A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom

A) Prózai emlékek

1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve

Szent István király második törvénykönyve. Ford. Szilágyi Loránd

Kálmán király törvénykönyve (Részlet). Albericus ajánlólevele Seraphin érsekhez

A tihanyi apátság alapítólevele. Ford. Érszegi Géza és Holub József


2. Királytükör

Szent István király intelmei Szent Imre herceghez. Ford. Kurcz Ágnes


3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio (Részlet). Ford. Déri Balázs


4. Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája. Ford. Csóka J. Gáspár

Szent István király Nagy legendája. Ford. Kurcz Ágnes

Szent István király Kis legendája. Ford. Kurcz Ágnes

Szent István király legendája Hartvik püspöktől. Ford. Kurcz Ágnes

Szent Imre herceg legendája. Ford. Csóka J. Gáspár

Szent László király legendája. Ford. Kurcz Ágnes

Szent Gellért püspök Nagy legendája. Ford. Jelenits István


5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum. Ford. Pais Dezső

Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai. Ford. Bollók János

Képes Krónika (Részletek). Ford. Bollók János

Küküllei János: Lajos király viselt dolgai. Ford. Bollók János

Thuróczy János: A magyarok krónikája (Részletek). Ford. Horváth János


6. Hivatalos és magánlevelek a 11-14. századból

Hivatalos levelek

Szent László király Oderisius monte-cassinói apáthoz (1090)

Lukács esztergomi érsek Eberhard salzburgi érsekhez (1161)

IV. Béla király IV. Ince pápához (1250)

Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához (1288)

Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához (1346)

Magánlevelek

Zsófia hercegnő bátyjához, II. Géza királyhoz (1146)

Kunigunda cseh királyné nagyatyjához, IV. Béla királyhoz (1267)

Benedek esztergomi prépost András győri püspökhöz (1295)

M. iskolamester Péter iskolamesterhez (1325 és 1341 között)

Péter iskolamester M. iskolamesterhez (1325 és 1341 között)

Domokos deák Semjéni Klárához (1363)


7. Prédikációk

„Pécsi egyetemi beszédek”. Szent István királyról (Második sermo). Ford. Madas Edit

Temesvári Pelbárt: A Boldogságos Szűz Mária csillagkoronája. Előszó. Ford. Vida Tivadar

Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Előszó. Ford. Madas Edit

Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre. Ford. Vida Tivadar

Laskai Osvát: Az üdvösség kétkerekű szekere. Előszó. Ford. Vida Tivadar

Első nagyböjti beszéd. Ford. Bárczi Ildikó


8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második útjáról. Ford. Györffy György

Rogerius mester Siralmas Éneke. Ford. Horváth János

Leibici Márton: Senatorium. Dialógus az elmúlt időkről (Részlet). Ford. Honffy Pál


9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek krónikája (Részletek). Ford. Csonka Ferenc és Déri Balázs

Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai (Részletek). Ford. Árva Vince


10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert chartres-i püspök elküldi Priscianus grammatikáját Bonpert pécsi püspöknek (1020-1022 k.)

A pannonhalmi apátság javainak összeírása (1093) (Részletek). Ford. Kumorovitz L. Bernát

A pécsváradi apátság javainak összeírása (1015-12. század) (Részletek). Ford. Kumorovitz L. Bernát

László mester, esztergomi prépost végrendelete (1277) (Részlet). Ford. Kumorovitz L. Bernát

A veszprémi káptalan könyvjegyzéke (1429-1437) Ford. Kumorovitz L. Bernát

Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához (1494) Ford. Mezey LászlóB) Verses emlékek

1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei. Ford. Csonka Ferenc

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura. Ford. Csanád Béla

Szent László királyról: Novae laudis extollamus. Ford. Csanád Béta

Szent Imre hercegről: Stirps regalis proles regis. Ford. Kosztolányi Dezső

Szent Demeter vértanúról Gaude turba caelestium. Ford. Csonka Ferenc

Himnuszok

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria. Ford. Csanád Béla

Szent László királyról: Regis regum civis ave. Ford. Csanád Béla

Szent Imre hercegről: Chorus caelestis agminis. Ford. Kosztolányi Dezső

Szent Imre hercegről: Plaude parens Pannonia. Ford. Kosztolányi Dezső

Csanádi Albert: Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére. Ford. Csonka Ferenc

Himnusz az angyalokról. Ford. Csonka Ferenc

Verses zsolozsmák

Szent István verses zsolozsmája. Ford. Weöres Sándor

Szent László verses zsolozsmája. Ford. Csanád Béla

Szent Imre verses zsolozsmája. Ford. Kosztolányi Dezső

,,Himnusz” Szent Imre hercegről. Ford. Babits Mihály

Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája. Ford. Csanád Béla

Csanádi Albert: In translatione Sancti Paula Primi Eremitae

Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének ünnepére. Ford. Csanád Béla


