Szent Elek legendájának fordításai kódexirodalmunkban

Vizsgálatom tárgya Edesszai Szent Elek legendája. Edesszai Szent Elek asztkéta, koldus és hitvalló, az 5. században élt. Legendája több szempontból különleges irodalmunk és a magyar nyelv írott emlékeinek történetében. A középkor szellemiségét kiválóan tükröző történet a 10. században terjedt el Európa-szerte, magyarországi kultusza Szent Adalbert nevéhez köthető, aki római tartózkodása alatt, a S. Bonifazio ed Alessio-apátság falai között ismerte meg Alexius, azaz Szent Elek történetét. A legenda forrása feltehetőleg szír és görög kéziratokból származtatható.[1] Szövegvariánsait ismerjük hazánkon kívül német, francia és orosz nyelvterületről, verses és prózai adaptációkban egyaránt. Népszerűségét elsősorban a középkori eszmények, az aszkézis és a világi örömökről való lemondás dicsőítésének köszönheti, ám későbbi szépirodalmi – így Sík Sándor Alexius című drámája – és népköltészeti feldolgozásai – ismerjük népmesei hagyományban[2] továbbélő változatát is – arra engednek következtetni, hogy Szent Elek életének tanulságai nem évülnek el a középkor elmúltával.

A kódexek korából fennmaradt legendáink közül az Elek-legenda nem csak népszerűségével emelkedik ki, bár kétség kívül ennek köszönhető az a szerencsés tény, hogy lehetőségünk van hat különböző szövegvariáns összevetésére. Ez a legenda képi világával, hangulatával és magával ragadó, sodró cselekményével lehetőséget adott a 16. század fordító-író egyéniségeinek stilisztikai bravúrok, kicsiszolt nyelvi formák megvillantására és ezzel a mai kor emberének arra a nagyszerű feladatra, hogy a szövegek egymás melletti vizsgálata során különböző fordítói gyakorlatokat tanulmányozhasson.

Éppen ezért meglepő, hogy a szakirodalom eddig nem igen foglalkozott ezzel a tanulságokat ígérő anyaggal. Illés Gyula 1913-ban ugyan egy kötetnyi hosszú tanulmányt szentelt a legendának, ám munkája elsősorban a forrástörténet kérdéseit érinti, írásában a magyar nyelvű szövegek elemzésére nem fektet hangsúlyt. A későbbiekben a középkori régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény számára Madas Edit készítette el a szövegek összevető táblázatát[3], melyben a fordítások tartalmi egységeit egymás mellé helyezve kaphatunk némi képet az egyezésekről és különbözőségekről, de a szöveggyűjtemény nem közli a legendák teljes szövegét, továbbá elemzés sem kapcsolódik a táblázathoz. A legújabb szakirodalomban Kovács Zsuzsa a Kazinczy-kódex betűhű átiratának kiadásában[4] tesz ugyan említést az Elek-legendáról, hiszen a Kazinczy- és a Tihanyi kódex rokonságát kutatva mint párhuzamos szöveghelyet ezt is vizsgálata tárgyává teszi, viszont ő sem bocsátkozik részletes elemzésbe, ráadásul érvei – miszerint F. fráter munkájának kell tekintenünk mindkét fordítást – pusztán a legenda szövegeit vizsgálva megdönthetőnek tűnnek. Bár nem célom ebben a dolgozatban vitába szállni az álláspontjával, ez talán egy következő dolgozat témája lesz, de soraimból elképzelésem alapjai óhatatlanul ki fognak tűnni. A két fordítás elemzését éppen ezért összevontam, hiszen a szövegek esetleges szorosabb kapcsolata érdekes kérdéseket vethet fel, noha most csak érinteni tudom ezeket a problémákat, mert igazán érvényes következtetésekhez mélyebb kutatásokra lenne szükség.

A szövegeket természetes egyszerűséggel fordításokként említem, de mielőtt a részletesebb elemzésbe kezdenék, meg kell indokolnom szóhasználatomat. Az egyetlen tanulmányban, amely ezekkel a szövegekkel, hacsak érintőlegesen is, de analitikus szempontokat figyelembe véve foglalkozik, ezt olvashatjuk: „egy sem fordítása az eredetinek, amelynek csak a menetét követi, hanem kisebb-nagyobb tehetséggel végzett átdolgozása”.[5] Ellenérveimet fontos röviden összefoglalnom, hiszen csak abban az esetben elemezhetők a szövegek egymás viszonylatában hitelesen, ha fordításnak tekintjük őket. Illés sok ténnyel nem számol ennél a kijelentésénél. Ma már ismerjük Tarnai Andor jóvoltából a másodlagos írásbeliség fogalmát, így nem okozhat meglepetést, hogy a magyar szövegek között olyan egyezések is vannak, amelyek egységesen elütnek a Legenda Aurea-beli eredetinek, forrásnak feltételezett latin szövegétől. Az élőbeszédben rögzült, bevett formák a mondatszerkezetekre, a költői képekre vagy a jelzők kiválasztására egyaránt hathatnak. Viszont nem találhatunk a fordítás mivoltukon kívül más magyarázatot a szöveghűség olyan mértékű megnyilvánulásaira, melyek már-már magyartalan megfogalmazáshoz, latinizmusokhoz vezetnek – ráadásul találhatunk példát olyan szöveghelyekre is, ahol félreértelmezésből fakadnak elírások, amelyek csak egy latin szöveg tanulmányozása során keletkezhettek ebben a formában. Munkám során tehát fordításokként kezelem a szövegeket.

IIllés tanulmányában felveti azt a lehetőséget is, hogy esetleg létezett a szövegeknek egy „ősi” magyar, vagy a Legenda Aureától különböző, latin forrása. Feltevését két dologgal indokolja, a fent említett egyező eltéréseken kívül. Az egyik, hogy a Legenda aureában szereplő névetimológia hiányzik az összes magyar változatból, a másik pedig, hogy a jegyes neve, Adriatica a kódexekben nem, viszont a Gesta Romanorum Haller-féle fordításában szerepel. E következtetéseket azonban nem tartom indokoltnak, hiszen a névetimológia nem illik a legenda hangneméhez, a jegyes nevének említése pedig a legenda müncheni latin változatának szövegeire jellemző, így kézirat hiányában, és a szövegek alapos ismeretében ettől a megoldástól eltekinthetünk. A továbbiakban a vizsgált latin szöveg és a magyar változatok szoros kapcsolatát bemutatva megpróbálom alátámasztani, hogy a közös „ősi” változat feltételezése indokolatlan.

Dolgozatom alapjául a latin és a magyar szövegek összehasonlítása során elkészített szótár és a Madas Edit által készített táblázat kiegészített, teljes szövegeket tartalmazó változata szolgál. Az általam készített szótárban az azonos szöveghelyeken előforduló fordítási megoldásokat vetítettem egymás mellé. A szavak a szótárban mai magyar nyelvi alakban szerepelnek, legtöbbször ragozatlan, jelöletlen formában, eltekintve azoktól az esetektől, ahol valami különleges eltérés a szintagmák felvételét is szükségessé tette. Természetesen hiányoznak azok a részek ebből a szóhalmazból, melyek a prédikáció- vagy legendairodalom bevett fordulatainak tekinthetők, így a részletes elemzés ezekre nem vonatkozik. A szóhalmaz mennyisége miatt itt nem vállalkozhatom a vizsgálati anyag szóról szóra terjedő elemzésére, így csak átfogó következtetéseimet fogom vázolni a továbbiakban, lehetőség szerint példákkal alátámasztva.

A legenda a szöveg, továbbá a szavak és kifejezések szintjén is vizsgálat alá került. Szövegszinten a vizsgálati szempontok között szerepelt, hogy az adott változat milyen szövegek között fordul elő a kódexben, mi volt a legenda szövegének feltételezett funkciója (vita, exemplum), felfedezhető-e kapcsolattartásra utaló kifejezés scriptor és olvasó között, vannak-e az eredetinek tekintett latin változathoz képest hiányzó vagy új motívumok a vizsgált szövegben. Szavak és kifejezések szintjén fontos szempont volt, hogy a fordító hány szóval fordított egy adott kifejezést, mennyire ügyelt a magyar nyelv szabályaira, vagy a grammatikai kategóriák megtartására, fordítása mennyire pontos, használ-e latinizmusokat, hol tükrözi a latin szórendet.

Munkám során elsősorban a következő kérdésekre kerestem választ:

A szövegeket tartalmazó kódexek közül időrendben az első feltehetőleg a Nádor-kódex (1508) szövege. Az 575-580. lapon passiók, elmélkedések, imádságok, legendák és énekek között találjuk Szent Elek történetét. A Peer-kódexben, mely a 16. század elejére datálható, legendákon kívül imádságokat és énekeket találunk. Itt az 1-6. lapon szerepel a szöveg, azonban csak csonkán, töredékben maradt ránk, a történet eleje hiányzik. Az 1514-ben klarisszák számára íródott Lobkowitz-kódexben, amelynek tartalmát összegyűjtött imádságok, vallásos elmélkedések, legendák, példák teszik ki, a 221-243. lapon találkozunk Szent Elekkel. A Karthauzi Névtelen 1526-os legendagyűjteményében, az Érdy-kódexben a 409-412. lapon olvashatjuk az említett szöveget. A Kazinczy-kódexben prédikációk, példák és más legendák között a 70-82. lapon; a Tihanyi kódexben pedig főleg Temesvári Pelbárt szövegeiből kompilált darabok között a 19-29. lapon találhatjuk vizsgált anyagunkat. Ez utóbbi kódexbeli szövegekhez az 1526-os és az 1531-es évszámot kapcsolhatjuk, és a legújabb kutatások szerint F. fráter nevét, melyről már a bevezetőben említést tettem.

Ezek a kódexek mind az ó- és középmagyar kor határára datálhatóak, de feltételezhető, hogy korábbi nyelvállapotokat őrizhetnek néhol, hiszen a szövegek élőnyelvi hagyományozódása régebbi nyelvi formák fennmaradását eredményezheti.

A kódexek tartalmát azért fontos ismernünk, mert mint látni fogjuk a szövegek funkciója nem egyszer rányomja bélyegét a fordításokra. Nemcsak a bevezető és záró formulák, kommentárok változnak, ha egy szöveg elsősorban olvasásra vagy elmondásra, az áhítat elmélyítésére, vagy továbbgondolásra, esetleg szórakoztatásra íródott. Természetes, hogy a különböző funkciójú szövegek más és más stilisztikai eszközöket használnak, így a nyelvi választások is mások, a fordítási megoldások valamilyen magasabb rendű célnak rendelődnek alá.

A Legenda Aurea és magyar nyelvű legendáink összehasonlító táblázatára[6] tekintve nyomban feltűnik, hogy egyes szövegekben bizonyos részek sokkal hosszabbak, más részek pedig teljesen hiányoznak. Ezeknek a bővítéseknek okaira a közelebbi vizsgálat rávilágít. A magyar variánsokban hosszabb, színesebb kifejtéseket találunk az érzelemmel telített jelenetek leírásánál. A szereplők megszólaltatása is nagyobb terjedelmet kap, attól függően, hogy a scriptor melyik vonulatát próbálta kidomborítani az eseményeknek. Fohászkodásokat, imákat, vagy az olvasót elgondolkodásra késztető tanácsokat, magyarázatokat, elmélkedéseket olvashatunk sok helyen, ahol a Legenda Aurea szövegéből mindez hiányzik.

E bővítések okaiként egyes szövegeknél a Mária-kultuszt, így a Lobkowitz-, Tihanyi, Kazinczy-kódex szövegeiben, máshol például a szövegek funkcióit említhetjük. Ezért lehetséges, hogy az inkább az olvasó érzelmeit mozgósítani akaró példaszerű szövegekben (Kazinczy- és Tihanyi kódex) nagyobb szerephez jut például a gyermekét sirató anya motívuma.

Meg kell jegyeznem, hogy az eltérések ellenére a Legenda Aureában szereplő legfontosabb motívumokat a legtöbb magyar szövegváltozatban megtaláljuk. A cselekményi elemek minden szövegben szerepelnek, és a leghatásosabb költői képeket is lefordították majdnem minden esetben – így a szövegek tartalmazzák a gerlemotívumot, a zsákon siratás motívumát, a hálóját szaggató nőstény oroszlán képét, és a könnyhullatást legtöbb esetben forráshoz hasonlítják a magyar fordítások is.

