MENÜ
MAROSVÖLGYI GÁBOR:
SZENT MÁRTON VESSZEJE
Megjegyzések Szent Márton kultuszának pogány sajátosságaihoz


Az Érdy-kódex Szent Márton-legendája egy Európa-szerte tisztelt szent életét beszéli el, ez ad alkalmat arra, hogy áttekintsük a legendájába szőtt kulturális szálakat. Szent Márton egyike azon szenteknek, akiket két nemzet, a magyar és a francia is patrónusának tart, a magyarok származása, a franciák letelepedése miatt. Személye szorosan összefonódott a katonaszent, lovagszent, vagyis az Athleta Christi eszméjével, és az aszketikus életideállal, kevésbé közismert azonban, hogy nagy hatású gyógyító és ördögűző is volt, pedig – véleményem szerint – ezen a ponton mutatható ki legvilágosabban, hogy alakja sokat megőrzött a pogány hiedelemvilágból. A népi hagyományokban is, ahol legjobban tetten érhető a keresztény és a pogány kultusz keveredése, leginkább ilyen minőségben szerepel. Nem törekedhettem e téma teljes körű feldolgozására, inkább csak egy gondolatmenet vázlatát állítottam össze, annak a közismert jelenségnek illusztrálására, hogy a szentkultusz magába olvaszt pogány elemeket.

     Az Érdy-kódex legendája feltehetően a Jacobus de Voragine-féle Legenda aurea szövegének kivonata és magyar változata. Ennek pedig fő forrása a Sulpicius Severus által 400 körül megírt életrajz, amit saját bevallása szerint kiegészít bizonyos Severus és Gallus Dialógusával (erről nem sokat tudunk) és Johannes Beleth[1] szövegével, akit „bölcs nevű János mesternek” is neveznek (Legenda aurea, Érsekújvári Kódex). Az említetteken túl Márton életét a középkorban többek között Tours-i Szent Gergely és Venantius Fortunatus[2] is megírta.

     Magyarországi kódexeink közül nem egyedül az Érdy-kódex ír Mártonról. A XII. század végi Ernst-kódex például szintén tartalmaz Szent Márton életéről szóló művet, és legendája szerepel az Érsekújvári Kódexben is. A XIX. században Jordánszky Elek állított össze egy kompendiumot a középkori Szent Márton-életrajzok és más források barokk kori kiadásainak felhasználásával. [3]


Sulpicius Severus, Szent Márton életrajzírója


Márton még élt, midőn életrajzát Sulpicius Severus megírta, aki 360-ban született Aquitaniában. Ez az időszak a vallási átrendeződés kora is: 313-ban a milánói ediktum Constantinus és Licinus császár uralkodása alatt vallásszabadságot hirdetett. 380-392: a kereszténység lesz a birodalom államvallása, Theodosius császár idején. Severus tanúja volt tehát a kereszténység fölemelkedésének, és a származására nézve szenátori arisztokrata buzgó hívő lesz.

     Műve nagy siker az egyszerű hívek között, de vallásos körökben nem arat osztatlan elismerést: „Sulpicius Severus, aquitaniai fanatikus író Tours-i Szent Márton aszketikus püspök nagyrészt kitalált életrajzával 403 körül nagy sikert ért el, mert azt akarta bizonyítani, hogy Gallia még az egyiptomi aszkétáknál is különb szentet tudott adni a világnak. [...] A regénynek köszönhetően az egyik legnépszerűbb szent lett a barbár nyugaton, elsősorban mint katonaszent és a harci erények patrónusa.”[4] Ennek a kultusznak legfőbb ellenzője Johannes Cassianus szkíta származású szerzetes, aki hosszú aszketikus gyakorlatnak vetette alá magát Palesztinában és Egyiptomban a III-IV. században. 400 után el kellett hagynia Egyiptomot, Konstantinápolyban Aranyszájú Szent János diakónussá szentelte, majd annak bukása után 404-ben Rómába, végül 415-ben Massiliába (Marseille) ment.[5] „Nem szerette ezt a fajta csodahíresztelést, és többször helytelenítette az efféle igényt. [...] Úgy vélte, ez nem a valódi aszketikus hagyomány, annak igazi célja ugyanis a tiszta szívből fakadó ima.”[6]


Szent Márton élete


Severus Vitája az ókeresztények alázatos és aszketikus beállítottságát emeli ki már azzal is, hogy Márton gyerekkorától ájtatos volt, és nagyon fiatalon csatlakozott a keresztény valláshoz, valamint azzal, hogy a kényszerű katonáskodás során Márton szerepet cserélt a szolgájával. Munkájának irányzatosságát bizonyítja, hogy 356-ra teszi, amikor Márton elhagyta a katonaságot (Julianus császár ekkor Vangionnál állomásozott), tehát még csak húsz éves lett volna az általa megadott születési időpont szerint, azonban Tours-i Gergely A frankok története című művében azt írja, hogy Márton 316-17 körül született (Constantinus császár kora), 371-ben lett püspök, és 397-ben halt meg. Severus változtatásának az lehetett az oka, hogy a kánoni szövegek ekkoriban ellenzik a katonáknak a klérusba való bebocsátását, így lerövidítette Mártonnak a keresztelés utáni katonaidejét, jóllehet még évekig katonáskodott azt követően. A katonaságtól való távozás a katonavértanúk esetére emlékeztet. Zsoldfizetéskor bejelentette, hogy nem vesz föl több bért, ugyanis nem megy csatába: „Eddig neked szolgáltam, engedd meg, hogy most már Istennek katonáskodjam!” „Én Krisztus katonája vagyok.”[7] De a császár gyávasággal vádolja meg, mire fölajánlja, hogy fegyvertelenül átsétál az ellenség táborába. Börtönbe vetik, hogy meg ne szökjön, de másnapra az ellenség megadja magát. E kijelentésének és katonai előéletének köszönhetően válik népszerű katonaszentté a lovagok körében. Talán emiatt is kapott helyet a Magyar Anjou Legendáriumban, ebben a jellegzetesen internacionális kódexben, hiszen az Anjouk francia, nápolyi és magyar családi kapcsolatokkal rendelkeztek, a miniatúrák pedig bolognai művészek munkái. A kódexlapon a köpeny megfelezése, egy beteg gyógyítása, egy akasztott ember megmentése és Márton püspökké választása kapott helyet.

     Az aszketikus élet választása hányatott sorsot hoz számára, mintha őrizné harcos múltját, úgy küzd az eretnekekkel. Mediolanumban (Milánó) remetéskedett, de kiűzték Auxentius ariánusai, majd Illíriából is kiűzték az ariánusok. Gallinaria szigetére vonul vissza, ezt követően Pictavium (Poitiers) mellett (Ligugé) remetelakot épített, később pedig Marmoutier-ban monostort alapít (barlangcellák). Végezetül eléri a megbecsülés, és Tours püspökének választják. Meghalt Arcadius és Honorius uralkodásának kezdetén, 395. november 8-án, életének 81. évében.


