A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

A tihanyi apátság alapítólevele

(1055)

 

Az oszthatatlan Szentháromság nevében! András, Isten kegyelméből a magyarok legyőzhetetlen királya.

    Mivel néhányan a halandók közül többnyire ostobaságuk vagy lustaságuk, akár vétkes hanyagságuk, de leggyakrabban hamar elenyésző világi gondjaik miatt elfeledkezve és mit sem tudva arról, amit láttak és hallottak, hitelt adnak bárminek, ezért bölcs és okos atyáink, valamennyien bölcsességük, okosságuk és iparkodásuk révén kitalálták, hogy mindazt, amit az emberi nem fiai elhatároztak, a szorgalmas írástudók kezével az emlékeztető betűkre bízzák, nehogy az avítt régisége által az utánuk jövő nemzedék emlékezetében elmosódjék. Ez, mivel egykor azoknak hasznosnak és jónak tűnt, ezért valamennyi mai okos embernek is igen hasznosnak és nagyon jónak tűnik.

    Tehát így a legkeresztényibb uralkodó, András, hatalmával megparancsolta, hogy mindaz, amit a nép által tichon-nak nevezett balatin fölötti helyen Szűz Mária, valamint Szent Ányos püspök és hitvalló tiszteletére szentelt egyháznak a maga és felesége, valamint fiainak és leányainak, szüleinek, valamennyiüknek, élőknek és megholtaknak a lelki üdvéért adott megművelt és műveletlen földben, szőlőkben, művelési eszközökben, szolgákban és szolgálókban, ökörben, juhban és disznóban, méhekben és őrizőikben, valamint az egyház méltóságához tartozó ékességekben, ezen ünnepélyes oklevél hártyájára hiteles tanúbizonyságul feljegyeztessék, ahogy ezt egy jelenlévő lista sorban mutatja. Odaadta ugyanis e fent említett dicső király a fent nevezett helyet ott a szigeten, ahol az egyház alapíttatott, s ennek határai így jegyeztetnek fel.

