Untitled Document

 

Bevezetés az Érdy-kódex konkordanciaszótárának elkészítésébe

 

Bakonyi Dóra
2007. február 22.

 

 

Az Érdy-kódexnek terjedelménél fogva nem készült el könyv formában a kritikai kiadása. Az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén kezdődtek meg az eddig példa nélkül való internetes kritikai szövegkiadás munkálatai.

Hogy a jövőben az interneten elérhető kódexszöveg több kutatási célra is felhasználható legyen, a nyelvtörténeti műhelyekben készülő kritikai kiadások módszerét választottuk alapul, ez pedig a betűhű átirat.

 

A szöveg kereshetővé tétele némi előkészületet kíván. A keresőprogramot meg kell tanítani arra, hogy mit találjon meg, vagyis egy szótár jellegű adathalmazt kell összeállítani a szóalakok „szabálytalan” kavalkádjából. Ez a „szabálytalanság” az egységes helyesírás hiánya miatt van.
A laikus érdeklődő vagy a kutató, amikor leül a számítógép elé, hogy az Érdy-kódexből kikeressen valamit, vagy csak olvasgassa, számára nehezen felismerhető szavakkal, szóalakokkal találkozhat. Ugyanis a kódexben vannak régi vagy régies szavak, amelyeket ma nem, vagy nem ugyanabban az alakban vagy jelentésben használunk. Tehát abból indultam ki, hogy a keresőprogram annál hatékonyabb, minél relevánsabb nyelvtörténetileg.
Amikor pedig a kutató a számára fontos kulcsszavakat keresi, azokat mai alakjukban kívánja olvasni.

 

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára címszavaihoz hasonlítanak tehát ezek a „címszavak” is.

 • A ma is élő szavaknak a mai köznyelvi alakja szerepel,
  pl. ad  a szótárban:

  ad; adanak, adnak, atta volna, aad vala, agg/y:/ad
 • A származékok is önálló „címszavak”, ebben viszont már eltérünk a TESz-től.
  pl. király, királyfi, királyi, királyság a szótárban:

  király; kyralnak, k/y:/ralnak, k/y:/ral, k/y:/ral<…>, k/y:/ralban, k/y:/rall/y:/anak, k/y:/ralt
  királyfi; k/y:/ral ff/y:/wnak, k/y:/ral ff/y:/wtwl
  királyi; k/y:/ral/y:/, k/y:/raly
  királyság; k/y:/ralsaghnak

De hangsúlyoznunk kell, hogy itt nem hagyományos szótárírás a feladat, hanem egy keresőprogramba betáplálandó adathalmaz összeállítása. Nem az a cél, hogy leírjuk, hanem az, hogy megmutassuk a szavakat. Ez a hatékonyság mércéje.

 

Hogyan épülnek fel a „szócikkek”?

 • Ha rákeresünk pl. a doktor szóra, akkor kapunk egy vagy több előforduló szóalakot (Ezek mind egy „címszó” alatt szerepelnek a szótárban.):

  doktor; doctor, doct/2/, doctorok, doctoroknak
 • Ha csak egy találat van, ez lehet írásmódjában azonos a mai szóval. (például: felette) De lehet, hogy a mai szokástól eltérően van leírva. (például: allat ’alatt’)
 • Ezen kívül a szóalakok lehetnek tőalakban vagy toldalékolva is, hiszen a keresőnek a konkrét szövegkörnyezettel együtt kell megmutatnia az eredményt (pl. bűn, szent):

  bűn; b/y:/nt, b/y:/nnek, b/y:/nben, b/y:/ne, b/y:/ne/y:/t, b/y:/n/o’/k, b/y:/ne/y:/, b/y:/ne/y:/nkeert

  szent; zent, z/e-/t, zent/o’/ket, zenth, zentnek

 

Ezekből láthatjuk, hogy a keresőprogramunk mi mindent tud.