Kereszténység és mágia


Az életében történt csodás esetek egy részében Márton a pogány mágusokhoz hasonlít, ahogy megfékezi az elemi erőket, vagy azok hatalma ellen irányul, mikor szent területüket szétveri. Egyszer lerombolt egy ősi pogány szentélyt, majd a „démonoknak szentelt” fenyőfát akarta kidönteni. A népek csak azzal a feltétellel engedték, hogyha alááll, amit meg is tett, majd az utolsó pillanatban „fölmutatta az üdvösség jelét”, és a fa az ellenkező irányba esett.[8] Leprosum (Levoux) lakosai meg elűzték, mikor le akarta rombolni templomukat. Három napi böjt után „két lándzsás és nagy pajzzsal felszerelt angyal jelent meg neki az égi seregből”, és ők segítettek befejezni munkáját.[9] Vagy máskor felgyújtott egy szentélyt, de a lángok veszélyeztették a szomszédos házakat, ezért fölmászott a háztetőre, hogy elterelje a tüzet: „...azt lehetett látni, hogy a szél erejével szembefordul a tűz, mintha egymással harcoló elemek küzdelme lett volna.”[10] A párhuzam megvonása nem teljesen önkényes, hiszen „a benedikciók sok nyomát őrzik annak, hogy az egyház komoly ellenfélnek tekintette a varázslókat, és mintegy hatalmi harcot vívott velük, melynek során a mágia hasonló eszközeit alkalmazta.”[11] „A vad népek számára a mítosz az, ami a keresztényeknek a teremtés és az eredeti bűn bibliai története, vagy a Krisztus kereszthalála által elért megváltás.”[12] A kereszténység dogmatikus tételeiből sok minden átkerült egy mondavilágba, hogy az előző mítoszokat, ill. azok funkcióját helyettesítse. Céljuk, hogy kidomborítsák Isten hatalmát és erejét az ellentétes erőkkel szemben, az esetleges ellenségek (köztük természetesen a pogány istenek és papok) és a fizikai betegségek feletti hatalmat. Ezt látjuk Márton esetében, mikor legyőzi a pogány szentélyek erejét. Isten minden hatalommal rendelkezik, mivel csak benne egyesülhet az az erő, melyet korábban különböző istenek birtokoltak. Emellett hamar és immár nem az antik istenek pótlására, hanem azért, hogy az emberiség és a megközelíthetetlenül hatalmas Isten között közvetítő kapcsolat létesüljön, kibontakozik Krisztus, anyja és a szentek kultusza.

     Erre példa Márton életéből, hogy az ördög pogány istenek képmásában is felkereste: „Megtörtént, hogy Juppiter, vagy legtöbbször Merkur alakjában, gyakran meg Venus és Minerva formáját magára öltve jelent meg neki. Márton a kereszt jelének és az imádságnak a segítségével mindig félelem nélkül védekezett ellene.”[13] Látható, hogy a pogánysággal való küzdelemben is megőrizte harcos szent szerepét: „A legkegyetlenebbnek Merkurt tartotta, Juppiterről azt mondta, hogy ostoba és dadogós.”[14] De ennek ellensúlyozására cellájában meglátogatták szentek is, Ágnes, Tekla és Mária, de Péter és Pál is föl szokta keresni. A népi keresztény vallásosság tehát a természetfeletti világot olyan személyekkel népesíti be, akiknek előadhatja saját szükségleteit, problémáit, aggodalmait. Ennek a viszonynak egyik alapvonása a csodába vetett hit, mely megerősíti azoknak a hatalmát, akikhez a hívő imájával fordul. „A hit tételeit a konkrét élet erkölcsi és gyakorlati szempontjait figyelembe véve, s nem elméleti ismérvek alapján tárgyalják, és különös tekintettel vannak azokra a vonásokra, melyek szintetizálva a pogányság fennmaradását tanúsítják akkor is, amikor ezek – nem egy adat bizonyítja – már a folklór részévé váltak. A klasszikus példa erre az az évkezdeti rítus, mely Rómában még a VII. század közepén is szokásos volt a nagy német misszionárius és püspök, Bonifatius Zakariás pápához írt levele és ez utóbbi szégyenkező válaszának tanúsága szerint.” Ilyen párhuzamosságra példa Nagy Szent Gergely egyik levele: a pogány szentélyeket sem kell lebontani, hanem keresztény templomként kell használni őket kiirtva belőlük a pogányság minden nyomát. Természetes tehát, hogy Galliában Márton alakjához is mágikus erő képzete tapadt: „a keresztény hittérítők hamar megértették, hogy a keltákra a varázserő gyakorol mély hatást, a germánokra pedig a fizikai erő és a harcra való képesség.”[15]


Szent Márton köpönyege


Leghíresebb és legtöbbet ábrázolt tette, köpenyének megfelezése a koldussal, valójában nem csoda, hanem irgalmas cselekedet, de a legendaírók nem mellőzik belőle a csodás elemeket. Márton még katekumen (hitújonc) volt, mikor Ambianum (Amiens) környékén megtörtént a köpeny megfelezése. A Karthauzi Névtelen így írja meg az esetet:

„Eg/y:/ /y:/d/o´/ben m/y:/koron ambi

ensis varas kapw/y:/an k/y:/mene lowa

hataan az teeb v/y:/tez/o´/k k/o´/z/o´/t . eeg/y:/ rozzas

zegheen embert el/o´/l talala . k/y:/nek sen

k/y:/ alam/y:/snaat keerween [senk/y:/] nem aad

vala . Zent Marton Cristusnak zerelmes

v/y:/tez zolga/y:/a [m]eg erte hog/y:/ ew [n]ek/y:/ marath es [t]artatoth wolna[16] meg ken/y:/er/w´´/le ra/y:/tta

es m/y:/koron eeg/y:/eb /y:/ozaga nem volna

mert /y:/maran m/y:/nd Cristus zeegen/y:/nek

[oz] oztogatta vala . teeb az eeg/y:/ palastt/y:/a

naal nem vala . Annak ees eegg/y:/k ze

leet az zegheennek adaa . az mas rezeet

magara takaro/y:/taa k/y:/t az teeb v/y:/tez/o´/k

lathwan bolondsagnak veel/y:/k vala .

/y:/me kedeeg azon ee/y:/el almaban Cristus

Iesus wran lataa az ffel palastot d/y:/che

kodween benne az zent ang/y:/alok el/o´/t

mondwan . hog/y:/ az meg h/y:/wl/o´/t mar

ton v/y:/tez atta volna azt ewnek/y:/ . zent

marton /y:/ollehet meg /y:/smeree hog/y:/ ke

llemetes volt volna wr istennek az ew

alam/y:/sna/y:/a”[17]

A félbevágott köpeny egyik felét a Merovingok nemzeti ereklyeként őrizték, ahogy az Érsekújvári Kódex említi: „Szent Mártonnak az ő kápáját, miként mondja bölcs nevű János mester [Johannes Beleth], szokták az francia királyok hadba viselni.”[18]A latin cappa magyarul kápa „köpeny”, őrzési helye latinul capella, azaz magyarul kápolna, őrzője pedig a latin capellanus, magyarul káplán [19]. „A XII. század első felében már úgy értelmezték a capellát, mint hordozható kis templomot, amely kecske (capra) bőréből készült, ezért neve capella. Ekkoriban már – úgy tűnik – Magyarországon is hordozható oltárnak vették a capellát, s a szolganépek egy részének kötelessége volt az oltár, s a föléje borítható sátor hordása. [...] Nem lehetetlen tehát, hogy a pannonhalmi capella később valóban hordozható oltárt jelentett, amelyben Szent Márton ereklyéje, akár köpenyének darabkája volt elrejtve.”[20] Egy közmondásunk is született köpenyéről: „Ő is csak Szent Márton palástját viseli”, melynek értelme, hogy mindenki egyforma a szentek és Isten irgalma előtt.[21]

     E rejtélyes jelenet sokféle értelmezésével találkozunk. „Legendájában a Skorpió szimbolikájába illő jelképes alakok és állatok szerepelnek. Az ördög, mivel az Alvilág lakója, s annak kapuja épp a Skorpióban van. A koldus, mivel a mitologikus jelbeszédben a kolduslét megfelel a rab-, illetve a halotti állapotnak, s az évmítoszban mindháromnak a Skorpió a helye. A nyúl és a vadászebek [megállítja a nyulakat üldöző kutyákat; Márton nevére elnémul a kutya], mivel Márton napja körül már javában folyik az éjszakai égen a csillagvadászat, melynek mellékalakja a Nyúl (Lepus) a sarkában a Kis és a Nagy Kutya csillagképekkel. Valamint a kígyó [visszafordítja a folyón átkelő kígyót]. A köpeny megfelezése a koldussal ugyanígy naptári mondanivalót hordozna. Az időpont (hideg, hó), a szereplők (katona és koldus), a tárgyak (kard és köpeny) valamint az aktus (kettéosztás) jelképes, naptári értelemben csak a Skorpió csillagképhez illeszthetők. Ennek a feltevésnek az az alapja, hogy a köpeny az ég palástját is jelképezheti. Sok középkori királyi és főpapi palást rajzolata ezt egyértelműen bizonyítja. Szent István királyunk sógorának, II. (Szent) Henrik német császárnak a palástját az égbolt csillagképei díszítik, az egykorú magyar koronázási palástot, mely eredeti rendeltetése szerint miseruha volt, a mennyei rendek népesítik be. A kettéosztott mintázatú casula, ´miseruha´ szó szerint ´házacskát´ jelent, s a középkori templom egykorú felfogás szerint falaival és mennyezetével az ég (menny) kicsinyített mása volt. Az ég palástja a nyári és a téli égfélre hasad ketté az Ikrek meg a Skorpió csillagképe között, a látható repedés a Tejút. Szibériából, Belső-Ázsiából ismert ilyen felfogás: a sátorlakó nomádok költészetében a csillagok az ég sátorán átszüremlő fények. A Tejút pedig varrat az égi sátortakarón.”[22]

