A Szöveggyûjteményrôl

Tartalomjegyzék

Előszó

I. Latin nyelvű irodalom


A) Prózai emlékek
1. Az államszervezés irodalma

Szent István király első törvénykönyve ››
Szent István király második törvénykönyve ››
Kálmán király törvénykönyve ››
A tihanyi apátság alapítólevele ››

2. Királytükör

Szent István király intelmei ››

3. Teológiai irodalom

Szent Gellért: Deliberatio ››

4.Árpád-kori legendák

Szent András és Benedek legendája ››
Szent István király Nagy legendája ››
Szent István király Kis legendája ››
Szent István legendája Hartvik püspöktôl ››
Szent Imre herceg legendája ››
Szent László király legendája ››
Szent Gellért püspök Nagy legendája ››

5. Gesták és krónikák

Anonymus: Gesta Hungarorum ››
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai ››
Képes Krónika ››
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai ››
Thuróczy János: A magyarok krónikája ››

6. Hivatalos és magánlevelek (11-14. sz.) (Jegyzet ››)
Hivatalos levelek

Szent László Oderisius monte-cassinói apáthoz ››
Lukács érsek Eberhard salzburgi érsekhez ››
IV. Béla király IV. Ince pápához ››
Lodomér esztergomi érsek IV. Miklós pápához ››
Nagy Lajos király VI. Kelemen pápához ››

Magánlevelek

Zsófia hercegnô II. Géza királyhoz ››
Kunigunda cseh királyné IV. Béla királyhoz ››
Benedek prépost András gyôri püspökhöz ››
M. iskolamester Péter iskolamesterhez ››
Péter iskolamester M. iskolamesterhez ››
Domokos deák Semjéni Klárához ››

7. Prédikációk (Jegyzet ››)

„Pécsi egyetemi beszédek” ››
Temesvári Pelbárt
Boldogságos Szûz Mária csillagkoronája ››
Szentbeszédek gyümölcsöskertje. Elôszó ››
Nagyböjti beszédek. Nagycsütörtökre ››
Laskai Osvát
Az üdvösség kétkerekû szekere ››
Elsô nagyböjti beszéd ››

8. Korrajz, emlékirat

Julianus barát jelentése második ú tjáról ››
Rogerius mester Siralmas éneke ››
Leibici Márton: Senatorium ››

9. Az egyháztörténet-írás kezdetei

Az obszerváns ferencesek kró nikája ››
Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai ››

10. Kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó dokumentumok

Fulbert püspök elküldi Priscianus grammatikáját ››
A pannonhalmi apátság javainak összeírása ››
A pécsváradi apátság javainak összeírása ››
László mester, esztergomi prépost végrendelete ››
A veszprémi káptalan könyvjegyzéke ››
Boldizsár scriptor levele Bártfa tanácsához ››


B) Verses emlékek
1. Egyházi költészet

A koronázási palást hexameterei ››

Szekvenciák

Szent István királyról: Corde voce mente pura ››
Szent László királyról: Novae laudis extollamus ››
Szent Imre hercegrôl: Stirps regalis proles regis ››
Szent Demeter vértanúról: Gaude turba caelestium ››

Himnuszok ››

Szent István királyról: Gaude mater Hungaria ››
Szent László királyról: Regis regum civis ave ››
Szent Imre hercegrôl: Chorus caelestis agminis ››
Szent Imre hercegrôl: Plaude parens Pannonia ››
Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére ››
Himnusz az angyalokról ››

Verses zsolozsmák (Jegyzetek ››)

Szent István verses zsolozsmája ››
Szent László verses zsolozsmája ››
Szent Imre verses zsolozsmája ››
„Himnusz” Szent Imre hercegrôl ››
Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája ››
Csanádi Albert:
In translatione Sancti Paula Primi Eremitae ››
Verses zsolozsma Remete Szent Pál átvitelének... ››

2. Világi költészet

Siratóének Magyarországról ››


II. Magyar nyelvû irodalom


A) Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek

Halotti Beszéd és Könyörgés ››
Ómagyar Mária-siralom ››
Gyulafehérvári Sorok ››
Königsbergi Töredék ››

B) Késô középkori pró zai emlékek
1. Archaikus imádságok

Pater noster (Miatyánk)
Ave Maria (Ü dvözlégy) ››
Credo (Hiszekegy) ››
Tízparancsolat ››

