A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája

(1276-1320 között)

I. Vesperás

Antifóna


Iucundare ex novella floris
caelum plantula,
cuius vigor carnis bella
[prece] stravit sedula.

Új virágnak kinyílásán
örvend ujjongva az ég.
Győzött ő a testnek harcán,
nyugtalan hevén.


Himnusz


Novo sacrata gaudio
caeli concors laetitiae
votivo laudem studio
depromat vox Ecclesiae.


Sub natali novitio
novi festi solemnia
candenti vernans lilio
invexit virgo regia.


Margareta puellula,
mortalis culmen generis
vitae fulgentis aemula
annis fastidit teneris.


Alta spernens palatia
claustro regenda clauditur,
regalis pompae copia
sub paupertate graditur.


Praesta, Deus, supplicibus
praesentis prece virginis
nostris ascribi mentibus
beati sortem luminis. Amen.

Ma új örömben egyesül
az Egyház szentelt éneke
az éggel, amely dicséretül
buzgón, ujjongva zeng vele.


Égi születés e napon
új, boldog ünnepet hozott,
mint a tündöklő liliom,
a királyi lány úgy ragyog.


Margit, mikor még kisleány,
múlandó vágyakat kerül,
s már gyermekként, igen korán
fénylő életért lelkesül.


Megvetve magas palotát
szigorú kolostorba tér.
S akit királyi pompa várt,
mint a koldusok, oly szegény.


Add meg nekünk is, Istenünk,
kikért szűz Margit esdekel,
hogy mi is boldogok legyünk,
fénylő egekbe jutva el. Amen.


Magnicat-antifóna


Felix plane, felix per omnia,
summa semper ducens fastigia,
quam terrenae stemma propaginis
et caelestis insignit gloria,
de regalis radice germinis
in regnorum scandens imperia.

Boldogságos, boldog örökre már,
ki mindenben legmagasabbra száll.
Földi törzsnek szülötteként ragyog,
és a mennynek dicsőült szentje lett.
Király nemnek gyökerén sarjadott,
s hatalomnál többre törekedett.Matutinum

Invitatórium


Regi Christo laude laeta
solvamus obsequium,
cuius regni Margareta
confortatur gaudium.

A Királynak, Krisztusunknak
zengjünk víg hódolatot.
Országában Margitunknak
boldogságot ő adott.


Himnusz


Hymnis agamus fidei
castae parentis gaudia,
floris amictu nivei
matrem investit filia.


Haec mundi fraudis latebras
lucenti sanctimonia,
hostis carnis illecebras
dissolvit castimonia.


Virgo venusta facie
aquae supportat hidriam,
candore conscientiae
caelesis vitae gratiam.


Plena fontali fluvio
lassos camelos reficit,
sociali collegio
dum cultum legis adiicit.


Praesta, Deus, supplicibus
praesentis prece virginis
nostris ascribi mentibus
beati sortem luminis. Amen.

Zengjük hitünknek himnuszát,
tiszta szülőnk örömeit,
ruhája hófehér virág,
leánya adta ékeit.


A világ sötét cseleit
fénylő szentsége győzi le,
s a test ellenkezéseit
szent tisztasága szelleme.


Szépséges arcú szűzleány
nagy vizes vödröket cipel,
lelkének tündöklő haván
mennyország kegyelmeivel.


Bő forrása vizeinél
szomjas tevéket felüdít,
midőn társaival beszél,
s törvényt szeretni megtanít.


Add meg nekünk is, Istenünk,
kikért szűz Margit esdekel,
hogy mi is boldogok legyünk
fénylő egekbe jutva el. Amen.


Az I. Nokturnus antifónái


1. Mundi plenum luxu rete
damnans pudicitia,
caeli nuptum Margaretae
sperat innocentia.


2. Cilicio se ambiens
virgo iam velata,
flagris se percutiens
Christo consecrata,
zona quoque ferrea
cinxit se beata.


3. Voto vitae stabilis
loco permutata
tamquam arbor fertilis
crevit transplantata.

Fényűzéssel, csalfasággal
telt világot elítél.
Margit szűz ártatlansággal
boldog égi nászt remél.


Cilicium övezi,
fején szűzi fátyla,
magát ostorral veri
Krisztus szentelt lánya,
kemény vasöv derekán
az ő boldogsága.


Fogadalmi klastromát
midőn másra váltja,
mint termő ág nő tovább
átültetve fája.


