Szent András / Szűz Szent Borbála asszon (148)

148a

148b

1

Ennen maganak leele . es erdeml/y:/e /y:/dwess/-/

zent Ianos /y:/rtta meg [] . Ha k/y:/ enghem ze

/-/eeghet . de nag/y:/ sokakat g/y:/e/y:/te es v/y:/n az

reth . az en paranczolat/y:/mat tartt/y:/a /

erek d/y:/czeseegre az ew edes predicallass/-/

Megh wg/y:/ monda mas hel/y:/en az zenth

anak m/y:/atta . Nag/y:/ sokakat ragadoza[1] k/y:/

ewangeliomban vala hol /y:/artok azon

5

pokolnak torkabol . nag/y:/ zamtalant for/-/

/y:/smernek megh hog/y:/ en tano/y:/thwan/-/

/-/do/y:/ta megh az erek vezedelemnek w/-/

/-//y:/m vattok . ha b/y:/zon zeretet leend t/y:/ k/o’/z/-/

/-/tarol k/y:/kb/o’/l ewnek/y:/ mastan nag/y:/ er/-/

/-/tetek . m/y:/nt kewantok azert zerelmes att/-/

/-/deme es d/y:/cz/o//seghe vag/y:/on menn/y:/ek

/y:/amff/y:/a/y:/ enneel n/y:/lwabban valo k/o’/weth

/-/nek orzagaban : Mastan ees zerelmes

/-/seghet zeresseetek az wr Istenth . . zeressee/-/

10

att/y:/amff/y:/a/y:/ az ew zent pelda/y:/a z/e2/nt

tek eg/y:/masth : o/y:/atok magatokat b/y:/nt/w”/l

nag/y:/obban kedeegh wr Istennek zent

De ha k/y:/ veethk/o’/z/y:/k . . ne maragg/y:/on meg

malaztt/y:/a zerent . m/y:/ndden ember /y:/dw/-/

az gonossaghban . . tarczon penitenciat . kezg/y:/e

/-/essegheet lelhet/y:/ : eeg/y:/ebeket ees /y:/dwe

megh el az artathlan eelethnek <..> kerez/-/

sseeghre v/y:/het ew /y:/o pelda/y:/awal es

thffa/y:/aat az az zorossagaat[8] / Es ha k/y:/ ar/-/

15

tanwsagawal . honnan erdeme lezen

tathlansaghban nem akar meg marad/-/

menn/y:/eknek zent orzagaban : Mondha

/-/n/y:/ / g/y:/oroppogg/y:/eek awag/y:/[9] zent peniten/-/

/-/thna k/y:/ / m/y:/keppen kel mastan . wr Iesust

/-/cianak /y:/ozagaban / Ha kedeegh sem eg/-/

k/o//wethn/y:/ az zent apostoloknak pelda/y:/ok

g/y:/k sem mas/y:/k nem leend . Ne tarczon

zerent . Doctoroknak mondasok zerenth[2]

sem/y:/ zamot rola hog/y:/ x/p-/usnak tano/y://-/

20

M/y:/ndden kereztt/y:/en embernek har/o-/

thwan/y:/a lehessen . . sem az zent apostolok

keppen kel wrwnk Iesusth k/o’/wethn/y:/ .

/-/kal . az erek d/y:/cz/o’/seghnek bodoghsaga/-/

Elezer hog/y:/ az ew zent zerelmeert / koro/-/

/-/ban be mehessen : k/o//wesseetek azerth

/-/nkeed[3] m/y:/ndden teheczeeghe zerent megh

az wr Istenth ez v/y:/lagon . hog/y:/ holto

otalmaz/y:/a magaat halalos b/y:/nektewl

/-/tok wtan erdeml/y:/eetek meg lathn/y:/

25

mert annak m/y:/atta . soha Isten es em/-/

az ew eedes zent z/y:/neenek d/y:/cz/o’/segheet /

/-/ber eg/y:/be nem feernek / Es ha m/y:/ /y:/ot

k/y:/th enghegg/y:/en m/y:/nek/w”/nk at/y:/a ff/y:/w

ember halalos b/y:/nben teend . az ees

zent lelek erekk/w”/l erekkee Amen barb/a2/[10]

nem kellemetes wr Istennek[4] elette / k/y:/

Zyz . zent Borbala az/-/

r/o’/l wg/y:/ mond zent Gerghel doctor

/-/zon I/n-/epenek Epistola/-/

30

Ha wr Istent akar/y:/ok k/o//wethn/y:/ . n/e-/

Ez ma/y:/ zenth Epistolaat /y:/rtta megh

czak m/y:/nden ez v/y:/lagh/y:/ /y:/ozagwnkat

d/y:/cz/o’/seeghes zent pal apostol . Corintom

de meegh m/y:/nnen[5] magwnkat el

bel/y:/eknek /y:/rth masod leweleenek t/y:/zed es[11] t/y://-/

kel hadnwnk : az az hog/y:/ sem/y:/ gonoz

zen eegg/y:/ed reezeben . /y:/nthween es

akarathnak zandeknak k/y:/wansaghnak

tano/y:/thwan hog/y:/ sem/y:/keppen ez v/y:/la/-/

35

k/y:/zlelethnek nem kel enghedn/y:/ . Es w/g”/

gh/y:/akban ne d/y:/czekednenk[12] de az wr

el hagg/y:/ok m/y:/ magwnkat / Masodzor

Istenben .

kel az wr Istent k/o//wethn/y:/[6] . /y:/gaz peni/-/

HA k/y:/ d/y:/czek/o//d/y:/k

/-/tenciat tarthwan . Ezt akaraa megh

wr istenben d/y:/cz/-/

az aldot Iesus zent mathe /y:/rtta meg / []

ek/o//gg/y:/eek . Mert

40

tarczatok penitenciat mert el k/o’/zelghet

nem b/y:/zon/y:/wlta/-/

Istennek orzaga ./ k/y:/t be /y:/rtak doctorok

/-/tot az meegh meg

az decretomba . ees hog/y:/ annak k/y://w”/le

k/y:/ ennenmagat

sem embernek b/y:/ne[7] boczanatt/y:/a nem

d/y:/czeer/y:/ : De k/y:/th

adat/y:/k / sem az erek /y:/dwesseegh / k/y:/nek

wr isten d/y:/czeer

45

harom reeze vag/y:/on / b/y:/zon b/y:/neer/o’/l

/y:/o vona ha m/y:/t enghedneetek az

valo t/o’/redelmesseegh . zent g/y:/onast . es

eelegh teetel . . ezek az lelk/y:/ kerezthffa

k/y:/nek m/y:/atta az aldot /y:/dweze/y:/tew

Iesusth k/o’/wethn/y:/ kel ez v/y:/lagon ha

50

az mas v/y:/lagon /y:/dwez/w”/ln/y:/ akar .

Harmadzor kel az wr Istent k/o//wethn/y:/

50

Isten/y:/ es att/y:/aff/y:/w zent zeretettel . es az

ew zent paranczolat/y:/nak megh tartassa

/-/sawal . k/y:/r/o’/l wg/y:/ monda ennen maga .