     Temetkezési rítussal is kapcsolatba hozható az esemény: „Ha a köpenyemet megszaggatom, akkor ezzel azt jelképezem, hogy szegény, a más védelmére szoruló ember vagyok. A zsidó temetési rítusba így siklott bele ősi lélekhiedelmek nyomán a ruha megszaggatásának szokása. A halottak szellemei ugyanis egykönnyen válhatnak az élő ember ellenségeivé. Ezért félre kell azokat vezetni.”[23]

     Az ábrázolások többnyire fehér lovon és veres köpenyben mutatják Mártont, melynek szimbolikus olvasata szerint a fehér szín a hóra, a veres pedig vérre utalna, így esetleg áldozati jelenetként is felfoghatjuk. Ennek egyik alapja az, hogy ünnepnapja egykor határnap volt, ahogy még a XIV. századi krónikákban is áll: a tisztújítás, a jobbágytartozás levonásának napja. A Márton-napi járandóság a pap, a felköszöntés (recordatio) a tanító javadalmai között szerepelt. Az 1649. évi céhszabályzat a pásztorok járandóságára utal: „Szent Márton napján ... valamint régi szokás volt, most is, akiktül mi lehet, megadassék.” Az egykori kötelezettségek a későbbi századokban elfelejtődtek, vagy ajándékozássá alakultak át. A pásztor sorra járta azokat a házakat, amelyeknek állatait őrizte, s a ház gazdájától ajándékot kapott.[24] „Szent Márton adaja” volt az őszi szolgáltatás neve, e szokás eredetét Bod Péternél így olvashatjuk: „Klodovéus Frantzia Királ fogadást tett vólt, hogy a Lowát Szent Mártonnak ajándékozza, úgy mindazonáltal, hogy ha szűksége lészen reá, száz Arannyal válthassa vissza. Hartzra kelletvén menni utánna küldötte a Lónak a száz aranyat, de meg izenték a Királynak, hogy a Ló ki nem akar menni az istállóból. Küldött azért még százat s azt izente: «S. Martinus bonus est in Consilio, carus in negotio.» (Szent Márton kegyes a tanácsban, drága a pénzügyekben.) Hogy illen jó eksékutor volt Szent Márton, azért rendelték erre a napra az Adónak és Adósságnak fel-hajtatását.”[25]

     Az áldozati jelenetként való értelmezés másik alapja az évvégi áldozati szertartások hagyománya, amit népszokások igazolnak, például a Dunántúlon e napon vágták le Márton lúdját, s kóstolták meg az újbort, a mohácsi sokácok e napon „vért eresztenek”, hogy a szent megvédje a majorságot[26], az ortodox szerbek pedig Márton napján a ház küszöbén kakast vágnak, néhány napig nem dolgoznak (mratinci a napok neve).[27]

     Sok néphagyomány kialakulását eredményezte, hogy Márton napja egykor határnap volt. Az ünnep Mindenszentek utáni tizedik napra esik. Ilyen 10-12 napos ünnepköz még: Luca-nap (december 13) – Karácsony (december 24); Karácsony (december 25) – Vízkereszt (január 6); a kelta évszakkezdő ünnepek keresztény utódai, pl. Áldozócsütörtök (május 1) – Pünkösd (május 11). Az archaikus naptárakban mindig határnaphoz, többnyire az év vége és az újév „közé” illesztették a szökőnapokat, e 10 nap körüli időköz eredete is összefügghet azzal a törekvéssel, hogy a napév és a holdév közti 11 napos időkülönbséget kiigazítsák. Márton napja határünnepnap lehetett, erre utal, hogy Mindenszentekkel együtt kezelték, mintha a két ünnep között „megszűnne az idő”. Régi göcseji neve Minciénmárton (Mindszentmárton) volt, s a rábaközi „szentmártonrétes” neve másképp mencinrétes (a mindszent szóból).[28] Erre utal továbbá, hogy Márton és a téli napforduló között 40, Márton és Karácsony között 43 nap telik el. Mindenszentekkor ér véget az előző 40 napos ciklus, mely az őszi napéjegyenlőségkor kezdődik, s hogy a téli napfordulóig, illetve Karácsonyig kijöjjön a „negyven lépés”, be kell iktatni a 10 napos ünnepközt. A Mártonnal kezdődő Karácsony előtti 40 nap böjtös időszak. Ezzel az év végi böjti ciklussal zárul a naptári év felváltva böjtös, vígságos időinek sora, angol nevén Saint Martin´s Lent, „Szent Márton böjtje”, németül Martinfasten.[29] Bod Péter (1757) ezt írja róla: a „Martinalia ... olyan második Fársáng is volt ezen régieknél. Sült ludat ettek, s új bort ittak”[30], innen a „Márton pohara”, „Nagypoharú Szent Márton”, „Borfujtó Szent Márton”, „Szent Márton nyavalyája” elnevezések[31], valamint „a bornak Szent Márton a bírája”, „Márton-pohár”, „Borkostoló Márton püspek hetében” kifejezések. „Márton napja a gazdasági év végét, sőt itt-ott (gall-kelta mintára) az Adventtel és böjttel kezdődő újesztendőt jelentette. A György-napkor kihajtott állatokat sok helyütt ekkor terelték téli szállásra.”[32]

     A kelta ünnepek között is találunk egy hasonlót: „Az egyik legnagyobb kelta ünnep Samain [okt. 31.]. Ilyenkor befogták az állatokat és karámba terelték őket a téli időszakra. Leölték a felesleges állományt, amelyet a hideg és ínséges téli hónapok alatt nem tudtak volna életben tartani. [...] A kelta újévet Samainkor ülték meg. Az egész világon ez a nap a Mindenszentek ünnepe. [...] Samain rítusai a halottakkal, a jóslással és a történetmondással voltak kapcsolatban. Hatott a Halottak napjának szertartásaira.”[33] „Úgy gondolták, hogy Samain éjszakáján a holtak kapcsolatba lépnek az élőkkel, balszerencsésnek tartották ezt az éjt, és csak nagyon kevesen merészkedtek ki ilyenkor a házból.”[34] Márton napját is emlegetik „gonoszjárónapként”, Baranya és Muravidék lakói szerint nem szabad mosni, teregetni, libatojást elültetni, „mert odasiet a dög [ördög], és elpusztul a jószág”, vagy kétfejű kisliba kel ki.[35] Az eredeti kelta szokás nyilván megőrizte az évvégi tisztítóáldozat rítusát, a korábban említett veres köpeny, mely a vérre utal, így az áldozathozatal szimbolikáját hordozná. Nem lehet véletlen az sem, hogy a köpeny megfelezése arra az időszakra esik, amikor nagy a halandóság. Véleményem szerint nem lehet tehát kizárni annak a lehetőségét, hogy itt egy rituális megváltó-szertartás maradványai jelentkeznek, ahol a koldus az áldozat, a köpeny a kiontott vér, illetve a test. Ez kapcsolódhatott össze Márton patrónusi attitűdjével, melyet megerősít, hogy lova fehér, mint a hó, mely megvédi a földet a fagytól, a növényeket a pusztulástól. „A Márton-napi ókori évkezdésnek mára megszűnt a csillagászati alapja. Régen a Tejúton még valóban novemberben kelt át a nap, manapság azonban ugyanez decemberben következik be.”[36]

     Márton fontos attribútuma, a köpenye további mágikus konnotációkat is hordozhat, ahogy más szentek példái alapján látjuk: „egy 8. századi adat szerint Hy kolostor szerzetesei Szent Columba (megh. 598), a helyi időjárás-patrónus szobrának köpenyét húzgálták a frissen szántott földön, a föld termékennyé tétele céljából; vagy Nevers lakói a 729-ben meghalt Daedalus püspök köpenyével csinálták ugyanezt, ha túl sok eső, vagy nagy szárazság volt.”[37] Az időjárás befolyásolása, ill. előrejelzése nem volt idegen Márton figurájától sem.