Responzóriumok verzusokkal az olvasmányok után


R1 In declivo vitae fine
nostri casus ut ruinae
restaurentur gratiae,
dum regali stirpe nata
iura vendit abdicata
voluntatis propriae.


V. Haec exemplum,
Dei templum,
Margareta laude spreta
mundi praebet patriae.


R2 Ortus caelo conscio
germinis magnifici
paupertatis pretio,
voto, cultu subiici
Patris almi nuntio
panditur Dominici.


V. Summi civis aetheris,
forma vitae ceteris
iuris usu caelici.


R3 Virgo decens aevo,
pugil in certamine saevo,
mundum vicisti
felici foedere Christi.


V. Dum regis orditam
claustrali tramite vitam.

Ha majd egyszer jő az alkony,
életünk, hogy szét ne hulljon,
segítsen a kegyelem,
azért mond le önmagáról,
hatalmáról és jogáról
a királylány szívesen.


Példát így ad hazájának,
ellene mond a világnak,
Isten háza hogy legyen.Király törzsi sarjadék,
s égi küldetést figyel,
szegénység útjára lép,
magát azzal jegyzi el,
Szent Domonkos jó hírét
nyitott szívvel fogja fel.


Legfőbb körbe tartozik,
s így formálja társait
égi jog törvényivel.


Zsenge korú szűzlány,
s már harcol a vad haditornán
Krisztussal bátran
világot győz le csatában.


Szerzetes élettel
dirigálja magát fegyelemmel.


A II. Nokturnus antifónái


1. Sub regulari ferula
tranquilla parens tremula,
professi status creditum
ad plenum solvens debitum.


2. Sanctitatis populo
spargebat fundens odores,
exemplari speculo
fulgens inter sorores.


3. Dum sordescit provoluta
ancillarum pedibus,
tergit rixae labis luta
ex earum cordibus.

Nyugodt, midőn ostor veri,
remeg, de bátran viseli,
a szabályt, melyet fogadott,
tökéletes áldozatot.


Szentségének illatát
ontja bőven a népnek,
fénylő példát benne lát,
mind, aki vele élhet.


Midőn szennyes öltözetben
szolgálók elé borul,
bűnük piszkát a szívükben
tisztogatja jámborul.


Responzóriumok verzusokkal


R4 Sub clausura vitae primordia
stringens calcat [regni] insignia,
Summi Verbi victa inopia
plagis urget membra nobilia.


V. Culpae adhuc nescia
laetatur poenitentia.


R5 Abnegata patris consortia
tempestatis flagellans pluvia,
caeli secum pugnante gratia
voti compos solatur anxia.


V. Lacrimarum profusis imbribus
vim pluviae ministrat nubibus.


R6 Carne sub exili
caelesti nupta cubili
languet in amplexu
Domini saucia nexu.


V. Optat, quaerit, amat,
gemitu, prece, verbere clamat.

Zárdaélet alig érinti meg,
utál máris fényűzést, díszeket,
szent szegénység igéje neveli,
nemes testét ostorral bünteti.


Bűnt még nem is tudhatott,
s már gyakorolt bűnbánatot.


Lelkiatyja, hogy ott ne hagyja még,
vihar támad, kiöntve vad dühét;
véle küzd a mennyei kegyelem,
aggódása így szűnik hirtelen.


Ahogy ömlik sűrű könnyzápora,
esőt hullat a fellegek sora.


Testét megveti már,
eljegyzi mennyei nászágy.
Égi szerelmében
ellankad megsebesülten.


Vággyal kér, követel,
sóhajt, könyörög szeretettel.


A III. Nocturnus antifónái


1. Impetrandi gratiam
provocans ieiunio,
fervet in fiducia
tali ducta praevio.


2. Castigante transitum
corporis molestia
inpetentem spiritum
cogit ad caelestia.


3. Nuptiali convivio
consors una fruentium,
Sponsi fusa in gremio,
canit epithalamium.

Hogy kegyelmet szerezzen,
böjtöléssel sürgeti,
lángoló bizodalom
magas útra vezeti.


Fenyítékkel neveti
teste gyarlóságait,
égiekhez emeli
szabad lelke vágyait.


Mennyegzői lakomán
minden jónak részese,
Jegyesének oldalán
csendesül boldog éneke.


Responzóriumok verzusokkal


R7 Explicati fruitura
laboris stipendio
iam praeivit nascitura
caeli stillicidio.
Vox superna mortis iura
rorat vaticinio.


