mindenben enged.”
Urunk Jézus megfelele,
1345    Nagy víg szóval így beszéle
„Ez Katerina immár kedves
Nékem és igen kellemetes,
Mert azt látom, hogy megszépült,
Méltán én előmben készült.”
1350    És asszonyunk Szíz Mária szóla
Szent Fiának, és így monda:
„Én jó Fiam, azon kérlek,
Hogy tűled ilyet érdemljek,
Hogy Katerinát hozjád vegyed
1355    És jegyösöddé szerezjed.”
Jézus mondá Szíz Anyjának,
Ki igen jó lén Katerinának:
„Azért jó Asszonyom s Édesanyám, örülvén tészem,
Hogy őt jegyesemmé veszem.
1360    És ennek jelenségére,
És őneki tisztességére,
Ím, gyűrőmet neki adom,
És ím, ma őt jegyesemmé fogadom.”
És ezt megmondván gyűrűjét kivevé,
1365    És az szíz ujjában tevé,
És neki ily beszédet mondván,
És ily szerrel megnyilatkozván:
„Én szerető szép jegyesem, Katerina,
És én választott jó kegyesem,
1370    Ím, látod dicsőségemet,
Ismerjed meg már jegyesödet!”


III. Szent Katalin vértanúsága


(A keresztényüldöző Maxentius császár Alexandriába jön)


Az időben Rómaságban,
És jelennen mind ez világban,
1485    Egy hatalmas császár vala,
Neve Maxencius vala;
Ki jobb részét ez világnak
Vette vala csak ő magának;
De jobb részét idvességének
1490    Hagyta vala mind egyébnek,
Mert nagy vala ő hatalma
És azonnak diadalma.
De ez jó hitet nem tudja vala,
Mert pogánsággal vak vala.
1495    És ez egy gonosz ember miatt
Ördeg gyűjtett vala nagy sok fiat,
Mert ez oly kemény pogán vala,
Hogy mindent megölet vala,
Kit hall vala keresztyénnek lenni.
1500    Sok mártíri ennek tanúi!
Ez egykoron felkészüle,
Mert ördeg miatt rémöle,
És jöve Alexandriában,
Ez szíz lakozó városában,
1505    És hogy Úr Krisztust háborgatná
És bálványát imádtatná...


(Katalin szembeszáll a császárral, aki ötven pogány bölcset hív össze meggyőzésére)
(Katalin a bölcshöz)


 „Méltán kezdém el beszédemet
Arról, ki én reménségem,
Az én Uramról, Krisztusról,
2340    Atyaistennek Fiáról;
Ki mindeneknek eleji,
És minden jónak kezdeti,
És ki mind ez szélös világot,
Mind földet, és mind mennyet
2345    Igen nagy bölcsen teremté,
De bölcsebben megépejté.”...


 (A bölcs Katalinhoz)


„Leány, hiszem, azt gondolod,
2350    Hogy bolonddal vagyon dolgod,
Mert úgy szólasz, mint bolondnak,
És együgyű gorombá[nak],
Mert ím, úgy mondasz, hogy az te Krisztusod
Teremtette ez világot.
2355    Bizony, ez kediglen nagy hazugság,
Kiről neked ím, bizonság,
Mert Arisztotelesz vallja
És nagy bölcsen bizonyítja,
Ezt, hogy ez világ volt örökké,
2360    Mert őt senki nem teremté.”...


 (Katalin a bölcshöz)


„Doktor, az mit néked mondok,
Ím, arról bizonságot adok néköd,
2365    Hogy ez világ nem volt örekké,
Hanem őtet Isten teremté.
Mint Virgilius megírta,
És minekünk írva hagyta,
Hogy mindeneknek előtte
2370    Az Úristen földet és mennyet teremte,
És azután embert szerze,
Kit az ördeg elrekkente.
Ez dolognak ő mely voltát,
És ez teremtésnek folyását
2375    Arisztotelész nem érté,
Mert Istent nem esmeré.”…


(A bölcs Katalinhoz)