Nézzük meg, hogy mi mindenre képes:
 
1. A „címszóra” keresve kidobja az egyes szóelőfordulásokat, és megmutatja a közvetlen szövegkörnyezetüket (oldalszámmal és sorszámmal),(pl. szent à a poszteren)

2. Az egyes szóalakokra keresve pedig képes kiadni a mai magyar „címszót”. Ha innen indulunk a keresésben, akkor megtalálhatjuk az „alapalakot”. (Pl.: z/e-/t à szent)

 

 

  Szabályzat a konkordanciaszótár elkészítéséhez

 

 

1. Konkordanciaszótár csak végleges betűhű átiratból készülhet.

2. Az alapszöveg: az Érdy-kódex magyar nyelvű szövege. Kihagyjuk tehát az összefüggő latin szövegrészeket (mondatokat, félmondatokat) és a bibliai idézetek megjelöléseit (pl.: Sa/p-/ iij , Math xv , stb.). Nem hagyjuk ki a feldolgozásból a magyar szövegben, magyar szónak tekinthető latin vagy más szavakat, neveket. (Pl. psalmus ’zsoltár’, Bernaldus, amen, stb.) A jegyzeteket természetesen kihagyjuk, hiszen azok nem képezik a kódexszöveg részét.

3. Semmi mást nem hagyunk ki a feldolgozásból! Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy mi legyen a címszó, akkor kerek zárójelek közé tett kérdőjellet teszünk az ideiglenes címszó után, vagy annak helyére: (?) .

4. A szótár Wordben készül, fájlformátum: doc.

5. A szótár tartalma: szócikkek. Ezekben vannak: címszavak és szóelőfordulások.

6. A szótár formája: minden szócikk egy új sorba kerül (Enter a sor végén). A címszó kisbetűvel kezdődik (hacsak nem név). Címszó után pontosvessző; ezután jönnek a szóelőfordulások. Nem kell semmilyen locust megadni (se oldalszám, se hasáb, se sorszám, semmi nem kell). Tehát bármelyik szóelőforduláshoz több adat is tartozhat az kódexszövegben. A keresőprogram ezt találja meg, és mutatja meg a keresés eredményeként.

7. Címszó = mai helyesírás szerinti alak, tő, származék (képzett szó), igekötős ige, összetett szó, tulajdonnév. Az igéknél az igenévi alakokat nem vesszük külön címszónak. (pl.: tart; tarth, tartottaak, tarthwaan, tartwan, tartotta volna, tartan/y:/, stb.) Azonos alakú címszavakhoz kerek zárójelben szófaji megkülönböztetést teszünk. (Pl.: mi (kérdő nm.), mi (von. nm.+egyéb), mi (szem.nm.).

8. Szóelőfordulások, szóalakok = az összes írásváltozat + a címszó toldalékolt alakjai. Ha ige, akkor pl. időbeli és egyéb segédigékkel együtt is (pl.: tartotta volna, tartan/y:/ kezdette vona). Törölt szórészt tartalmazó szóelőfordulások is (pl.: k/y:/ral<…>, ze<.>nt, stb.). Rövidítést tartalmazó szóelőfordulások is (pl.: z/e-/t, xpus, doct/2/). Olvashatatlan részt tartalmazó szavak is, ha beazonosítható, hogy mit jelent a szó (pl.: d/y:/che(..)eeges à dicsőséges címszó alá). Az elválasztott szavakat természetesen rendes formájukban vesszük föl. Ha írásjel esik valamiért egy szóelőfordulás tagjai közé, azt is felvesszük (pl.: hallotta . volna, /y:/rtta . meg, stb.). A szó eleji nagybetű megkülönböztetése nem szükséges a szóelőfordulások esetében.

9. A szótárnak nyelvtörténetileg relevánsnak kell lennie, ehhez a megfelelő energiát és munkát be kell fektetni. Kívánatos a TESz., a NySz., az EWUng. címszavainak tanulmányozása. A saját munkánkat folyamatosan, több alkalommal ellenőrizni szükséges. A bizonytalanságokat ebben a munkafázisban szükséges velejárónak kell tekinteni; nem kell mindenáron biztos, sarkított választ adnunk a felmerülő kérdésekre.