    Egy tó van körülötte és egy töltés, amely a régiek keze munkájával készült; ezeken belül minden nádas és halászó hely ide tartozik. Ugyanebben a tóban van egy petra nevű hely, amely a többiekkel együtt ide tartozik. És tudja meg mindenki, hogy ami gyümölcsös, kaszáló és más egyéb – a szőlőkön kívül – a szigeten van, ide tartozik. A királyi rétek pedig, amelyek a szigethez legközelebb fekvő falu mellett terülnek el, ugyanezt az egyházat illetik. Van egy rév is ezen a tavon, s ez hasonlóképpen hozzá tartozik. Azon a fuk[1] nevű patakon ugyanis, amely a mondott tóból folyik ki, van egy hely, ahol a népek átjárnak, néha a hídon, gyakran pedig a gázlón át, s ez szintén ide tartozik. Másik hely az, amelyet huluoodi-nak[2] mondanak; ez szintén a tónál kezdődik és egészen ide tartozik; hasonlóképpen mindaz, ami ettől a huluoodi-tól a kis hegyig és ettől a turku tóig fekszik, amelynek a fele a népé, fele pedig az egyházé. Ez a hely egészen a zakadaat-ig, innen a nagy útig, azután az aruk szögig, majd a seg-ig[3] és tovább ursa-ig,[4] innen pedig a nagy tóig terjed. Ezen kívül van egy másik, szénakaszálásra alkalmas és megfelelő hely a zili kut és a kues kut[5] között, amely ide tartozik. Hasonlóképp ide tartozik egy másik jó szénatermő hely, a kert hel.[6] A fent mondott egyházhoz tartozik továbbá egy hely, amely ugyancsak a bolatin tónál kezdődik, s koku zarma[7] a neve; ez a keuris tue-re[8] vezető nagy útig és innen megint a már gyakran említett tóig terjed. Mindaz pedig, amit ezek a határok foglalnak magukban, legyen az sziget, szénatermő hely vagy rét, kétség kívül ezé az egyházé. Rajtuk kívül ide tartoznak ennek az egyháznak a szolgái a földjükkel és a halászó helyeikkel, amelyeket előbb a többi néppel együtt bírtak. Azt a sok körös-körül fekvő cserjést pedig az említett király a tisztjei kezével jelölte ki ugyanennek az egyháznak tulajdonául. Ugyanezé az egyházé lettek mindazok a halászó helyek és nádasok, amelyek a seku ueieze[9] és a révhez vezető út között fekszenek. A fent megírtakkal együtt van egy másik hely is ugyancsak a bolatin-ban putu uueieze[10] és knez[11] között, s ez is a szentegyházhoz tartozik halászó helyeivel és nádasaival együtt. Hasonlóképp hozzá tartozik ezeken kívül terméseivel a lupa nevű hely, ahol különböző fajtájú fák, kaszálók és rétek vannak, s ide tartozik három másik hely is, amelyek nagyon alkalmasak szénakaszálásra. Másutt van egy falu, amelyet gamas-nak[12] hívnak; ebben a mondott egyháznak van földje, s ezt két út határolja: az egyiknek a neve ziget zadu,[13] a másiké nagy út, s ezek Szent Kelemennél végződnek. Az az erdő pedig, amely itt a királyé volt, amelyet mezők vesznek körül, az említett egyházat illeti, kivéve mindazt, amiről, mint láttuk, már fentebb említés történt. Egy másik helynek, amelyet gisnav-nak[14] mondanak, ezek a határai: kezdődik: fizeg munorau kereku-nél,[15] innen uluues megaia-hoz[16] megy, aztán a monarau bukurea-hoz,[17] innen fizeg azaa-hoz,[18] majd fizeg-en túl brokinarea-hoz[19] és innen a közútig, s ezen vonul a kurtuel fa-ig,[20] innen pedig a hurhu-ig,[21] azután egy másik útig, amely megint a monorau kerekv-höz vezet. Mindaz pedig, ami ezeken a határokon belül terül el – a szőlőket kivéve – a már említett egyházhoz tartozik. Van azután még egy mortis[22] nevű hely, amelynek határa a sar feu eri iturea-nál[23] kezdődik, innen ohut cutarea[24] megy, innen holmodi rea-ra,[25] majd gnir uuege holmodia rea-ra[26] és innen mortis uuasara kuta rea-ra[27] s ezután nogu azah fehe rea-ra,[28] innen castelic-hoz[29] és a feheruuaru rea meneh hodu utu rea-hoz,[30] azután petre zenaia hel rea-ra.[31] Ezek mellett másutt van egy falu, amelyet fotudi-nak[32] hívnak, s ebben ennek az egyháznak van szántóföldje, amelynek ezek a határai: a nagy út, innen az aruk tue-ig, amely völgy a kangrez[33] útig nyúlik, tovább lean syher-ig,[34] innen aruk fee-ig majd luazu holma-ig,[35] azután pedig a kaztelic-ba vezető útig. Mindaz, amit e határok zárnak körül, hasonlóképp az említett egyházé. Másutt van egy hely és szántóföld rétekkel, amelyet hasonlóképp a király tisztjei jelöltek ott ki. Ennek a birtoknak a határában van egy erdő, amelynek határa az ecli[36] révnél kezdődik és fidemsi-ig[37] megy, innen az aruk tue-hez vezető nagy útig, tovább pedig a petra fejéig, azután bagat mezee-ig[38] vonul, majd innen asauuagi-hoz.[39] Ebben az erdőben sok kis halastó van, s ezek mind a fent írt egyházéi, három kivételével, amelyek közül kettő a királyé, a harmadik pedig Szent Mihályé; opoudi[40] és lopdi a királyéi. Ha pedig vannak termő és nem termő cserjék és fák, ugyanazt az egyházat illetik mindazzal együtt, amit előbb feljegyeztünk. Van egy lólegeltető hely, amelynek határa keletről a baluuana[41] útnál kezdődik, innen aui-hoz,[42] azután az eleuui hamuk-hoz,[43] majd a harmu ferteu-höz,[44] azután a ruuoz licu-hoz[45] s innen a harmuhig-hez[46] megy, innen a iohtucou-hoz,[47] azután a babu humca-hoz[48] ér el, innen az oluphel(rea)-re,[49] azután pedig cuesti-hez,[50] innen a culun[51] vize közepén vonul, ettől a fekete kumuc-ig, innen pedig a fuegnes humuc-hoz,[52] aztán a cues humuc-hoz megy, majd gunusara-ra,[53] innen a zakadat-ig és tovább a serne holma-ig,[54] azután a baluuan-ig vezető aruk-ig. Mindaz, ami e helyeken bozótosban, nádasban és rétekben található, ezen szentegyházhoz tartoznak. Mindazzal, ami előbb már megíratott, a jó király ennek a szentegyháznak adta a sumig-i[55] vásárvám egyharmadát és hasonlóképpen a harmadrészt thelena-n[56] a révvel és a vámmal és a segisti[57] tavat.