„Leány, tahát te azt mondod,
2380    És te hited miatt azt vallod,
Hogy az Isten emberré lött volt,
És így idvességet szörzett.
Nagy csalárdság ezt mondani,
És nagy hazugság vallani,
2385    Mert Isten mindennek ura,
Ember kegyig ő szolgája.
Azért ha ember lett volna,
Ez kegyiglen lehetetlen,
Mindenképpen hihetetlen dolog,
2390    Mert természetnek folyása
Én szómnak bizonyéjtása,
Mert az uraság és az szolgálat
Csak két ellenködő állat,
Kiknek az tulajdonságok,
2395    Hogy nincsen együtt lakások.
Azért ím tőlem mint hallod,
Az te hited hamis, így jól látod.”
Katerina megtérüle,
És az doktornak így felele:


(Katalin a bölcshöz)


2400    „Doktor, hogy ezt megértsed,
És tennen eszedben ím így vegyed,
Hogy Isten azt tehette légyen,
Hogy ember lehetett légyen,
Pogánokkal bizonojtom,
2405    És okossággal es megmutatom:
Mert az Isten oly hatalmas,
Hogy mindenben diadalmas,
Őtet mondják uralkodóknak urának,
És nyilván mindenhatónak.
2410    És azért őfelsége emberré lehete,
És ördegöt meggyőzhete.
Ezt az pogán es mondta vala,
És írást róla hagyott vala,
Hogy Isten emberré lenne,
2415    Kit csak egy szíz leány szilne,
Ki miértünk magát megaláznája,
És az szénán önmagát nyugotná.”


 (A bölcs Katalinhoz)


„Csodálkodom leány, rajtad,
Hogy magad elhasonlottad
2420    És te nekünk forgatsz írásokat,
És előttünk szólasz sokat.
Ez mit mondasz, mi es tudjok,
És tenáladnál elébb olvastuk,
De téged hamisnak lelönk,
2425    És igazság miatt megijesztünk tégedet,
Mert az másra szabott szoknyát,
Én hiszem, téteti nyavalyád,
Hogy az te Krisztusodra adnod,
És minekünk így mutatod.
2430    Minem bolondot találtál,
Hogy szóddal elámojtanál,
Ez írásokat ha írák,
Nem az te Krisztusodról mondák.”


(Katalin a bölcshöz)


„Szibilla mikort ezt írá,
Tahát Úr Krisztusról mondá,
Mert az Szíztől ő szileték,
És az ízekön ő fekvék.
2440    És hogy ez őróla mondva légyen,
Virgilius es tanúm légyen énnekem,
Ki mikort Krisztus szileték,
Akkort ő Rómában leleték,
És egyéb írási közé írá,
2445    És Krisztusról ím ezt törlíté:[11]
Szibillának kitölt ideje,
Mert Úrnak eljött sziletése.
Új magzat jött mennyországból,
Egy új szíz jett ez világból.
2450    De hogy nyilvábban megértsed,
És tévelgésed levessed,
Ím, neked megbizonyojtom,
És tennen társid szavából mutatom,
Hogy pogán bölcsek kik vótak,
2455    Mert Szibilla Tiburcia
Az én Istnemről ígyen íra
„Jövendő idő jártában
Támad fel az zsidóságból
Az Mária nevő szíz leány,
2460    Kiről én beszélek nyilván,
És ő jegyöse József lészen,
De ő mindörekké szíz lészen,
Mert firfiú nékül magzat leszen
Szentléleknek szörzéséből.
2465    Ez Istennek fiát szüli
És öt Jézusnak nevezi,
Ki Isten és Ember lészen.”
Mint próféták prédikálák,
És írásokban vallák,
2470    Kiknek tőlem kévánnád,
Írásokat meghallhatnád.
De ím, nagyobb igazságra
Pöresimö vetem vallására,
Mert ezek pogánok lőnek,
2475    De azért hitöm mellé vallást tőnek.
Előszer felelj ezekre,
Ha térned akarsz hitemre.”...