A szövegek elemzése

Nádor-kódex

Ezt a szöveget Toldy Ferenc a legjobbnak nevezi a variánsok közül. Tény az, hogy a többi magyar szövegtől szóhasználatában ez a leginkább eltérő változat. Egészen egyedi fordítói megoldásokkal találkozhatunk benne, amit csak a teljes táblázat felvonultatásával lehetne igazán érzékeltetni, mégis megpróbálhatunk kiragadni pár részletet demonstrálva a kódex írójának eredetiségét.

A vestimentum, -i n. ´ruha´ jelentésű főnevet a kamuka szóval fordítja, mely a középkori latinból a damaszt szövet, kelme megnevezésének átvétele, míg a többi szövegben bársony, vagy egyszerűen ruha kifejezés szerepel az említett helyen. A más szövegben megelégít igével fordított reficio 3 szót megnyugoszt kifejezéssel magyarosítja, vagy például a feretrum, -i m. szó esetében halottviselőnek nevezi a más szövegek által nyoszolyának fordított gyászágyat, ravatalt. Ezek az egyediségek egyszersmind pontosabb fordítást is jelenthetnek, ahogy az osculor 1 ´csókolgat´ igét egyedül ő fordítja valódi jelentésében; és jelenthetik azt is, hogy a szöveg hangulatát jobban megidéző kifejezést illeszt be a szövegbe, mint azt a redeo 4 megocsúdik fordításában láthatjuk.

Bár a fordító törekszik az eredetibb, magyarosabb kifejezésmódra, mégis találhatunk latinizmusokat a szövegben. Szavak szintjén a pavimentum, -i n. és a sanctuarium, -ii n. kifejezések fordítása okozott nehézséget, ezeket pagimentom és sanctuarium formában olvashatjuk: a fordító nem talált rájuk magyar megfelelőt, de meglehet, hogy környezetében annyira az élő szókincs része volt e két latin nyelvű alak, hogy nem érezte szükségét lefordításuknak. Ezeknél a kifejezéseknél más szövegekben szintén a latin formát találjuk, mint később látni fogjuk, ahogy a custos, -odis m. f. szót is egy az egyben vették át a latinból a szövegek – egyetlen kivétellel.

Latinizmus, latinos szerkesztés eredménye a mai fül számára idegenül hangzó mondatfelépítés is, például a következő szövegrészben: „Annac foeloette a hazbeliek miat nag soc n'omorusagot, es bozzusagot zenved vala, Nekiktoel moeuetsegoet, Nekiktoel tal mosadeccal valo oetoezest oe feyere g'akorlatost”.

A szöveg funkcionalitásából fakadóan – mivel feltehetőleg olvasásra szánt vitával, azaz a szentek életét és csodatetteit megörökítő műfajjal találkozunk itt – gyakoriak a magyarázó jellegű beszúrások a szövegben, ezért érezhetjük kicsit bőbeszédűbbnek a latin eredetivel összevetve. A mondatok szerkezete így könnyebben mutat eltéréseket a latinnal összevetve, kiemelten sokszor találunk benne összetett mondatszerkezetet, ahol az alá- és mellérendelői viszonyok tagmondatokkal való kifejezése mintha megtörné a cselekmény menetét.

Szólnom kell azonban arról, hogy a szövegek központozása igen megnehezíti a mondatok elhatárolását, így az esetleges mondattani elemzést is. Lényegében nem nevezhető központozásnak a különböző jelek használata. A szövegek tagolására mondatokon belül és mondathatároknál egyaránt gyakran használnak kettőspontot kódexíróink, például a Kazinczy-, a Tihanyi és a Lobkowitz-kódex szövegeire jellemző ez. Igaz, akadnak olyan szövegek, ahol a pontok és vesszők elhelyezése megmutat valamit a mondatok felépítéséből, így a Nádor-kódex esetében is, ám a kis- és nagybetűk teljességgel következetlen használata – amely indokolható a kódexbeli sorkezdő nagybetűkkel, a szövegek díszítettségével, vagy az értelmi kiemeléssel – és a központozási jelek szabályszerű használatának hiánya nem mindig teszi lehetővé, hogy a mondattani szempontból egy egységbe sorolható részeket elhatároljuk.

A szöveg érdekessége az imaszerű zárlat, és az a tény, hogy feltehetőleg elírásból a 338-as évet jelöli meg a szent halálának időpontjaként. Még egy feltűnő eltérés van a többi variánshoz képest. E változat szerint Szent Elek számára házat építettek, és abban élt atyja udvarában. „Hog' ezt hallottavolna az oe att'a, oe fianac zerelmeiert be hag'a fogadni, es oe neki kueloen hazat zereztethe az oe aytoia eloeth Hog' vetet g'acortab latna”. (587) Ez a motívum minden bizonnyal Johannes Calybita, azaz Kunyhós Szent János legendájának hatására került a szövegbe.

A Nádor-kódex szövege tehát egyedi fordítói megoldásokban bővelkedő, a történet hangulatát megőrző alkotás, amelynek írója stílusbeli ügyességre törekedett, bizonyos részeken több, bizonyos részeken kevesebb sikerrel.

Peer-kódex

A Peer-kódex szövege a szakirodalom szerint korához képest régies szöveg[7]. Ez a variáció követi leghívebben a Legenda Aurea szövegét.

Szinte szóról szóra fordít – sok olyan szó szerepel benne, amelyeket csak a legbővebb szövegben a Lobkowitz-kódex-féle változatban találunk meg. Szókincsét tekintve igen változatos, szinte minden latin szóra talál magyar megfelelőt. Bizonyos kifejezések magyar megfelelőivel csak itt találkozhatunk, ilyen a circumdo 1 környékez, az occupo 1 megfoglaltatik és az iniungo 3 szidalmaz ige. A pontosságra törekvést több módon fokozza a szöveg: egyes fogalmak kifejezésére több szót is használ egyszerre - palatium, -ii n. nála mint császárnak palotája és udvara jelenik meg; vagy például a 'dispensante Deo' kifejezést a többi szöveghez képest bővebben így fordítja: Istennek szerzéséből és akaratjából. Itt, mint láthatjuk, leginkább kapcsolatos mellérendelő szerkezetekbe foglalja a szinonim alakokat, de nem egyszer megfigyelhető az a sajátosság, hogy értelmezői szerkezetekbe rendezi a szavakat magyarázó, tanító jelleget adva ezzel a szövegnek, ahogy a vitának íródott szövegeknél megszokott. Hiszen ezek funkciójukat tekintve leginkább „épületes olvasmányokként” kerültek kolostorbeli olvasóik kezébe, akik miközben tisztelettel adóztak az aszkétának, okultak történetéből. Lássunk erre pár példát: az érthető 'spiritus Dei' fordításánál talán nem tűnik indokoltnak ez a szerkezet – Istennek lelke azaz szent lélek – ám a 'lapis pertiosus' kifejezés drága avagy nemes kő már kifejtésre szorulhat, az aroma, -atis n. szó esetében pedig az egész jelentés kibővül a részletezőbb, értelmezői szerkezetes fordítástól: különb-különb jó illatú füvek avagy porok.

A fordító különösen ügyel arra, hogy a latin szavaknak még a szófaji, sőt néhol szám- és személybeli jegyeit is megőrizze. Ha a táblázat összefüggéseiben nézzük, példa lehet erre az imperialis, -e melléknév, melyet a többi kódexben –nak/-nek ragos birtokos jelzős szerkezetben fordítottak, csak a Peer-kódex írója őrizte meg az eredeti szófajt: császári. Ő fordította le a legpontosabban a 'regnum caelorum' kifejezést: mennyeknek országa, ahogy a 'humana gloria' szókapcsolat emberi dicsőség fordítása is leginkább megfelel a latin szerkezetnek, mind jelentésében, mind grammatikai megjelenésében. Ezek a pontosítások, párhuzamosságok növelik az ismétlésre való hajlandóságot. Ebben a szövegben a fordító előszeretettel halmozza az azonos típusú mondatrészeket, ráadásul olyan szöveghelyeken is találunk erre példát, ahol a kontextus egyáltalán nem indokolná: „ees the azthalodnak kenyer heiiabol ees maradekabol engemeth thengettes ees elthees” vagy „nagh keseroesegebe megh haborodek el chodalkodek el remoele ees erey el fogywan foeldre le esek.”, továbbá indokolatlanul például itt: „az nosolyat winnye es hordny.

Sajnálatos módon az ennyire hű, és szóról szóra való fordítás magával vonja azt a következményt, hogy a szöveg nem mentes a latinizmusoktól. Találunk benne példát egyaránt szószintű (padimonthom, sanctuarium) és mondatszintű latinizmusra is. A szórendben és a frázisok alkalmazásán nem egy helyen érződik az idegen nyelvi hatás: az „emberi dychosegeth el akarwan thauozthathny” és az „en velem en zolgaymthwl alamiznath vetetel”. típusú szerkezetek hangzása egy kissé elcsúfítja, az egyébként stilisztikailag választékosnak, és tudatosnak tűnő szöveget. Az „isthennek hala adwan monda” típusú szerkezet, tehát az ige és határozói igenév ilyen összekapcsolása igen gyakori a szövegek mindegyikében, különösen a valamilyen kommunikációs érzékszervi megnyilvánulást jelentő (hall, lát, mond) igék variálódnak így más igékkel – bár nem jelenthető ki egyértelműen, hogy az említett igék, vagy a hozzá kapcsolódók kerülnek-e mindig a határozói szerepbe.

Összességében a Peer-kódex szövegére szoros fordítás jellemző azokon a részeken, ahol nem bővítéseket találunk, a lefordított kifejezéseket szigorú pontossággal veszi szemügyre, de rövid kiegészítéseket, kifejtéseket tesz a szöveghez tanító, magyarázó célzattal.

Lobkowitz-kódex

Az időrendi sorban következő variáns különös figyelmet érdemel. Madas Edit már említett táblázatát kibővítve a legendák teljes szövegének egymás mellé vetítésével láthatjuk, hogy közel kétszer olyan hosszú szöveggel van dolgunk, mint a Legenda Aurea esetében. Ez a szöveg mindközül a legmagyarosabb. Minden szövegrészt lefordít, azokat a szavakat is magyarul közli, melyeknek a többi szöveg a latin megfelelőjét használja. A pavimentum, -i n. szóra a csupa föld és a custos, -odis m. f. helyébe pedig a sekrestyés kifejezést alkalmazza. Lefordítja azokat a kifejezéseket, melyeknek bonyolult szószerkezetekben van helye a latinban, de a magyar változatok inkább elkerülik kifejtésüket, talán a tökéletlen megoldások mellőzése végett. Így találunk fordítást például a festinus 3 szóra – nagy gyorsasággal –, melynek megfelelője a többi anyagunkból teljességgel hiányzik.

A szöveg írója gyakorlott fordítónak tűnik, a legenda egészének részletes ismeretében készítette a fordítást. Ebből fakadhat, hogy nem egy olyan motívum kerül elő a latin szöveg menetéhez képest korábbi szöveghelyen, melynek fordításbeli megfelelőit a későbbiekben találhatjuk meg. Részben ezzel magyarázható a szöveg ilyen mértékű kibővítése.

A klarisszák számára íródott kódexben a hangsúly a lelki táplálékra tevődik, de olyan formában, hogy a szöveg leginkább személyes érzelmekre akar hatást gyakorolni, olvasóját magával ragadja, és önkéntelen lelki áhítatra kényszeríti Szent Elek megható és példa értékű életét olvastatva. A Mária-kultusszal átitatott fohászok ebben a szövegben különösen színesek. Az érzelmileg telített részekre nagy kidolgozottság jellemző. A közvetlenebb hangnem, szónoki kérdések alkalmazása és idézetek beszúrása, mind a hatás fokozását szolgálják. A különösen sok jelző, és a korábbi szöveghagyományt felidéző, a latinhoz képest itt új, ám a magyar nyelvben régről visszatérő motívumok, költői képek – például a szívet átjáró tőr képe a fájdalom kifejezésére – mely e szövegen kívül a Tihanyi Kódex legendájában is feltűnik – ugyanezt a szerepet töltik be. A Lobkowitz-kódexben tehát: „altal yara anag keseroeseg az oe lelket” és a Tihanyiban: „fianualo kesseroesegnek toere: az oe zyuet legottan attal iara:”.

