A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

VERSES ZSOLOZSMÁK

 

[Jegyzetek]

A zsolozsma az egyház hivatalos szolgálata (officium), istentisztelete az éjszaka s a nappal megszentelésére. Az ókori római időbeosztást követve nyolc részből (horae canonicae) áll: matutinum (a három éjszakai őrségváltásnak megfelelően három nokturnussal), laudes (hajnali dicséret), a kis hórák: prima (reggel 6-kor), tertia (9-kor) sexta (12-kor), nona (du.3-kor); vesperae (vecsernye, esti imádság), completorium (befejezés). Az egyes hórákhoz zsoltárok, olvasmányok, énekek tartoztak. A zsoltárokat keretező ének az antifóna. Antifóna tartozott még Szűz Mária énekéhez (Magnificat) az első vesperáson, Zachariás énekéhez (Benedictus) a Laudesben és egy második Magnificat-antifóna szerepelt a második vesperáson. Az olvasmányokat hosszabb, válaszos ének követi, a responzórium verzussal.Ezek kezdetben a Bibliából vett szövegek voltak, a 10. századtól a szekvencia- és himnuszköltészet felvirágzásának hatására azonban versbe foglalták az officium valamenyi énekelt részét, így jöttek létre a verses zsolozsmák, az officium rhythmicumok.Az officium énektételeinek együttesét historiának is nevezik, mert a szent élettörténetét, az ünnep tanítását is összefoglalta. Innen a verses história (historia rhythmica) elnevezés. A teljes verses zsolozsma több mint 30 tételből állhatott.

 

Szent István verses zsolozsmája

(1280-1290 között)

Az I. Nokturnus antifónái

 

1. Adest festum venerandum
sancti regis Stephani
multa laude celebrandum
omni die saeculi.
Gaudeant, qui sunt heredes
per hunc facti Domini
et sanctorum coheredes
meruerunt fieri.


2. Iste sanctus praedicator
Hungarorum primitus
christianae legis lator
factus est divinitus,
pro binis tradens bis bina
duplicate pretio
vel pro quinque dans bis quina
reportando Domino.


3. Mundi reges moriendo
regno finem faciunt,
qui, ut sibi celsitudo
regni, regno pereunt,
sed hic sanctus terminando
terrenam potentiam,
sumpsit regnum inchoando
sempiternam gloriam.

Ím, eljött az áldott új nap:
zengő üdvös ünnepe
szent királyunk-Istvánunknak!
Míg tart e világ heve,
örvendjen, ki őáltala
lőn Urunk örököse
s érdeméből nyeri vala,
hogy a mennynek részese.


E szent volt a magyar népnek
első hithirdetője
és a keresztény törvénynek
Isten-küldte szerzője.
Két tálentom helyett négyet,
megkettőzve megadott,
ötért tízet Istenének
kamatosan juttatott.


A királyok, ha meghalnak,
bevégzik uralmukat,
meg nem őrzik a hatalmat
s felséget a hant alatt.
Ám e szent, mihelyt bevégzé
a földi uralkodást,
örök dicsőségben kezdé
újfent a királykodást.

 

Responzóriumok verzusokkal az olvasmányok után

 

R1 Iam cum caelos ascendisset
nostra salus, Dominus,
atque suis transmisisset
dona Sancti Spiritus,
repleverunt partes mundi
duodeni proceres
seminantes verbum Dei a
d salvandos homines.


V. In omnem apostolorom
terram sonus exiit,
et in fines orbis terrae
verbum horum prodiit.


R2 Gaudebat ergo praecone
suo quaeque regio,
et grates pro tanto dono
referebat Domino;
restabat Pannoniorum
plebs sine consilio,
clausa tenebris errorum
in mundi naufragio.


V. Et dum cresceret in orbe
fidei religio,
et credentes puro corde
nascerentur denuo.


R3 Genti autem devianti
per mortis illecebras
et procaciter amanti
caecitatis tenebras
ideo differebatur
salutis praeconium,
ut post moras assequatur
maius beneficium.


V. Orae namque doctor quanto
datur illi serior,
dono Dei missus tanto
venit excellentior.

 

Üdvözítőnk, mikor útja
mennyországba visszavitt,
övéire árasztotta
a Szentlélek kincseit.
Tizenkét fő választottja
végigjárt a föld felett
Isten igéjét hordozta,
megváltani lelkeket.


Az apostolok beszéde
mindenüvé elhatott,
általuk Isten igéje
világ végéig jutott.