2. Bibliafordítások

Müncheni Kódex. János 1,1-14
91. zsoltár ››
Döbrentei-kódex. Salamon íneklése ››
Jordánszky-kódex
→A fordító megjegyzései ››
→Elôszó az Evangéliumokhoz ››
→Szent Pál megtérése ››
Székelyudvarhelyi Kódex
→Judit könyve. Utolsó kapitulum ››
→Nyújtódi András záradéka Judit könyvének ford.hoz ››

3. Legendák

Szent Ferenc életébôl ››
→ Szent Ferenc prédikál a madaraknak ››
→ A gubbiói farkas megszelídítése ››
Elek-legenda
Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepérôl ››
Dicsôséges Szent Márton pispeknek legendája ››
Barlám és Jozafát legendája ››
Karthauzi Névtelen:
→ └ Bó dogságus Szent István... ››
→ Szent László királnak legendája ››
→ Remete szíz Szent Pál ôsönknek kihozásáról ››
→ Dicsôséges Szent Erzsébet asszonnak innepérôl ››
Margit-legenda ››

4. Példák és látomások ››

A tolvaj megtérése: a bûnbánat ››
Ez példa olvastatik szizeknek örömekrôl... ››
Mondj három igazat! ››
Három pogány bölcs tanítása a hallgatásról ››
Hilárion apát és egy püspök vetélkedése ››
A tunyán zsolozsmázó szerzetesek bûnhôdése ››
Példa az együgyû apácáról ››
Példa a szeretet ellen vétô apácáról ››
Rettenetes példa ››
Mely igön jó legyön az Szíz Máriának szolgálnia ››
Példa Titus császárró l és Focus kovácsró l ››
Szent Ferenc példabeszéde az alázatosságró l ››
Karthauzi Névtelen: Exemplum mirabile ››
Philibertus Látomása. Test és lélek vetekedése ››
Forseus püspök látomása ››

5. Prédikációk ››

A Karthauzi Névtelen beszéd- és legendagyûjteményébôl (Érdy-kódex)
→ Prológus (A kó dex latin elôszava) ››
→ Prohemium libri (A kódex magyar elôszava) ››
→ Ádvent elsô vasárnapjára ››
→ Karácsony estére ››
Szent Dorottyáról (Cornides-kódex) ››

6. Elmélkedések és imádságok ››

Az imádságról ››
A mennyei zenekar ››
Mária-siralom (Passió -részlet) ››
Elmélkedés a halálról ››
Petrarca elsô bûnbánati zsoltára ››
Szent Brigitta tizenöt imája. A tizenötödik ima
Imádság Szûz Máriához ››
Idvezlégy kegyelmes Sziz ››

7. Dramatizált szövegek ››

Az élet és a Halál párbeszéde ››
Haláltánc ››
Az apostolok vetélkedése ››
Három körösztyén leán ››

8. Levelek

Várday Aladár Várday Miklósnak ››
Vér András menedéklevele ››
Szalkai László Bánffy Ferencnek ››
Tárczay Borbála anyjának ››
Drágffy János Várday Ferencnek ››
Héderváry Lôrinc apjának ››

C) Késô középkori verses emlékek
1. Egyházi költészet

Himnuszok ››

Adventben vecsernyei himnusz ››
Az ádventi kompléta himnusza ››
Karácsonyesti vecsernyére ››
Karácsony napján vecsernyére ››
Nagyböjti komplétára ››
Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ››
Mária-himnuszok ››
Hóra-ének ››

Egyházi énekek és verses imádságok ››

Verses könyörgés Úrfelmutatásra ››
Telegdi Miklós második karácsonyi éneke ››
Emlékezzél keresztyén ››
Krisztus hét szava a keresztfán ››
Himnusz a felfeszített Krisztushoz ››
Vásárhelyi András éneke Szûz Máriához ››
Édes anya ››
Ó kegyes Szíz Mária ››
Mária epessége ››
Idvezlégy bódog Szent István királ ››
Verses Tízparancsolat ››
Asztalnak szent dicsérete ››
Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma ››
Hideglelés ellen ››
Döghalál ellen ››
Farkasseb ellen ››

Elbeszélô költészet

Alexandriai Szent Katalin verses legendája ››

2. Világi költészet

Szent László-ének ››
Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter... ››
Apáti Ferenc Cantilénája ››
Geszti László éneke ››
Emlékdal Mátyás király halálára ››

Rigmusok ››

Soproni virágének ››
Körmöcbányai táncszó ››
Lovak betegsége ellen bájolás ››

Elbeszélô költészet

Szabács viadala ››
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételérôl ››

Jegyzetek
Az idézett kódexek ››
Rövidítésjegyzék ››
Az idézett bibliai könyvek rövidítései ››
Magyar uralkodók (1000-1526)
››