A Lobkowitz-féle legendaváltozata értő fordítással készült, szövege a hat vizsgált anyag közül a legközelebb áll a magyar nyelv mai állapotához, s talán ezért érezhető az egyik legjobban sikerült fordításnak, még a szinte vég nélküli bővítésekkel együtt is.

Érdy-kódex

Ez a magyar legendaváltozat az eredeti latinhoz nagyon ragaszkodó szöveg. A Karthauzi Névtelen szokásához híven sok helyen fűz magyarázatokat a szöveghez, kapcsolatot teremt olvasóival – az Elek-legenda itt tárgyalt fordításai közül csak ebben és a Lobkowitz-kódex szövegében találhatunk egyértelmű scriptori közléseket. A többi szöveg írói vagy túlságosan a hatása alá kerültek a fordítandó – esetleg másolandó – írásműnek, és talán ezért nem szúrtak be a külvilággal kapcsolatot tartó elemeket, vagy tudatosan kerülhették az ilyesfajta magnyilvánulásokat, szöveghűségből, esetleg a töretlen hatás kedvéért.

A fordítás tanító jellege nem csak ebben nyilvánul meg. A legendafordítás szókincsét tudatosan válogatta a szerző ennek jegyében. Olyan fordítói megoldásokkal találkozunk, melyek arra engednek következtetni, ezt a szöveget elsősorban szellemi tápláléknak szánták, célja a vallási érzelmek felerősítése valamilyen tudatos úton. Azokat a kifejezéseket sokkal bőkezűbben fordítja, melyek közelebb vihetnek vallásos szemléletéhez. Csak itt szerepel megkülönböztetve a lelki és a testi tisztaság, melyek latin megfelelői megtalálhatók ugyan a Legenda Aureában (pudor, -oris m. ´lelki tisztaság´; virginitas, -atis f. ´testi tisztaság´), de a magyarban más helyeken csak a szüzességet említik, esetleg megkülönböztetés nélkül a tisztaságot. Továbbá olyan egyszerű kifejezést, mint a patior 3 ´szenved, elszenved´ az ok megnevezésével sokkal hatásosabbá tesz: elszenved Krisztus Jézusért.

Talán ez a célnak való alárendeltség lehet az oka, hogy a fordító sok helyen rövidít, és a legszebb, az elsősorban érzelmeket mozgósító részek hiányoznak. A fordítás készítője az egész szövegben az isteni hatalom nagyságára helyezi a hangsúlyt. Úgy tűnhet, mintha nem maga a történet érdekelné, pusztán az isteni hatalom kinyilatkoztatása. Épp ezért a szereplők megszólalásai stilisztikailag ebben a változatban emelkednek ki legkevésbé a szöveg más részeiből.

Fordítói gyakorlatában mégis találunk olyan elemeket, melyek akár a szövegek díszítésére is szolgálhatnak. Gyakori jelenség a jelzőhalmozás, például a sponsa, -ae f. kifejezést két ízben is több jelzői bővítménnyel ellátott szerkezetben fordítja. Egyszer a szép szerelm egymás mellé állításával éri el a hangulat fokozását a szerző. Így például a discerpo 3 ige fordításánál, ahol a tör és a faggat alakok szerepelnek együtt, illetve a miser, misera, miserum magyarra átültetésénél, ahol szintén több magyar megfelelőt találunk: nyavalyás, boldogtalan; vagy az 'alapis percutio', azaz ´pofonokkal sújt´ kifejezés arcul és nyakon ver fordításában.

Az Érdy-kódexbeli legenda, mint láthatjuk kifejezetten a fordítói célnak alárendelt szöveg, az eredetihez ragaszkodó, hű fordítás, amely azonban a költőiség elemeit a többi variánshoz képest mellőzi, és a metaforikus motívumok csökkentésével teremt helyet a magyarázó, tanító jellegű hangnemnek. Így lehetséges, hogy ebből a szövegváltozatból hiányzik a legtöbb fontos motívum, többek között a gerlemotívum, a zsákon siratás és a szent test csodáinak motívuma is.

Kazinczy- és Tihanyi kódexek

A két kódexbeli szöveget a bevezetőben említett szempontból vizsgálom – összevonva. Kovács Zsuzsa tanulmányában a kódexek rokonsága mellett többféle érvet hoz fel. Véleménye szerint a legmeghatározóbb szó szerinti egyezéseken kívül, melyek a két kódex szövegében kimutathatók, a szókincs és ortográfia vizsgálatával bizonyítható, hogy a szövegek írói ugyanazon tájnyelvi elemeket használnak. Stílusában, nyelvezetében is egyezést talált a szövegek között , mégis legfontosabb érvnek a szövegek írásképét, és a scriptori magatartás, scriptori közlések jellegét tartja. Az eltéréseket pedig a kódexszövegek írása közötti eltelt idővel, illetve elírással magyarázza, és feltételezi, hogy az átdolgozás a tudatos fordítói attitűd része.

Ezek az érvek kizárólag az Elek-legenda szöveghelyeit vizsgálva nem dönthetők meg egyértelműen, hiszen az íráskép vizsgálatát nem vonhatom kétségbe, és az adott szövegrészletekben scriptori közlésre sem találhatunk példák, ám a nyelvezet és fordítói magatartás vizsgálata felvethet néhány kérdést.

A hiányzó motívumok, vagy cselekményi részek természetesen lehetnek tudatos kihagyások is, de a szövegben található hibák másra engednek következtetni. A Tihanyi Kódexben egyértelműen hibának kell tekintenünk a szövegrészek bizonyos indokolatlan ismétlését, illetve egy ízben azt a tényt, hogy a 'servus Dei' kifejezés fordításánál az Isten embere kifejezést használja, ami persze magyarázható avval, hogy a szövegben már oly sokszor leírt szókapcsolat megzavarta fordítás közben, és a szolga helyett ezért fordított embert. Nem egyértelmű viszont, hogy a Kazinczy-kódex szövegében miért találunk Szicíliát Kilikia helyett, és hogyan lehetséges az, hogy bizonyos eltérések és félreértelmezések, továbbá bizonyos képek felbukkanása inkább másik magyar szöveg jelenlétére engednek következtetni. Ha összevetjük a Lobkowitz-kódex megfelelő helyeivel, feltűnő a hasonlóság:

Kazinczy-k.: „fianualo kesseroesegnek toere: az oe zyuet legottan attal iara”

Lobkowitz-k.: „altal yara anag keseroeseg az oe lelket

Kazinczy-k.: „zenth eleknek arcyaya kegek: fenlik uala mint az napa:”

Lobkowitz-k.: „os oly nag zepseges az oe orczaia mint ha angal volna es olian fenies mint <mint> A nap:”

A kép természetesen magyarázható annak elterjedtségével és élőszóbeli hagyományozódásával, a „fenlik uala mint az napa” kifejezésben a hiba viszont minden bizonnyal elírás.

Nem tekinthetünk el azonban attól, hogy a szövegek valóban nagyon sok helyen mutatnak egyezést, mind a felhasznált poétikai eszközökben, mind a fordítási gyakorlatban. A betoldások, kifejtések néhol szó szerinti egyezéseket mutatnak. Lássunk pár példát erre a szövegből:

Kazinczy-k.: „Az g'ermoek kegek neuekoeduen: adak vetet diaky tudomanra: ky az pogan boec'eknek koenuoeket: ryuid idoen mind el tanula”.

Tihanyi k.: „Az g'ermoek azert neuekoeduen: adatek diaki tudomanra: ki ol' eloes elmeioe ua1a: hog' riuid idoenek alatta: az pog'an boeceknek koenuoeket mind el tanula es el erthe”.

Kazinczy-k.: „mehemnek edoes goemoec'e”.

Tihanyi k.: „en mehemnek edoes g'oemoeche”.

Kazinczy-k.: „agashazanak egik zegeben: zakoth terithe le: az foedre”.

Tihanyi k.: „agiashazanak egik zeg'eletibe: zakot terite le az pagimontomra”.

A fordításokban nagyon gyakoriak a mind a négy másik szövegtől eltérő választások. Bizonyos szavakat azonos alakban fordít mindkét szöveg szerzője, más helyeken szintén nagy a hasonlóság, ahol a fordítók a latin szavakat több magyar kifejezéssel próbálták visszaadni, például a 'viri religiosi' fordításánál Kazinczy-k.: szerzetes jámborok és egyházi népek, Tihanyi K.: szerzetes jámborok és egyházi emberek, vagy a religio, -onis f. fordításánál egy másik szöveghelyen: Kazinczy-k.: nemes jószággal fénylik; Tihanyi K.: hasonlatos jószággal fénylik; vagy a 'per universas mundi' kifejezésnél: Kazinczy-k.: világnak minden országára és tartományára; Tihanyi K.: világnak minden országára. Természetesen még jó pár példát felsorakoztathatnánk, én mégis rátérnék ellenérveimre.

A Kazinczy-kódex szövegét tekinthetjük a legköltőibb variánsnak. A latin szöveg hangulatát megőrizve, ám még több képszerű és érzelmeket indító elemmel íródott (bár meg kell jegyeznem, egy kép mégis hiányzik belőle, ami az anya siralmai között a latin változatban és a Tihanyi Kódexben viszont szerepel: a könnyek áradásának forrásként való megjelentetése). A cselekmény kisebb elemeiből a fordító itt külön kis jeleneteket kerekít. Mondataira arányos szerkesztés jellemző. Mindig tudatosan válogatja ki a hangulathoz leginkább illő kifejezéseket. A 'vestimentum vilis' kifejezést például szűrnek fordítja, az 'appropinquat terminus vitae suae' kifejezést pedig a többi szövegtől egészen eltérően így ülteti át magyarra: az úristen ki akarja venni ez világból. Bár találunk a szövegben elvétve latinosságokat – atrium, -ii n. szó megfelelőjeként a latinos hangzású portikos kifejezést használja, továbbá a 'sufficere poterat' szókapcsolat ismer magának szükségnek lennie fordításában a szórend elég magyartalan – mégis összességében jó hangzású, szépen szerkesztett szöveggel van dolgunk.

A Tihanyi kódex szövege ezzel ellentétben Illés Gyula kifejezésével élve „rosszmagyarságú szolgai fordítás”[8], de legalábbis sokkal közelebb áll a latin eredetihez. Ez a variáns példaként ágyazódik be a kódex Szent szeretetről szóló prédikációjába, ami még érthetetlenebbé teszi a fordítás ilyen mértékű közelségét a Kazinczy-kódexszel szemben, hiszen az elmondásra szánt szövegnek kellene gördülékenyebbnek, folyékonyabbnak lennie.

Ugyan mindkét szöveg árnyalt lélekrajzot ad a történet szereplőiről, az említett példák arra engednek következtetni, hogy a feltevés, mely szerint F. fráter írta pár év elteltével mindkét szöveget, nem tűnhet megalapozottnak. Mint már említettem, kizárólag az itt vizsgált szöveg alapján fejthetem ki véleményemet. Nem látok magyarázatot arra, miért a későbbi szöveg lenne a szorosabb fordítás, és ha a szerző korábban bravúros megoldásokat talált egy-egy kifejezés magyarítására – hiszen a középkori fordítások nem kezelhetők mai értelemben vett fordításokként, ahogy a Karthauzi Névtelen írásaiban is olvashatjuk, ez inkább „betű szerinti magyarság”-nak tekinthető – vajon miért nem alkalmazza azokat a szöveg megismételt feldolgozásánál? Véleményem szerint a hibák és félreértelmezések sem indokolhatók egy előzmény ismeretében. Tehát ha valóban a Kazinczy-kódex szövege volt a mintája a Tihanyi Kódexben található szövegnek, miért nem az a szabadabb, letisztultabb fordítás?