Márton lúdja


A Márton-napi szokások fő alakja a lúd, mivel a szent szerénységből a ludak óljába bújt püspökké választása elől, ezek azonban zajongásukkal elárulták. A szokás és legenda római eredetű: Aesculapiust ünnepelték ez idő tájt újborral és libasülttel. A ludat a rómaiak Mars madarának tartották, egyrészt mert Kr. e. 390-ben a gall-római háború idején a capitoliumi ludak riasztották az őrséget. Másrészt a vadludak húzásának tavaszi, őszi csúcsideje Mars két hónapjára esett (március, november).[38] Érdekes, hogy a lúd latinul avis Martis (azaz Mars madara), mely nagyon hasonlít az avis Martini-ra (Márton madara).

     A Márton-napi lúd révén bekerül a kultuszba az időjósló mágia, mellcsontja ha áttetsző, tiszta, fehér, az száraz, kemény telet ígér, homályos, sötét csontlap csapadékos, enyhe időt.[39] Ebből adódik az a kifejezés, miszerint a lúd csontja „Márton nyerge”, és ez emlékezetünkbe idézi, hogy a sámán dobját (varázseszközét) a „sámán lovának” nevezték, mellyel képes volt a szellemek világába lovagolni, hogy a szellemeket segítségül hívja gyógyításhoz, elveszett állat megtalálásához és időjósláshoz. Látható, hogyan keveredik a pogány sámán-hit és a keresztény szent-kultusz.

     Márton napja önmagában is időjósló jelleggel bírt, amit sok népi rigmus őriz: „Márton palástja alatt megenyhül az idő (Szent Márton nyara)”[40]; „Ha Márton napján esik a hó, akkor hosszú lesz a tél”; Ha jókedvű Márton, kemény lesz a tél”; „Borús Márton, borongós tél”; „Ha Mártonkor a lúd jegen áll, karácsonykor sárban botorkál”; A Márton-napi idő a márciusi időt mutatja meg”[41]; „... aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik” (Écs)[42]. A népi időjóslás szerint kemény tél várható, ha Márton fehér lovon jön (ha Márton napján esik a hó), ha barna lovon jön, enyhe.[43]


Márton és Mars


Márton és Mars nevének összecsengése, az, hogy Márton napja (november 11.) Mars hónapjában van, és hogy Mars hadisten, Márton pedig katona volt, arra enged következtetni, hogy Galliában a római hódítók által elterjesztett Mars-tisztelet Márton kultuszába ment át, sokat megőrizve abból.

     Ennek további bizonyítékát találhatjuk meg talán a kelta művészetben. A lovagként megjelenő hadisten a római-kelta kultúra jellegzetessége, még akkor is, ha Mars nevét viseli. A római Mars isten általában nem lovas katona, és harcos lovagként való fölfogása a kelta társadalomban jelen lévő uralkodó lovagi osztály és a kitűnő kelta lovasság szemléletéből alakult ki. A ló nagy fontossággal bírt a kelta vallásban[44], így például Epona lovas istennő népszerű lehetett mind a civilek, mind a katonák között. A kelta Mars és az uralkodó elit közötti nyilvánvaló kapcsolatot feliratok is alátámasztják. A Mars Rigisamus név „a királyok királyára” utalt, és a magas eget kormányzó Jupiter fölvehette a Loncetius, „fényes” vagy a Belatucadrus, „ragyogó” nevet. Közismert a ló és a napszimbólumok szoros kapcsolata a kelta vallásban, amit számos jelenség bizonyít, például kelta érmék, melyek lovakat és napszimbólumokat ábrázolnak, vagy a lovak és a kelta Apolló közötti kapcsolat, valamint a ló és a kelta ég-/nap-isten összefüggése. A feliratok lelőhelyei alapján látjuk, hogy a kelta Marsot sok helyütt Galliában ég-istenként tisztelték.

     Mind Galliában, mind Britanniában bőséges adat bizonyítja a lovas katona kultuszát: így a prehisztorikus lovag-ábrázolás St-Michel-de-Valbonne-ban, valamint ugyanitt és nem messze tőle két helyen is Drôme-ban a római-kelta időkben Mars Rudianust tisztelték: ő lehet lovagként megörökítve St-Michelben is. Más gall lovas-ábrázolásokat is lehet istenekkel azonosítani. Megerősíti a kelta hadisten és a lovak közötti összefüggést például Mars Mullo jelentős kultusza Északnyugat-Galliában, Rennes és Allonnes (Sarthe) vidékén. Nem tudjuk ugyan, hogyan ábrázolták Mars Mollót, de kelta neve „öszvérest” jelent. Magas rangját mutatja császári megnevezése az Allonnes-i feliraton, és általános, intézményes kultusza Rennes-ben, ahol hivatalosan előírták tiszteletét. Tudjuk, hogy Kr. u. a II. század elején a város templomaiban azóta elveszett szobrok és feliratok lehettek. Volt egy kelta Marsnak szentelt hely lóábrázolásokkal Sougère-en-Pulsaye (Yonne) és egy Mars Camulusnak szóló felirat (aki talán belga istenség volt, mely később összeolvadt a római istennel) egy reimsi lovas katonától Kr. u. 200-ból.[45]

     Ezekre az ábrázolásokra emlékeztet Márton és a koldus alakja, amint a lóháton ülő szent karddal felhasítja köpenyét, előtte pedig a koldus görnyedt alakja, ugyanis a kelta égisten leggyakrabban lóháton ülő harcosként jelenik meg az ábrázolásokon, akár egy római hadvezér, amint lovával eltapos egy félember, félkígyó lényt, egy földóriást, akinek feje és felsőteste emberi.[46] Fölmerül, hogy a torz, mankóra támaszkodó, vagy földön csúszó koldus alakja végső soron visszavezethető erre a típusra.

     Fölvethető, hogy mimódon kapcsolható össze az irgalmas patrónus Márton és az erőszakos és férfias Mars személye, azonban tudjuk, hogy Galliában a háborús hadisten teljesen átalakul békés, védő, megtermékenyítő, bőséget hozó istenséggé, aminek az a magyarázata, hogy Itáliában Mars eredetileg pásztoristen és földvédő isten volt. Római-kelta környezetben tehát elhagyta erőszakos, támadó jellegét, és békés védistenné vált, aki óvta és őrizte az egészséget, termékenységet és mindazt, ami jó volt a földi életben.[47]


Gyógyító Márton


Ennek megfeleltethető, hogy Márton csodatételei között leginkább gyógyításokról, halottfeltámasztásokról és ördögűzésekről olvashatunk. Treveriben (Trier) meggyógyít egy fiatal béna lányt: „Először földre borult, és imádkozott, mert ez volt a meghitt fegyvere, amelyhez ilyenkor folyamodni szokott. Majd rátekintett a betegre, és olajat kért. Mikor megáldotta, és az erőt adó szent folyadékot a leány szájába öntötte, azonnal hangot adott.”[48] Egy leprás arcát hamvassá teszi Párizsban[49], Arborius lánya meggyógyul Márton levelétől[50]. Nolai Paulinus szembaját meggyógyítja: „szivacsos anyaggal érintette meg a szemét...”[51] Mikor Gallinaria szigetére vonult vissza, és gyökereken élt, egy növény mérgét eltávoztatja magából: „Egyszer, mint mondják, a hunyor mérges szárát vette magához eledelül, de mikor megérezte, hogy a méreg átjárja testét, s közel van a halála, a félelmetes veszedelmet imádságával elűzte, és azonnal megszűnt minden fájdalma.”[52] Esése sebeit önmagán elmúlasztja.[53] Utolsó története egy magyar gróf (Hungarus comes) süketnéma leányának a szent sírjánál való csodálatos gyógyulását adja elő.[54]

