Adventban harmad vasárnap [Dominica tertia Adventus Domini]

18a

Barmokkal es vadakkal madarakkal v/y:/z bel/y:/

bel/y:/ halakkal : De ezek m/y:/nd el mwlnak es sem/y:/e

sem/y:/e leeznek : annak okaert ez v/y:/lagnak

ees ez mastan/y:/ keepe z/y:/ne zemeel/y:/e el

mwl/y:/k es el vez . zent palnak mondasa

zerent .

Masod dolog k/y:/t meg keel latnwnk . hog/y:/

ha az pokolnak vezedelmes orzaga meg

t/y:/ztwl . zent Tamas reea es wg/y:/ mond

hog/y:/ nem : mert az zent/o’/knek d/y:/ch/o’/see

ges erem/o’/kre nem leezen z/y:/kseeg . De iste

nnek /y:/gassaga zerent ez v/y:/lagnak m/y:/n

den seprew/y:/e oda zaal . m/y:/eert az f/o’/ld

nek k/o’/ld/o’/keeben vag/y:/on =

Harmad dolog[1] . hogy ha ez f/o’/ld/y:/ para

d/y:/chom meg t/y:/tzo/y:/tat/y:/k ee awag/y:/ nem

m/y:/ert m/y:/nden b/y:/nnek fe/y:/ezet/y:/ ott er

ede az elssew z/y:/leknek m/y:/atta . Rik

zent Thamas reea felelnek mondwan

hog/y:/ nem / elssew oka mert . <az> m/y:/nt

az elssew z/y:/lek veetk/o’/ztek . azonnal m

eg t/y:/ztwltatot . ky /y:/zween onnan ewk

/-/et es soha towabbaa ott b/y:/nes ember

nem lakozot sem mehet/o’/t . /y:/ollehet sok

/-/an keseergetteek : Masod oka . mert wr

isten ol/y:/ magass heg/y:/en[2] teremt/o’/tte ho/g”/

ewtet az v/y:/z /o’/z/o’/n ffel[3] nem eertte de

akoron ees t/y:/ztan meg maradot : Azert

az elssew teremteseenek zentssegeeben m

eg marad istennek d/y:/cheret/y:/re es az zen

t/o’/knek erewendetesseg/o’/kre erekk/w”/l erek

/-/kee / m/y:/ert halhatatlansaag vag/y:/on be/n-/e

Neeg/y:/ed dolog . ha ha az felssew t/y:/zes[4] egh

hol az zent/o’/k lakoznak . m/y:/nd az teeb e

ghekkel meg kel t/y:/ztwltatn/y:/ok . oka ez .

mert[5] wg/y:/ vag/y:/on meg /y:/rwan az Sol

tar <…> ken/y://w”/ben psalmo centesimo primo

wr istennek keze/y:/ m/y:/at z/o’/rzettettenek

az eghek . de ewk el veznek . te kedeeg

wr isten erekkee meg maratz . Masod

oka . j petri iij . hol ott wg/y:/ mond z/e-/t

peter apostol . Az eghek meg eegween

el olwadnak . es m/y:/ndenek meg w/y:/

/y:/wlnak . Harmad oka . mert . Luciper

m/y:/nd ew ang/y:/al/y:/wal az t/y:/zes egb

/-/en veetk/o’/z/o’/t ott z/y:/let/o’/t az gonoz ke

weelseegnek b/y:/ne . enghedetlenseeghn

ek meerghe es dagal/y:/ossagnak haz/-/

/-/wgsaga . Azert lattatyk hog/y:/ meg

keel t/y:/ztwln/y:/ Reea felelnek Rik zent

Thamas . zent Agoston . vbi supra . ho/g”/

az eell/y:/en ok vetees/o’/k ertetnek ez eel

tetew eghnek z/y:/neer/o’/l : Az t/y:/zes egh

nek sem z/y:/kseeg meg t/y:/ztwln/y:/ . mert