Végeredményben a szövegek vizsgálata után megállapíthatjuk, hogy a latin és a magyar szövegvariánsok igen közel állnak egymáshoz, bár íróik viszonylag szabadon fordítottak, láthatóan magával ragadta őket a cselekmény sodró ereje. Az elvégzett elemzés alapján, mely elsősorban az eltérő fordítási megoldásokra terjedt ki, egyes helyeken talán a közös latin forráson túl felfedezhetünk kapcsolatot az előbb tárgyalt Tihanyi és Kazinczy-kódexeken kívül más szövegek között is. De nem tudhatjuk pontosan, mely fordulatok származhatnak esetleg a legenda egyes elemeinek feltehetően az élőbeszédben rögzült variánsából, és az élőszóbeli hagyományokon kívül a kódexek és kódexírók közötti közvetlen kapcsolat is szolgálhatna esetleg magyarázattal, de úgy érzem ez már egy következő kutatás témája lehet.

Nem foglalkoztam dolgozatomban részletesen a nyelvészeti és irodalmi szempontból egyaránt feldolgozható költői eszközökkel, hasonlatokkal és metaforákkal, amelyekben bővelkednek a szövegek, mert ezek a fordulatok leginkább a latin szövegből fordított kifejezések, nem magyar sajátosságok. A latin szöveg fontosabb motívumait szinte mindegyik szöveg megőrzi, csak egy-két esetben találunk az eredetitől eltérő, vagy eltérően alkalmazott poétikai funkciójú formulákat. A fordítók igyekeznek az irodalmi, poétikai hatással bíró részeket is magyarra átültetni. Természetesen az irodalmi hatás mértéke az adott szöveg funkciójának is függvénye.

 

 

Kőrös, Kata: The translations of Saint Alexius´s legend in medieval Hungarian codex literature

The legend of Saint Alexius as it is present in the Legenda aurea has six surviving late medieval Hungarian text variants. This provides excellent material for making observations about medieval translation techniques, and thus trace possible connections among the Hungarian manuscripts themselves (i.e. identity of the scribes). The close readig of the variants is summed up by the author in two tables: one showing sentence-level similarities and differences between the texts, and a word-level Latin-Hungarian dictionary based on the linguistic material, showing the lexical choices of the translators/scribes. As a research result, observations characterise each translator in the face of his applied techniques.

 

Melléklet: szótár Szent Elek legendájának fordításaiból[9]

Legenda Aurea

Érdy

Kazinczy

Tihanyi

Lobkowitz

Peer

Nádor

sanctus 3

Szent

szent

szent

szent

 

szent Elek

Alexius

Elek

Elek

alexius

elekes

 

 

Alexius

Elek

Elek

 

elekes

 

Elek

Euphemianus

Eufemianus

eufemianus

Eufemianus

eufemianos

 

euffemianos

Romanus 3

római

rómabeli

római

római

 

rómaság

vir nobilissimus

dúzs

nemes

nemes úr

urak között...

 

nemes nembeli

filius, ii. m.

fia

 

fia

fia

 

fia

imperator, -oris m.

császár

császár

császár

császár

 

 

aula, -ae f.

udvar

udvar

udvar

 

 

 

primus 3

első

első

legelső

jeles

 

 

cui

kinek

 

kinek

 

 

 

tria milia

három ezer

három ezer

három ezer

három ezer

 

három ezer

puer, -eri m.

ifjú

vitéz

vitéz

jeles nembeli ifjú

 

szolga

assisto3 astiti (+dat)

udvarolva áll előtte

udvart áll neki

udvart áll neki

előtte állnak

 

vki után jár

zona, -ae f.

 

pártaöv

pártaöv

pártaöv

 

öv

sericus 3

aranyas

aranyas

aranyas

bársony

 

aranyas

vestimentum, -i n. n!

bársonyos (fn)

bársony

bársony

ruha

 

kamuka

induo 3 indui, indutum

 

öltözik

öltözik

öltözik

 

öltözik

aureus 3

aranyos (mn.)

 

 

 

 

 

zonis cingebantur (zona, -ae f.; cingo 3 cinxi cinctus)

övesek

övedöztet

övedözik

övedözik

 

övedözik

autem

kedég

 

 

de

 

 

preafectus, -i m.

fejedelem

 

 

 

 

 

valde

nagy

 

 

 

 

igen

misericors, -dis

irgalmas

irgalmas

irgalmas

 

 

irgalmas

dies singulus

minden nap

naponként

naponként

minden napon

 

naponként

singulus 3

minden

 

 

 

 

 

dies, -iei m. f.

nap

 

 

 

 

 

tres

három

három

három

három

 

három

mensa, -ae f.

asztal

asztal

asztal

asztal

 

asztal

paro 1

vet (asztalt terít)

szereztet

etet

kereztet

 

ad

in domo sua

ő házánál

ő házában

ő házában

 

 

 

vidua, -ae f.

özvegy

özvegy

 

 

 

özvegy

orphanus (?)

árva

árva

 

árva

 

árva

pauper, pauperis

 

szegény

szegény

szegény

 

szegény

peregrinus, -i m.

zarándok

zarándok

 

zarándok

 

zarándok

quibus

kiknek

kiknek

 

 

 

 

strenue

nagy tisztességgel

nagy szeretettel

önnön maga személye szerint

nagy szeretettel (önnön maga)

 

tisztességgel

servio 4 ivi/ii itus

szolgál

szolgál

szolgál

szolgál

 

szolgál

hora nona

kilenced órán

kilenced óra koron

kilenced óra koron

kilenced horán

 

kilenced horán

ipse

ennen maga

ő is

 

 

 

 

viri religiosi kt!

szerzetes és egyházi népek

szerzetes jámborok és egyházi népek

szerzetes jámborok és egyházi emberek

szerzetes emberek

 

szerzetes népek

capio 3 cépi captum

vesz (ételt)

vesz (ételt)

vesz (ételt)

eszik

vesz (ételt)

vesz (ételt)

cibus, -i m.

étel

eleség

eleség

 

étek

étel

in timore Domini

isteni félelemmel

istennek félelmébe

úrnak félelmébe

istennek félelmével

... félelembe

isteni félelemmel

uxor, -oris f.

asszony feleség

jegyes

házas

házastárs

feleség

feleség

Agleas

Agleas

Agleas

Agleas

Agleas

Agleas

Agleas

religio, -onis f. kt!

istenfélő

nemes jószággal fénylik

hasonlatos jószággal fénylik

 

ájtatosság

jámborság

religio, -onis f.

 

 

 

 

jó igyekezetben van

 

autem

de

de

 

de

pedig

 

cum

mikoron

 

mikoron azért

mikor

mikoron

mikoron

non habeo 2 habui habitum

nincs neki

nincs neki

nincs neki

nincs neki

nincs neki

nincs neki

filius, -ii m.

magzatja

magzatja

fia

magzatja

magzatja

magzatja

preces, precum f.

könyörög

könyörgés

könyörgés

ájtatosság

imádság

 

Dominus, -i m.

isten

isten

Úristen

úr isten

isten

isten

ad preces suas

meghallgatván ő imádságukat

 

 

jámborságukért

ájtatosságukért

imádságukkal

filius, ii. m.

férfiú magzat

magzat

férfiú magzat

férfiú magzat

fia

fia

confero, ferre, tuli, collatus

ad

születtetik

ad

ad

ad

nyer

castitas, -atis f.

tisztaság

tisztaság

tisztaságtartás

tisztaság

tiszta élet

tisztasággal

firmo 1

fogad

felfogad

megmarad

elvégez, megtart

fogadással erősít

él

trado 3 -didi -ditus

ad

ad

adatik

ad

adatik

ad

peur, -eri m.

gyermek

gyermek

gyermek

 

gyermek

 

liberale disciplina

diáki bölcsesség

diáki tudomány

diáki tudomány

deáki tudomány

diáki tudomány

tanúság

omnis, -e

minden

 

 

 

minden

 

philosophiae ars kt!

bölcsesség

pogány bölcseknek könyve

pogány bölcseknek könyve

 

bölcsesség

tanúság, tudomány

floreo 2 ui

jeles (vmiben)

rövid időn mind eltanul

rövid időn mind eltanul és elért

 

fénylik

virágozik

ad puberem aetatem pervenio

felinaskodván

hőskorságra jutván

ezenközbe

hőskorba jut

emberkorra jut

emberséget ér

eligo 3 légi lectus

választ

jegyez

jegyez

választ

választ

választ

sibi

őneki

őneki

neki

 

 

neki

puella (-ae f.) in coniugem copulatur t!

házastárs

jegyes

jegyes házasságra

jegyes

szűz leány

szűz

in coniugem copulatur

 

 

házasságra

 

 

feleségül

imperialis, -e p!

császár(nak)

császár(nak)

császár(nak)

császár(nak)

császári

császár(nak)

domus, -us f.

udvar

udvar

udvar

udvar

udvar

udvar

nox, noctis f.

éj

éj

nap

nap

éj

nyugodalomnak ideje

venio 4 veni ventus

jön

jön

jön

jön

jön

jön

iuvenis, -is m.

ifjú

ifjú

ifjú

ifjú

ifjú

ifjú

sponsa, -ae f. e!

szép szerelmes jegyes

jegyes

jegyes

jegyes

jegyes

mátka

Dei timor

isten félelme

isten félelme

isten félelme

istennek félelme

isteni félelem

isteni félelem

instruo 3 struxi structus

tanít

int

tanít

tanít

tanít

tanít

pudor, -oris m. e!

lelki tisztaság

 

 

 

 

 

virginitas, -átis f.

testi tisztaság

szüzesség

szüzesség tartása

szüzesség

szüzesség

szüzesség tartása

provoco 1

kézlel (késztet)

prédikál

int

int

késztet

tanít

anulus, -i m.

gyűrű

gyűrű

gyűrű

gyűrű

gyűrű

gyűrű

caput baltheus (balteus, -i m.)

párta öv

pártaöv farkussa

pártaöv farkussa

pártaöv vége csatostul

pártaöv csatja és feje

vitézi öv csatja

servo 1

tart

ad

ad

ad

ad

ad

dico 3 dixi dictus

mond

mond

mond

mond

mond

mond

suscipio 3 cépi ceptus

vesz

vesz

 

 

vesz

vesz

servo 1

tart

megtart

megtart

megtart

megtart

magánál tart

donec

míg

míg

míg

míg

míg

amíg

deus, -i m.

úr isten

isten

isten

úr isten

 

úr isten

placeo 2 -ui placitus

akartja van

akar

kellemetes vkinek

kellemetes vkinek

kell vkinek

kellemetes vkinek

Dominus, -i m.

úr isten

isten

isten

úr isten

úr

úr isten

inter nos

köztünk

teveled és énvelem

teközötted és énközöttem

mi közöttünk

mi közöttünk

közöttünk

occultus 3

meg nem jelent(ve)

titkon

titkon

titkon

 

titkon

navis, navis f.

 

hajó

hajó

 

hajó

hajó

accipio 3 accepi, acceptum

 

vesz

vesz

 

vesz

vesz

substantia, -ae f. kt!

 

kincs

kincs

 

költség

jószág

discedo 3, discessi, discessum

 

bemegy

ül (hajóba)

száll (tengerre)

hág (hajóba)

beszáll (hajóba)

mare, marium n.

 

tenger

 

tenger

tenger

tenger

devenio 4 deveni deventus

megy

elmegy, kimegy

elmegy, kimegy

jut

megy

megy

Laodicea, -ea f.

Laodikeia

 

 

 

Laodicia

Laodicia

pergens

megy

megy

megy

megy

jut

vetik

Syria, -ae f.

Szíria

Szíria

Szíria

 

Szíria

Szíria

profectus (?)

ország

tartomány

tartomány

 

 

ország

Edessa, ae f.