 A betűhű átirat:

 

3a

 

In cipivnt Epistole
et ewangelia dom/-/
/-/inicalia . ac festiualia
per Anni circulvm .
Cum pastillis et legendis suis . cum diligenti
cura . et labore . multis Annis . ad profectum
legencium in materna lingua exarata vt
patet apercius intuenti : = Laus deo : =
Prohemium libri
Aldot wr Iesus Cristusnak neweeben Es ew
keg/y:/es zent z/y:/le/y:/eenek . Azzon/y:/wnk z/y:/z m
arianak . es m/y:/nd az meenn/y:/e/y:/ d/y:/ch/o’/see
ges wdwarnak melto er/o’/mekre . sok a/y:/
o/y:/tatus h/y:/weknek keerelmees/o’/kre es
lelk/y:/ haznalatt/y:/okra . nag/y:/ mwkara vet
ween elmewnkket kezewnkket : k/y:/t ma
ga ol/y:/ m/y:/nt sem/y:/e twdwan . Az meen
n/y:/e/y:/ eerdemnek es Coronanak okaert .
b/o’/lchnek mondasa zerent Sa/p-/ iij . Az /y:/o
dolognak leezen /y:/ewend/o’/re d/y:/ch/o’/seeges
g/y:/m/o’/lche Azonrol Cassianus new/o’/ doctor
meg wg/y:/ mond . Aldot az ol/y:/ mwka
k/y:/ az meenn/y:/e/y:/[1] d/y:/ch/o’/seeges k/y:/ralnak
zolgalatt/y:/ara leezen . De m/y:/nd azon atal
m/y:/ert m/y:/nden fel/o’/l az g/y:/arlo g/y://o’/keer
velewnk es bennewnk zakadot / m/y:/n
/-/nen <er/o’/t> er/o’/nk m/y:/at /y:/o[2] tehetetlen/o’/k
vag/y:/wnk Idw/o’/z/o’//y:/tenknek mondasa
zerent Io[3] . z/y:/kseeg azert fol/y:/am
nwnk az Aldot v/y:/gaztalo zent leelek
nek malaztt/y:/ahoz : k/y:/nek n/y:/ereeseere
eeg/y:/temben /y:/arwlwan az m/y:/ nemes
meenn/y:/e/y:/ keralne azzon/y:/wnkhoz k/y:/
m/y:/nekewnk hamarab es bewebben
n/y:/erhet/y:/ ew aldot zent ff/y:/atwl k/y:/nek
ere/y:/wel leeg/y:/en /y:/gaz es melto . lee/g”/en
d/y:/cheeretes es Idwesseeges m/y:/nddennek
vala k/y:/nek zeme eleeben akat ez /y:/ras
Ha m/y:/ fog/y:/atkozasnak kedeeg t/o’/rteen/y:/k
esn/y:/ / awag/y:/ vala meel /y:/gheenek ha
g/y:/omasanak : Vala k/y:/ meg erthet/y:/
es twdhatt/y:/a . sem/y:/ ellensees nem lee
zen oka / ha meg emendall/y:/a Mert va
la m/y:/ dolog /y:/obbaa lehet anneewal /y:/ob

 

3b

 

Leezen[4] / ha kedeeg / vala k/y:/ / vala m/y:/ /y:/oth
talaal benne awag/y:/ haznot vehet be
l/o’/le . agg/y:/on halaat es d/y:/cheeret/o’/t . Ne
annak a” k/y:/ /y:/rtta es z/o’/rz/o’/tte De a’k/y:/ atta
wr istennek : En kedeeg m/y:/ndden es
tell/y:/es b/y:/zodalma/m-/al a/y:/anlom m/y:/nt
zeegeen b/y:/nes magamat /y:/machagtokban[5]
<üres sor>

 


A szótár formája:

címszó; szóelőfordulás1, szóelőfordulás2, szóelőfordulás3, stb.

 

                                               + szóalakok például:
áldott; Aldot
úr; wr
Jézus; Iesus
Krisztus; Cristusnak
név; neweeben                         , neweert
és; Es
ő; ew                                       , ewnek/y:/
kegyes; keg/y:/es
szent; zent
szülő; z/y:/le/y:/eenek
asszony; Azzon/y:/wnk
szűz; z/y:/z
Mária; marianak

 

_________________

 

[1] Az utolsó e esetleg javított betű.

[2] Az /y:/ esetleg javított betű.

[3] Madas Edit szerint a locusjelölés: Ioh xx [22].

[4] A felső margón: I dominica adventus

[5] A c t-ből javított betű.