(A bölcs Katalinhoz)


„Mert ím én megbizonyítom,
Okossággal es megmutatom,
Hogy ez nyilván lehetetlen
Hogy Mária szíz lött légyen,
2490    És ő Fiát szízen szülte légyen,
Mert ez igen nyilván vagyon,
Hogy szíznél szilés nem vagyon.
Természet ennek mestere,
Ha nem hissz énnekem, kérdd’ őtőle.”...


(Katalin a bölcshöz)


„Mester, lám megbizonyítám,
Okossággal es megmutatám,
Hogy valami hol vagyon,
2500    Mind fattyig Istentől vagyon,
Azért Isten őket bírja,
És úgy forgatja, mint ő akarja.
Ezt Isten kennyen teheté,
Természetet megterheté,
2505    És természetnek felette
Anyját kennyen szilettette.
Mert az, mit tesz, lám, te es bírod,
Mint akarod, úgy forgatod.
Sőt, ím lássad az üveget,
2510    Kit az napfény meg nem szeghet,
Maga őtet által hatja,
Krisztus anyját ígyen tartja.
Mert lám, őtőle testet vén,
De őrajta szeplő nem lén.”...


(A bölcs Katalinhoz)


Az Krisztusnak csalárdsága,
2580    Ebből tetszik álnoksága,
Mert ő nem vén nagy bölcseket,
Tanítvánnyá, de hittokat.[12]
Azt ő azért teszi vala,
Mert ő igen álnok vala,
2585    Ha bölcseket győjtett volna,
Álnokságát megtudták volna.
De választa halászokat,
És egyigyő gorombákat,
Kiket kennyen megcsalhata,
2590    És lábokról lehazuda.”...


(Katalin a bölcshöz)


„Ebben Krisztus bölcsen jára,
Kiben Ő nagy hasznot valla,
2630    Ez lőn ennek jeles oka,
Hogy Ő bölcseket nem választa,
Hogy hitönknek bizonsága,
megtessék Ő nagy igazsága:
Mert ha bölcsek hirdették volna,
2635    Hát te azt mondhattad volna,
Hogy az hit még hamis lehet,
Mert bölcs mester sokat tehet,
Igazakat hamisojthat,
És hamisat igazojthat.
2640    De hogy hitünk igaz legyen,
És őbenne kétség semmi ne legyen,
Csak egyigyűket választa,
Kikkel sok népet fordéjta meg,
Kik álnokságot nem tudának,
2645    És csalárdsággal nem járának.”...


(Maxentius megégeti a vitában vesztes bölcseket)


2810    „Császár, neked ím megmondjok,
És igazán megjelentjük,
Mert napkeleti sok doktorok
Erről néköd bizony tanók:
Soha nem volt még oly ember,
2815    Avagy oly nagy tanult mester,
Hogy ki magát hányta volna,
És mi miánk meg nem győztethetött volna.
De ez lejány ellen szólnunk,
Mi nem merönk még csak indulnunk.
2820    Mert hogy neked bizont mondjunk,
Lám, igen sok bölcset láttunk,
De ily szókat nem hallottunk,
És ily nagy szégyent sem vallottunk.
Mert hogy őnéki szavát hallók,
2825    És bölcsességét meglátók,
Megindula az mi testünk,
És megrémüle mi szívönk,
Úgyannyira, hogy megnémulánk,
És Krisztus ellen nem szólhatánk.
2830    Mert mi nem ember szól őtőle,
De Szentlélek szól belőle.”...
És az császár hogy ezeket hallva
De csaknem hala búsúlván,
2845    És ő szakállát fennyen szaggatja,
És egy nagy tüzet rakata.
Azután így parancsola,
És szolgáinak így szóla:
„Nosza hamar, kik bánjátok,
2850    Rajtunk-löttét kik szánjátok,
Ez városnak egy utcáján,
És az jeles fő piacán
Igen nagy tüzet tegyetek,
És őket mind elvigyétek,
2855    És mind egyetlen belé vessétek,
És nagy szörnyen égessétek!”...