     Élete során három alkalommal hoz valakit vissza a halálból. Mikor Ligugé környékén remetéskedett, csatlakozott hozzá egy katekumen, de Márton távollétében megbetegedett, s mire visszatért, meghalt keresztség nélkül: „Mivel teljes lelkével érezte a Szentlélek jelenlétét, megkérte az ott lévőket, hogy hagyják el a cellát, amelyben a holttest feküdt. Majd az ajtókat bezárva, a halott testvér tagjaira borult. Egy időre imádságba merült, és érezte, hogy jelen van az Úr lelkének ereje. Majd felkelt, a halott arcára szegezte tekintetét, és türelmesen várta imádságának és mindenekelőtt az Irgalmas Úrnak a csodás tettét. Alig telt el két óra, mikor azt látta, hogy a halott minden tagja lassan mozdulni kezd, és a felnyílt szemeit látáshoz szoktatja.”[55] Lupicinus, gazdag földesúr birtokán egy szolga fölakasztotta magát, de Márton föltámasztja: „...kiküldve mindenkit ráborult a testre, és egy ideig imádkozott érte.”[56] A harmadik esetet a Legenda aurea említi, melyben egy ifjút föltámaszt a mező közepén nagy pogány sokaság között.[57]


Ördögűző Márton


Mindezen csodás cselekedetek mellett kiemelkedő Márton ördögűző tevékenysége, melyet nem esetlegesen és alkalmanként, hanem hivatásszerűen űzött. Felhatalmazását Poitiers-i Hilariustól kapta: „A nagy bölcsességű férfi belátta, hogy csak egy módon tudja lekötelezni, ha olyan feladattal bízza meg, amelynek elfogadására alázatra van szükség. Így arra kérte, hogy ördögűző legyen. Ezt a papi fokozatot Márton nem utasította vissza, nehogy úgy tűnjék, hogy megveti a kisebb papi rendet.”[58]

Ezen a helyen kis kitérőt kell tennünk, hogy megértsük az ördögűzés pszichológiáját, és lássuk hagyományát. A megszállottság (obsessio) a természetfelettivel való kommunikáció egyik formája, módosult tudatállapot (ASC= Altered States of Consciousness); „többes személyiség (multiple personality)”[59], amikor nem hatol a testbe, kísértés, szorongattatás (circumsessio), amikor az alany csak közvetít, médiumnak nevezzük. Vannak jó és rossz szellemek (démonok, „rossz” halottak, agathodaimon-kakodaimon). Az első ördögűzést a III. századból ismerjük, ez egy keresztelő szertartás volt. Az újszülöttet a Sátán által megszállottnak tekintették. E szertartás után pedig a Szentlélek szállja meg, ezt „fújás” (insufflatio) közvetíti, amely Jézus „fújásának” – amely által ő a Szentlelket a tanítványaira lehelte – a rituális ismétlése (János 20,22). A pap lélegzete által a víz és olaj is szent, Szentlélektől megszállott lesz, és ördögűző hatalmat nyer.[60]Az első engedélyezett formula VII. századi.

A keresztelő ördögűző szertartása is már egy babiloni, héber, görög-római démonűző hagyományhoz kapcsolódott,[61] erre utal, hogy a következő, betegséget is jelentő kifejezések démonkiűző szöveghelyzetben fordulnak elő: süly, igézet, szentantaltüze, rossz szél.[62] Illetőleg egy IX. századi hideglelést gyógyító benedikció-szöveg a hét lázdémon legyőzésére hét szentet vonultat föl (a „hét alvó” legendájából). E szövegben a lázdémonok néphitből ismert alakjainak megnevezései is megmaradtak: „Sancti VII dormientes Maximianus, Malekus, Martinianus, Dionisius, Johannes, Seraphim, Constantinus orate pro famulo domini N... Coniuro vos, frigores et febres – VII sorores sunt – sive meridianas, sive nocturnas, sive cotidianas, sive secundarias, sive tercianas, sive quartanas, sive silvanas, sive iudeas, sive hebreas, vel qualicunque genere sitis, Adiuro  vos per patrem et per filium et per spiritum sanctum ut non habeatis licentiam  nocere huic famulo dei...” [Szent hét alvók... könyörögjetek N-ért, Isten szolgájáért. Esküszöm, hogy ti hidegrázások és lázak – a hét nővér – akár déli, akár éjszakai, akár mindennapi, akár másod-, harmad- vagy negyednapi, akár erdei, júdeai, héber vagy bármilyenek is vagytok, esküszöm az Atyára, Fiúra és a Szentlélek Istenre, hogy nem lehet hatalmatok Isten e szolgájának ártani.] [63]

Szertartását eleinte mindig alkalmazták a katekumenekre, és az 1549-es szabályzat meghagyása szerint egy ilyen pap kell a keresztelési ceremóniához. A római-katolikus szertartásokban három ördögűzést alkalmaztak a keresztelési rítusban a tényleges megkeresztelés előtt. Az 1969-es szabályzat kisgyermekek megkeresztelésére vonatkozó rendelete azonban már csak egy kiűzést tartalmaz, mely el is hagyható, míg az 1972-es felnőttek beavatását előíró rendelkezés alapján különböző szintű ördögűzést kell végrehajtani a visszafogadott katekumeneken, de nincs a keresztelési rituáléban. Mind a keresztelési kiűzés, mind a későbbi ördögűzés ugyanazokat az eszközöket használja, mint például keresztvizet, de nem feltételezi a megszállottság állapotát, bár vallató papok vannak jelen, hogy megkössék a gonosz hatalmat.

A XII. században megszaporodó adatokból  látható a női megszállottak számának növekedése, és az, hogy egyes betegségeket jellegzetesen démonikusnak tartottak: lelki betegségek, epilepszia, őrültség, depresszió, holdkórosság, hisztéria.[64] Jellegzetes tünetei: „...az ördög elveszi a megszállott normális gondolatait, a külsejét, az megvadul, ordít, állatként viselkedik, kirohan a vadonba, vagy öngyilkossági rohamok törnek rá, görcsökben fetreng, eltorzul a teste, fél a szent dolgoktól, szent nevektől, szentelményektől”; pozitív adottság lehet a különleges testi erő, nyelveken szólás, okkult képességek, felemelkedés, gyorsaság, különleges nehézség, fények, lángok mgjelenése.[65] Keith Thomas részletesen leír egy 1573-as esetet, amikor egy megszállott teljesen átalakul, ördögszerű szörny lesz belőle.[66]

Kegyhelyek szolgáltatása volt az áldáson, gyógyításon túl az ördögűzés. A XVIII. századi Itáliában füvekkel gyógyítottak, rontást is elhárítottak.[67] Legfontosabb eszközei az olaj, kézrátétel, kereszt, böjtölés, esetleg  ereklye fejre tett kendőbe csavarva. Az ördögűző kötelező felszerelései közé tartozhat még a miseruha (fehér, bokáig érő tunika) és a bíbor színű stóla. Régen megduplázták, hogy a megszállott nyakába tehessék „védő szellemi kapocsként”.[68]