Minden ország örvendezett
elnyervén patrónusát,
és e nagy-jóért szerfelett
áldotta Úr-Krisztusát.
Épp csak Pannónia népe
nem találta támaszát,
tévelygés ködéből
nézte a világ forgatagát.


Körülötte a föld szerte
igaz hitére talált
s egyre nagyobbra növelte
már a tiszta szívű nyájt.


A nemzet, mely a homályba
megfogózott makacsul
s a halálnak cselfogása


volt felette ősi úr:
rég azért nem lelt magának
üdvösségre vezetőt,
mert Isten nagyobb javának
részeséül szánta őt.


Mennél később nyer az ország
hithirdetőt, igazat:
a kegyelmes égi jóság
annál derekabbat ad.

 

A II. Nokturnus antifónái

 

1. Valde felix es dicenda
a cunctis, Pannonia,
erumpe nuns laetabunda
in Dei praeconia,
qui tibi non praeceptorem
de plebe discipulum,
sed regem praedicatorem
misit et apostolum.


2. Nam ut Attila sub rege
Hungarorum populus
tyrannidis lata lege
saeviit incredulus,
sic sub Stephano regnante
vertitur crudelitas,
quo figura transmutante
formatur credulitas.


3. Dudum namque desolatam
Dominus Hungariam
penitusque nulla datam
praedicatum perviam
per hunc sanctum evocavit
ad baptismi gratiam
et cum suis heredavit
dans caelorum patriam.

Szerencsésnek hirdet téged
mindenki, Pannónia,
ezért Istenhez dicséret
szálljon, ének és ima:
méltót, aki mestered lett,
nem a köznépből adott,
hanem felkent fejedelmed
hitvivő apostolod.


Míg Attila állt fölötte,
a magyar nép egyedül
a zsarnok igáját nyögte
ész nélkül s hitetlenül.
De István uralkodása
dicső fordulót hozott,
jelzi egy szó megtoldása:
gaz igazra változott.


Teremtőnk a tenger éve
elhagyott Hungáriát
mindeddig megtérítésre
senkinek sem adta át;
eme szentjével kínálta
a keresztség balzsamát,
övéinek s néki tárta
örök égi otthonát.

 

Responzóriumok verzusokkal az olvasmányok után

 

R4 Geisae namque, duci sancto,
sanctus puer nascitur,
qui divina matris ventre
gratis perfunditur.
Et Stephano praemonstrante,
qui post Christum passus est,
ast quam nasceretur ante
Stephanus vocatus est.


V. Iste Deo se devovit
ab adolescentia
nilque lubricum cognovit
ipsius infantia.


R5 Sed cum iuventutis metas
sanctus primum posuit,
atque iam virilis aetas
in eo invaluit,
ex tunc factus est famosus
eximiis laudibus:
in bellis victoriosus,
prudens et fortissimus.


V. Sub mundanis armis Dei
miles erat strenuus,
nam in bonis erat ei
affectus praecipuus.


R6 Corde Deo credens erat,
quod monstrabat opere,
omnibus sufficiebat
ipse solus munere,
rex erat et praedicator,
dupla dans stipendia,
unde corpore praeceptor
gauderet et anima.


V. In divinis studiosus
vir fuit operibus,
forma quidem speciosus
magis tamen moribus.

Magasztos szép fiat nemzett
Géza szent fejedelem,
kit a méhben már megszentelt
az isteni kegyelem:
Krisztus első vértanúja,
István adott jóslatot
születése előtt róla,
hát István nevet kapott.


Magát Istennek ajánlta
tüstént, már mint gyermeket,
a szemérem rovására
semmit el nem követett.


Az ifjúkor küszöbére
érkezett szeplőtelen,
majd a férfikorba lépve
nagy s dicső lett hirtelen.
Terjedt híre szerteszéjjel,
nyert zengő dicséretet:
harcban sose érte szégyen,
vitézül vezérkedett.


És míg harcolt e világban,
jól szolgálta Istenét,
mert a jótettek sorában
lelte legfőbb örömét.


Megváltóját szívből hitte,
jelzi sok cselekedet:
a kötelesség vezette
mindünkért s minden felett.
Király volt s hit apostola
így rótt kétszeres adót;
mindig teste-lelke ura
s nem kényeztetője volt.


Mindig Uráért buzogva
fakadtak jótettei,
gyönyörű volt szál alakja,
még szebbek erényei.