Edessza

Edissza

Edissza

Edissza

Edissza

Edissza

civitas, -átis f.

város

város

város

 

város

város

ubi

hol

 

 

 

 

 

humanus

emberi

emberi

emberi

emberi

emberi

emberi

sine opere

kéz nélkül

kéz nélkül

kéz nélkül

nem kéznek miatta

műnélkül

nem ... kéz

facta

szerzett

irattatott

irattatott

csináltatott

irattatott és szereztetett

alkotta, szerezte

Dominus noster Iesus Christus

úr

urunk Krisztus

urunk

Krisztus Jézusnak

urunk Jézus Krisztus

mi urunk Jézus Krisztus

imago, -inis f.

szín

kép

szín

kép

kép

kép

(substantia, -ae f. ld. feljebb)

marha

kincs

 

marha

 

 

deferro, deferre, detuli, delatus

visz

visz

visz

hoz

visz

hoz

pauper, -eris

 

szegény

szegény

szegény

szegény

szegény

distribuo 3 tribui tributus

osztogat

osztogat

osztogat

osztogat

oszt

oszt

vilis, -e

alábbvaló

 

szegény(eké)

koldus

koldus

hitvány

vestimentum vilis k!

 

szűr

 

 

 

 

vestimentum, -i n.

ruha

ruha

ruha

ruha

ruha

ruha

induo 3 indui, indutus

keres

öltözik

öltözik

öltözik

öltözik

öltözik

sedeo 2 sedi sessus

ül

ül

ül

ül

ül

ül

pauper, -eris

szegény

szegény

szegény

szegény

szegény

szegény

Deum genetrix Maria (?)

Asszonyunk Mária

 

 

 

 

 

atrium, -ii n. k!

tornác

portikos

gádor

ajtó

 

előtt

eleemosinis (?)

alamizsna

alamizsna

alamizsna

alamizsna

alamizsna

alamizsna

retineo 2 -ui -tentus

tart

tart

megtart

hagy magának

tart magának

megtart

sufficere poterat (sufficio 3; possum ) k!

szüksége van

ismer magának szükségnek lennie

szüksége van

megéri vmivel

szentség szerint

megér vmivel

alius, alia, aliud

egyéb

 

 

többi

egyéb

több

pauper, -eris

szegény

szegénytársai

szegénytársai

szegény

szegény

szegény

erogo 1

osztogat

osztogat

osztogat

ad

oszt

oszt

plurimus 3

nagy

 

 

nagy

igen

nagy

ingemisco, ingemesco 3 ingemui, incoh

keserűségbe esik

elkeseredik

 

könyörületes sírásokat tesz

fohászkodik

sírást tesz vmin

recedo 3 recessi, recessum

 

elfut

 

elmegy

elmegy

elmegy

puer, -eri m.

 

szolga

szolga

szolga

szolga

szolga

mitto 3 misi missus

küldöz

küld

küld

küld

elereszt

bocsát

per universas mundi kt!

szeren szerte mind országonként mind városonként

világnak minden országára és tartományára

világnak minden országára

mind ez világ szerte

mind ez világ szerint

minden fele

inquiro 3 -quisivi - quisitus

megkeres

megkeres

megkeres

megkeres

keres

megkeres

Edessa, ae f.

Edessza

Edissza

Edissza

Edissza

Edissza

Edissza

civitas, -átis f.

város

város

város

város

város

 

venio 4 veni ventus

jut

megy

megy

jut

jut

jön

cognosco 3 -gnovi -gnitus

ismer

megismertetik

megismertetik

ismer

megismertetik

megismer

eleemosinis (?)

alamizsna

alamizsna

alamizsna

alamizsna

alamizsna

alamizsna

tribuo 3 -ui - utus

ad

ad

osztogat

osztogat

ad

ad

accipio 3 accepi, acceptum

 

vesz

vesz

vesz

vesz

vesz

gratias agens

 

hálaadás(sal)

hálaadás(sal)

hálát ad

hálát ad

hálaadás(sal)

gratia, -ae f.

hála

 

 

hála

 

 

ago 3 egi actus

ad

 

 

 

 

 

deus, -i m.

úr isten

 

 

úr

isten

isten

servus, -i m.

szolga

szolga

szolga

szolga

szolga

szolga

eleemosinis (?)

alamizsna

alamizsna

alamizsna

alamizsna

alamizsna

alamizsna

recipio 3 cépi ceptus

vesz

vesz

vesz

vesz

vesz

vesz

reversi

hazatérvén

megtér

megtér

megtér

megtér

 

puer, -eri m.

szolga

szolga

szolga

szolga

szolga

szolga

renuntio 1

megmond

megmond

megmond

mond

megüzen

megmond

nusquam

sehol

sehol

sehol

sehol

sehol

sehol

reperio 4 repperi repertus

hírét hallani

talál

talál

lel

lel

lel

mater, -tris f.

asszonyszülője

anya

anya

anya

anya

anya

sterno 3 stravi, stratum

 

terít

terít

fekszik

terít

terít

pavimentum, -i n. t! l! p! n!

 

föld

pagimontom

csupa föld

padimonthom

pagimentom

cubiculum, -i n.

 

ágyasház

ágyasház

 

ház

ágyasház

saccus, -i m.

szomorú ruha

zsák

zsák

 

zsák

zsák

saccus, -i m. (?)

 

gyászruha

 

szőr imeg

 

 

maneo 2 mansi, mansum

 

megmarad

megmarad

megmarad

lakozik

itt lesz mindaddig

luctus, luctus m. kt!

 

sírás és óhajtás

sírás és óhajtás

keserves sírás

siralom

siratom

recupero 1

 

szemeivel lát

szemeivel lát

meglel

meglel

meglel, meglát

socrus, -us f.

 

napa

napa

 

ipa

napa

sponsa, -ae f.

 

jegyes

jegyes

jegyes

jegyes

jegyes

audio 4 audivi, auditum

 

hall

hall

hall

hall

hall

dulcis, -e

 

szerető

szerető

szeretetes

édes

édességes

sponsus, -i m.

 

jegyes

jegyes

jegyes

házas ura

ura

maneo 2 mansi, mansum

 

megmarad

megmarad

nem távozik

marad

marad

instar

 

vminek a módja szerint

vminek a módja szerint

miképpen

tulajdonsága szerint

miképpen

turtur, -ris m.f.

 

gerlice

gerlice

gerlice

gerlice

gerlice

annus, -i m.

esztendő

esztendő

esztendő

esztendő

esztendő

esztendő

in dei servitio

szolgál istennek

 

istennek szolgálatjában

 

isteni szolgálatban

istennek szolgálatában

virgo, -inis f.

szűz

 

 

szűz

boldog

 

imago, -inis f.

kép

kép

kép

kép

kép

kép

ecclesia, -ae f.

egyház

egyház

egyház

egyház

egyház

egyház

custos, -odis m. f. l!

Custos

kustos

Custos

sekrestyés

custos

őriző

facio introire

bebocsát

behoz

behoz

bevisz

behoz

behoz

homo dei

isten embere

isten embere

isten embere

istennek érdemes szolgája

isten embere

istennek embere

dignus 3

méltó

méltó

méltó

méltó

méltó

méltó

caelum, -i n.

menny

 

 

menny

menny

 

regnum, -i n.

ország

ország

ország

ország

ország

 

regnum caelorum p!

 

istennek országa

istennek országa

mennynek országa

mennyeknek országa

mennyország

deus, -i m.

isten

isten

isten

isten

isten

isten

spiritus, -us m.

lélek

lélek

lélek

lélek

lélek

lélek

spiritus Dei p!

istennek szent lelke

istennek lelke

istennek lelke

istennek lelke

istennek lelke azaz szent lélek

istennek szent lelke

requiesco 3 -quievi -quietus

nyugszik

nyugszik

nyugszik

nyugszik

nyugszik

nyugszik

super eum

ő rajta

ő rajta

ő rajta

ő rajta

ő rajta

ő rajta

oratio, -onis f.

imádság

imádság

imádság

imádság

imádság

imádság

sicut

mint

miképpen

mint

ugyan

mint

miképpen

incensum p!

áldozat

füst (tömjén füstje)

füst (tömjén füstje)

füst (tömjén füstje)

(gyújtásnak és tömjénezésnek) füstje

füst (tömjén füstje)

abscedo 3 -cessi -cessus

feljön

felmegy

felmegy

felmegy

felmegy

felmegy

in conspectum

színe eleibe

eleibe

szine eleibe

eleibe

eleibe

eleibe

deus, -i m.

isten

isten

isten

isten

úr

úr isten

ignoro1 kt!

nem tud

nem ért

nem ért

nem tud

nem tud

nem tud

dico 3 dixi dictus

mond

mond

mond

mond

mond

mond

foris

kívül

legutoljára

kívül

előtt

előtt

 

sedeo 2 sedi sessus

ül

ül

ül

imádkozik

ül

látó vmihez (előtte ül??)

atrium, -ii n.

tornác

portikos

gádor

 

 

 

exeo 4 exii, exitum

 

kimegy

kimegy

kimegy

kimegy

kimegy

festinus 3 l!

hamarsággal

 

 

nagy gyorsasággal

 

 

introduco 3 -duxi -ductus

behoz

bevisz

bevisz

bejön

bevisz

behoz

ecclesia, -ae f.

egyház

szent egyház

szent egyház

 

egyház

 

innotesco 3 -notui

kihírhed

híre lesz

megtudják (mindenek)

kihírhedik

kihírhedik

megtudják (minden ember)

recedo 3 -cessi -cessus

megutál

 

 

nem kell vkinek vmi

 

nem akar

humana gloria p!

világi hiú dicsőség

hiú dicsőség

világi hiú dicsőség

ez világnak dicsősége

emberi dicsőség

e világon tiszteltet

fugio 3 fugi, fugitum

 

kifut

felkel

megy

elmegy

elmegy

recedo 3 recessi, recessum

 

eltávozik, eltávoztat

eltávozik, eltávoztat

 

eltávoztat

 

Laodicea, -ea f.

laodycia

Laodicia

Laodicia

Laodicia

Laodicia

Laodicia

venio 4 veni ventus

jön

megy

megy

megy

jut

 

navis, -is f.

hajó

hajó

hajó

bárka

hajó

hajó

ascendo 3 ascendi, ascensum

keres (hajót)

ül (hajóra)

ül (hajóra)

ül (hajóra)

hág

beszáll egy hajóba

navem ascendo

hajót keres

hajóra ül

hajóra ül

bárkába ül

hajóba hág

beszáll egy hajóba

Cilicia, -ae f. k!

Kilikia

Szicilia

Kilikia

Kilikia

Kilikia

 

T(h)arsus, -i f.

 

tarsom

Tarsis

 

Tharson

Tharsia

dispensante Deo p!

isten szerzése szerint

isteni akaratból

istennek akaratjából

istennek akaratjából

istennek szerzéséből és akaratjából

Úr istennek akaratja szerint

pergo 3 perrexi perrectus

támad (szél)

támad (vész)

 

támad (vész)

 

szél miatt

portus, -us m.

part

part

part

part

part

 

pello 3 pepuli pulsus

kiver

kivet

vet (partra, szél)

ver (partra)

jut

kivettetik

cerno3 crevi cretus

lát

lát

lát

lát

lát

lát

aio

mond

mond

mond

mond

mond

mond

mei

én (enyém)

 

 

 

 

 

pater, -tris m.

atya

atya

atya

szülő

atya

atya

domus, -us f.

ház

ház

ház

ház

ház

ház

ignotus 3

ismeretlen

ismeretlen

ismeretlen

ismeretlen

ismeretlen

ismeretlen

maneo 2 mansi mansus kt!

lakozik

megmarad

megmarad

lakozik

lakozik

lakozik

alter, -era, -erum

más

egyéb

más

egyéb

egyéb

egyéb

onerosus (3) esse

nehézséget tenni vkinek

tehernek lenni vki számára

tehernek lenni vki számára

megnehezít vkit

terhes lenni vkinek

nehézséget tesz vkinek

nec

ne

sem

sem

nem

nem

nem

obvius 3

eleibe

elé

 

elől talál

elől talál

elől talál

redeo 4, redii, reditum

megy

indul

indul

bemegy

 

elindul

multitudo, multitudinis f.

 

sereg

sereg

sereg

sokaság

nagy sok szolgák

palatium, -ii n. p!

 

császárok udvara

császárnak udvara

 

császárnak palotája és udvara

császárnak udvara

circumdo 1 circumdedi, circumdatum p!

 

 

 

környékez

környékez

megkörnyékez

clamare coepi

nagy fel szóval mond

kezd kiáltani (nagy torokkal utána)

kezd nagy szóval kiáltani

kezd kiáltani

üvölt mondván

kezd kiáltani

servus Dei t!