V. Tali privilegio
vim amoris amplioris
parit desiderio.


R8 O spectanda saeculo
novo res miraculo,
gestu singularis,
votum mater astruit,
viri sexum induit
forma puellaris.


V. Compenditus carcere
clare visitatus
suffraganti munere
gaudet liberatus.


R9 Sole sub ardenti
rutilante luce latenti
optat inesse choris
stabiliti palma pudoris.


V. Lilia conferto
redolens gerit insita serto.

Sok munkáját ha bevégzi,
megnyeri gyümölcseit,
sőt, már jó előre érzi
szent boldogság ízeit.
Fenti szózat égi jóslat
szent határát hirdeti,


s őt ez arra készteti,
hevesebben hogy szeressen
égő vágyakkal teli.


Ó, hogy ámul a világ,
midőn látja a csodát,
milyet sose látott:
anyai kérés nyomán
megváltozik a leány,
fiú lesz, ki lány volt.


Börtönében a rabot
nyíltan látogatta;
sok kiszabadulhatott,
mert ő pártfogolta.


Égen a nap lángol,
s szíve lángja rejtve világol,
kóruson ott látják
a szüzesség dísze-virágát.


Liliomot, ékes
koszorút visel, illata édes.


Laudes antifónák


1. Iam Margareta
rediviva pace quieta,
se rapit ad pronam
radio vibrante coronam.


2. Congaudete superi,
vobis sidus inseri
vas caelestis roris,
laudis et honoris.


3. Nostri tegmen ordinis
femineo flore
virginalis agminis
fulget in decore.


4. O felicem famulam,
puritatis gerulam,
quae subintrat chorum
Regis angelorum.


5. Heres Regis strenua
supernorum civium,
caeli nobis ardua
confer pandens ostium.

Boldog békében,
újjá alakulva szívében
tör koronájára,
az egek ragyogó magasába.


Mind a menny örvendezik,
hogy csillaguk születik,
égi kegy edénye,
fénye, dicsősége.


Rendünknek ő oltalom,
asszonyok virága,
fénye ragyog gazdagon
szűzek csapatában.


Boldog szolgálóleány,
tiszta élete után
bevonul a mennybe,
angyali seregbe.


Hol a Király trónja áll,
reá örök része vár.
Segíts utunk céljánál,
a mennyei kapunál.


Himnusz


Gratuletur Hungaria
de Christi beneficio,
cuius extat vicaria
salutari suffragio.

Ex ipsius prosapia
valor virtutis oritur,
qua morborum saevitia
pulse frequenti moritur.


Pedum, manus officia,
lucis amissae claritas,
natura quaeque devia,
rectas deducunt semitas.


Margaretae pro meritis,
quibus solamur corpore,
grates ex cordis abditis
reddamus omni tempore.


Praesta, Deus, supplicibus
praesentis prece virginis
nostris ascribi mentibus
beati sortom luminis.


Örülj, vigadj magyar haza,
hogy Krisztus hozzád ily kegyes,
van már; ki érted szólana,
és üdvös pártfogást szerez.


Élete termő példa lett,
melyből erőforrás fakad.
Dühöngő betegségeket
megszüntet, sorscsapásokat.


Kéz és láb újra működik,
s aki nem látott, újra lát.
Természet gyarlóságait
gyógyítja, s számtalan hibát.


Margitnak sok nagy érdeme
testünket orvosolja meg,
zengjen a hála éneke,
mondjunk szívből dicséretet.


Kérünk, hallgass meg Istenünk,
velünk e szűz is esdekel.
Örök világot adj nekünk
egykor a mennybe jutva fel.


Benedictus-antifona


Dulci digne respondens praemio
sub perennis lucri commercio,
virgo Christi grata, servitio
caelum tibi blanditur gaudio.

Jutalommal méltón felel az ég,
örök díjul élvezheted kegyét,
Krisztusnak szánt szűsz, szolgálatodért
osztja néked szüntelen örömét.


Fordította CSANÁD BÉLA[Jegyzetek]


ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT VERSES ZSOLOZSMÁJA

Mintája Szent Domokos officiuma. A 16. század eleji Gömöry-kódexben maradt fenn. Irod. MEZEY László: Deákság és Európa. Bp. 1979. 212-213, Latinul: AH 28,25-28, Dankó 159-167; magyar fordítása: Vigilia, 1971. 297-299.