 

A III. Nokturnus antifónái

 

1. Vir beatus pardum nempe
fert ad caulas ovium
et leonem ad praesepe
bonis ferocissimum,
nam minis, precibus, donis
terret, mulcet, incitat
parvos, mites, vanos, bonis
Christi quos deificat.


2. Si plebs ista suscepisset
alium discipulum,
forsitan ei misisset
Deus quendam alium,
sed rebellis gens et fortis,
gens grandis audaciae
per eiusdem virum sortis
danda fuit gratiae.


3. Magnus Samson ad domandum
leonem immittitur,
ad Hungaris praedicandum
rex fortis eligitur,
ex leonis fauce mellis
favus gratus nascitur,
ex Hungaris ore dulcis
Deo laus exprimitur.

Párducot a juhakolhoz
nem a szent férfi visz-e?
s oroszlánt az istállóhoz,
hogy ökröt rémítene?
Hol fenyeget, hol kér, hol ad:
ösztökél e szeretet
tévelygőket, jók- s rosszakat,
hogy elérjék üdvüket.


Ha szelídebb apostolra
is hallgatna nemzetünk:
talán Isten küldött volna
kezesebbet is nekünk.
Merész lázongók hadával
gyengébb pásztor mit tegyen?
Ezért kemény férfi által
szállt reánk a kegyelem.


Oroszlán legyőzésére
nagy Sámsont küldé a menny;
magyarok térítésére
támadt hős fejedelem.
Oroszlán torkából akkor
édesen csorgott a méz;
Istenhez a magyar ajkon
ének éneket tetéz.

 

Respónzóriumok verzusokkal az olvasmányok után

 

R7 Inter cetera laudanda
virtutis insignia
patientiae miranda
fait illi gratia,
emonstrat quod depilata
pauperurn protervia
eius barba, dum collata
suet his beneficia.


V. Et ille tunc fuit laetus
dare Deo gratias,
pro quo dignus est inventus
pati contumelias.


R8 Nobilis stirpe rex sanctus,
sed fide nobilior,
caritate roboratur
et spei non immemor,
postquarn cursum consummavit
praesens spernens saeculum,
Iesu Christo commendavit
gloriosum spiritum,
offerunt quem ad superna
angelorurn agmina
regnaturum in aeterna
beatorum patria.


V. Rege sibi pro sublato
pii maerent Hungari,
sed collega pro collato
cives gaudent caelici.

Mennynek minden adománya
közt legnagyobb kegyelem,
mely rászállt a szent királyra:
csodálatos türelem.
Koldusoktépték szakállát
– példaként emlegetik –
mikor egyszer alamizsnát
kegyesen osztott nekik:


és elkezdett énekelni
hálát, ujjongó fohászt,
hogy méltó lett elszenvedni
e csúf megaláztatást.


Szent király volt nemes ágból
de a hite nemesebb,
mindehhez a remény járult
és az erős szeretet.
Mikor véget ért a pálya,
minden földit megvetett,
Jézus Krisztusnak ajánlta
lelkét, a szépségeset.
Immár felvitték a mennybe
az angyali csapatok,
boldogok közt mindörökre
fénylőn tündökölni fog.


Holt királyunkért könnyeznek
jámbor szívű magyarok,
új társuknak örvendeznek
a mennyei angyalok.

 

Fordította WEÖRES SÁNDOR

 

[Jegyzetek]

SZENT ISTVÁN VERSES ZSOLOZSMÁJA

Szent Istvánról az 1083-i kanonizáció után 3 antifóna és 3 responzórium készült rímes prózában. (A legismertebbet, az Ave rex Stephane kezdetűt ld. A magyar nyelvű költészet fejezetben.) E korai laudes-antifónákat beleolvasztották a teljes verses zsolozsmába, melyet 1280 táján Lodomér érsek megrendelésére egy ágostonos szerzetes állított össze.
Irodalom: MEZEY László: Szent István XIII. századi verses históriája. = Magyar századok. Irodalmi műveltségünk történetéhez. Horváth János emlékkönyv. Bp. 1948. 41-51. Ua. MEZEY László: Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Eötvös Füzetek, Bp. 1988. 5-14. Magyarország zenetörténete. I. Középkor. Szerk. Rajeczky Benjamin. Bp. 1988. 335-339. Latinul: AH 28,195-199, Dankó 194-204; magyar fordítása: A m. középkor irodalma, 838-843.