Istennek szolgája

Istennek szolgája

Istennek embere

Jézus ájtatos szolgája

istennek szolgája

Istennek szolgája

iubeo 2 iussi, iussum p! l!

 

 

 

parancsol

parancsol

 

suscipio 3, suscepi, susceptum

fogad

befogad

befogad

fogadtat

fogadhat

fogad

domus, -us f.

ház

ház

ház

ház

ház

ház

peregrinus, -i m.

zarándok

zarándok

zarándok

zarándok

zarándok

zarándok

tui peregrini misereri

a te zarándok fiadnak kedvéért

 

 

a te zarándok fiad szeretetéért

te zarándokod

te zarándokod

miseror 1 miseratus sum

 

irgalmasságot tesz

irgalmasságot tesz

 

irgalmaz vkivel

irgalmasságot tesz

audio 4, audivi, auditum (audiens)

hall (hallván)

hall (hallván)

hall (hallván)

hall (hallván)

hall

hall

pater, -tris m.

atya

 

 

nemes jámbor

atya

atya

suus

ő (övé)

 

 

 

 

 

filius, -ii m.

fia

 

fia

fia

fia

fia

amor, amoris m

szerelem

 

szeretet

szeretet

szeretet

szerelem

suscipio 3, suscepi, susceptum

befogad

befogad

bevitet

 

befogadtat

hagy befogadni

locus, -i m

hely

ház

ház

 

hely

ház

constituo 3, constitui, constitutum

szereztet

ad

csináltat

 

szereztetik

szereztet

proprius 3

 

tulajdon

tulajdon

 

tulajdon

önnön

minister, ministri m

szolga

szolga

szolgáló

szolga

 

 

delego 1

 

szerez

szerez

 

választ

 

mensa, -ae f.

asztal

asztal

asztal

asztal

asztal

asztal

cibum tribuo (tribuo 3, tribui, tributum; cibus, -i m)

éltet

szeretettel tart

tart (asztaláról)

szükséget megszerez

étek szolgáltatik

étket ad neki

autem

pedig

 

 

 

 

 

persevero 1

 

ereszkedik

megmarad

 

tesz

foglalatos vmiben

oratio, orationis f.

imádság

imádság

imádság

imádság

imádság

imádság

ieiunium, -ii n.

böjt

böjt

böjt

böjt

böjt

böjt

vigilia, -ae f

vigyázás

vigyázás

vigyázás

vigyázás

vigyázás

vigyázás

macero 1 kt!

fogylal

gyötör

gyötör

 

ösztövérít

megösztövérít

corpus suus

önmaga

teste

teste

 

teste

teste

famulus, -i m

szolga

udvar ifjai

udvar csúfjai

szolgáló ifjak

ház szolgái

házbeliek

multipliciter / frequenter

naponként

 

 

 

 

gyakorlatost

multus 3

nagy

sokképpen

sokféleképpen

sok

sok képpen

nagy sok

iniuriam irrogo (iniuriae irrogo; iniuria, -ae f. ; irrogo1)

bosszúval illet

csúfol

megcsúfol

bosszúságot tesz rajta

megművet(megnevet), megcsúfol

szomorúságot és bosszúságot szenved

aqua utensilium

mosdóvíz

mosdóvíz

moslék

undokság

mosdóvíz

tál mosadék

 

 

 

 

 

 

 

fundo 3, fudi, fusum

önt

önt

ont

önt

tölt

öntöz

caput, capitis n.

fej

nyak

nyak

 

fej

fej

aqua utensilium

moslék

 

 

moslék

 

 

sed

de

 

 

 

 

 

omnis, -e

mind

mind

mind

mindenben

minednekben

mind

valde

nagy

nagy

nagy

nagy

 

 

patior 3, passus sum e!

elszenved Krisztus Jézusért

elszenved

elszenved

békességet tart vmiben

békességes vmiben

békességgel szenved

pater, -tris m.

atya

atya

atya

szülő

atya

atya

domus, -us f.

ház

ház

ház

ház

ház

ház

annus, -i m.

esztendő

esztendő

esztendő

esztendő

esztendő

esztendő

permaneo 2 -mansi -mansus

lakozik

megmarad

megmarad

 

lakozik

lakozik

ignotus 3

ismeretlen

ismeretlen

ismeretlen

úgy, hogy senki meg nem ismeri

 

ismeretlen

video 2 vidi, visum

megismer

megismer

megismer

megismer

megtud

megismer

spiritus, spiritus m

Isten szent malasztja

 

lélki jószágok

lélek

lélek

istennek malasztja

appropinquo 1

elközeleg

 

elközeleg

 

közelget

elközelget

appropinquo terminus vitae suae k!

 

úristen ki akarja venni ez világból

 

 

 

 

vita, -ae f

élet

 

élet

 

élet

élet

terminus, -i m

végső nap

 

vég ( e)

halál ideje

vég ( e)

végzet

terminus vitae

élete végső napja

 

életének vége

halál ideje

életének vége

életének végzete

charta, -ae f

papiros

papiros

papiros

papiros

papiros

papiros

atramentum, -i n.

tinta

tinta

tinta

tinta

tinta

tinta

peto 3 -ivi (ii) itus

kér

kér

kér

kér

kér

kér

totus ordo

szeren szerte

minden rendje

minden rendje

szere

szere

minden szerint

vita sua

mint él és jár

élete

élete

élete

élete

élete

conscribo 3 -scripsi, -scriptus

megirogat

megír

megír

megír

megír

megír

igitur

mikoron azért

 

 

 

 

 

dominica die

vasárnap

vasárnap

vasárnap

vasárnap

vasárnap

vasárnap

missa sollemne

mise

mise

mise

mise

mise szolgálatja

mise

sanctuarium, -ii n. p! n!

 

egyház

egyház

 

sanctuarium

sanctuarium

vox, vocis f.

szózat

szózat

szózat

szózat

szózat

szózat

insono 1 -sonui

hall ( hangzik)

lőn

adatik

jön

hallatik

jön

caelum, -i n

menny

ég

ég

mennyország

 

menny

dico 3 dixi, dictum (dicens)

mond (mondván)

mond (mondván)

 

mond (mondván)

mond (mondván)

mond (mondván)

venio 4 veni ventus

jön

bejön

jön

jön

jön

jön

ad me

énhozzám

énhozzám

énhozzám

hozzám

énhozzám

énhozzám

omnis, -e

mind

mind

mind

mindnyájan

mind

mind

laboro 1

munkálkodik

munkálkodik

munkálkodik

munkálkodik

munkálkodik

munkálkodik

oneratus esse

meg van terheltetve

meg van terheltetve

meg van terheltetve

 

megterheltet

megfárad

reficio 3 refeci, refectum n!

könnyít

megelégít

megelégít

megelégít

megelégít

megnyugoszt

vos

titeket

titeket

titeket

 

titeket

titeket

audio 4 audivi, auditum (audiens)

hall ( hallván)

hall ( hallván)

hall ( hallván)

hall

hall ( hallván)

hall

terreo 2 terrui, territum

megretten

 

 

megretten

arccal földre esik

 

terreo 2 terrui, territum

lehull

földre hull

földre hull

földre hull

megretten

arccal a földre esik

secundo

másodszor

másodszor

másodszor

másodszor

másodszor

másodszor

vox, vocis f.

szózat

szózat

szózat

szó

szózat

szózat

dico 3 dixi, dictum (dicens)

mond (mondván)

mond

lőn

jön

mond

lőn

quaero 3 quaesivi, quaesitus

keres

keres

keres

keres

keres

keres

homo dei

isten embere

isten embere

istennek embere

úristennek szerető szolgája

isten embere

istennek embere

oro 1, oravi, oratum

imád (imádkozik)

imád (imádkozik)

imád (imádkozik)

imádkozik

imád (imádkozik)

imád (imádkozik)

Roma, -ae f.

rómaság

Róma

Róma

Róma

Róma

rómaság

quaero 3 quaesivi, quaesitus

keres

keres

keres

keres

keres

keres

minime

nem

sehol nem

sehol nem

nem

nem

semiképpen

invenio 4 inveni, inventum kt!

meglel

talál

találtat

meglel

meglel

lel

iterum

harmadszor

harmadszor

ismét

harmad úttal

harmadszor

ismét

domus, -us f.

ház

ház

ház

 

ház

ház

quaero 3 quaesivi, quaesitus

keres

keres

keres

keres

keres

keres

requiro 3,requisivi, requisitum

megkérdez

megkérdez

megkérdez

megkérdez

megkérdez

kérdez

nihil

semmi (semmit nem)

nem

semmi (semmit nem)

semmi (semmit nem)

semmi (semmit nem)

semmi (semmit nem)

scio 4 scivi, scitus

tud

tud

tud

tud

tud

tud

dico 3, dixi, dictum

felel

menti magát

mond

mond

vall

mond

tunc

ottan azért

azért

tehát

tehát

 

no legottan

imperator, imperatoris m.

császár

császár

császár

császár

császár

császár

pontifex, -ficis m.

pápa

pápa

pápa

pápa

pápa

pápa

 

 

 

 

 

 

 

praedictus

az felől megmondott

 

 

 

 

 

vir, -i m.

fejedelem

 

 

 

 

 

domus, -us f.

ház

ház

ház

ház

ház

ház

venio 4 veni ventus

jön

megy

megy

megy

megy

elindul

ecce

azonközben

ezenközben

ezenközben

és

 

és

Alexius

szűz szent Elek Confessor

szent Elek

szent Elek

szent elekes

szent Elek

szent Elek

minister, ministri m.

szolga (vkinek szolgált ~)

szolga

szolga

szolga

szolga

szolga

venio 4 veni ventus

megy

elébe áll

megy

jön

jön

jön

Dominus, -i m.

úr

úr

úr

 

úr

úr

dico 3 dixi, dictum (dicens)

mond (mondván)

mond

mond

mond

 

mond

Dominus, -i m.

úr

úr

úr

nagyságos úr

úr

úr

video 2 vidi, visum

lát

lát

 

lát

lát

lát

ne

netalántán

netalántán

netalántán

netalántán

 

talán

noster

mi (miénk)

 

 

mi (miénk)

mi (miénk)

mi (miénk)

peregrinus, -i m.

zarándok

szegény ember

szegény zarándok

zarándok

zarándok

zarándok

magnus 3

nagy

igen

 

mondhatalan nagy

nagy

nagy

patientiae homo

békességtartó ember

békességes

békességgel tűrő

szent életű, békességes

szent életű, békesség tartó ember

békességes ember, szent életű

igitur

ottan

 

azért

 

 

 

curro 3 cucurri, cursum

odafut

bemegy

bemegy

elmegy hamarsággal

fut

elsiet

reperio 4 repperi, repertum

lát

talál

talál

 

lel

lel

defungor 3 defunctus sum

kimúlt

halott (halva)

halott (halva)

halva fekszik

halott (halva)

halott (halva)

vultum eius (vultus, vultus m.)

színe

arc

arc

arc

arc

arc

video 2 vidi, visum

 

lát

lát

 

lát

lát

rutilo 1

 

fénylik

fénylik

fényes

fénylik

fénylik

angelus, -i m.

istennek angyala

angyal

angyal

angyal

angyal

istennek angyala

charta, -ae f

levél

levél

levél

levél

levél

levél

manus, manus f.

kéz

kéz

kéz

kéz

kéz

kéz

habeo 2 habui habitus

tart

 

 

 

tart

 

volo, velle, volui

akar

akar

akar

akar

akar

akar

accipio 3 accepi, acceptum

kivesz

kivesz

kivesz

elvesz

kivesz

kivesz

nequio 4 nequivi, nequitum

nem enged

nem tehet vmit.

nem tehet vmit.

nem tehet vmit.

nem tehet vmit.

nem tehet vmit.

exeo 4 -ivi, -itus

 

kifordul

kimegy

kimegy

kimegy

 

refero, -ferre, rettuli, relatus

hírré tesz

megmond

megmond

megmond

megmond

megjelent

pontifex, -ficis m.

