Adventban negyed vasárnap [Dominica quarta Adventus Domini]

37a

Masod oka / m/y:/ert istennek zent ff/y:/a

Iesus akara test zerent ez v/y:/lagra /y://-/

/-/ewn/y:/ . mondat/y:/k Angali[1] romlasnak

meg eppewlet/y:/ / Doctoroknak monda

sok zerent . mert wr istennek zent or

zaga nag/y:/ob reeze meg heewlt vala

az gonoz ang/y:/aloknak le hwllasokeert

k/x:/nek heewlasa eeg/y:/ebwnnen megh

nem telhet/y:/k vala hanem ember/y:/

termeezetb/o’/l : wrwnk Iesusnak zenth

erdeme m/y:/at / Arrol emlek /o’/z/y:/k vala

oztan emberree lewen . Io xiiij . Az en

at/y:/amnak hazaban sok lakodalmak

vannak / tudn/y:/a /y:/ll/y:/k[2] meg heewltat

wan : kezdettewl foghwa Azert zent A/-/

nselmus doctornak . mondasa zerent

Nem /y:/ll/y:/k vala ew zent ffelsseeges

b/o’/lcchessegheeh/o’/z eell/y:/en nemes terem

t/o’/tt/y:/t twdn/y:/a / /y:/ll/y:/k ang/y:/alokat es

embereket . he/y:/aban el hadn/y:/ . De

/y:/nkaab meg eppewltetn/y:/ : k/y:/knek

att/y:/ok fe/y:/ezet/o’/t es elett/o’/k /y:/aro/y:/a

ennen maga lenne ez fel vett terme

zetnek d/y:/ch/o’/seeges zemeel/y:/eben .

Harmad oka : az isten/y:/ bodog latas

nak tekeentet/y:/ es eelteteese / Mert

doctoroknak mag/y:/arazatt/y:/ok zerent

ha az wr isten . m/y:/nd ang/y:/al/y:/ . m/y:/nd

ember/y:/ termezet/o’/t veegkeppen teremt

/o’/tte az erek bodogsagra ./ Meel bodo

gsagnak meltosagus volta leelekze

rent vag/y:/on wr istennek z/y:/nr/o’/l z/y:/

nre valo latasaban . test zerent kedeeg

wrwnk Iesus Cristusnak ez m/y:/ ffeel

vett termeezet/w”/nknek meg d/y:/ch/o’//w”/lte

t/o’/t t/y:/k/o’/r/o’/s tekeentet/y:/ben : k/y:/ben zam

/-/talan[3] fog/y:/atkozaaswnk <.> volna . ha <…>

ew felsseege test zerent nem z/y:/let/o’/t

volna . k/y:/r/o’/l ennen maga wg/y:/ m

onda az zent ewangeliomba Io xvij

Ez az erek eelet . hog/y:/ meg /y:/smer/y:/e

nek teeg/o’/det : azaz At/y:/aat b/y:/zon ist

ennek lenn/y:/ es k/y:/t bochattal . Iesust

Cristust / erthween te ff/y:/adnak lenn/y:/

Iterum Io x . meg wg/y:/ monda . ha k/y:/ en

atalom bel meeg/y:/en az Idwozewl .

bel meeg/y:/en es k/y:/ /y:/ew . es m/y:/nden/-/

/-/wth