(Katalin megkínzására kerekeket készítenek)


Azonban egy ördeg-tagja,
Ki Rómában bíró vala,
3420    És neve Tirsates vala,
Ez nagy fittyel előálla,
És az császárnak ígyen monda:
„Ó, császári te nagy felség,
Ez világban nagy erősség,
3425    Nagy kár néköd és nagy szégyen,
Mit ez gennyedt rajtad tészen,
Hogy te őtet meg ne győzhessed,
Mit akarsz, ne tétethessed.
Rajtad teszi, mint ím látjuk,
3430    De bizonnyal mind mi bánjuk.
Császár, azért halljad tanácsomat,
Én megállom bosszúságodat!
Vaj, még evvel pakocsáltál,[13]
És vele ként nem vallattál?!
3435    De hagyjad, hogy siettessék,
Négy nagy kerék készejtessék;
Harmadnapég megkészüljen,
És forgása ilyen légyen:
Hogy ketteji fel forogjon,
3440    És ketteji alá forogjon;
Beretvával bérakassák,
És az lejánt kihozassák.
Tennen magaddal vallatom,
Hogy az lejánt áldoztatom.
3445    Ha kediglen kemén lenne,
Hogy tenéked nem engedne:
Oly nagy kénnal ő meghaljon,
Hogy mindennek példát adjon!
Mely kénra felvétessék,
3450    És foltonként szaggattassék,
Hogy azok, kik ez ként látják,
Tévelgéseket mind elhagyják!”
Mennyé császár ilyet halla,
Székéből ottan leszálla,
3455    És az földre lehajtá magát,
Istenének ada hálát,
Hogy ők ezt engedték volna,
Hogy ily tanácsot tett volna...


Katerina hogy ezt hallá,
Magát Krisztusnak ajánlá,
Nagy szépséggel letérdeplék,
És nagy sírván ígyen imádkozék:
3520    „Ó,én édes Uram, mindenható Isten,
Kiért mastan vagyon igyem,
Ki Tehozjád-kiáltóknak
És szükségben nyavalygóknak
Imádságokat meghallod,
3525    És amit kévánnak, megadod:
Halljad meg én imádságomat,
Hogy ez kén eltörettessék;
Hogy ez nép, ki mast itt vagyon,
Szent nevednek hálát adjon.”...


Még el sem végezte vala,
Ugyan imádkozik vala,
Hogy az ég behomályodék,
Az idő megsötétödék,
3550    És nagy mennydörgés kezde lenni;
Az föld nagyon megindula,
És egy angyal mennyből leszálla.
Az kerekeket megtöré,
Nagy-sebbel az népre veté.
3555    Úgy az kénnak forgása
És nagy sebes találása
Négyezer pogánt öle meg,
Szörnyű halállal rekkente.
Kik egyszörsmind elveszének,
3560    És mind pokolra sillyedének.
Tirsates es ebűl jára,
Szörnyű halállal meghala.
Az pogánok így veszének,
És keresztyének megmenének.
3565    Az császár elrugaszkodék,
És csak alég meneködheték meg,
Kezdé magát bosszontani
És illyen szóval siratni
„Ó, énnékem, nagy felségnek,
3570    Kitűl királyok es félnek!
Ó, én nyavalyás fejemnek,
És búban-szab[d]alt lelkemnek,
Hogy egy lejánt meg ne győzjek,
De miá ily veszélt leljek!”...


(Katalinnak fejét veszik)


