MENÜ
Untitled Document

 

Lektori vélemény a Plaustrum I-IV. konferenciakötetekről


„Studia et lectiones librorum aut meditationum voluptati, aut orationis ornamento, aut negotiorum subsidio inserviunt.” Francis Bacon: Sermones fideles sive interiora rerum. XLVIII. De studiis et lectione libororum

 

Konferenciaköteteket, különösen pedig hallgatók, illetve doktoranduszok konferenciáiról készült köteteket többnyire egyfajta „varietas delectat” elvárással vesz kézbe, illetve képernyőre az olvasó. A Plaustrum konferenciakötetei ennek az elvárásnak-számításnak a legteljesebb értelemben eleget tesznek, ugyanakkor felülírják és kiteljesítik azt. Hiszen már az első magyarországi esztéták szerint is csak a „kellő módon egybefogott változatosság” („varietas recte, feliciterque unita”) válhat mű és művészet méltó közegévé.


Felülírják tehát és kiteljesítik a várakozást e kötetek, mégpedig több ponton.  Pro primo: a tanulmánygyűjtemények tematikus csoportokba rendeződnek, mely csoportok gyújtópontjában egy-egy szöveg áll. Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát prédikációi, illetve az Érdy-kódex képezik eme textuális centrumot, és a hozzájuk széles spektrumban kapcsolódó interpretációk értését nagymértékben könnyíti, hogy maguk az értelmezett szövegek is ott olvashatók a honlapon, magyarul és latinul, gondos kiadásban. Ily módon a tanulmányok nem egyszerűen egy korszak irodalmának problémagazdagságát reprezentálják, hanem jól kirajzolódó hermeneutikai irányvonalat képviselnek, mintegy teleologikus határozottsággal törekedvén e korszakproblémák szövegeken keresztül történő strukturált újragondolására. Pro secundo: módszertani szempontból valamennyi tanulmány mögött átgondolt és megalapozott filológiai munka áll, és átütő jártasság érződik a medievisztika neolatin nyelvi világában. S bár e szilárd filológiai alapokon nyugvó interpretációk közelítése variatív, látszanak bizonyos újra és újra visszatérő, vezérfonalként működő közelítési irányok. A fókuszba állított szövegeket következetes nyelvészeti (grammatikai, ortográfiai stb.), hagiográfiai, kontextualizáló, motívumkutató, folklorisztikai, teológiai kérdésfeltevések mentén faggatják és bírják szóra a tanulmányok szerzői. Pro tertio: amint ezt a körülhatárolt textuális centrumra épített, filológiailag jól megalapozott, módszertanilag átgondolt kutatómunka (és ennek jól koncentrált webes leképezése) mutatja, valódi, szervezett és termékeny kutatói műhely dokumentumait láthatja itt az olvasó, ami kiemelt értéket képvisel a magyar egyetemi és doktori képzés kontextusában, és példaértékű a magyarországi neolatin irodalmat feldolgozni kívánó további próbálkozások számára. Sőt, nem csupán magyarországi kontextusban kiemelkedő, hiszen tudományszervezési szempontból jól kommunikálható, nemzetközi projektekhez kurrensen csatolható kutatási területre összpontosít a Bárczi Ildikó vezetésével működő tudós „iuvenes” csapat: elsősorban az International Medieval Sermon Studies Society, de többek között akár az International Association For Neo-Latin Studies (IANLS) profiljához köthető (és részben már kapcsolt) stúdiumokról van szó.


Az összetartó jegyek mellett azonban essék szó a kötetek gazdag sokirányúságáról is. Figyelemreméltó, hogy a képernyőn vibráló középkori textusok mely kérdések mentén emelődnek ki, pontosabban be a Plaustrum-kötetek révén 21. századi diskurzusokba. Temesvári Pelbárt angyaltana, szám-tana, szövegeinek liturgikus vagy hagiografikus struktúrák mentén történő olvasása a tudományelmélet, a szcientikus látásmód aktuális érdekkel is bíró diskurzusaiba vezetnek át. És ha már képernyőn vibrálásról esik szó, az internetes szövegkiadást, annak filológiai sajátságait, paleográfiai és egyéb nehézségeit tárgyaló közelítések éppúgy élő diskurzusba kapcsolódnak, mint a tanulmányok azon interdiszciplináris spektruma, mely az avultnak tetsző latin textusokat vizualitás – textualitás, orális (folklorisztikailag megragadható) és artisztikus kontextus, többirányú hagyományozódás (forrás és utóélet) mentén szólaltatja meg újult érvénnyel. Ebből fakad, hogy a varietas érvényes lesz a szövegek és tanulmányok által megcélzott potenciális olvasók körére is, amennyiben éppúgy megszólítottnak érezhetik magukat a legkülönbözőbb szaktudományok művelői, mint a teológia, liturgia, vallási élet felől érkező, netán egyes hagyományok miértjeire rákérdező (rákereső) érdeklődők.


Lectori salutem – kis csalással itt akár úgy is fordítható: üdvös feladat e kötetcsoport a lektor számára… Kritikai megjegyzésre alig futja. Apró-cseprő kiegészítések helyett inkább csak néhány megerősíthető, jobban kiemelhető vonatkozás. Egyrészt a nemzetközi. A már említett IANLS és MSSS társaságokkal való kapcsolatfelvétel, annak webes jelzései (linkek itt, és belinkelve amott) sokak számára megnyitnák az utat e virtuális gazdagsághoz. Ezt már részint segítik az angol nyelvű összefoglalók, de támogatandó lenne a további trilingvitás is (akár a tanulmányok teljes szövege, akár a szövegkiadások kommentárjai esetén megfontolandó egy teljes angol verzió). És persze megerősítendő ehhez a már most is szép számú utalás a nemzetközi szakirodalomra, kézikönyvekre, neolatin szövegvilágot tároló webes linkekre (esetleg angolszász szabvány szerint elkészített tájékoztató bibliográfiákkal). És ha egyszer virtuális világ: ennek lehetőségeit jól mutatják jelen állapotban is a belinkelt képi-vizuális mellékletek, melyek sokasodása, kiegészítve esetleg akusztikus dimenziókkal is, szintén kívánatos és csalogató lehet.


Joggal állítható tehát, hogy a Plaustrum-kötetek virtuális összessége Francis Bacon rangos tudománydefiníciója értelmében is kiérdemli a „jó könyv” titulusát, hiszen amint e rövid írás mottója azt előírja, egyaránt szolgálhat a gondolkodás gyönyörködtető anyagául, nyelv és beszéd díszéül, s tudósi vagy nem tudósi munka támaszául.

 

Budapest, 2008. április

 

Balogh Piroska, PhD