A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

II. Magyar nyelvű irodalom
A) ÁRPÁD-KORI ÉS ANJOU-KORI SZÖVEGEMLÉKEK


Halotti Beszéd és Könyörgés [1]

(1192-1195 között)

Betűhív közlés:


Sermo super sepulchrum


Latiatuc feleym zumtuchel / / mic vogmuc. ysa pur es chomov uogmuc. Menyi milostben / / terumteve eleve mív isemucut adamut. es odutta vola neki / / paradisumut hazóá. Es mend paradisumben uolov gimilcíctul / / munda neki elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge / / mundoa neki meret nu(m) eneyc. ysa kí nopun emdul oz gimils / / twl. halalnec halaláál holz. Hadlaua choltat terumteve isten / / tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. es evec oz tiluvt / / gimilstwl. es oz gimilsben halalut evec. Es oz gimilsnec vvl / / keseruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola. / / Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec. / / Horogu vec isten. es veteve wt ez muncas vilagbele. es levn / / halanec es puculnec feze. es mend w nemenec. Kic ozvc. / / miv vogmuc. Hug es tiv latiatuc szumtuchel. isa es num / / igg ember mulchotia ez vermut. ysa mend ozchuz iarov / / vogmuc. Wimagguc uromc isten kegilmet ez lelic ert. hug / / iorgossun w neki. es kegiggen. es bulscassa mend w bunet. / / Es vimagguc szen achscin mariat. es bovdug michael archangelt. / / es mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Es uimagguc / / szent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. es ketnie. hug ovga mend w bunet. Es vimagguc mend szentucut. / / hug legenec neki seged uromc scine eleut. hug isten ív ui- / / madsagucmia bulsassa w bunet. Es zoboducha wt urdung / / ildetuitvl. es pucul kinzotviatwl. es vezesse wt paradisu(m) / / nugulmabeli. es oggun neki munhi uruzagbele utot. es / / mend iovben rezet. Es keassatuc uromchuz charmul. Kirl. (Kyrieleyson).

Scerelmes bratym uimagguc[2] ez scegin ember lilki ert. / / kit yr ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente. / / kinec ez nopun testet tumetívc. hug ur uvt kegilmehel / / abraam. ysaac. iacob. kebeleben helhezie. hug birsagnop / / ívtua mend w szentíí es unuttei cuzicun iov / / felevl iochtotnia ilezie wt. Es tiv bennetuc. clamate III. K[yrieleyson].


(Pray-kódex 136r – ÓMOlv 69–70)Egykori feltehető olvasat:


Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isȧ, por ës homou vogymuk. Mënyi milosztben terömtevé elevé miü isëmüköt Ádámot, ës aduttȧ valá neki pȧrȧdicsumot hȧzoá. Ës mënd pȧrȧdicsumben valou gyimilcsëktűl mondá neki élnië. Hëon tilutoá űt igy fá gyimilcsétűl. Gye mondoá neki, mérët nüm ënëik : isȧ, ki napon ëmdöl az gyimilcstűl, hȧlálnek hȧláláȧl holsz. Hȧdlȧvá holtát terömtevé Istentűl, gye feledevé. Engedé ürdüng intetüinek, ës ëvék az tilvot gyimilcstűl. Ës az gyimilcsben hȧlálut evék. Ës az gyimilcsnek úl keseröü valá vizë, hugy turkokȧt migé szakasztja valá. Nüm hëon mogánek, gye mënd ű fajánek hȧlálut ëvék. Haraguvék Isten, ës vetevé űt ez munkás világ belé: és lëün hȧlálnek ës pukulnek fëszë, ës mënd ű nemének. Kik azok? Miü vogymuk. Hugy ës tiü látjátuk szümtükhel: isȧ, ës nüm igy embër múlhatjȧ ez vermöt, isȧ mënd azhuz járou vogymuk. Vimádjuk Uromk Isten këgyilmét ez lélekért, hugy jorgasson ű neki, ës kegyigy-gyën, ës bulcsássȧ mënd ű bűnét! Ës vimádjok szen[t] ȧhszin Máriát és boudog Miháël ȧrhȧngyëlt ës mënd ȧngyëlkot, hugy vimádjanak érëttë! Ës vimádjok szent Pétër urat, kinek adot hatalm oudaniȧ ës këtnië, hugy oudjȧ mënd ű bűnét! Ës vimádjok mënd szentököt, hugy lëgyenek neki segéd Uromk színë eleüt, hugy Isten iü vimádságok miá bulcsássȧ ű bűnét! Ës szobadohhȧ űt ürdüng ildetüitűl ës pukul kínzatujátúl, ës vezessë űt pȧrȧdicsum nyugalmȧ belí, ës adjon neki münyi uruszág belé utat ës mënd jouben részët! Ës kíássátuk Uromkhuz hármúl: kyrie eleison!
Szerelmes brátim! vimádjomuk ez szëgín embër lilkíért, kit Úr ez napon ez hamus világ timnücë belől menté, kinek ez napon testét tömetjök; hugy Úr űt këgyilméhel Ábrȧám, Izsák, Jȧkob kebelében helhezjë; hugy bírságnap jutvá mënd ű szentëi ës ünüttei küzëkön jou felől johtatniȧ íleszjë űt! Ës tiü bennetük. Clamate ter: kyrie eleison!Értelmezés:


Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté kezdetben [Úr] mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki paradicsomot házzá. És mind[en] paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: „Bizony, [a]ki napon eendel az[on] gyümölcstől, halálnak halálával halsz”. Hallá holtát teremtő Istentől, de feledé. Engede ördög intetének, és evék az[on] tiltott gyümölcstől, és az[on] gyümölcsben halált evék. És az[on] gyümölcsnek oly keserű vala leve, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de mind[en] ő fajának halált evék. Haraguvék Isten, és veté őt ez munkás világba: és lőn halálnak és pokolnak martaléka, és mind[en] ő nemének. Kik azok? mi vagyunk. [A]hogy is ti látjátok szemetekkel: Bizony, egy ember sem kerülheti el ez vermet, bizony, mind ahhoz járó vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon őneki, és kegyelmezzen, és bocsássa mind[en] ő bűnét! És imádjuk Szent Asszony Máriát és Boldog Mihály arkangyalt és mind[en] angyalokat, hogy imádjanak érte! És imádjuk Szent Péter urat, akinek ad[at]ott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja mind[en] ő bűnét. És imádjuk mind[en] szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miá bocsássa ő bűnét! És szabadítsa őt ördög üldözésétől és pokol kínzásától, és vezesse őt paradicsom nyugalmába, és adjon neki mennyországba utat, és mind[en] jóban részt! És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: kyrie eleison!
Szerelmes Testvéreim! imádjunk e szegény ember lelkéért, [a]kit Úr e napon e hamis világ tömlöcéből mente, [a]kinek e napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében helyezze, hogy bírságnap jutva mind[en] ő szentei és kiválasztottai között jobb felől iktatnia élessze fel őt! És tibennetek. Clamate ter: kyrie eleison!


(BENKŐ Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980. 47–49, 55–57. alapján.)A Halotti Beszéd és Könyörgés latin előképe


Hic faciat sacerdos sermonem populo. Optime nostis, fratres carissimi, dei misericordiam, quanta gratia dominus deus gratificaverat primum Adam, patrem nostrum; sed diabolo suadente dum peccavit, quid sibi et omnibus suis posteriis tunc promeruit, ecce, fratres, videtis oculis vestris. Considerate, fratres, in quanta beatitudine constabat ille primus Adam, quod et eum non mori, sed in aeternum vivere creaverat dominus. Delectabilem domum dederat ei dominus, scilicet paradisum, sed eo ibi manente praecepta domini postposuit, postquam a diabolo deceptus de illo vetito fructu comedit, et in illo fructu et sibi et omni humano generi mortem comedit. Solus ipse peccavit tunc, fratres; utinam soli ipsi suffecisset hoc periculum perpeti. Sed, quid per Ezechielem prophetam dicit nobis dominus, consideremus, fratres. Patres, inquit, tunc comederunt uvam acerbam, sed modo dentes filiorum obstupescunt. Videtis, fratres, cotidie oculis vestris, quoniam cotidie obstupescunt dentes nostri, cum et cotidie mortis amaritudine amaricamur. Paradisus erat, fratres, mansio nostra, non ista fovea, sed primi parentis nostri transgressio promeruit nobis hanc mansionem. Tunc, fratres, expulsi sumus ab illa delectabili domo et incidimus in manus diaboli, qui et multo tempore detinuit nos sub potestate sua. Tandem misericors dominus recordatus est, quoniam pulvis sumus. Descendit de caelo ad terram ac per multa tempora perditum hominem quaesivit et invenit, quem et pretioso sanguine suo redemit, sicque gaudens illuc eum reduxit, unde et primum corruerat. Igitur, fratres, non ista fovea est mansio nostra, sed sicut beatus Paulus dicit, ita est nobis credendum. Nostra – inquit – conversatio in caelis est. Quibus, fratres, parata est illa caelestis mansio, optime nostis. Iustis et omnibus illis, qui in hoc saeculo in bono opere perseverant. Debitores sumus, fratres, ut homo hominem, mortalis mortalem sepeliat et pro eo orationem faciat eique a deo misericordiam imploret. Rogamus igitur vos, fratres, ut sicut vos a deo cotidie quaeritis vobismet ipsis misericordiam et remissionem, similiter quaeratis et huic misero homini hodie a deo misericordiam et si cui aliquid peccavit, omnes pro deo hodie remissionem faciatis sibi. Alia. Orate, fratres, hodie pro eo, quatenus dei misericordia hic eum requiescere faciat et finito mundi termino cum omnis homo resurget, quando et dominus deus ad iudicium veniet, tunc per intercessionem beatissimae virginis Mariae et omnium sanctorum suorum iste miser homo non ad iudicium, sed ad dei gratiam resurgat. Kyrieleyson.