„Én ki vagyok Maxencius,
Gonoszokat ki megkénoz,
3905    Ez széles világnak ura,
És igazságnak adója –
Ím, ily szentenciát adok:
Ez leányra halált adok!
Mert Rómában mi ezt szörzők,
3910    És jó véggel megtökéllők:
Hogy, ki isteninket nem hinné,
Avagy őket nem tisztelné,
Hát azt sok kénnal kénzanók,
És őt halállal rnegölnők.
3915    De ez leány ezt elhagyta,
És Krisztust Istennek vallotta.
Az mi hitönket megmevette,[14]
Isteninket nem tisztölte.
Azért város-kívül el-kivigyék,
3920    És őneki nyakát vágják!”
Az latrok, mennyé ezt hallák,
Az szízet ők ottan elragadák.
És mikoron viszik vala,
Szépden ezt énekli vala:
3925    „Ez világot, mind kéncsével,
Megútáltam teljességvel.
Csak én édes jegyesemért,
Az én édes Jézusomért,
Kit én láték és szereték,
3930    Ki nevéért nagy ként vallék!”
Hogy ő ezt énekli vala,
Őt sok nép követi vala,
Az asszonyok sírnak vala,
Az szízek bánkódnak vala...
3950    És mikort oda jutott volna,
Hol az nyakvágó hel volna,
Ott az nyakvágónak szóla,
És őneki ily szót monda;
Kit az sok nép így jól halla:
3955    „Kérlek téged, jó barátom,
Mert immár az én édes Uramat jól látom,
Hogy egy kevéssé várj engemet,
Hogy imádjam már Uramat.”
Kit hogy az hóhér meghalla,
3960    Néki arra időt hagya.
Katerina nagy ékesen letérdeplék,
És ilyenképpen reménködék:
„Ó, énnekem, én idvességem,
És én bizony édességem!
3965    Ó, szízeknek nagy reménye,
És őnékik dicsőségek!
Ó, énnékem nagy ékösség,
Uram Jézus, te nagy Felség,
Földnek-mennynek erőssége,
3970    Én lelkemnek édössége!
Erről néked hálát adok,
Hogy mastan te szolgáló leányod vagyok!”...
4035    Azonba nyakát lehajtá,
A nyakvágó hogy ezt látá,
Egy vágással úgy legyénté,
Hogy ez világból kivégezé.
Holott két csoda jelenék:
4040    Elő, mert hogy fejét vevék,
Vér nem jára ő nyakából,
De tejfolya derekából,
Az szízességnek jegyére,
Kiben lakék, mind míg éle.
4045    Más csoda megent ez lőn:
Hogy mennyből angyalok szállának,
És őneki ennyét szolgálának,
Hogy ő testét el-felvevék,
És Sínai hegyre el-felvivék.
4050    Ki oda oly messze vala,
Húsz napi menőföld vala.
Holott nagy sok csodák lésznek,
Kórok egészséget vésznek.
Lelke kegyég mennyországban,
4055    Oly nagy dicsőségben és bódogságban vagyon,
Hogy nem úgy, hogy megmondhatnók,
Vagy kegyiglen megírhatnók,
De csak meg sem gondolhatjuk,
Mígnem szemünkkel meglátjuk.
4060    Hogy kegyig oda mehessünk,
Az szíznek így reménkedjünk:
Bódog szűz,Katerina,
Kinek testét tartja Sína,
Imádd értünk Teremtőnket,
4065    És nyerjed idvességünket.
Nyerjed minden kévánatonkat,
Igaz jószágban ájétatonkat,
Hogy tevéled dicsőülvén,
Vigadhassunk mindörekké, –
Kit engedjen minékünk,
Atya, Fiú, Szentlélök,
Egy örök élő Isten,
Mindörökül örökké.
Ámen.
Vége vagyon. Ámen.


(Érsekújvári Kódex 447–520 – RMKT I2 246-366)[1] Az ókori szent vértanúságának története a 10. században keletkezett. A 13. században kiegészítették előbb Katalin megtérésének, majd születésének regényes históriájával. Számtalan változata él, köztük sok a verses legenda. Temesvári Pelbárt Katalin-napi beszédei szolgáltak forrásul a magyar nyelvű prózai fordításokhoz (Debreceni-, Érdy-kódex). A magyar verses legenda szerzője Pelbárttal közös forrást használt. A jó ritmusú, páros rímű nyolcasokban íródott 4074 soros verses elbeszélés szövege a többszöri másolás során sokat romlott. (Bő válogatásunkban a sorszámok az RMKT I2 sorszámaival azonosak.)

[2] jóságos

[3] talán

[4] véld, gondold

[5] mihelyt

[6] virrasztasz

[7] tanítsátok

[8] állapotából

[9] lehelyezte

[10] áhítá

[11] szerezte, alkotta

[12] eszteleneket, balgákat

[13] tréfálkoztál

[14] kinevette