Módszere a párbeszéd (célja a démon nevének, nemének, vágyának, természetének megismerése), utána távozásra szólítja fel a pap, és felsorolja azokat a testrészeket, ahol tanyázhat, majd ezeket meghinti szenteltvizével, Isten és a szentek neveit sorolja, szent tárgyakat mutat föl. Erre példa egy ráolvasás-szöveg: „Azt mondom neked pokolvar, hogy menj ki a fejéből, a feje velejéből s a karjaiból, s a lábaiból, s a fogaiból ... mert ha ki nem mégy, megfoglak, s éppeg a havasba viszlek...”[69]. Az ördög távozása látható formájú (széklet, hányás), mivel egyes nézetek szerint a gyomrot, altestet foglalja ilyenkor el. Máskor állat (kígyó, légy stb.) alakjában távozik.[70]

Az ördögűző személye a római katolikusoknál csak püspöki engedéllyel rendelkező, erre hivatott pap lehetett. 1614, V. Pál pápa óta van előírása az ördögűzésnek (Rituale Romanum). 1993-ban alakult meg a Nemzetközi Ördögűző Szövetség, és 1999. január 26-án új szertartásrend lépett életbe. Az új rendelkezés nem tekinti megszállottságnak az epilepsziát és a skizofréniát. Mellőzik a keresztelés előtt állóknak szánt só megtisztításának szövegét: „Isten teremtése, só (víz), kiűzöm belőled az élő, szent, igaz Isten által a démonokat.” A jelenlegi kritériumok: „Ismeretlen nyelvekből származó szavak ismétlése, távoli vagy rejtett dolgok tudása, ellenállás Istennek és a Szűzanyának, illetve a kereszt jelének és a szentképeknek.”[71]

Az ördögűzés a kereszténységben Jézus nevében zajlik, ő adja legitimitását. Az Újszövetség számos példát mutat alkalmazására. A megszállott bibliai neve ördöngős, az ördögé démon, daimon, daimonion, Légió, tisztátalan lélek, néma lélek.  Az ördögűzés mint elhivatás jelentkezik a gyógyítás egy formájaként: „És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget.” (Máté 10,1) „Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek.” (Máté 10,8). Gyakran a megszállott személy egyúttal más bajoktól is szenved: „Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje; és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala.” (Máté 12,22). Jézus is párbeszédet folytat az ördögökkel: „És amikor eljutott vala a tulsó partra, a Gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton. És ímé kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala. Az ördögök pedig kérik vala őt mondván: Ha kiűzesz minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk! És monda nékik: Menjetek. Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba: és ímé az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és oda vesze a vízben.” (Máté 8,28-32) Megtaláljuk a tünetek leírását is: „És mondván: Uram könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe.” (Máté 17,15) „És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja, és elfonnyad.” (Márk 9,17-18) Érdekes a kiűzött ördög természetéről szóló leírás: „Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén; és mikor nem talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak; és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél.” (Lukács 11,24-26) Elrettentésül pedig példázatot kapunk a hamis ördögűzőkről: „Elkezdtenek pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, a kikben gonosz lelkek valának, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál. Felelvén pedig a gonosz lélek, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kicsodák vagytok? És reájok ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek vala, és legyőzvén őket, hatalmat vőn rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.” (ApCsel 19,13; 15-16)

Az ördögi megszállottság népi kultúrákból ismert nézetei és rítusai (mi több: részben az elit egyházi nézetek is) sok tekintetben szorosan a démoni vagy a halotti megszállottság nem keresztény tradícióira épülnek[72]; de a néphitet is befolyásolja az egyház. „A laikus gyógyítók [...] a hivatalos ördögűzést utánzó rítusokba foglalt ráolvasásokkal űzik ki e démonokat a beteg testéből.”[73] Ennek a tendenciának valószínűleg a Rituale Romanum (1614) megjelenése vet véget, mely rögzíti a szertartás menetét. „A kolostoroknak az egész középkor folyamán nagy szerepük volt az exorcizmusok szövegkészletének fenntartásában, terjesztésében. Különösen a VIII. században sok, kolostorokból eredeztethető új forma jelenik meg. Több, később falusi gyógyítók ráolvasásaként ismert szövegtípusról mutatták ki konkrétan a XV-XVI. századi félhivatalos egyházi keletkezést. Hivatalosan összeállított rituálék csak a XV. században jelentek meg, 1480-1532 között már nyomtatott, de helyi rituálék láttak napvilágot.”[74] Ilyenekre nálunk s akad példa: a gyöngyösi és pozsonyi ferences kolostornak kéziratos exorcismus-gyűjteményei voltak a XVII. századból, Katona Lajos pedig közread egy „XVII. századi ördögűző könyvecskét” [Ethnographia, XIII, 60-70, 103-111] a ferencrendiek gyöngyösi könyvtárából, mely egy régebbi könyv másolata,[75] az eredeti pedig egy különösen súlyos eset számára készült, mikor egy 19 esztendős leányt egész légiónyi (6666) ördög szállt meg, mégpedig a „beteg leányzóban lakó ördögök egyikének áruló utasítása szerint”. De a Peer-kódex is őriz 1526-ból nem hivatalos áldás- és átok-szövegeket, így egy varázserejű szöveg-képet, melyet epilepszia ellen ajánl: az oltárra helyezett lap fölött a Tizenegyezer szűz miséjét kell elmondani. A szöveg a mágikus amulettek fogyó-sémáját követi.

„A népi gyógyítók ördögellenes tevékenységének vannak olyan típusai is, amikor ők mint „isteni megszállottak” szállnak harcba a Sátánnal, ilyenkor egyazon rendszerben van jelen az ördögi megszállottság destruktív és az isteni megszállottság konstruktív aspektusa.”[76] Talán ehhez a vonulathoz kapcsolódik Márton, aki Krisztus katonájaként vív harcot az ördögökkel.

Márton ördögűzési módszere jól igazodik a fent vázolt gyakorlathoz. Egyszer Taetradius proconsulnak a szolgáját a sátán szállta meg, és halálra gyötörte: „...a gonosz lelket sehogy se lehetett kihozni abból a cellából, amelyben volt, mert úgy rátámadt a fogaival a közeledőkre, mint egy őrült.” „Márton rátette kezét a gyermekre, és kiűzte belőle a tisztátalan lelket.”[77] Más alkalommal betér egy házba, „a küszöbön azonban megállt és kijelentette, hogy a ház udvarán egy rettenetes démont lát. Mikor ráparancsolt, hogy távozzék, a démon megszállta a ház urának szakácsát, aki az épület belső terében tartózkodott. A nyomorult vicsorgatni kezdte a fogát, és dühöngve rontott rá azokra, akikkel szembetalálkozott. [...] Márton szembefordult a dühöngővel, és megparancsolta, hogy azonnal álljon meg. Mikor ez a fogát csikorgatta, és száját kitátva harapással fenyegetőzött, Márton a szájába dugta az ujjait. «Ha van hatalmad, akkor nyeld le őket!» – mondotta. Mintha tüzes vas ment volna a torkába, messze visszahúzta fogait  szent ujjaitól, hogy hozzájuk ne érjen. Ekkor azonban a démon a megszállott testből a büntetés és a gyötrelem miatt menekülni kényszerült, de mivel nem távozhatott a szájon keresztül, hasmenéssel ment ki belőle, undorító nyomokat hagyva hátra.”[78]