(Pray-kódex 136r–136v)Oremus, fratres carissimi, pro spiritu cari (carae) nostri (nostrae), quem (quam) dominus de laqueo huius saeculi vocare dignatus est, cuius corpusculum hodie sepulturae traditur, ut eum (eam) pietas domini immensa in sinum Abrahae, Ysaac et Iacob collocare dignetur, ut cum dies iudicii advenerit, inter sanctos et electos suos eum (eam) in parte dextera collocandum (collocandam) resuscitari faciat.


(Pray-kódex 134r)A latin előkép fordítása


Jól tudjátok, kedves testvéreim, Istennek könyörületességét, mily nagy kegyelemmel kegyelte az Úristen az első Ádámot, a mi atyánkat; de az ördög késztésére midőn vétkezett, mit szerzett akkor magának és minden ő maradékának, íme, testvéreim, látjátok szemeitekkel. Gondoljátok meg, testvéreim, mily nagy boldogságban leledzett amaz első Ádám, hogy őt is nem halni, hanem örökké élni teremtette az Úr. Gyönyörűséges házat adott neki az Úr, tudniillik a paradicsomot, de ő ott lakozva az Úr parancsolatjait megvetette, miután az ördögtől megcsalatván ama tiltott gyümölcsből evett és ama gyümölcsben mind magának, mind az egész emberi nemnek halált evett. Egyedül ő vétkezett akkor, testvéreim; vajha egyedül magának elég lett volna ezt a veszedelmet elszenvednie. De mit mond Ezékiel próféta által minekünk az Úr, gondoljuk meg, testvéreim. Az atyák ették meg akkoron – úgymond – a savanyú szőlőt, de most a fiak fogai vásnak meg belé. Látjátok, testvéreim, naponként szemeitekkel, hogy naponként megvásnak belé a mi fogaink, midőn naponként is a halálnak keserűségével kesergettetünk. A paradicsom volt, testvéreim, a mi szállásunk, nem ez a verem, de a mi első szülőnknek parancsolat-áthágása szerezte minekünk ezt a szállást. Akkor, testvéreim, kiűzettünk ama gyönyörűséges házból és estünk kezeibe az ördögnek, ki sok ideig is tartott minket az ő hatalma alatt. Végtére a könyörületes Úr megemlékezett arról, hogy por vagyunk. Leszállott a mennyből a földre és a sok időn át elveszett embert kereste és megtalálta, kit az ő drágalátos vérén meg is váltott, és így örvendezve oda őt visszavezérelte, honnét elsőben is elbukott. Tehát, testvéreim, nem ez a verem a mi szállásunk, de miképpen boldog Pál mondja, úgy kell minekünk hinnünk. A mi társaságunk – úgymond – a mennyekben van. Kiknek készíttetett, testvéreim, az a mennyei szállás, jól tudjátok. Az igazaknak és mindazoknak, kik e világban a jó cselekedetben állhatatoskodnak. Kötelesek vagyunk, testvéreim, hogy ember az embert, halandó a halandót eltemesse és őérette imádkozást tegyen és őneki Istentől könyörületet esdjen. Kérünk tehát benneteket, testvéreim, hogy valamint ti az Istentől naponként kértek tinektek magatoknak könyörületet és bocsánatot, hasonlókép kérjetek ennek a szegény embernek is ma az Istentől könyörületet, és ha kinek mit vétett, mindnyájan Istenért ma bocsánatot tegyetek őneki. Más. Imádkozzatok, testvéreim, ma őérette, hogy Istennek könyörületessége itt őt megnyugosztalja és a világ vége beteljesedvén, midőn minden ember föltámadand, mikoron az Úristen is az ítéletre eljövend, akkoron közbenjárására boldogságos Szűz Máriának és minden ő szentjeinek ez a szegény ember ne ítéletre, hanem Istennek kegyelmére támadjon föl. Kyrieleyson.

Imádkozzunk, kedves testvéreim, a mi kedvesünk lelkéért, kit az Úr e világ hálójából elszólítani méltóztatott, kinek teste ma temetésnek átadatik, hagy őt Istennek mérhetetlen irgalma Ábrahám, Izsák és Jákób kebelébe helyezni méltóztassék, hogy mikor az ítélet napja eljövend, ő szentjei és választottjai között őt jobb felől helyezendőnek támassza föl.


(Mészöly Gedeon fordítása = BALáZS János: Magyar deákság. Bp. 1980. 463–466.)[1] Irodalom: BENKŐ Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980; BALÁZS János: Magyar deákság. Anyanyelvünk és az európai nyelvi modell. Bp. 1980. 451-486; TARNAI Andor: A Halotti Beszéd retorikája. = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Szerk. Szelestei N. László. Bp. 1989. 39-49.
Lásd még Telegdi Csanád temetési beszédét a Thuróczy-krónika Károly Róbert haláláról szóló fejezetében. (Szöveggyűjteményünkben is közölve.)

[2] a szó felett: omuc