MENÜ


ELÖLJÁRÓBAN

Az elmúlt néhány évben érintkező tematikájú szemináriumainkon valódi műhelymunka alakult ki. Későközépkori prédikációirodalmunk forrásainak feldolgozása a megközelítések sokféle lehetőségét kínálja: magyar nyelvtörténet, latin filológia, történeti forráskutatás, hagiográfia, dogma-történet, exemplum-kutatás, művészettörténet, folklór, digitális források kezelése – ezeket a területeket érintik a kötet tanulmányai.
     A szerzők graduális vagy posztgraduális tanulmányaikat végző diákok, írásaik tanulmányok, a szó eredeti értelmében, tehát nem lezárt művek, hanem a kérdésfelvetés és a válaszkeresés folyamatának lenyomatai, a studium, a törekvés, az igyekezet jegyében.
     Az érdeklődés felkeltésének és ébrentartásának záloga a forrásokból kiinduló kérdésfeltevés szorgalmazása. Kutatásaink népszerűsítésében számíthatunk a művelt olvasóközönség érdeklődésére, ha nem tekintjük elengedhetetlennek az utóbbi mintegy másfél évszázadban felhalmozott tudás teljeskörű ismeretét a források megközelítéséhez. Az élmény varázsa megérinti az amatőrt (szebb lenne a több jelentésű eredeti latin amator szót használni), főhivatású kutatóvá azonban kevesen válhatnak, hogy a teljesség igényével feltérképezhessék egy vizsgált kérdés valamennyi elágazását.
     A tanulmánygyűjtemény címét prédikációirodalmunk latin forrásainak címadási gyakorlata ihlette: a plaustrum szekér, társzekér, ill. Göncölszekér jelentései Laskai Osvát Biga salutisát, ill. Temesvári Pelbárt Stellariumát idézik; a seculi korunkra, ill. nemzedékünkre utal. Az ősnyomtatványos kötetek ismerőit nem lepi meg az efféle metaforikus szóhasználat: Pomerium, Viridarius, Elucidarius sőt Mammotrectus etc. szokásos címadást reprezentál ebben a korban.
    Néhány gyakorlati megjegyzés: a tanulmányokhoz tartozó bibliográfia – terjedelmétől függően – vagy csak a lábjegyzetekben, vagy a dolgozat végén jelenik meg. Az Érdy-kódex betűhű idézetei készülő új átírásunk rendszerét követik, tehát a különleges karaktereket virgulák között modellezzük. A latin szövegek írásmódja – amennyiben ősnyomtatványos források átiratai – a klasszikus helyesírást követi.
        A művészettörténeti vonatkozású dolgozatoknak szerves részei a képek. Ezek megfelelő színvonalú közlése azonban jelen kiadás finanszírozási kereteit messze meghaladná. Ezért is indokolt, hogy kötetünk a képekkel kiegészült formában megjelenik az Interneten is.

        Bárczi Ildikó


introduction


In the last few years our seminars with similar themes have turned into a workshop. The processing of the sources of our late medieval sermon literature provides the opportunity for various approaches: history of the Hungarian language, Latin philology, hagiography, exemplum-research, history of art, folklore, handling digital sources – these are the fields referred to by this volume of studies.
        The writers are students continuing their graduate or postgraduate studies. The following works are not yet completed, but they represent the process of asking questions and finding answers, in the spirit of studium, endeavour and effort.  
        The token of arousing and keeping alive interest is urging to ask questions based on the sources. To popularize our researches we may count on the interest of educated readers, if we do not consider the extensive knowledge of the last one and a half century essential to the approach to sources. The enchantment of experience touches the amateur (it would be better to use the polysemous original Latin word amator), however, few of them can become professional researcher to map exhaustively all the branches of the examined question.  
        The title of this collection of studies is inspired by the title-giving paractice of our Latin sources: the plaustrum’s ‘wagon, cart, wain, constellation of the Big Dipper’ meanings evoke Osualdus de Lasko’s Biga Salutis, and Pelbartus de Themeswar’s Stellarium; seculi refers to our era and generation. Those who are familiar with volumes of incunabula aren’t surprised at such a metaphorical use of words: Pomerium, Viridarius, Elucidarius moreover Mammotrectus etc., that represent a regular title-giving custom of this time.
        Some practical notes: the bibliography belonging to the studies appears – depending on its size – only in the footnotes or at the end of the paper. The literal quotations of the Érdy Codex follow the system of our new transcription in preparation, therefore, we model the special characters between slants (/). The way of writing of Latin texts when being transcriptions of incunabula sources follow the classical orthorgaphy.
        Pictures are important parts of papers related to art history. Publishing these of high standard would exceed the financial possibilities of this edition. Therefore, it is reasonable to publish our volume completed with illustrations on the Internet.