Karácson éjjeli mise [Missa in nocte Nativitatis Domini nostri]

45a

Meeg az meenn/y:/e/y:/ zent Angyalok ees

keewansaggal neezteek neez/y:/k ees Cristus

Iesusnak zent z/y:/neet Err/o’/l wg/y:/ mond

Scotus do : super iiii . O meel bodogtalanok

leeznek az n/y:/awal/y:/as b/y:/nesek k/y:/k ee

ll/y:/en zeep z/y:/nnek erwendetes latasaat

erekkee el vezt/y:/k . es az f/o’/rtelmes pok

olbel/y:/ erdeg/o’/knek rwtssagus z/y:/n/o’/ket[1]

neez/y:/k . k/y:/ m/y:/ndden kennaal halalnal

rettenetesb . V/y:/zon ellen[2] meel bodog

ok leeznek az a/y:/o/y:/tatus z/y://w”/ lelkew

kereztt/y:/enek k/y:/k erekkewl erekkee nee

/-/znek . es neezween eelnek : elween

er/w”/llnek v/y:/gadnak . az aldot wr Iesus

Cristusnak d/y:/ch/o’/seeges z/y:/neenek t/y:/k/o’/

reeben ./ k/y:/b/o’/l menn/y:/en f/o’/ld/o’/n m/y:/n

dden teremt/o’/t allatokat latnak es /y:/sm

ernek . O zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ ha k/y:/

nek lelk/y:/ eedesseeg keel . eell/y:/en dolg

okrol elmelkogg/y:/eek / es k/y:/nn/y:/en

meg wtalhatt/y:/a ez v/y:/lagh/y:/ el mw

lando zeepseeg/o’/ket ./ Wg/y:/ mond rola

zent Agoston doctor ees . O a/y:/o/y:/tatus

leelek . vala hol az aldot Cristust Ies/-/

/-/ust latot . latz nag/y:/ zeepseeg/o’/t : ha az m

en/y:/orzagban latod ott . zeep . ha ez f/o’/l

d/o’/n voltaban zeep . Ha atya istenben

az zent /y:/gheet zeep . ha ember ann/y:/a

ban test/o’/t es /y:/geet zeep . ha[3] ew z/y:/le/y:/ee

nek meheeben zeep . Ha z/y:/letween

az Iazolban zeep : Ha ew z/y:/z ann/y:/a

nak /o’/leeben zeep ./ zeep . m/y:/nden cho

da teeteleeben : zeep bezeedeeben zeep

keen zenwedeseeben / zeep hallottakat

tamaztwan zeep az magass kereztffan

zern/y://w”/ halalt zenwedween . zeep <az>

az koporssoban . zeep ffel tamadwan

zeep ew men/y:/ben ew zent att/y:/anak

/y:/ogyara /y:/lween / howa ew zent m

alaztt/y:/anak m/y:/atta m/y:/nket ees mel

toztasson v/y:/nn/y:/ es ew zeep zent z/y:/

neenek d/y:/ch/o’/seegeet latnwnk adn/y:/

Am/e-/ /

Masod[4] tanwsagwnk

leezen arrol . doctoroknak vetek/o’/dees/o’/k

zerent / M/y:/ oka leen hog/y:/ az keg/y:/elmes

wr isten k/y:/nek m/y:/ndenek lehetseeg/o’/s/-/

/-//o’/k es m/y:/ndden allatok hatalmassaga

alat vannak : Az zent ang/y:/al/y:/ draga

latus termeezeth/o’/z nem mwtata meg

az ew kedwes es zerelmetes voltaat

hog/y:/ k/o’/z/o’/nseeges veet/o’/knek es ez v/y:/lag

nak meg valtssagaara . nem valaztaa

az meltob termeezet/o’/t hanem ez n/y:/a

val/y:/aas[5]