054a

Elssew tanwsagot lasswnk az z/e-/t

ewangeliombol az zentsseeges /y:/gheenek

ertelmeer/o’/l . Verbum caro factum est . et habitauit in nobis : /y:/ghe testee leen es lakozeek m/y:/ bennewnk . Io . j : zent do ctoroknak magyarazatt/y:/ok[1] zerent ez eenneha/n”/ zent /y:/gheekben nag/y:/ m eelseeges isten/y:/ b/o’/lcchesseeg vag/y:/on nag/y:/ bewseeges malazt . es nag/y:/ t/y:/z t/o’/letes /y:/ozaagh / Az elss/o’/r/o’/l wg/y:/ m /-/ond zent Beda doctor . Bodogssagus zent Ianus ewangelista . ol/y:/ nag/y:/ /y:/gh eet zalazta k/y:/ za/y:/abol : k/y:/neel nag/y:/ obbat soha senk/y:/ nem zolt vala . Ha kedeeg m/y:/ kewessee annaal nag/y:/obot zolt volna . h/y:/z/o’/m hog/y:/ mynd ez v/y:/ laag sem foghatta volna meg / Az m asod/y:/k meltosagarol wg/y:/ mond zent Agoston doctor : Ez v/y:/lagh/y:/ zerz/o’/t a llatok k/o’/z/o’/t annal nag/y:/ob malazt so /-/ha nem tamadot m/y:/nt<.>[2] hog/y:/ eeg/y:/ zemeelben isten emberrel eegg/y:/ee l/o’/t k/y:/nek m/y:/atta az hatalmas k/y:/ral/y:/ok /-/nak k/y:/rall/y:/a wraknak wra . . m/y:/ a t/y:/ankff/y:/a meltoztatot lenn/y:/ : megh ozthwan m/y:/velewnk ew zent att/y:/a /-/nak erekkee meg maradando erek /-/seegeet . Az harmadyk meltosagarol az az m/y:/nemew t/y:/zt/o’/letes leeg/y:/en tanob/y:/zonsaag Anya zent eg/y:/haaz rola[3] k/y:/nek zokasa hog/y:/ m/y:/koron az z/e-/t m/y:/seben hallat/y:/k olwas<s>n/y:/ ottan m/y:/nden fe/y:/et terdet ha/y:/chon aw ag/y:/ le esween az f/o’/ldh/o’/z bekeell/y:/ek alazatus tyzt/o’/sseeghnek es halaa adasnak okaert / O meel/y:/ nag/y:/ lelk/y:/ edesseeg vag/y:/ /-/on ez zent /y:/gheenek . mondasaban hall asaban . Verbum caro . isten ember . ann al ees nagyob leen . m/y:/koron leen cho /-/dakeppen . De meeg annaal ees nag/y:/ob malazt adateek[4] / m/y:/koron erdemle lakozn/y:/ m/y:/ bennewnk . es m/y:/ erdeml/o’/k b/y:/rn/y:/a m/y:/nt at/y:/ankff/y:/aat O zerelmes at/y:/am ff/y:/a/y:/ ha k/y:/ ezeeben vehet/y:/ ez eell/y:/en eegg/y:/eseegnek es at/y:/aff/y:/wsagnak : mel tosagus malaztossagaat / Nem /y:/ghen h/y:/z /o’/m hog/y:/ vegheere mehessen az nag/y:/ lelk/y:/ eedesseegnek / De maga ketsseegh nel k/y:/l wg/y:/ vag/y:/on . zent Mathe /y:/rtta meg az zent ewangeliomban . ca/o/ xij   054b Quicumque fecerit voluntatem patris mei qui est in celis . Ipse meus pater et mater et frater est / Vala k/y:/ tehend/y:/ en at/y:/amnak akaratt/y:/aat k/y:/ menn/y:/ekben vag/y:/on / Ew ennekem At/y:/am An/y:/am es at/y:/amff/y:/a . Cristus Iesus mong/y:/a . zerelmes atyamff/y:/a/y:/

Masod tanwsagot lasswnk azon

zent /y:/gheeknek t/y:/zt/o’/letes meltosagokrol Verbum caro factum <.> est et habitauit in nobis . hall/y:/ok okaat zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ . doctor oknak mondasokbol / m/y:/ okaert tewee az nag/y:/ isten/y:/ feelsseeges meltosaag . hog/y:/ enn/y:/ keg/y:/elmes alaztossagban ereztenee[5] ennen magaat az m/y:/ g/y:/arlo halando termeezetewnket[6] : ffel veween : Rea fel elween zent doctorok . eellyen harom rend bel/y:/ B/y:/zon Bezeeddel . Elezer : Mert nem leen az isten/y:/ tyzt/o’/sseegnek k/y:/ssebsegeere ez ew zent z/y:/leteeseenek alazatossaga<t> De /y:/nkab d/y:/cheeret/y:/re m/y:/nd menn/y:/en m/y:/nd f/o’/ld/o’/n / Mert zent Ber : doctor/-/ nak mondasa zerent / M/y:/g vala k/y:/ na g/y:/ob tyzt/o’/sseegben vag/y:/on . Annewal d/y:/cheeretesb ewbenne az zent alazatos/-/ sagnak /y:/ozaga / . Mert ha m/y:/koron az zegheen nemb/o’/l valo magaat meg alazza sem/y:/nek lattat/y:/k : ha kedeeg vala k/y:/ . t/y:/z t/o’/letes magaat meg alaz/y:/a . t/y:/zt/o’/letnek t/y:/zt/o’/sseegeenek mondat/y:/k Ecc iij : Azon rol emlek/o'/z/y:/k zent dauid proffeta ees ps/o/ clviij Excelsus est dominus . sed humilia respicit incelo et interra / Magassagus az wr isten[7] de az alazatosokat neez/y:/ . m/y:/nd menn/y:/en m/y:/nd f/o'/ld/o'/n . Ha k/y:/ kerdenee . k/y:/choda volna az ol/y:/ bodog leelek . k/y:/ m/y:/nd menn/y:/en / m/y:/nd f/o'/ld/o'/n alazatus volna es wr istennek zent zeme/y:/ zenetlen ra/y:/ tta volnanak . Ha erthween reea fele lewnk . Wr Iesus Cristusnaal eeg/y:/ebet nem talalwnk ./ Ha kedeeg t/y:/zt/o'/let/o'/sbet keresewnk . ott sem talall/y:/ok massaat . Mert meneewel nag/y:/ob leween . ma gaat m/y:/ndennek alatta meg alazaa Annewal nag/y:/ob t/y:/zt/o'/sseeg/o'/t erdemle Masodzor . Nem leen k/y:/ssebseegere hal andosagot veween / Mert vg/y:/ mond rola zent leo pp ./ Az wr istennek nag/y:/ hatalmassaga nem valla k/y:/ssebseeg/o'/t m/y:/ert az zolganak zemeel/y:/eeben /o'/t/o'/zeek Mert az k/y:/ vala . ew isten/y:/ melto terme zet/y:/ben allatt/y:/a zerent meg marada . es . k/y:/ nem vala . az az halando m/y:/er ettewnk ffel vewee . Nem valtozas keppen


[1] Az ar betűkapcsolat rz-ből javított.
[2] A t javított betű.
[3] A szó marginális betoldás a sor elé.
[4] A második a javított betű.
[5] A negyedik e javított.
[6] A második et betűkapcsolat javított.
[7] A sor mellett a margóra írt locus: H ps/o/ cxij.