úr pápa

pápa

pápa

pápa

pápa

pápa

intro 1

hozzá megy

bemegy

elmegy, bemegy

bemegy

bemegy

bemegy

dico 3 dixi, dictum

mond

szól

mond

mond

mond

mond

peccatores

bűnös emberek

bűnösök

bűnösök

bűnösök

bűnösök

bűnösök

regni gubernacula

 

országnak birodalmát

 

 

országnak birodalmát

ország terhe

gubernaculum, -i. n.

ország

 

fejedelemséget

ez világ

 

 

gero 3 gessi, gestum

bír (vmit)

vall

visel

bír (birtokol)

visel

visel

universalis, -e

egész

 

 

 

 

 

pastoralis, -e

pásztorság

(lelki) pásztorság (tisztje)

(közönséges) pásztorság (-nak birodalma)

 

lelkiőrizetnek gondja

(közönségnek) pásztorsága

curo 1

visel vmit (törődik vmivel)

vall

 

 

 

 

do dare dedi datum

enged

enged

ad

ad

ad

ad

charta, -ae f

levél

levél

levél

levél

levél

levél

scio 4 scivi, scitum

meglát

lát és ért

lát

tud

tud

tud

scriptus (3) esse

megírva

benne van

benne van

benne van

bele van írva

benne van megírva

accedo 3 accessi, accessum

hozzá járul

járul

hozzá járul

hozzá megy

előjárul

hozzá megy

pontifex, -ficis m.

úr pápa

pápa

pápa

pápa

pápa

pápa

accipio 3 accepi, acceptum

kifog

nyúl

fog

 

fog

kivesz

dimitto 3, dimisi, dimissum

 

 

 

ereszt

 

 

manus, manus f.

kéz

 

 

 

 

kéz

charta, -ae f

levél

levél

levél

levél

levél

levél

lego 3 legi, lectum

megolvas

elolvastat

elolvastat

elolvastat

megolvastat

olvastat

populus, -i m.

köz(ös)ség

sokaság

 

nép

nép

nép

coram omni populo

köz(ös)ség hallására

sokaság előtt

népnek hallására

mind nagy sok nép előtt

népeknek, sokaságnak... előtte

nagy sokságú nép előtt

multitudo, multitudinis f.

köz(ös)ség

sokaság

nép

 

sokaság

sok(a)ság

pater, -tris m.

 

atya

 

atya

atya

atya

audio 4 audivi, auditum (audiens)

 

hall ( hallván)

hall ( hallván)

hall ( hallván)

hall

hall

nimius 3

 

nagy

 

nagy

nagy

nagy

dolor, doloris m.

 

keserűség

 

keserűség

keserűség

keserűség

obstupesco obstipesco 3 -ui

 

elkeseredik

 

elcsodálkozik

elcsodálkozik

 

conturbatus 3

eszeveszett

 

 

 

megháborodik

 

exanimis 2

 

 

holt elvenen

holt eleven

ereje elfogyván

mint holt eleven

obstupesco obstipesco 3 -ui

 

 

 

 

elrémül

 

decido 3 -cidi

leesik

leesik

leesik

leesik

leesik

leesik

exanimis 2

 

 

minden erejétől megfogyatkozva

semmi módon nem állhat a lábán

 

ereje elszakadozik

terra, -ae f.

föld

föld

föld

 

föld

föld

aliquantulum

 

kevés

kisded

 

 

kevéssé

redeo 4 redii, reditus (ad se) n! l!

esze hozzá jön (magához tér)

erőt vesz

erőt vesz

megjön az esze

magához tér

megocsúdik

redeo 4 redii, reditus (ad se)

 

 

 

 

megjön az esze

 

coepi, coepisse, coeptus

kezd

kezd

kezd

kezd

kezd

kezd

vestimentum, -i n.

ruha

ruha

ruha

ruha

ruha

ruha

scindo 3 scidi, scissum

nyű

szaggat

szaggat

szaggat

szaggat

szaggat

scindo 3, scidi, scissum

tép

 

 

 

 

 

caput canus

haj (ősz fej)

haj (ősz fej)

haj

vénséges haj

vén haj

vén fején való haja

barba, -ae f

szakáll

szakáll

szakáll

szakáll

szakáll

szakáll

traho 3 traxi, tractum

szaggat

tép

tép

 

nyű

nyű

traho 3 traxi, tractum

 

 

szaggat

 

tép

húz

semet ipsum

önmagát

önmagát

 

 

önnön maga

önnön maga

discerpo 3 -crepsi, -cerptus e!

tör

ver (ököllel arcul)

 

 

tör

gyötör

discerpo 3 -crepsi, -cerptus

faggat

 

 

 

 

 

filius, -ii m.

fia

fia

fia

fia

fia

fia

corpus, -oris n.

holttest

test

test

test

test

test

exclamo 1

nagy kiálltással mond

sírást tesz

nagy sírással mond

nagy fel szóval sirat mondván

üvölt

kiált

heu

jaj

ó jaj

jaj

ó

jaj

ó

contristo 1

(rosszra) hoz

megháborít

megkeserít

 

megszomorít

megszomorít

dolor, doloris m

bánat

keserűség

keserűség

 

keserűség

bánat

gemitus, gemitus m

keserűség

 

 

 

fohászkodás

sírás

tot

nagy sok

ennyi sok

ennyi

 

ennyi

ennyi

annus, -i m.

esztendő

esztendő

esztendő

 

esztendő

esztendő

heu

jaj

jaj

jaj

 

jaj

jaj

miser, misera, miserum e!

nyavalyás

nyavalyás

nyavalyás

 

gyarlóságos

nyavalyás

miser, misera, miserum

boldogtalan

 

 

 

 

 

senectus, senectutis f

vénség

vénség

 

 

vénség

vénség

baculum, -i n

gyámol

istáp

 

 

tápláló istáp

istáp

video 2 vidi, visum

lát

lát

lát

 

lát

lát

grabatus, -i m.

koporsó

nyoszolya

nyoszolya

 

nyoszolya

ágy

iaceo 2, iacui

fekszik

fekszik

fekszik

 

fekszik

halva fekszik

loquor 3 locutus sum

 

szól

szól

 

szól

szól

consolatio, -onis f.

vigasztalás

vigasztalás

vigasztalás

 

vigasság

vigasság

habere possum

vehet (bírhat)

vehet

vehet

 

 

 

de cetero

továbbá

immár

ezután

 

immár

immár

audio 4 audivi, auditum (audiens)

hall (hallván)

híre lőn

meghall

 

hall

meghall

mater, matris f.

asszonyanya

anya

édesanya

anya

anya

anya

leaena, -ae, f. kt!

nőstény oroszlán

tenyésző oroszlán

tenyésző oroszlán

erős oroszlán

anya oroszlán

fias oroszlán

ruo 3 rui, rutum

kifut

siet

siet

 

előhirtelenkedik

 

rumpo 3 rupi, ruptum

 

megszaggat

megszaggat

 

elszaggat

szaggat

scindo 3 scidi, scissum

szaggat

megszaggat

megszaggat

megszaggat

nyű

szaggat

rete, retium n.

 

háló

háló

háló

háló

háló

vestimentum, -i n.

ruha

ruha

ruha

ruha

ruha

ruha

dissolvo 3 dissolvi, dissolutus

elhullat

megbocsájt (le)

megereszt

megereszt

megereszt

nyű

coma, -ae f

fejen való öltözet

haj

haj

haj

haj

haj

oculus, -i m

szem

szem

szem

szem

szem

szem

levo 1

felterjeszt

felemel

felemel

felemel

felemel

felemel

caelum, -i n

ég

menyország

menyország

menyország

ég

menny

sanctus 3

szent

szent

szent

szent

szent

 

corpus, -oris n.

test

test

test

test

test

test

adeo 4 adii, aditum

hozzá jut

hozzá jut

hozzá jut

jut

megy

megy

multitudo, multitudinis f.

 

sokaság

sokaság

 

sokaság

sok(a)ság

clamo dicens (clamo 1 dico 3 dixi, dictum)

nagy fel szóval mond

nagy kiáltással mond

nagy szóval mond

kiált mondván

üvölt mondván

kiáltván mond

do 1 dedi, datum

nyit

ad

ad

bocsát

ad

ad

aditus, aditus m.

út

út

út

 

út

út

vir, -i m.

 

férfi

 

 

úr (uraim)

 

video 2 vidi, visum

lát

lát

lát

lát

lát

lát

sugo 3 suxi suctus

 

emlet (szopik)

emlet (szopik)

anyai tejjel tart fel

szopik

emlet (szopik)

uber, uberis n.

 

emlő

emlő

 

emlő

emlő

anima, -ae f.

lélek

lélek

lélek

lélek

lélek

lélek

consolatio, -onis f. kt!

vigasság (vigasz)

vigasztaló (vigasz)

vigasztaló (vigasz)

vigasság

vigasság

vigasság

pervenio 4 perveni, perventum

hozzá jön

jut

jut

jut

 

jut

incumbo 3 incubui, incubitum

ráesik

ráesik

ráborul

ráesik

ráesik

ráesik

clamo 1

 

nagy sírással mond

nagy óhajtással mond

nagy fel szóval és kiáltásal sirat

mond

kiált

oculus, -i m.

szem

szem

szem

szem

szem

szem

lumen, luminis n.

világ (világosság)

világosság

világosság

világ (-osság)

világosság

világ (-osság)

crudelis 2

 

 

 

 

ilyen kegyetlenül

 

facio 3, feci, factum

 

 

 

 

cselekedik

 

crudelis 2

 

kegyetlen

eképpen

így

így

kegyetlen

facio 3, feci, factum

tesz

cselekszik

tesz

tesz

tesz

tesz

nobiscum

velünk

velünk

mivelünk

mivelünk

mivelünk

 

video 2 vidi, visum

lát

lát

lát

lát

lát

lát

pater, -tris m.

 

atya

atya

atya

atya

atya

lacrimantus 3 (lacrimo 1)

siralomban van

siránkozik

kesereg

sirat

nagy keserűséggel sír

keserű siralom

lacrimantus 3 (lacrimo 1)

 

 

siránkozik

 

 

 

ostendo 3 ostendi, ostentus

megjelent

megjelent

megjelent

megjelent

mutat

megjelent

ipsum

magad

magad

magad

magad

magad

tennen magad

nobis

minekünk

minekünk

minekünk

 

nekünk

 

iterum

esmeg

 

 

 

 

 

prosterno 3 -stravi, -stratus

ráesik

elterjeszti magát

elterjeszti magát

 

ráhajtja magát

elterjeszt

bracchium, -i n

 

 

 

 

 

kéz

expando 3 -pandi, -passus

 

elterjeszti magát

elterjeszti magát

 

 

elterjeszt

manus, manus f

 

 

 

 

kéz

kéz

contrecto 1

ápol

ápolgat

ápolgat

ápolgat

ápolgat

illet

osculor 1 n!

 

 

 

 

illet

csókolgat

angelicus 3

angyali

 

angyali

angyali szép

 

angyali

vultus, vultus m.

orca (arc)

arc

arc

szín (arc)

arc

arc

clamo 1

mond

nagy sírással mond

nagy sírással mond

mond

mond

üvölt

ploro 1

sír

sír

sír

sír

sír

sír

mecum

velem

énvelem

velem egyetembe

énvelem

énvelem

énvelem

omnis, -e n.

mind

mind

mind

 

mind

mind

adeo 4 adii, aditum

itt van

jelen van

jelen van

 

jelen van

itt van

annus, -i m.

esztendő

esztendő

esztendő

esztendő

esztendő

esztendő

domus, domus f.

udvar

ház

ház

ház

ház

ház

habeo 2 habui habitus

lakozik

lakozik

lakozik

lakik

tart valahol

van

non cognosco

 

ismeretlen

ismeretlen

 

 

 

cognosco 3 cognovi, cognitum

tud

 

ismer

ismer

tud

ismer

unicus 3

 

 

 

 

egyetlen egy

egyetlen egy

filius, -ii m.

fia

fia

fia

 

fia

fia

iniungo 3 -iunxi, -iunctus p!