Karthauzi Névtelen

SZENT GYERGY MÁRTÍRNAK INNEPÉRŐL[1]

(Érdy-kódex)

(Részlet)


Ett elkezdetik Szent Gyergy mártírnak dicsőséges élete. Miért régi időben volt az ő szent támadása, idejit az okáért és napját semmi írásban nyilván nem találhatjok. De miért akármikoron lett légyen, anyaszentegyház bizonnyal vallja, hiszi és az szent mártíromok közé számlálván nagy tisztességgel illi az ő szent innepét. Miképpen kedég szent mártíromságot szenvedett légyen, és miképpen viaskodott pokolbeli erdeggel, az sárkánnyal, ez világi fejedelmekkel keresztyén szent hit mellett, és miné számtalan népeket hajtott légyen az szent hitre ő ájojtatos prédikálásának és érdemének miatta, megismertetik az ő szent életéből.

Dicsőséges Szent Gyergy mártír támada Kappadócia országból, kinek ő atyja vala hadviselő vitéz fejedelem. Az ő atyja halálának utána, miként régi szokás vala, szálla reá az vitézség. És mikoron egy időben lova hátán mene Líbiának tartományában és az várasban, kinek Silena vala neve, pogán királ bírván. Mely váras mellett vala egy nagy régi álló tó, és lakozik vala őbenne egy nagy halálos sárkány, kinek még sok fegyveres népek sem árthatnak vala, de mind elízi vala őket. És felhágván az várasnak kőfalára, az ő nagy dohos lehelésével megdögleti vala az várast, és számtalan népek halnak vala meg döghalálnak miatta. Annak okáért szerzének oly szerzést az királ az várasbeli palogárokkal, hogy minden napon két-két johot adnának őneki, hogy csak reájuk ne jőne. Mikoron kedég elfogyott volna immáran johok, szerzék azt, hogy egy barmot és egy embert adnának őneki, kire az sors esnék, hogy csak az sokaságot megótalmazhatnák. Mikoron azért immáran mind fiok, leányok elfogyott vóna, egy napon esék az sors az királnak leányára, ki vala egyetlen egye az királságnak. Azt látván az királ, hogy az ő leányát az sárkánnak ítélték vóna, mondá az palogároknak: „Mind aranyamat, mind ezistemet elvegyétek és országomnak hason felét, csak hagyjátok meg énnekem az én leányomat, és ne haljon ilyen szernyű halállal meg.” Mondának az sok népek: „Tudjad, királ, hogy ha az te leányodban bel nem teljesejtended az szerzést, mind házadat, mind temagadat megégetönk.”

Hogy a királ azt hallotta vóna, ottan elfakada sírni, és siratja vala az ő édes leányát, mondván: „Jaj énnekem, én édes leányom! Mit tegyek immáran én teveled, és mit szóljak, ha látom én immáran az te menyegződet?” És az népre fordulván mondá: „Kérlek titeket, engedjetek énnekem avagy csak nyolc napi haladékot, hogy sirassam az én szerelmes leányomat!” Mikoron az népek megengedték vóna, az nyolc napok beltelvén, esmeg nagy haraggal az várasbeli nép meg hozjá jeve mondván: „Királ, mire veszted el az szegény népet az te leányodért? Íme, immáran mind meghalunk az sárkánnak lehelése miatt!” Látván azért az királ, hogy semmiképpen nem szabadojthatná meg az ő leányát, felőtözteté őtet szép királi ruhákban, és nagy sírással megölelgeté és apolgatá[2] őtet, és mondá: „Jaj énnekem, én édes leányom! Én tetűled magzatokat várok vala én királi ölembe feltartanom és éltetnem. De ím, elmégy, hogy a sárkánytúl megszaggattassál. Jaj énnekem, én édes leányom! Várom vala, hogy kilenb-kilenb fejedelmeket hívassak az te menyegződbe, és az én királi palotáimat kilenb-kilenb drágakevekkel felékesejtsem, és ez világi eremeket, vigasságokat lássak. Immáran kedég elmégy, hogy az sárkántúl elszaggattassál.” És azonképpen megölelgetvén őtet, nagy sírással elbocsátá őtet mondván: „Ó, jobb volt vóna énnekem, ha teelőtted megholtam vóna, honnem tetűled ezenképpen elmaradtam vóna és téged elvesztettelek vóna.” Ottan azért az szép királi magzat leesvén ő atyjának lábai előtt, áldomást kérvén őtőle. Mikoron azért nagy sírással megáldotta vóna, elbocsátá őtet, és vitézeket kilde el ővele, kik elkésérnék, és megőriznék, mint lenne dolga.