2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról, mikor a tatárok elpusztították. Ford. Vas IstvánII. Magyar nyelvű irodalom

A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés

Betűhív közlés

Egykori feltehető olvasat és értelmezés

A Halotti Beszéd és Könyörgés latin előképe

A latin előkép fordítása (Ford. Mészöly Gedeon)

Ómagyar Mária-siralom

Betűhív közlés

Egykori kiejtés szerinti olvasat és értelmezés

A Planctus ante nescia szekvencia latinul és magyarul (Ford. Vizkelety András és Vekerdi József)

Az Ómagyar Mária-siralom és a Planctus ante nescia rokon versszakainak összevetése

Gyulafehérvári Sorok

Betűhív közlés és latin megfelelője

Kiejtés szerinti átírás és értelmezése

Königsbergi Töredék (Kiejtés szerinti átírás)B) Késő középkori prózai emlékek

1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)

Latinul

Bibliafordításban

Müncheni Kódex (Betűhív közlés és átirat)

Jordánszky-kódex (Betűhív közlés)

Önállóan

Peer-kódex (Betűhív közlés)

Debreceni Kódex (Betűhív közlés)

Elmélkedésbe foglalva

Székelyudvarhelyi Kódex

Érsekújvári Kódex

Két erazmista Újszövetség-fordításból

Pesti Gábor

Sylvester János

Ave Maria (Üdvözlégy)

Latinul

Müncheni Kódex

Peer-kódex

Credo (Hiszekegy)

Apostoli Hitvallás

Peer-kódex (Betűhív közlés)

Nagyszombati Kódex (Betűhív közlés)

Nicea-konstantinápolyi Hitvallás

Peer-kódex (Átírt szöveg és latin megfelelője)

Tízparancsolat

Bibliafordításban

Jordánszky-kódex

Önállón

Peer-kódex

Magyarázattal

Kazinczy-kódex

Mondsee-i Tízparancsolat-töredék


2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14 (Betűhív közlés, átírt szöveg, latin eredeti)

91. zsoltár (Apor-kódex, Döbrentei-kódex, Keszthelyi Kódex, latin eredeti)

Döbrentei-kódex. Salamon íneklése (Énekek Éneke)

Jordánszky-kódex

A fordító megjegyzései

Előszó az Evangéliumokhoz

Szent Pál megtérése (ApCsel 9)

Székelyudvarhelyi Kódex

Judit könyve. Utolsó kapitulum (Részletek)

Nyújtódi András záradéka Judit könyvének fordításához


3. Legendák

Szent Ferenc életéből (Jókai-kódex)

Szent Ferenc prédikál a madaraknak (Átírt magyar szöveg és latin megfelelője)

A gubbiói farkas megszelídítése (Betűhív közlés, átírt szöveg, latin megfelelő)

Elek-legenda (Legenda aurea, Nádor-, Tihanyi-, Kazinczy-, Lobkowitz-, Peer-, Érdy-kódex (részlet), folytatása a Kazinczy-kódexből)

Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepéről (Érdy-kódex)

Dicsőséges Szent Márton pispeknek legendája (Érdy-kódex)

Barlám és Jozafát legendája (Kazinczy-kódex)

Karthauzi Névtelen: Bódogságus Szent István királnak innepéről (Érdy-kódex)

Szent László királnak legendája (Érdy-kódex)

Remete szíz Szent Pál ősönknek kihozásáról (Érdy-kódex)

Dicsőséges Szent Erzsébet asszonnak innepéről (Érdy-kódex)

Margit-legenda


4. Példák és látomások

A tolvaj megtérése: a bűnbánat (Példák Könyve) (Átírt magyar szöveg és latin megfelelője)

Ez példa olvastatik szizeknek örömekről mennyországban (Példák Könyve)

Mondj három igazat! (Példák Könyve) (Átírt magyar szöveg és latin megfelelője)

Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról (Példák Könyve)

Hilárion apát és egy püspök vetélkedése (Példák Könyve)

A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bűnhődése (Példák Könyve)

Példa az együgyű apácáról, aki a kecskét nem ismerte (Példák Könyve)

Példa a szeretet ellen vétő apácáról (Sándor-kódex)

Rettenetes példa (Lobkowitz-kódex)

Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia (Kazinczy-kódex)

Példa Titus császárról és Focus kovácsról (Érsekújvári Kódex)

Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságról (Simor-kódex)

Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile. Csodálatos példa az ifjúról, aki a paradicsomban járt. (Érdy-kódex)

Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése (Nádor-kódex)

Forseus püspök látomása (Nádor-kódex)


5. Prédikációk

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyűjteményéből (Érdy-kódex)

Prológus (A kódex latin előszava)

Prohemium libri (A kódex magyar előszava)

Ádvent elso vasárnapjára

Karácsony estére

Szent Dorottyáról (Részletek). (Cornides-kódex)


6. Elmélkedések és imádságok

Az imádságról (Részlet). (Vitkovics-kódex)

A mennyei zenekar (Sándor-kódex)

Mária-siralom (Passió-részlet). (Nádor-kódex)

Elmélkedés a halálról (Részlet). (Székelyudvarhelyi Kódex)

Petrarca első bűnbánati zsoltára

Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima (Hortulus animae, Czech-kódex Kriza-kódex, betűhív, Kriza-kódex átirat)

Imádság Szűz Máriához (Festetics-kódex)

Idvezlégy kegyelmes Sziz (Peer-kódex)


7. Dramatizált szövegek

Az Élet és a Halál párbeszéde (Példák Könyve)

Haláltánc (Példák Könyve)

Az apostolok vetélkedése (Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról)

Három körösztyén leán (Sándor-kódex)


8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak (1479-1490 között)

Vér András menedéklevele (1493)

Szalkai László Bánffy Ferencnek (1510)

Tárczay Borbála anyjának (1512-1526 között)

Drágffy János Várday Ferencnek (1524)

Héderváry Lőrinc apjának (1533)C) Késő középkori verses emlékek

1. Egyházi költészet

Himnuszok

Adventben vecsernyei himnusz

Conditor alme siderum

Verses ford.: Húgyak felséges szerzője (Döbrentei-kódex)

Prózai ford.: Csillagoknak szent szerzője (Apor-kódex)

Az ádventi kompléta himnusza

Verbum supernum prodiens, Felséges Ige származván (Döbrentei-kódex)

Karácsonyesti vecsernyére

Veni Redemptor gentium, Jöjj nemzeteknek Váltója (Döbrentei-kódex)

Karácsony napján vecsernyére

A solis ortus

Verses ford.: Napkeletnek kezdésétől (Döbrentei-kódex), Nap­támadásának sarkátúl (Festetics-kódex)

Prózai ford.: Naptámadattúl fogván (Keszthelyi Kódex), Napkelet sarkalatától (Apor-kódex)

Nagyböjti komplétára

Christe qui lux es et dies, Krisztus, ki vagy nap és világ (Döbrentei­-kódex)

Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról

Vexilla regis prodeunt

Verses ford.: Király zászlói terjednek (Döbrentei-kódex)

Prózai ford.: Királnak zászlói kimennek (Apor-kódex)

Mária-himnuszok

O gloriosa Domina

Ó dicsoséges asszon (Festetics-kódex), Ó dicsoséges szent asszon (Cornides-kódex)

Ave maris stella, Idvezlégy tengernek húgya (Festetics-kódex)

Hóra-ének

Patris sapientia, Atyának bölcsessége (Winkler-kódex)

Egyházi énekek és verses imádságok

Verses könyörgés Úrfelmutatásra (1433)

Telegdi Miklós második karácsonyi éneke

Emlékezzél keresztyén (Winkler-kódex)

Krisztus hét szava a keresztfán (Peer-kódex)

Himnusz a felfeszített Krisztushoz II. Az Üdvözítő kezeihez (Czech-kódex)

Vásárhelyi András éneke Szűz Máriához (Peer-kódex)

Édes anya (Winkler-kódex)

Ó kegyes Szíz Mária (Peer-kódex)

Mária epessége (Példák Könyve)

Idvezlégy bódog Szent István királ, Ave beate rex Stephane (Érdy­-kódex)

Verses Tízparancsolat (Példák Könyve)

Asztalnak szent dicsérete (Winkler-kódex)

Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma (Winkler-kódex)

Hideglelés ellen (Peer-kódex)

Döghalál ellen (Peer-kódex)

Farkasseb ellen (Nádor-kódex)

Elbeszélő költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája (Részletek). (Érsekújvári-kódex)


2. Világi költészet

Szent László-ének

Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Salve benigne rex Ladislae

Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter veszedelméről

Apáti Ferenc Cantilénája

Geszti László éneke

Emlékdal Mátyás király halálára

Rigmusok

Soproni virágének

Körmöcbányai táncszó

Lovak betegsége ellen bájolás

Elbeszélő költészet

Szabács viadala

Csáti Demeter éneke Pannónia rnegvételéről


Jegyzetek

Az idézett kódexek

Rövidítésjegyzék

Az idézett bibliai könyvek rövidítései

Magyar uralkodók (1000-1526)