Márton élénk kapcsolatban volt a természetfeletti lényekkel (halottak lelkei, ördögök, angyalok). Elment egyszer egy ismeretlen sírjához, akit szentként tiszteltek a népek: „Ott ráállt magára a sírra, és imádkozott az Úrhoz, hogy mutassa meg neki, kit temettek itt el, és milyen érdemei voltak. Akkor balra fordulva látta, hogy a közelében egy gondozatlan külsejű vad árnyalak áll. Ráparancsolt, hogy mondja meg a nevét és érdemét. Az megmondta nevét és bűnösségét is megvallotta: rabló volt, a gaztettei miatt ölték meg...”[79] „Köztudott, hogy angyalok is gyakran megjelentek neki, szóba elegyedtek és társalogtak vele. Az ördögöt pedig olyan élesen és világosan látta szemével, hogy akár saját természetében, akár a gonoszság különféle álarcait felöltve, bármilyen alakban felismerte. Mivel az ördög tudta, hogy nem tud elrejtőzni előle, gyakran szórta rá átkait, mert fortélyaival nem tudta megtéveszteni.”[80] Gyakran kereste meg a Sátán, mintha próbálgatná erejét. Még Mediolanumból kijövet megjelent előtte ember képében a Sátán, és azt mondta, hogy bármit csináljon is, a Sátán akadályozni fogja. „Egyszer az ördög egy ökör véres szarvát tartva kezében, hatalmas robajjal tört be a szobájába. Majd véres jobbját mutatva ezt mondta neki, miközben legújabb gonosztettének örvendezett: «Hol van a te erőd, Márton? Éppen most öltem meg valakit a tieid közül!» [...] Egy pénzért felfogadott parasztember kiment az erdőbe, hogy szekerével fát hozzon. Ekkor megparancsolta, hogy néhányan menjenek ki és keressék meg. Nem messze a kolostortól meg is találták, már alig volt benne élet. Miközben még utolsókat lélegzett, elmondta a testvéreknek, mi okozta halálos sebét: Mikor a járomban levő ökreinek meglazult szíjait szorosabbra akarta fűzni, az egyik ökör kiszabadította fejét, és szarvaival a lágyékába döfött. Kis idő múltán a parasztember meg is halt.”[81] Előfordult, hogy a Sátán Krisztus képében kísérti meg Mártont: „De a Lélek felfedte neki, és megértette vele, hogy ez a Sátán és nem az Úr, ezért így szólt: „Jézus urunk nem mondta, hogy majd bíborba öltözve fog eljönni, se ragyogó diadémmal. Én nem hiszem, hogy Krisztus jött el, hacsak abban az alakban nem jön, amelyben szenvedett, és ha a keresztre feszítés nyomait viseli magán.” E szavakra az rögtön úgy eltűnt, mint a füst. A kis cellát pedig bűz árasztotta el kétségtelen jeleként annak, hogy a Sátán járt ott.” Így írja le ezt a jelenetet az Érdy- kódex:

     „...Ol/y:/ nag/y:/ malaz

tt/y:/a ees vala ez d/y:/ch/o´/seeges zent Conf

essornak hog/y:/ wg/y:/an zem latomast ees

meg latt/y:/a vala pokolbel/y:/ erdeghnek

/y:/arasaat es m/y:/welk/o´/det/y:/k es m/y:/koron

eg/y:/z/o´/r eg/y:/ koranas k/y:/ral zemel/y:/wben

nek/y:/ /y:/elent volna monda . Marton

zeretw zolgaam /y:/smerz ee en vag/y:/ok

az Cristus : zent Marton reea tekeenth

ween . monda ha az en aldot meg v

altomat azon zemeelben nem latondom

k/y:/ben zenwedween meg valtotta ez v/y:/

lagot nem h/y:/zem : Azt halwan az

erdegh ffel chattana es gonoz b/y:/zzel bel

t/o´/ltee az zent Iambornak cella/y:/aat”[82]

Egy másik kódexünk is tanulságos, és érzékletesen előadott történetben írja le beszélgetését az ördöggel, persze nem hiányozhat végéről a tanulság sem: Olvastatik Szent Bereckről [Márton szerzetbeli társa] illyen példa, hogy mikoron Szent Márton pispek misét mondana egy időben, Szent Bereck – ki vala Szent Márton pispek diakonusa – láta pokolbeli ördögöt ülvén az oltár megett és írnya, és mikoron az ördögnek elfogyott volna hárgyája, akará az erdeg az hárgyát fogával kihúzni, hogy többet írhatna reá. Mikoron az erdeg az hárgyát húznája, az hárgya elszakada, és az erdeg igen üté fejét hátra az fő falhoz. Melyet látván Szent Bereck, kezde nevetni. És mikoron Szent Márton pispek kérdenéje, hogy miért nevetett volna, megmondá neki Szent Bereck nyilván. Megkérdvén az ördeget, mit írt volna, felelé az erdeg, hogy az hévságos igéket írnája, melyeket az emberek szent egyházban beszélnek. Úgy mond Szent Gergely, ha az öres igékről okot kell adnonk az utolsó napon, meg kell mértéklenönk, mennye gonoszságok következtek az sok szólásból. Szent Bernald úgymond, ha meggondolod, mely erős számot vesznek az öres igékről, nem lészen igen utálatos teneked az szilenciom, az veszteségtartás.”[83]

Nemcsak emberből, hanem állatokból is képes volt kiűzni az ördögöt: „Egy tehén futtatnéjék az ördögtől és mindenütt nagyon kietlenkednéjék és sokakat átaleklelne, és Szent Márton felé és ő társai felé nagy haraggal futa. És az Szent Márton kezét felemelé és parancsolá neki, hogy megállana. És az tehén indulatlan megálla. És látá Szent Márton az ő hátán ülnie egy ördeget, melyet Szent Márton megfeddvén és mondá: Távozjál el az baromtól és szűnjél meg ártatlan lelkest futtatnod. És legottan eltávozék, és az tehén leesék Szent Mártonnak az ő lába előtt. És Szent Mártonnak parancsolatjára nagy szelídséggel méne az csorda köziben.”[84] Utolsó útján Condacum (Candes) közösségét látogatta meg, és „...egy folyón búvármadarakat pillantott meg: halakra leselkedtek, s néhányat el is ragadtak. «Ez az ördögök módszere – mondta –, azokra leselkednek, akik nem vigyáznak magukra. Elragadják a vigyázatlant, felfalják, amit elragadtak, de nem laknak vele jól.» Megparancsolta hát a madaraknak, hogy hagyják el a vizet és menjenek lakatlan vidékre.”[85] Kétségkívül azzal a hatalommal szólt a madarakhoz, amellyel az ördögöket szokta kiűzni.


Márton vesszeje


A hivatalos ördögűzés tehát nemcsak az embert megszálló Sátán kiűzését jelentette, hanem minden démontól megtisztító szertartást:  élőlények, tárgyak, területek, levegő megtisztításának rituáléját jelenti. Új házak, halottak által megszállt házak tisztítására, állatbetegségek ellen is használták. Márton ilyen minőségben, jószágvédő szentként a legjelentősebb. Marstól örökölte ezt a tisztségét is, aki eredetileg pásztoristen volt. A nép farkas és állatvész ellen kérte oltalmát, és használta „vesszejét”.[86] A farkasok ellen az ortodox szerbek is segítségül hívják. Répcevidéki néphagyomány, hogy disznóvész idején egy Mártonhoz imádkozni Szombathelyre menő pásztor gyógyító nyírfaágat kapott. A frissen vágott, zöldellő ág gondűző eszköz (György, Katalin, Borbála, Aprószentek napja).[87] Az Érsekújvári Kódex zsolozsmájában is így szerepel: „Sacerdos Dei, Martine pastor egregie, ora pro nobis.”[88] Nyugat-Magyarországon és Szlovákia egyes vidékein Márton-nap előestéjén a kanász Márton vesszejével (nyírfavessző) járta sorra a házakat, és köszöntőt mondott. Azt tartották, hogy ahány ága van a gazdának, vagy gazdaasszonynak átadott vesszőnek, annyi szaporodás lesz az állatokban.[89]

Mártonhoz tehát általános megtisztítási rituálék kapcsolódtak hozzá, ez a jelenség minden nép kultúrájában előfordul: „...amikor a bajok általános kitisztogatására időszakonként kerül sor, a szertartások megülése között rendszerint egy év telik el, a rítus időpontja pedig az éven belül rendszerint az évszak valamilyen határozott változásával esik egybe, mint a tél kezdete vagy vége a sarkvidéken és a mérsékelt égövben, az esős évszak kezdete vagy vége a trópusokon. A halandóság növekedését, amelyet az ilyen klímaváltozások szoktak előidézni, [...] a primitív ember a démonok tevékenységének tulajdonítja, ezeket tehát ki kell kergetni.” „De bármelyik évszakban (vetéskor, vagy aratáskor) tartják is, az általános ördögűzés rendesen az új év kezdetét jelzi. Mert az emberek mielőtt az új évbe lépnének, igyekeznek megszabadulni azoktól a bajoktól, amelyek a múltban nyomasztották őket.”[90] Így Márton egyszerre harcol a pogánysággal és az ördögökkel, hogy kiűzze az emberekből a régi vallás démonjait, és helyébe a Szentlelket helyezze. A IV. században különösen szüksége volt a katolikus egyháznak egy ilyen szentre.  A helyi népi hiedelmek elemeit ötvözte a keresztény eszményekkel.
Gábor MAROSVÖLGYI:
The Twig of Saint Martin – Notes on the Pagan Features of the Cult of Saint Martin