Mikoron azért az szép királi magzat az tó szélén leilt vóna, és ott siratná ő ifjúságát és ő nemzetességét, az mennyei kegyelmes Úristennek akaratja szerént dicsőséges Szent Gyergy vitéz lova hátán jutván az váras mellé, látá az szép királi magzatot az tó mellett sírnia, és megkérdé őtet, mi dolga vóna. És mondá őneki az király leánya: „Jó ifjú vitéz, ilj fel hamar lovadra, és fuss el hamar, és ne halj meg énvelem egyetembe!” Monda őneki Szent Gyergy vitéz: „Ne akarj félni, szerető leányom, de mondd meg énnekem, mit vársz ett, mind az sok nép nézvén!” Monda őneki az király leánya: „Mint látom, jó ifjú, nagy erős szíved vagyon teneked. De miért kévánsz en te meghalnod? Fuss el ennen hamar!” Mondá Szent Gyergy vitéz: „Ennen én addig el nem megyek, míglen énnekem meg nem mondod, mi dolgod vagyon.” Mikoron azért minden dolgát kijelentette vóna őneki, mondá őneki Szent Gyergy vitéz: „Szerelmes leányom, ne akarj félni, mert az én Uram Jézus Krisztusnak nevében tégedet megsegejtlek.” Mondá méges az királ leánya: „Jó vitéz, énvelem el ne véssz, de tenmagadat, mint hamarabb lehet, szabadojtsd meg. Elég, ha én magam elveszek, mert engemet sem szabadojthatsz meg, és tenéked egyetembe el kell veszned.” Mikoron ezeket beszélenék, íme, az nagy sárkán felemelé ő fejét az tóból, és reájok kezde jőni. Ottan az királ leánya reszketni kezde, és mondá Szent Gyergy vitéznek: „Fuss el, jóuram, fuss el hamarsággal!” Ottan azért Szent Gyergy lovára ile, és szent keresztnek jegyével magát megjegyzé, és az sárkány ellen nyomoték. És csucsáját[3] erősen megfogotozván, és ennenmagát Úristennek ajánlván, nekieklelé, és az sárkánt az feldre leejté. Es mondá az leánnak: „Ódd el övedet, és vesd nyakára az sárkánnak! Semmit ne félj, jó leányom!” Mikoron azt tette, úgyan követi vala őtet, mint az szilígy bestye.[4] Azt látván az várasbeli népek, mindnyájan tétova futni kezdének, ki az hegyre, ki az erdőre, mondván: „Jaj minekönk, mert immáran mind elveszünk!” Szent Gyergy kedég int vala nekik, mondván: „Ne féljetek! Ne féljetek, mert azért bocsátott ede engemet tihozjátok Úristen, hogy ez sárkánnak kénjátúl megszabadojtanálak, csak hogy az Krisztus Jézusban higgyetek, és mindentek megkeresztelkedjék, és ottan ez sárkánt megölöm.” Azt hallván ottan mind az király őhozjá tartozókkal, mind az köznépek megkeresztelködének. Szent Gyergy kedég ottan kivonyá fegyverét, és nyakát vágá az sárkánnak, és parancsolá, hogy kivonnák az várasból. És ottan nyolc számú ekrekkel kivonyaták az várasból egy nagy mezőre. Azon napon azért keresztelködének meg húszezer emberek, gyermek nélkil és asszonyállat kil. Az királ azért Asszonyunk Szíz Máriának és Szent Gyergynek nevében nagy szentegyházat rakattata, mely oltárnak alóla élő kútfő származik, kinek italja minden betegségeket megvigaszt. Annak utána az királ nagy számtalan sok pénzt ada Szent Gyergynek, kit mikoron nem akart vóna elvenni, szegényeknek hagyá, hogy osszák. Szent Gyergy azért az királt négy dolgokra tanojtá: elészer, hogy Úristennek egyházának gondját viselné, papokat tisztelné, isteni zsolozsmát szorgalmatossággal hallgatná, és szegényekről mindenkoron megemléköznék. És annak utána megapolgatván az királt, onnan búcsú vévén elméne.


(Érdy-kódex 263–266 – Nytár 4, 385-389)[1] Sárkányölő Szent György kultusza igen korán meghonosodott hazánkban (ld. Szent István király Nagy legendája 5. jegyzetét). Az Érdy-kódex Szent György legendájának forrása Jacobus deVoragine Legenda aurea c.legendáriuma. Itt csak a legenda első, karakteresebb felét közöljük, mellőzve a szent vértanúságának történetét.

[2] csókolgatá

[3] lándzsája

[4] szelíd állat