    Isten szolgálatának buzgó és fáradhatatlan végzésére, de a szentek dicsőítésére és tiszteletére is a szerzetesek seregét gyűjtöttük ide, és királyi bőkezűséggel gondoskodtunk számukra mindenről, ami ételükhöz, italukhoz vagy ruházatukhoz szükséges, hogy Isten szolgálatában ne lanyhuljanak, vagy ne legyen okuk az ebben való restségre.

    Hogy pedig az idők folyamán ne szenvedjenek rágalmat arra nézve, amit Krisztus tiszteletére és az ott élők és neki szolgálók fenntartására a mondott egyháznak adományoztunk, mindazt egyenként a jegyző keze erre az oklevélre jegyezte. Van tehát húsz eke hatvan mansio-val, szőlőművesek húsz szőlővel, húsz lovas, tíz halász, öt lovász, három gulyás, három juhász, két kanász, két méhész, két szakács, két varga, két kovács, egy aranyműves, két ács, molnárok két malommal, egy esztergályos, egy ruhamosó, egy tímár, tíz szolgáló. Van ezen kívül 34 csődör kancákkal, száz tehén, hétszáz juh, száz disznó, ötven kas méh. Ezenkívül a barátok szükségletére a királyi ménesből ötven csikót rendeltünk évente. Vannak tehát az összes közt az egyház szolgái száznegyven mansiónyian.

    Mindezt szabadon adományozva adtuk az előbb mondott monostornak. Átok alatt tiltjuk meg, hogy a következő időkben bárki is csalárdul elvenni vagy eltulajdonítani merészeljen mindebből valamit. Ha pedig akadna ezen oklevelünknek gonosz szándéktól rossz útra tévedt megszegője, azt kitaszíttatván, Istentől sújtsa örök büntetés, és kényszerítsék tizenkét font arany fizetésére. Hogy pedig ez az összeíró oklevél érvényesen és sértetlenül maradjon, pecsétünk rátételével jelöljük meg, és megerősítés végett átadjuk híveinknek.

    Benedek érsek jele, Mór püspök jele, Kelemen püspök jele, Lázár apát jele, Gilkó ispán jele, Száka nádor jele, Woiteh ispán jele, Miklós püspök jele.

                                 András király

    Lajos ispán jele, Ernye ispán jele, Vid ispán jele, Márton ispán jele, Illés ispán jele, András ispán jele, Fancel ispán jele, Nána lovász jele, Koppány bíró jele, Preca étekfogó jele, Celu minister jele.

    A hét mennyország és az egész teremtés egy Istene üdvöt adó testet öltésének 1055. évében, amikor az előbb mondott győzelmes fejedelem királyságának kilencedik évében szerencsésen uralkodott és vele a nemes Béla herceg, akkor állította össze ezt az oklevelet Miklós, a szentséges főpap, aki az idő szerint a királyi udvarban a jegyző szerepét töltötte be, és megjelölte a már annyiszor említett király keze, tanúk jelenlétében.

 

     ÉRSZEGI GÉZA és HOLUB JÓZSEF fordítása alapján

 

[Jegyzetek]

A TIHANYI APÁTSÁG ALAPÍTÓLEVELE

A legrégibb hiteles, eredetiben fennmaradt oklevelünk a tihanyi apátság 1055-ben kelt alapítólevele. Mint oklevél és mint nyelvemlék egyaránt kitüntetett figyelmet érdemel. A középkori oklevél felépítését e példán mutatjuk be.

I. A bevezető rész (protocollum)

1. Az alapítólevél Krisztus monogramjával, vagyis a Christos szónak a két első görög betűjéből (X, P) létrehozott signummal kezdődik. Ez az ún. invocatio symbolica, a jel által történő segélykérés, amit az invocatio verbalis, a szavakkal történő segélykérés követ: itt a Szentháromság segítségül hívása. 2. Az oklevéladó András király neve és címe következik (intitulatio). 3-4.Az oklevelekben szokásos inscriptio, vagyis azok megnevezése, akiknek az oklevél szól, és a salutatio (üdvözlés) itt elmarad.