 

 

 

 

szidalmaz

 

convinco 3 convici, convictum

bosszút szenved

bosszúságot tesz rajta

bosszúsággal illet

bosszant

 

bosszúságot tesz

servus, servi m.

szolga

szolga

szolga

szolga

 

szolga

alapis percutio (pofonokkal sújt) e!

arcul és nyakon ver

arcul ver

 

nyakon ver

arcul ver

arcul verés

percutio 3 -cussi, -cussus

ver

 

 

 

 

 

do 1 dedi, datum

ad

 

ad

ad

ad

ad

oculus, -i m.

szem

 

szem

szem

szem

szem

lacrima, -ae f.

siralom

 

könnyhullatás

könnyhullatás

könnyhullatás

siralmas

fons, fontium m

kútfő

 

kútfő

kútfő

kútfő

kútfő

dies, diei f

nappal

 

éjjel és nappal

 

nappal és éjjel

éjjel és nappal

plango 3 planxi, planctus

sirat

 

sirat

 

siret

sirat

 

 

 

 

 

 

 

anima, -ae f.

lélek

 

lélek

 

lélek

lélek

dolor, doloris m.

keserűség

 

keserűség

 

keserűség

keserűség

dolor animae meae p!

lekemnek keserűsége

 

lekemnek keserűsége

 

lelkemnek keserűsége és szerelme

lekemnek keserűsége

sponsa, -ae f. e!

rég elhagyott szeplőtelen jegyes

jegyes

jegyes

jegyes

jegyes

feleség

vestis, vestium f.

siralmas ruha

gyászruha

gyászruha

fekete

gyászruha

gyászruha

induo 3 indui, indutus

öltözik

felöltöztet

felöltöztet

öltözik

öltözik

öltözik

curro 3 cucurri, cursum

odafut

fut

siet

odasiet

 

odafut

plorans

 

nagy sírással

nagy sírással

nagy jajszóval

nagy keserűséges siralmmal

 

dico 3 dixi dictus (dicens)

mond (mondván)

mond

mond

 

mond

mond

hodie

ma(i nap)

mai nap

ma

ez mai napon

ez napon

mai napon

desolatus 3 p! l! kt!

 

 

 

árvává hagyatik

árvaiul hagyatik

gyászba(n marad)

appareo 2 apparui, apparitum

marad

marad

marad

marad

marad

marad

vidua, -ae f.

özvegy

özvegy

özvegy

özvegy

özvegy

özvegy

iam

immáron

immár

immár

immár

immár

immár

conspicio 3 conspexi, conspectum

néz

 

 

 

tekint

néz

levo 1

felemel

felemel

felemel

fordít

emel

vet (tekintetet, szemet)

oculus, -i m.

szem

szem

szem

szem

szem

szem

nunc

ez mai napon

ma

ma

mai napon

ez napon

mai napon

ruptus 3

megtörött

eltöretik

eltöretik

megtöretik

megtörik

elromlik

speculum, -i n.

tükör

tükör

tükör

tiszta tükör

tükör

tükör

pereo 4 perii, peritum

elfogy

 

elveszik

elveszik

elveszik

elveszik

spes, -ei f.

remény

 

reménység

reménység

reménység

reménység

coepi, coepisse, coeptus

elkezdetik

elkezdődik

elkezdetik

elkezdetik

elkezdetik

elkezdetik

dolor, doloris m.

keserűség

sírás

keserűség

keserűség

keserűség

szomorúság

finis, finium m.

vég

vége

vége

vége

vége

vége

populus, -i m.

köznép

kösség

nép

köznép

nép

nép

audio 4 audivi, auditum (audiens)

hall (hallván)

hall (látván és hallván)

hall (látván és hallván)

 

hall (hallván)

hall (hallván)

fleo 2 flevi, fletum

óhajtást tesz

nagy sírást tesz

nagy sírást tesz

nagy sírást tesz

sír

nagy sírást tesz

lacrimabiliter

sírások között

 

 

 

nagy könnyhullatással

 

pono 3 posui, positum

 

helyez

helyez

 

helyez

tesz

honoratus 3

 

tiszteletes

tiszteletes

 

díszes

tisztes

feretrum, -i m. n!

 

nyoszolya

nyoszolya

 

nyoszolya

halottviselő

honoratus 3

 

 

 

 

tisztességes

 

duco 3 duxi, ductum

visz

kiemeltetik

kivitet

visz

visz

 

medium civitatis

városnak közepe

Rómának piaca

városnak piac

városnak közepe

városnak közepe

város közepe

civitas, civitatis f

város

Róma

város

 

 

 

medium, -ii n. kt!

közép

piac

piac

közép

közép

közép

nuntio 1

hírré tesz

felkiáltat

meghirdet

híre lesz (lőn)

meghird(z)et

megüzen

populus, -i m.

köznép

 

 

 

közönséges nép

 

invenio 4 inveni, inventum

meglel

megtalál

megtalál

meglel

megleletik

meglel

homo dei

isten embere

istennek embere

istennek embere

istennek szolgája

istennek embere

istennek embere

civitas, civitatis f.

 

rómaság

város

mind az egész város

mind az egész város

egész város

quaero 3 quaesivi, quaesitus

 

keres

keres

keres

keres

keres

curro 3 cucurri, cursum

siet

feltódul

siet

sietve odatódul

fut

jön

obvius 3

 

 

 

 

eleibe

eleibe

sanctus

isten embere

szent test

szent test

szent test

 

szent

infirmus 3

szegény kóros beteg

kór (-os beteg)

kór (-os beteg)

kórságbeli

beteg

betegség

tango 3 tetigi, tactum

illet

illet

illet

ér (érint)

illet

illet

curor (curo 1)

megvigyáz (meggyógyul - meggyógyít)

egészséget vesz

egészséget

meggyógyul

vigyázik (gyógyul)

 

caecus, -i m.

 

vak

 

 

vak

vak

visus, visus m.

 

látás

 

 

látás

 

daemoniacum, -i m. n!

 

ördöngös

ördöngös

 

ördöngös

gonosz szellet

curo 1

 

szabadulást vesz

kifut belőle az ördög

 

szabadul

megszabadul

imperator, imperatoris m.

császár

császár

császár

császár

császár

császár

video 2 vidi, visum

lát

lát

lát

lát

lát

lát

tantus 3

sok

nagy

nagy

nagy

ennyi sok

nagy

mirabilis 2

csoda (mn.)

csoda

csoda

csoda

csoda

csoda

coepi, coepisse, coeptus

kezd

kezd

kezd

 

kezd

kezd

porto 1

visz

visz

visz

visz

visz

visz

porto 1

 

 

 

 

hord

 

pontifex, -ficis m.

úr pápa

pápa

pápa

 

pápa

pápa

lectus, -i m.

ágy

nyoszolya

nyoszolya

 

 

 

sanctificaror

megszenteltet

megszenteltet

megszenteltet

malasztot és üdvösséget nyer vkinek

megszenteltet

megszenteltet

sanctus 3

szent

szent

szent

szent

szent

szent

corpus, -oris n.

test

test

test

test

test

test

iubeo 2 iussi, iussum

parancsol

parancsol

parancsol

 

 

hagy

copia, -ae f.

 

 

 

bőség

bőség

bőség

argentum, -i n.

ezüst

kincs

ezüst

ezüst

ezüst

ezüst

aurum, -i n.

arany

kincs

arany

arany

arany

arany

spargo 3 sparsi, sparsum

hint

hint

hint

hint

elhintet

hint

turba, -ae f.

nép (sok nép)

köz(ös)ség

nép

 

sok(a)ság

 

perduco 3 -duxi, -ductus

visz

visz

visz

 

hint

 

ecclesia, -ae f.

egyház

egyház

egyház

 

egyház

 

corpus, -oris n.

szent

szent

szent

 

szent

 

sanctus 3

test

test

test

 

test

 

sed

de

 

 

 

 

 

occupo 1, occupavi, occupatum p!

 

 

 

 

megfoglaltatik

 

sino 3, sivi, situm

 

 

 

 

hagy

 

plebs, plebis f.

nép

nép

nép

nép

 

nép

sepono 3 -posui, -positum

nem gondol vmivel

hátra vet

hátra vet

mint a ganét megutálják

 

nem gondol valamivel

amore pecunia p!

 

 

 

 

pénz szeretete

 

pecunia, -ae f.

kincs

kincs

 

kincs

 

pénz

irruo 3 -rui

siet

siet

siet

siet

hirtelenkedik

siet

amore pecunia

 

 

pénz szerelme

 

pénz kívánsága

 

tactus, tactus m.

illet (illetés, érintés)

illet

illet

illet

illet

illet

sacratus 3

szent

szent

szent

szent

szent

szent

corpus, -oris n.

test

test

test

test

test

test

cum magno labore (magnus 3, labor -oris m.) p!

nagy nehezen

nagy fáradsággal

nagy kínnal

nagy nehezen

nagy munkával és erővel

nagy dologgal

perduco 3 -duxi, -ductus

visz

bevisz

bevisz

visz

bevisz

visz

templum, -i n.

szent egyház

egyház

egyház

egyház

egyház

templom

martyr, -ris m. f.

mártír

 

mártír

mártír

mártír

mártír

septem

ezten

heted

heted

heted

hét

heted

dies, diei m. f.

nap

nap

nap

nap

nap

nap

persisto 3 -stiti

foglalatos vmiben

megmarad

megmarad

áll

megmarad

tart

Dei laus (laus, laudis f.)

isteni dicséret

isten dicsérete

isteni dicséret

eltemetetlenül

isteni dicséret

isteni dicséret

monumentum, -i n.

koporsó

koporsó

koporsó

koporsó

koporsó

koporsó

operor 1

alkot

alkot

szerez

csinál

szerez

szerez

aurum, -i n.

arany

arany

arany

arany

arany

arany

gemma, -ae f.

drágakő

 

 

 

 

gyöngy

lapis pertiosus (lapis, lapidis m., pertiosus 3) p!

drágakő

drágakő

drágakő

drágalátos kő

drága avagy nemes kő

drágakő

colloco 1

belehelyez

bealkot

belehelyez

 

behelyez

helyez

suavis 2

szép

nemes

 

nagy drágalátos

édességes

édességes

suavis 2

édes

 

 

 

 

 

odor, odoris m.

illat

illat

 

illat

illat

illat

odor, odoris m.

szag

 

 

 

 

 

fragro, -are

szag származik vhonnan

(illat) származik

 

(illat) származik

(illat) kiszármazik

kijön (illat)

monumentum, -i n.

koporsó

 

 

koporsó

koporsó

koporsó

monumentum, -i n.

 

 

 

 

 

sír

aroma, -atis n. p!

balzsam

 

 

balzsam

különb-különb jó illatú füvek avagy porok

nemes tömjén

plenus 3

teljes vmivel

 

 

 

rakva van vmivel

rakva van vmivel[1] ILLÉS Gyula, Szent Elek-legendáink és azok forrásai, Bp., 1913., 28.

[2] ld. Dácius király története egy baranyai népmesében, aki elhagyja várandós feleségét, hogy a Szentföldre mehessen harcolni, majd 15 év múlva visszatérve álruhában, koldusként húzza meg magát saját házában, és halála után búcsúlevele alapján ismerik fel. BÁLINT Sándor, Ünnepi kalendárium, Bp., Szent Isván Társulat, 1977., II. köt., 56.

[3] Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor, szerk. MADAS Edit,  Budapest, Tankönyvkiadó, 360-371.

[4]KOVÁCS Zsuzsa, Kazinczy-kódex (RMKód.), Budapest, 2003.

[5] ILLÉS, i.m., 31.

[6] Az alapul szolgáló táblázat forrása: MADAS Edit, Elek-legenda = TARNAI Andor (szerk.), Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor, Budapest, Tankönyvkiadó, 360-371.

[7] ILLÉS, i.m., 34.

[8] ILLÉS, i.m., 34.

[9] A melléklet forrásai: a Nyelvemléktár vonatkozó kötetei: XV, 267-272 (Nádor-kódex: 576-606); VI, 210-215 (Kazinczy-kódex: 70-82); VI,10-15 (Tihanyi-kódex: 19-29); II, 53-57 (Peer-kódex: 7-35); XIV, 73-80 (Lobkowitz-kódex: 221-243); V, 101-106 (Érdy-kódex: 409-412) és a Legenda Aurea: http://www.intratext.com/IXT/LAT0025/_PL.HTM