Saint Martin is closely associated with the idea of soldier saint namely the Athleta Christi and the ideal of ascetic life. However, it is less well-known, that he was a very effective healer and exorcist and his figure has preserved many elements of pagan superstitions (mostly in the folklore). His legend in the Érdy Codex is supposedly the extract and Hungarian variant of the Legenda Aurea, main source of which is the biography written by Sulpicus Severus around 400. The essay deals with the work of Sulpicius Severus, the life of Saint Martin and the relationship between Christianity and magic. It examines the pagan features of the legend of this saint: his cloak, goose, the connection between Martin and Mars, his miracles (healings, raising from the dead and exorcisms) and rituals in the folklore, for example  purifying things with Martin´s twig.
____________________________


[1] Johannes BELETH a teológia magisztere a párizsi egyetemen a XII. században. Rövid liturgiai kézikönyve a Summa de officiis [Az egyházi szertartások összegzése], amit többször adtak ki DURANDUS Rationale divinorum officiumával együtt. [MADAS Edit jegyzete a Legenda aurea magyar kiadásában, JACOBUS DE VORAGINE, Legenda aurea, szerk. MADAS Edit, Budapest, 1990, 326.]

[2] Encyclopedia of Early Christianity, szerk. FERGUSON, E., New York-London, 1998, Szt. Márton címszónál további forrásmegjelölések.

[3] JORDÁNSZKY Elek, Biographi Veteres Sancti Martini Turonensis Episcopi Confessoris, Pozsony, 1817. Severus Szent Márton-életrajzát a Párizsban kiadott 1571-es Joannes Faber-féle kiadás alapján közli, mely a bécsi kármelitáknál volt hozzáférhető. Tours-i Szent Gergely Szent Márton csodáiról való írását az 1689-es Thierry Ruinart-féle párizsi kiadás alapján adja ki, a bécsi szerviták példányát használja.

[4] CHADWICK, H., A korai egyház, Budapest, 1999, 170.

[5] Ő írta 429-ben a nyugati démonhit egyik alapvető forrásának számító Collationes Cassiani-t. (BIEDERMANN, H., A mágikus művészetek zseblexikona, Budapest, 1989,93.)

[6] CHADWICK, i.m., 170.

[7] SULPICIUS SEVERUS, Szent Márton élete, Pannonhalma, 1998, 32-33.

[8] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 47-48.

[9] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 49.

[10] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 49.

[11] PÓCS Éva, Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán, L´Harmattan, 2002, 177.

[12] Malinowskit idézi MANSELLI, Raoul, Népi vallás és vallásosság a középkorban (Problémák és viták) = Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról, szerk. SZÉKELY György, Budapest, 1984, 201.

[13] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 58.

[14] JACOBUS DE VORAGINE, i.m., 274.

[15] MANSELLI, i.m., 204.

[16] Jelölt marginális betoldás: [m]eg erte hogy ew [n]eky marath es [t]artatoth wolna.

[17] Érdy-kódex, 624a.

[18] Nyelvemléktár X, kiad. VOLF György, Budapest, 1888, 52. (A szöveget mai helyesírás szerinti átírásban idézzük.)

[19] BÁLINT Sándor, Ünnepi kalendárium III, Szeged, 1998, 502.

[20] ÉRSZEGI Géza, Szent István pannonhalmi oklevele (Oklevéltani-filológiai kommentár) = Mons Sacer 996-1996, Pannonhalma 1000 éve I, Pannonhalma, 1996, 56.

[21] PROHÁSZKA János, Szent Márton palástja = MNy 1963, 210.

[22] JANKOVICS Marcell, Jelképkalendárium, Budapest, 1988, 272 skk.

[23] SUPKA Géza, Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek, Budapest, 1989, 86.

[24] Magyar Néprajzi Lexikon

[25] Idézi BÁLINT, i.m., 514.

[26] BÁLINT, i.m., 519-520.

[27] BÁLINT, i.m., 518.

[28] BÁLINT, i.m., 500.

[29] JANKOVICS, i.h.

[30] Idézi JANKOVICS, i.h.

[31] JANKOVICS, i.h.

[32] JANKOVICS, i.h.

[33] MATTHEWS, Caitlín, Kelta hagyományok, Bp., 2000, 145.

[34] MATTHEWS, i.m., 147.

[35] PENAVIN Olga, Népi kalendárium, Bp., 137.

[36] JANKOVICS, i.h.

[37] PÓCS, 2002, i.m., 177.

[38] JANKOVICS, i.h.

[39] JANKOVICS, i.h.

[40] JANKOVICS, i.h.

[41] BALOGH Júlia, Szent Mihály havától Kisasszony haváig, Bp., 1996, 29.

[42] BÁLINT, i.m., 519.

[43] Magyar Néprajzi Lexikon, i.h.

[44] THEVENOT, E., Le cheval sacré dans la Gaule de l´est = Revue archéologique de l´est et du centre-est, vol. 2, 1951, 129-141.

[45] GREEN, Miranda, Symbol and Image in Celtic Religions Art, London-New York, 1992, 113.

[46] GREEN, i.m., 125-126.

[47] GREEN, i.m., 115-116.

[48] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 51.

[49] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 53.

[50] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 54.

[51] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 54.

[52] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 36.

[53] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 54-55.

[54] BÁLINT, i.m., 504.

[55] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 37.

[56] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 38.

[57] JACOBUS DE VORAGINE, i.m., 272.

[58] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 34.

[59] PÓCS Éva, Démoni megszállottság és ördögűzés közép-kelet-európai népi hiedelemrendszerekben = Démonológia és boszorkányság Európában, szerk. PÓCS Éva, L´Harmattan-PTE, 2001, 137.

[60] PÓCS, 2001, i.m., 185-186.

[61] PÓCS, 2001, i.m., 150.

[62] PÓCS, 2001, i.m., 186.

[63] PÓCS, 2002, i.m.,194.

[64] PÓCS, 2001, i.m., 140.

[65] PÓCS, 2001, i.m., 143-144.

[66] PÓCS, 2001, i.m., 573.

[67] PÓCS, 2001, i.m., 190.

[68] IZSÁK Norbert, Menjek vagy maradjak? Az ördögűzés reneszánsza, HVG (23) 2001, 34, 84-85.

[69] PÓCS, 2002, i.m., 183.

[70] PÓCS, 2001, i.m., 190.

[71] IZSÁK, i.h.

[72] PÓCS, 2001, i.m., 139.

[73] PÓCS, 2001, i.m., 150.

[74] PÓCS, 2002, i.m., 174.

[75] PÓCS, 2002, i.m., 198.

[76] PÓCS, 2001, i.m., 192.

[77] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 52.

[78] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 53.

[79] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 40.

[80] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 57.

[81] SULPICIUS SEVERUS, i.m., 57-58.

[82] Érdy-kódex, 625b.

[83] Cornides-kódex, kiad. BOGNÁR András és LEVÁRDY Ferenc, Budapest, 1967, 734-736. (A szöveget mai helyesírás szerinti átiratban idézzük.)

[84] Nyelvemléktár X, 49-50 (Érsekújvári Kódex).

[85] JACOBUS DE VORAGINE, i.m., 274.

[86] JANKOVICS, i.h.

[87] BÁLINT, i.m., 514.

[88] BÁLINT Sándor, Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza, Bp., 1938, 142.

[89] Magyar Néprajzi Lexikon, i.h.

[90] FRASER, J. G., Az Aranyág, Budapest, 1998, 371-72.