II. Az oklevél fő része (contextus vagy textus)

1. Az arenga az oklevélbe foglalt intézkedést egy általános igazsággal indokolja meg. Ennek megszerkesztése általában irodalmi igényű. Itt az ügyek írásba foglalásának jelentőségére utal az alapítólevél megfogalmazója. 2. A promulgatio az arengát köti össze a narratióval: „Tehát így...”. 3. A narratio, az oklevéladó elhatározását megindokló körülmények elbeszélése itt elmarad. 4. A dispositio (rendelkező rész) megindokolja az oklevéladás célját és rövid tartalmát, majd felsorolja a tihanyi monostor birtokait, jövedelmeit és a monostornak adott háznépeket és állatokat. 5. A sanctio az oklevélbe foglaltak megszegőit büntetéssel fenyegeti meg. 6. Végül a corroboratio az oklevél megerősítésének módját jelöli meg: itt a királyi pecsétben.

III. A záró rész (eschatocollum)

1. A tanúknak és az oklevelet hitelesítő személyeknek a signuma és neve, András király nagy monogrammja és középen a pecsét (helye). Ez a subscriptiones. 2.Datum. 3. Az apprecatio (zárófohász) itt elmaradt.

Latinul: MOLNÁR József–SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Bp. 1976. 15-21. (Irodalommal.) Magyar fordítása: az arengát ford. Érszegi Géza. A középkor. Évszázadokon át. Tolna megye történetének olvasókönyve. I. Szerk. Balog János. Szekszárd 1978. 1/4. A határleírást ford. Holub József–MÉSZÖLY Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Bp. 1956. 5-13. Az ezt követő részek: Szemelvények az 1526 előtti magyar történelem forrásaiból. Szerk. Bolla Ilona és Rottler Ferenc. ELTE Egyet. jegyzet. Bp. 1974. 19-20.

 

[1] Fok a Sió folyó neve.

[2] A hull igéből képzett személynévre visszavezetheti helynév.

[3] ’Halom, domb’.

[4] A helynév a ’férfi’ jelentésű személynévből lett.

[5] ’Szil-kút; köves kút’

[6] ’Bekerített hely’.

[7] Kak mint helynév ismert. Zarrna ’szarv, benyúló földnyelv, öböl’.

[8] Kőris töve.

[9] Szék, szik ’mocsaras hely’, ueieze ’halfogó rekeszték’.

[10] Pot, Pat személynév.

[11] Személy- vagy méltóságnévből lett helynév (Kenese, Kanizsa, Kenéz).

[12] A ma is meglévő Gamás nevű helynévvel azonos.

[13] Sziget-szádu. Szádu, később szád, a száj származéka, nyílást jelent.

[14] A mai disznó szóval azonos.

[15] Fizegy ’fűzes folyó’, itt a Koppány folyó neve.

[16] Ölyves mezsgyéje.

[17] Mogyoróbokorig.

[18] Aszó ’olyan völgy, melyben hol patak folyik, hol száraz’.

[19] ’Berkenyefa, berkenyés’.

[20] Körtvély fa, körtefa.

[21] Horhos, ’mély út, szoros’.

[22] Személynév eredetű helynév, Martos.

[23] Sárfő, iturea ’itató’.

[24] ’Ó út kútja’.

[25] ’Halmocska’.

[26] ’A nyárfaerdő végében lévő kis halomra’.

[27] ’Martos vásárterének kútjára’.

[28] ’Nagy aszó fejéig’.

[29] ’Várhoz tartozó, várnép’, a mai Kesztölc.

[30] ’Fehérvárra menő hadútra’.

[31] ’Petre szénája nevű helyre’.

[32] A mai Fadd község.

[33] Feltehetőleg ’kanyargós irtás’.

[34] ’Leánysír’.

[35] ’Lovász halma’.

[36] Német személynévből lett helynév, később Ekel.

[37] ’Méhes, kaptáros’.

[38] ’Bagát mezeje’.

[39] ’Ásott, mesterséges árok’.

[40] Személynévből lett helynév, az apó származéka.

[41] Bálvány, határkő, oszlop.

[42] Többféleképpen magyarázható.

[43] ’Elülső homok’.

[44] ’Három tó’.

[45] ’Ravasz-lik, rókalyuk’.

[46] ’Három hegy’.

[47] Többféleképpen magyarázzák.

[48] ’Báb homokja’.

[49] Személynévből lett helynév, Alap.

[50] Ma Kövesd.

[51] Török személynévből lett helynév, Kolon.

[52] ’Fövenyes homok’.

[53] Többféleképpen magyarázzák.

[54] ’Szernye halma’.

[55] Somogy.

[56] Tolna.

[57] Vö. 3. jegyzet, a seg alapszóhoz képzőbokor járult.